На головну

Назва:

Порівняльна таблиця текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією

Автори:

Конституційна комісія України

Автори доопрацьованого тексту проекту Конституції:

Тимчасова спеціальна комісія по доопрацюванню проекту Конституції України, створена відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 травня 1996 року за №169/96-ВР

15.06.1996

Оброблено за допомогою автоматизованої інформаційної системи ЦКІС "Законопроект"

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки і обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

- 1 - Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Включити до проекту Конституції замість розділу І "Загальні засади" новий розділ "Основи суспільного устрою України", виклавши його в такій редакції:

Відхилено

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

2.

 

"Розділ

 

 

3.

 

ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

 

 

4.

 

Глава 1. Загальні засади держави

 

 

5.

 

Стаття. Україна є суверенна демократична (загальнонародна) правова держава, яка виражає волю всього народу і захищає інтереси всіх верств її населення.

 

 

6.

 

Стаття. Україна є цілісною (унітарною) державою, в якій людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, гарантії прав і добробут визнаються найвищою соціальною цінністю.

 

 

7.

 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, визначають форму, зміст і спрямованість її Конституційного ладу та зовнішньо- і внутрішньополітичної діяльності.

 

 

8.

 

Стаття. Україна є Республікою.

Єдиним джерелом державної влади в Республіці є народ. Повновладдя народу України реалізується на основі цієї Конституції як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної Ради та місцевих Рад України.

 

 

9.

 

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада України. Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи будь-яка окрема особа не можуть виступати від імені всього народу, не мають права узурпувати державну владу.

 

 

10.

 

Народ України становлять громадяни України, які є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до політичних партій і рухів, релігії, роду і характеру занять, місця і часу проживання в межах республіки.

 

 

11.

 

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян за расовими і національними ознаками, так само як і всяка пропаганда расової або національної винятковості, ворожнечі або зневаги караються за законом.

 

 

12.

 

Стаття. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і позбавлення громадянства України визначаються окремим законом.

 

 

13.

 

Стаття. Державна влада здійснюється відповідними законодавчими, виконавчими та судовими органами, функції та повноваження яких встановлюються Конституцією України.

 

 

14.

 

Стаття. Держава встановлює і гарантує місцеве самоврядування. Відносини між органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються законами.

 

 

15.

 

Стаття. В Україні діє принцип верховенства Конституційного права. Найвищу юридичну силу має Конституція України. Її норми є нормами прямої дії. Закони та інші правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

 

 

16.

 

Конституція України не може бути призупинена чи відмінена як у цілому, так і частково без згоди народу. Відповідне рішення про це може приймати виключно Верховна Рада на основі результатів всенародного референдуму.

 

 

17.

 

Стаття. Республіка Україна самостійна у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Держава не може допускати втручання в її внутрішні справи, а також піддаватися тиску з боку будь-якої іншої держави.

 

 

18.

 

Стаття. Міжнародні договори набирають чинності для України лише після ратифікації їх відповідно до Конституції України. Укладення Україною міжнародних договорів не повинно суперечити її Основному Законові.

 

 

19.

 

Стаття. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

Статус офіційної мови також має російська мова як така, що визнана у всьому світі однією з загальнопоширених мов міжнаціонального спілкування і є рідною для чверті населення України.

 

 

20.

 

У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державною мовою може вживатись у діяльності органів державної влади та державних організацій мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту.

 

 

21.

 

Держава піклується про вільний розвиток і вживання усіх національних мов, якими користується населення республіки.

 

 

22.

 

Стаття. Держава дбає про розвиток етнічної, культурної, мовної самобутності всіх національних меншин.

 

 

23.

 

Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами держави.

 

 

24.

 

Стаття. Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичного, економічного та ідеологічного плюралізму, багатопартійності, демократизації та доступності інформації.

 

 

25.

 

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Пряма чи замаскована цензура заборонена, окрім питань, що відносяться до державної таємниці й відповідно встановлені законом.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законом.

 

 

26.

 

Держава забезпечує захист усіх форм власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

 

 

27.

 

Стаття. Політичні партії, профспілкові та громадські організації і рухи через своїх представників, обраних до Верховної Ради України, місцевих Рад та органів місцевого самоврядування здійснюють свої програмні наміри і статутні права й обов'язки відповідно до Конституції і чинних законів.

 

 

28.

 

Стаття. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства.

 

 

29.

 

Стаття. Визначення або перегляд питань територіальної цілосності, державного ладу, форми державного правління, державних символів та місця знаходження столиці здійснюється Верховною Радою України виключно на основі всенародного референдуму.

 

 

30.

 

Стаття. Україна є рівноправним учасником міжнародного спілкування, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі, не входячи до будь-яких військових блоків.

 

 

31.

 

Дотримуючись принципів суверенної рівності та взаємовигідності, держава укладає міжнародні договори, за волевиявленням народу вступає в політичний та економічний союз з країнами СНД і таким же чином виходить з нього.

 

 

32.

 

Стаття. Україна вступає у відносини з іноземними державами, обмінюється з ними дипломатичними і консульськими представниками, бере участь у діяльності міжнародних організацій.

 

 

33.

 

Глава 2. Економічна система України

 

 

34.

 

Стаття. Основу економічної системи України становить сукупність елементів багатоукладного господарювання, яке базується на приватній, публічній та змішаних формах власності.

 

 

35.

 

Стаття. Держава визнає приватну власність громадян України, якщо вона та законна природа її походження задекларовані в Україні в установленому законом порядку.

 

 

36.

 

Стаття. Публічною власністю держава визнає всі форми існування державної власності, а саме:

1) загальнонаціональна;

2) регіонально-муніціпальна;

3) комунальна та всі види державних підприємств, у тому числі: казенні підприємства, державні комерційні та орендні підприємства, змішані державні підприємства, державні пакети акцій.

 

 

37.

 

Держава гарантує розвиток усіх елементів багатоукладної економіки країни та створює рівні правові умови для функціонування та охорони всіх форм власності.

 

 

38.

 

Стаття. Загальнонаціональна (державна) власність є домінуючою і неподільною як спільне надбання всього народу.

 

 

39.

 

У виключній загальнонаціональній власності держави є: земля (окрім присадибних, дачних та гаражних ділянок), її надра, води, ліси. До загальнонаціональної власності належать засоби і підприємства зв'язку, енергетики, підприємства та установи, пов'язані з космічною технологією та дослідженнями, навігаційним забезпеченням, військово-промислового комплексу та інші, перелік яких визначено законом. Земля не може бути товаром, предметом купівлі-продажу. Право володіння землею набувається в порядку, визначеному законом.

 

 

40.

 

Ніхто не має права використовувати публічну власність з метою особистого збагачення та в інших корисливих цілях.

 

 

41.

 

Джерелом зростання суспільного багатства, добробуту народу, кожної людини в Україні є плідна праця та чесна підприємницька діяльність.

 

 

42.

 

Держава здійснює контроль за обсягами задекларованих доходів і рівнем споживання кожного платника податків.

 

 

43.

 

Глава 3. Соціальний розвиток

 

 

44.

 

Стаття. Соціальну основу України становлять сільськогосподарські та промислові робітники підприємств різних форм власності, інтелігенція, військовослужбовці, державні службовці, фермери і підприємці, учнівська та студентська молодь і пенсіонери.

 

 

45.

 

Держава сприяє розвитку суспільства, в якому забезпечуються достатні умови для життєздатності всіх соціальних верств населення, а різниця в їх життєвих рівнях не перевищує граничні межі, що встановлюються законом і за якими настають соціальні антагонізми та потрясіння.

 

 

46.

 

Стаття. Держава встановлює і здійснює контроль за дотриманням підприємствами та установами всіх форм власності безпечних умов праці громадян.

 

 

47.

 

Право такого контролю надається й відповідним профспілковим комітетам, що визначається законом про профспілки.

 

 

48.

 

Стаття. В Україні діють і розвиваються державні системи охорони здоров'я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, державні мережі народної та професійної освіти, наукових закладів, культури, торгівлі та громадського харчування, а також державні та громадські системи контролю за якістю товарів широкого вжитку та продуктів харчування.

 

 

49.

 

- 2 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Назву розділу викласти в редакції: "Основи конституційного ладу".

Відхилено

 

50.

 

- 3 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Назву розділу викласти у редакції: "Основні засади держави Україна".

Відхилено

 

51.

Стаття 1.

 

 

Стаття 1

52.

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

- 4 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Стаття 1.

Україна є суверенна демократична, соціальна, правова держава.

Громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її території, становлять народ України".

 

 

 

 

 

 

Враховано частково

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

53.

 

- 5 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною і незалежною, демократичною, правовою, соціальною державою, яка відтворює відповідні умови і забезпечує гідний рівень життя народу, кожній окремій людині".

Враховано частково

 

54.

 

- 6 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є Радянська, соціалістична, суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава".

 

Відхилено

 

55.

 

- 7 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною, демократичною, правовою державою, яка виражає волю й інтереси своїх громадян незалежно від національності".

Враховано частково

 

56.

 

- 8 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 1 изложить в редакции:

"Украина - государство всего народа. Украина - суверенное государство демократического социализма, выражающее интересы всех наций и народностей, связанных общей исторической судьбой".

Відхилено

 

57.

 

- 9 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Українська Радянська Соціалістична Республіка - народна соціалістична держава, яка виражає волю та інтереси робітників, селян, трудової інтелігенції, усіх, хто чесною працею створював і створює матеріальні й духовні багатства".

 

Відхилено

 

58.

 

- 10 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 1 слова "суверенна і незалежна" виключити.

Відхилено

 

59.

 

- 11 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

У статті 1 слово "незалежна" виключити, оскільки є слово "суверенна".

Відхилено

 

60.

 

- 12 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

В статье 1 после слова "держава" добавить: "которая выражает волю и интересы рабочих, крестьян, интеллегенции, трудящихся всех национальностей".

Відхилено

 

61.

 

- 13 - Верховний Суд України

Об'єднати статтю 1, частину першу статті 5 і частину другу статті 2 в одну статтю, виклавши її в редакції: "Україна є суверенною демократичною правовою республікою".

Відхилено

 

62.

 

- 14 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

В статье следует расшифровать понимание терминов "демократическая".

Ныне в западных странах под термином "демократическая" зашифровано понятие "капиталистическая экономическая система". Следует также расшифровать, что имели в виду в Конституционной Комиссии, вводя в Конституцию Украины термин "социальная". Без расшифровки этот термин в Конституции не несет никакой ни юридической, ни правовой нагрузки.

Відхилено

 

63.

 

- 15 -Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У ст. 1 після слова "держава" дописати" яка базується на праці".

Відхилено

 

64.

 

- 16 - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

У статті 1 дати визначення, що таке соціальна держава.

В Конституції необхідно закріпити основні соціальні функції держави:

- забезпечення принципу соціальної справедливості;

- увага перерозподілу доходів між різними прошарками суспільства через доцільну систему податків.

Відхилено

 

65.

 

- 17 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Статтю викласти в редакції:

"Україна є національна і суверенна незалежна і демократична соціальна і правова держава".

Враховано частково

 

66.

 

- 18 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У статті замінити слово "демократична" на "народна".

Доповнити статтю положенням в редакції:

"яка виражає волю та інтереси робітників, селян, трудової інтелігенції, усіх, хто чесною працею створював і створює матеріальні і духовні багатства. Громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її території, становлять народ України".

Статтю викласти в редакції:

"Україна є суверенною народною соціалістичною державою, яка виражає волю та інтереси трудящих, усіх верств населеня.

Громадяни всіх націй та національних груп, які мешкають на її території, складають народ України".

Відхилено

 

67.

Стаття 2.

 

 

Стаття 2

68.

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України є цілісною і недоторканною.

- 19 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 2 викласти в редакції:

"Стаття 2 .

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

В існуючих кордонах територія України недоторканна, невідчужувана і не може бути змінена і використана без її згоди."

 

 

 

 

 

Враховано частково

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України є цілісною і недоторканою.

69.

 

- 20 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статью 2 изложить в редакции:

"Статья. Территория. В существующих границах территория Украины неотчуждаема, неприкосновенна и не может быть изменена и использована без ее согласия".

- 21 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Враховано частково

 

70.

 

- 22 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину другу статті 2 виключити.

Відхилено

 

71.

 

- 23 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частини другу і третю статті 2 об'єднати в окрему частину, виклавши її в редакції:

"Україна є унітарною державою. Територія України в існуючих кордонах є цілісною і недоторканною".

Відхилено

 

72.

 

- 24 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Частину другу і третю статті 2 об'єднати і викласти її в частині першій у редакції: "В існуючих кордонах територія України невідчужувана, недоторканна і не може бути змінена і використана без її згоди".

Відхилено

 

73.

 

- 25 - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину другу статті 2 після слова "державою" доповнити словами: "яка визначає основні форми національної, державної, політичної, економічної, екологічної безпеки".

Відхилено

 

74.

 

- 26 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Першу частину статті 2 доповнити словами:

"Державну територію України складає споконвічна територія України в існуючих кордонах".

Відхилено

 

75.

 

- 27 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Статтю 2 доповнити частиною першою змісту:

"Національний суверенітет належить українському народові як суб'єкту права на самовизначення без будь-яких застережень і умов".

Відхилено

 

76.

 

- 28 - Верховний Суд України

Статтю 2 перенести до розділу II "Права і свободи людини і громадянина".

Відхилено

 

77.

 

- 29 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 2 доповнити частиною у редакції:

"Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, увесь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території Украни, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки, використовуються з метою".

Враховано частково в інших статтях

 

78.

 

- 30 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Доповнити розділ після статті 2 окремою статтею, виклавши її в редакції:

"В Україні послідовно здійснюється принцип: "Вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх". Найважливішою умовою свободи і добробуту людей Республіка вважає формування і розвиток соціалістичного суспільства як асоціації рівноправних, вільних громадян, що фунціонує на засадах самоврядування і саморегулювання з широким залученням трудящих, пенсіонерів та молоді до управління справами держави й суспільства.

Мета суспільства - створювати умови для вільного розвитку і якнайповнішого розкриття особистих здібностей, творчого потенціалу кожної людини, всебічного розвитку демократії, реалізації принципів соціальної справедливості і захищеності; забезпечувати поєднання інтересів різних верств населення; не допускати експлуатації людини людиною, привласнення результатів чужої праці".

Відхилено

 

79.

Стаття 3.

 

 

Стаття 3

80.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

- 31 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 3 викласти в редакції:

"Стаття 3.

Людина, її життя і здоров"я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Правам людини належить приорітет при розв"язанні всіх соціальних і національних питань.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов"язком держави. Відносини держави і громадянина грунтуються на їх взаємній відповідальності".

 

 

 

 

Враховано частково

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

81.

 

- 32 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити статтю 3 окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Суспільне життя в Україні грунтується на пріоритеті суспільства над державою. Мета суспільства - створювати умови для вільного розвитку і якнайповнішого розкриття особистих здібностей, творчого потенціалу кожної людини, всебічного розвитку демократії, реалізації принципів соціальної справедливості і захищеності; забезпечувати поєднання інтересів різних верств трудящих; не допускати експлутації людини людиною, привласнення результатів чужої праці".

Відхилено

 

82.

 

- 33 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 3 доповнити частиною третьою, виклавши її в редакції:

"Держава відповідальна перед людиною і суспільством за свою діяльність".

Враховано частково у другій частині статті

 

 

 

83.

 

- 34 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 3 викласти в редакції:

"Людина, її права і свободи, життя і здоров'я, честь, недоторканність і безпека в Україні надійно захищаються державою".

Враховано частково

 

84.

 

- 35 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У першому реченні частини другої замість слова "держави" записати "державних органів", далі за текстом.

Відхилено

 

85.

 

- 36 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Доповнити частину другу статті 3 словами:

"Правам людини належить пріоритет при розв'язанні всіх соціальних і національних питань", далі за текстом.

Відхилено

 

86.

Стаття 4.

 

 

Стаття 4

87.

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України визначаються законом.

- 37 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 4 викласти в редакції:

"Стаття 4.

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України визначаються законом.

Подвійне громадянство допускається на підставі міжнародних угод".

Відхилено

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України визначаються законом.

88.

 

- 38 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 4 викласти в редакції:

"В Україні існує єдине громадянство. У разі підписання і ратифікації угод з іншими державами допускається подвійне громадянство".

Відхилено

 

89.

 

- 39 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Перше речення в статті 4 замінити на:

"В Україні існує інститут громадянства".

Відхилено

 

90.

 

- 40 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Положення статті 4 перенести до статті 20 розділу ІІ.

Відхилено

 

91.

 

- 41 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 4 викласти в редакції:

"В Україні існує громадянство. Громадяни України мають право на інше громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України та іншого громадянства визначаються законом та міжнародними договорами".

Відхилено

 

92.

 

- 42 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У статті 4 перше речення викласти в редакції:

"Україна має своє громадянство".

Доповнити статтю окремою частиною, виклавши її в редакції: "В Україні допускається подвійне громадянство на підставі міжнародних угод".

Відхилено

 

93.

 

- 43 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 4 доповнити реченням:

"На підставах міжнародних договорів допускається подвійне громадянство".

Відхилено

 

94.

Стаття 5.

 

 

Стаття 5

95.

Україна є республікою.

Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

- 44 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 5 викласти в редакції:

"Стаття 5.

Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через підконтрольні народу органи державної влади та місцевого самоврядування. Форми участі народу у здійсненні контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування визначаються законом.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Жодна частина народу, жодна політична партія, рух чи інше об"єднання громадян, якесь угрупування чи окрема особа не мають права виступати від імені народу України".

 

 

 

 

 

Враховано частково

Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування)

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

 

 

 

 

 

 

*) - підкресленим курсивом виділений текст, відмінний від проекту Конституції, схваленого у першому читанні;

96.

 

- 45 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 5 викласти у редакції:

"Україна є республікою - народною державою, яка виражає волю та інтереси робітників, селян, трудової інтелегенції, усіх, хто чесною працею створював і створює матеріальні й духовні багатства".

Враховано частково

 

97.

 

- 46 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 5 доповнити частиною четвертою, виклавши її в редакції:

"Від імені народу можуть виступати виключно Національні Збори України як це було закріплено в Декларації про державний суверенітет України".

Відхилено

 

98.

 

- 47 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину другу статті 5 викласти в редакції: "Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування".

Враховано

 

99.

 

- 48 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 5 частину другу доповнити текстом:

"Уся повнота влади в Україні належить українському народові, який здійснює її як безпосередньо, шляхом всеукраїнського та місцевих референдумів та народної законодавчої ініціативи, так і через своїх представників, обраних до органів державної влади і самоврядування".

Враховано в цій та інших статтях

 

100.

 

- 49 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частини другу і третю об'єднати в окрему частину (другу), виклавши її в редакції:

"Народ здійснює владу безпосередньо і через органи народовладдя. Ніхто не може узурпувати влади народу".

Відхилено

 

101.

 

- 50 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Часть вторую статьи 5 дополнить словами:

"Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Украины".

Відхилено

 

102.

 

- 51 - Верховний Суд України

Частину другу і третю статті 5 за їх значимістю розмістити після статті 2 проекту.

Відхилено

 

103.

 

- 52 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині другій статті 5 перше речення викласти в редакції:

"Уся влада належить народові".

Друге речення цієї частини після слова "через" доповнити словом "представницькі", далі за текстом.

Відхилено

 

104.

 

- 53 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину третю статті 5 викласти в редакції:

"Народ здійснює владу безпосередньо та через представницькі органи державної влади". .

Відхилено

 

105.

 

- 54 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 5 викласти в редакції:

"Україна є республікою - державою народу України, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелегенції, трудящих республіки всіх національностей, усіх, хто чесною працею створив і створює матеріальні й духовні багатства.

Громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її території, становлять народ України".

Відхилено

 

106.

 

- 55 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 5 викласти в редакції:

"Україна є Радянською Соціалістичною Республікою. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через Ради народних депутатів, органи самоуправління і державні органи всіх рівнів, які підконтрольні та підзвітні відповідним Радам народних депутатів.

Нижчестоящі Ради підзвітні і підпорядковані вищестоящим".

 

Відхилено

 

107.

 

- 56 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Ст. 5 після другого речення доповнити реченням такого змісту: "Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює її як безпосередньо, шляхом всеукраїнського та місцевих референдумів та народної законодавчої ініціативи, так і через своїх представників, обраних до органів державної влади і самоврядування".

Враховано в цій та інших статтях

 

108.

Стаття 6.

 

 

Стаття 6

109.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах.

- 57 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 6 викласти в редакції:

"Стаття 6.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах".

 

 

 

 

Враховано частково

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

110.

 

- 58 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій статті 6 після слів "на засадах" записати: "розподілу функцій на законодавчі, виконавчі, судові".

Другу частину статті після слова "органи" доповнити словом "виконуючі" та після слова "судової" - словом "функції".

- 59 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 6 викласти в редакції:

"Державна влада в Україні здійснюється на засадах розподілу її функцій на законодавчі, виконавчі, судові та базується на принципах рівноваги влад".

Відхилено

 

 

 

 

Враховано частково

 

111.

 

- 60 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 6 изложить в редакции:

"Украина есть независимая социальная, правовая республика демократического социализма. Единственным источником власти в Украине является народ, выражающий единство государственной власти через Верховный и местные Советы народных депутатов. Никто не имеет права узурпировать государственную власть".

Відхилено

 

112.

 

- 61 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 6 викласти в редакції:

"Уся влада в Україні належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу України. Усі інші державні органи підконтрольні та підзвітні Радам народних депутатів".

Відхилено

 

113.

 

- 62 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині першій статті 6 після слова "Україні" записати: "в інтересах українського народу", а також після слова "здійснюється на" записати: "принципах верховенства права, соціальної демократії", далі за текстом.

Відхилено

 

114.

 

- 63 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Доповнити частину першу статті 6 після слова "на засадах" словом "противаг", далі за текстом.

Відхилено

 

115.

 

- 64 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину другу статті 6 доповнити словами: "забороняється делегування повноважень від однієї гілки до іншої. Службова особа може займати посаду лише в системі однієї з гілок влади".

Враховано частково в інших статтях

 

116.

 

- 65 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статі 6 викласти в редакції:

"Влада в Україні здійснюється на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу, судову, а також місцеве самоврядування".

Враховано частково

 

117.

 

- 66 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 6 виключити.

Знято

 

118.

 

- 67 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 6 доповнити словами "і відповідно до законів України".

Враховано

 

119.

 

- 68 - Верховний Суд України

Статтю 6 доцільно розмістити після статті 2 проекту.

Відхилено

 

120.

Стаття 7.

 

 

Стаття 7

121.

Держава визнає і гарантує місцеве самоврядування.

- 69 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Народ, усі гілки влади визнають і гарантують місцеве самоврядування".

Враховано частково

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

122.

 

- 70 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Організація і діяльність держави будуються на засадах виборності всіх органів державної влади, підзвітності їх народові, відповідності кожного державного органу і службової особи за доручену справу, обов'язковості рішень вищестоящих органів для нижчестоящих згідно з розподілом їх повноважень".

Відхилено

 

123.

 

- 71 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 7 изложить в редакции:

"Государство признает и гарантирует самоуправление через Советы народных депутатов всех уровней. Ведущей формой реализации общенародной и коммунальной собственности является самоуправляемое народное предприятие, трудовой коллектив которого безвозмездно получает средства производства в полномочное хозяйственное владение (ведение) и самостоятельно ведет производственно-хозяйственную деятельность".

Відхилено

 

124.

 

- 72 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 7 викласти в редакції:

"В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування як орган народовладдя".

Враховано частково

 

125.

 

- 73 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

У статті 7 після слів "місцеве самоврядування" додати: "в особі місцевих Рад народних депутатів".

Відхилено

 

126.

 

- 74 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статью 7 дополнить словами: "в лице выбранных населением органов: Советов".

Відхилено

 

127.

 

- 75 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після слова "Держава" дописати: "поряд з представницькими органами державної влади на місцях", далі за текстом.

Відхилено

 

128.

Стаття 8.

 

 

Стаття 8

129.

В Україні діє принцип верховенства права.

Конституція має найвищу юридичну силу. Норми Конституції є нормами прямої дії. Закони та інші правові акти мають прийматися на основі Конституції і відповідати їй.

- 76 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 8 викласти в редакції:

"Стаття 8.

В Україні діє принцип верховенства права, втіленого у Конституції і законах держави.

Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші правові акти приймаються на основі Конституції і мають відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.

Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції гарантується".

 

 

 

Враховано частково

В Україні діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй. Норми цієї Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

130.

 

- 77 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші н.д.

Статтю 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства Конституції.

Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші правові акти мають прийматися на основі Конституції і відповідати їй".

Знято

 

131.

 

- 78 - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину першу статті 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства закону".

Відхилено

 

132.

 

- 79 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині першій статті 8 слово "права" замінити словами: "закону як вираження волі народу".

Відхилено

 

133.

 

- 80 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства права. Держава, усі її органи діють на основі законності, забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян.

Державні й громадські організації, службові особи зобов'язані додержуватися Конституції і законів України.

Конституція має найвищу юридичну силу. Норми Конституції є нормами прямої дії. Закони та інші правові акти мають прийматися на основі Конституції і відповідати їй.

Найважливіші питання державного життя виносяться на всенародне обговорення, а також ставляться на всенародне голосування (референдум)".

 

Враховано частково в цій та інших статтях

 

134.

 

- 81 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 8 изложить в редакции:

"В Украине действует принцип верховенства права и приоритет закона. Конституция и законы республики имеют приоритет над всеми нормативными актами. Нормы Конституции имеют прямое действие, если иное не предусматривается Основным Законом. Законы и другие правовые акты могут приниматься на основании Конституции и отвечать ей".

Враховано частково

 

135.

 

- 82 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства закону. Закони не можуть суперечити Конституції.

Коли закони не відповідають праву, вносяться зміни чи доповнення до Конституції, а потім - зміни, доповнення до того чи іншого закону".

 

Враховано частково

 

136.

 

- 83 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Частину другу статті 8 після слів "Норми Конституції є нормами прямої дії" доповнити: "якщо інше не передбачене Основним Законом".

Відхилено

 

137.

 

- 84 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Першу частину статті 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства закону".

Відхилено

 

138.

 

- 85 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Частину першу статті 8 викласти в редакцї:

"В Україні діє принцип верховенства права і пріоритет закону".

Враховано частково

 

139.

 

- 86 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У статті 8 частину першу після слова "права" доповнити словами: "його гарантії, обов'язок і відповідальність перед народом".

Відхилено

 

140.

Стаття 9.

 

 

Стаття 9

141.

Міжнародні договори, ратифіковані відповідно до Конституції, що набрали чинності для України, є частиною її національного законодавства.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції.

- 87 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 9 викласти в редакції:

"Стаття 9.

Чинні міжнародні договори, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною її національного законодавства.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції.

У разі звернення до системи міжнародного арбітражу при розв"язанні міжнародних спорів Україна визнає зобов"язуючу силу його рішень".

Враховано частково

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Народною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституціі України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

142.

 

- 88 - Верховний Суд України

Із частини першої статті 9 виключити слова: "ратифіковані відповідно до Конституції, що набрали чинності для України". .

Враховано

 

143.

 

- 89 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 1 ст.9 викласти у такій редакції: "Чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких дає Верховна Рада України, становлять невід'ємну частину її національного законодавства".

Враховано частково

 

144.

 

- 90 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 9 изложить в редакции:

"Международные договоры, участниками которых является Украина, порождают права и обязанности для государственных органов, юридических лиц и граждан, подчиненных юрисдикции Украины.

Соглашение международных договоров, которые противоречат Конституции, возможно лишь после внесения соответствующих изменений в Конституцию".

Відхилено

 

145.

 

- 91 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 9 першу частину викласти в редакції:

"Міжнародні договори не повинні суперечити Конституції та раніше ратифікованим міжнародним договорам".

Відхилено

 

146.

 

- 92 - Н.д.Пронюк Є.В.(Округ N 205)

Частину другу статті 9 виключити.

Відхилено

 

147.

 

- 93 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій статті 9 слова "є частиною її національного законодавства" замінити на: "породжують права і обов'язки для державних органів, юридичних осіб і громадян України".

Відхилено

 

148.

 

- 94 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину другу статті 9 виключити.

Відхилено

 

149.

Стаття 10.

 

 

Стаття 10

150.

Державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державною мовою може вживатись у діяльності органів державної влади та державних організацій мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту.

- 95 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Стаття 10.

Державними мовами в Україні є українська і російська мови.

У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд у діяльності органів державної влади та державних організацій із державною мовою може вживатися мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту чи регіону.

Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування"/

 

 

 

 

Враховано частково

Державною мовою в Україні є українська мова. Винести в окремий абзац. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади, державних організацій та органів місцевого самоврядування поряд із державною мовою і мов національних меншин.

Україна виявляє турботу про вільний розвиток і вживання усіх національних мов, якими користуються громадяни України.

Порядок застосування мов в Україні встановлюється законом.

 

151.

 

- 96 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова, офіційною - російська".

Враховано частково

 

152.

 

- 97 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними (офіційними) мовами в Україні є українська та російська.

У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державними мовами може вживатися у діяльності органів державної влади та державних організацій мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту, що встановлюється відповідними органами місцевого самоврядування".

Враховано частково

 

153.

 

- 98 - Міжрегіональна депутатська група

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова. У місцях компактного проживання національних меншин pаконом гарантується право використання поряд із державною мовою російської мови та мов національних меншин у діяльності органів державної влади та державних організацій.

Порядок використання та функціонування мов в Україні визначається законом".

 

 

154.

 

- 99 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину другу статті 10 виключити.

Відхилено

 

155.

 

- 100 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська і російська мови. У республіці забезпечується всебічний розвиток вживання української та російської мов у всіх сферах суспільного життя. Держава створює необхідні умови для вільного розвитку і використання мов інших національностей.

У місцях компактного проживання більшості громадян, які визнають рідною іншу мову, поряд із державною мовою може вживатись у діяльності органів державної влади та державних організацій мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту, району, регіону, автономного формування".

 

Враховано частково

 

156.

 

- 101 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними (офіційними) мовами в Україні є українська і російська мови. Російська мова в Україні виступає як мова міжнаціонального спілкування громадян України, так і громадян держав співдружності.

Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами держави".

 

 

 

Відхилено

 

157.

 

- 102 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови. У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державними забезпечується вживання у діяльності органів народовладдя та державних організацій мова, прийнятна для 25 відсотків мешканців певних населених пунктів чи територіально-адміністративних одиниць".

Відхилено

 

158.

 

- 103 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Статтю 10 викласти у редакції:

"Державними мовами в Україні є українська чи російська мови. В Україні забезпечується всебічний розвиток і вживання української та російської мов у всіх сферах суспільного життя. Держава створює необхідні умови для вільного розвитку і використання мов інших національностей".

 

Враховано частково

 

159.

 

- 104 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська та російська мови.

Держава створює необхідні умови для вільного розвитку і використання мов інших національностей".

Враховано частково

 

160.

 

- 105 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Офіційною мовою в Україні є українська мова. У місцях компактного проживання громадян - представників інших національностей у діяльності органів державної влади та державних організацій може вживатися мова, прийнятна для більшості мешканців певного регіону".

Враховано частково

 

161.

 

- 106 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Початок частини другої статті 10 викласти у редакції:

"У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних чи мовних", далі за текстом.

Враховано частково

 

162.

 

- 107 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину першу статті 10 викласти у редакції:

"Державними мовами в Україні є українська та російська мови". (Варіант: "Державною мовою в Україні є українська мова. Офіційною є російська мова".)

Враховано частково

 

163.

 

- 108 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Першу частину статті 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови".

Враховано частково

 

164.

 

- 109 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова. Офіційною мовою в Україні є російська мова, а в містах компактного проживання національних меншин відповідні мови національних меншин".

Враховано частково

 

165.

 

- 110 - Н.д.Круцик Р.М.(Округ N 202)

Частину першу статті 10 доповнити:

"Діловодство та звітність здійснюються державною мовою".

Відхилено

 

166.

 

- 111 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

В статью 10 включить отдельную третью часть такого содержания:

"В связи с широким распространением на Украине русского языка ему придается статус официального языка".

Відхилено

 

167.

 

- 112 - Н.д.Пронюк Є.В.(Округ N 205)

Статтю 10 виключити.

Відхилено

 

168.

 

- 113 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська та російська мови.

У Республіці забезпечується всебічний розвиток і вживання української та російської мов у всіх сферах суспільного життя. Держава створює необхідні умови для вільного розвитку і використання мов інших національностей".

 

Враховано частково

 

169.

 

- 114 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

Поряд із державною мовою може вживатися офіційна - російська мова.

У місцях компактного проживання однієї або декількох національних груп поряд із державною і офіційною мовами може вживатись у державних органах та установах мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту".

Враховано частково

 

170.

 

- 115 - Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова, враховуючи, що для більшості населення України російська мова є рідною, за нею визначається статус мови офіційного вжитку", далі за текстом.

Враховано частково

 

171.

 

- 116 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 10 викласти у редакції:

"Державними мовами в Україні є українська та російська мови. У місцях компактного проживання поряд із державними мовами... для більшості мешканців певного регіону".

Враховано частково

 

172.

 

- 117 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статтю 10 изложить в редакции:

"Государственными языками в Украине являются украинский и русский", дальше по тексту с заменой в окончании статьи слов "населенного пункту" словом "регіону".

Враховано частково

 

173.

 

- 118 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину другу статті 10 викласти в редакції:

"Усім національним та етнічним групам гарантується право вільного мовного розвитку".

Інші мови можуть використовуватись як мови навчання за умови володіння державною мовою.

Враховано частково

 

174.

 

- 119 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Кінець частини другої статті 10 доповнити словами "або регіону".

Відхилено

 

175.

Стаття 11.

 

 

Стаття 11

 

Держава сприяє консолідації і розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин.

Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами держави.

- 120 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу статті 11 викласти в редакції:

"Стаття 11

Держава сприяє консолідації і розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, збереженню етнічної самобутності всіх національних меншин і корінних народів, розвитку їх мови і культури".

Враховано частково

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин.

Стаття 12

Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами держави.

1.

 

- 121 - Міжрегіональна депутатська група

Статтю 11 розділити на дві окремі статті, виклавши їх у редакції:

"Стаття 11-а. Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій та культури. Україна сприяє розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин. Основні права та свободи національних меншин визначаються законом.

Стаття 11-Б. Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців та вихідців з України, що проживають за межами держави.

Основні права та свободи національних меншин визначаються законом".

Враховано у цій та інших статтях

 

2.

 

- 122 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 11 викласти в редакції:

"Держава гарантує і підтримує збереження та розвиток усіх культурно-історичних традицій і національно-мовних культур без будь-яких пріоритетів і дискримінації. Держава бере на себе зобов'язання сприяти своїм теперішнім чи колишнім громадянам чи їх потомкам, що мешкають за межами України, у задоволенні їх національно-культурних і культурно-мовних потреб, пов'язаних з народом України та його культурою".

Враховано в цій та інших статтях

 

3.

 

- 123 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 11 викласти в редакції:

"В Україні органами державної влади та народовладдя гарантується розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин".

Враховано частково

 

4.

 

- 124 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 11 викласти в редакції:

"Держава сприяє консолідації і розвитку всіх національностей, їх історичної свідомості, традицій і культури".

Враховано частково

 

5.

 

- 125 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині першій статті 11 слово "релігійної" виключити і після нього записати: "духовної самобутності усіх націй і народностей, які проживають Україні".

Відхилено

 

6.

 

- 126 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Начало первой части статьи 11 изложить в редакции:

"Государство способствует консолидации и развитию всех национальностей, населяющих Украину, их...", дальше по тексту.

Враховано частково

 

7.

 

- 127 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Початок першої частини статті 11 викласти в редакції:

"Держава сприяє консолідації і розвитку народу України, його історичної свідомості", далі за текстом.

Враховано частково

 

8.

 

- 128 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Частину першу статті 11 виключити.

Відхилено

 

9.

 

- 129 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У статті 11 частину першу викласти в редакції:

"Держава дбає про розвиток і взаємне збагачення культур усіх національностей, що її населяють, створює умови для збереження й розвитку національних традицій і звичаїв, збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність".

Враховано

 

 

10.

 

- 130 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Начало статьи 11 изложить в редакции:

"Государство способствует консолидации и развитию всех национальностей, населяющих Украину, их...", дальше по тексту.

Враховано

 

11.

 

- 131 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині першій статті 11 після слів "релігійної самобутності" записати: "народів усіх національностей, які населяють Україну".

Враховано

 

12.

 

- 132 - Верховний Суд України

У частині першій статті 11 виключити слова "та релігійної"

Відхилено

 

13.

 

 

 

 

14.

 

- 133 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Частину п'яту статті 12 викласти в редакції:

"Держава забезпечує захист усіх форм власності і господарювання, які не мають ознак експлуатації людини людиною і спрямовані на соціальну економіку".

 

 

 

Враховано частково

 

15.

 

- 134 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

У частині першій статті 12 після слова "забезпечує" записати "рівний", а після слів "спрямованість економіки" - "з виключенням привласнення чужої праці".

Відхилено

 

16.

 

- 135 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 12 виключити.

Відхилено

 

17.

 

- 136 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 12 слово "держава" замінити на "в Україні".

Відхилено

 

18.

 

 

 

Стаття 13

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу правомоможності власника здійснюються органами державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, візначеніх Конституцією України.

Кожен громадянин має право користуватися об'єктами права власності народу, а також набувати їх за правом приватної власності відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист усіх форм права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

19.

Стаття 12.

 

 

Стаття 14

20.

 

 

 

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

21.

 

 

 

Стаття 15

22.

Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватись державою як обов'язкова.

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законом.

Держава забезпечує захист усіх форм власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

- 137 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 12 викласти в редакції:

"Стаття 12.

Суспільне життя в Україні грунтується на пріоритеті суспільства над державою і на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Мета суспільства - створювати умови для вільного розвитку і якнайповнішого розкриття особистих здібностей, творчого потенціалу кожної людини, всебічного розвитку демократії, реалізації принципів соціальної справедливості і захищенності; забезпечувати поєднання інтересів різних верств населення; не допускати привласнення результатів чужої праці.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов`язкова.

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законом".

 

 

 

 

 

Враховано частково

Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією України і законами України.

 

 

 

23.

 

- 138 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 12 викласти в редакції:

"Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, пріоритеті суспільства над державою. Найважливішою умовою свободи і добробуту людей держава вважає формування і розвиток суспільства як асоціації рівноправних, вільних громадян, що функціонує на засадах самоврядування і саморегулювання, з широким залученням трудящих до управління справами держави і суспільства".

 

Враховано частково

 

24.

 

- 139 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Останню частину статті 12 викласти в редакції:

"Держава забезпечує захист соціалістичної, колективної, трудової групової та особистої власності".

Враховано частково

 

25.

 

- 140 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину п'яту статті 12 викласти в редакції:

"Усі гілки влади на основі закону забезпечують і гарантують захист усіх форм власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки для людини праці".

Враховано частково

 

26.

 

- 141 - Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Частину п'яту закінчити словами "пріоритет надається державній власності".

Відхилено

 

27.

 

- 142 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після статті 12 доповнити розділ додатковими статтями 13,14,15,16,17,18,19, виклавши їх у редакції:

"Стаття 13 /додаткова/.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Правовий порядок грунтується на засадах, згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що законом не передбачено.

Органи державної влади і органи самоуправління, їх посадові особи зобов`язані діяти тільки на підставах, в обсязі і у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. Свою діяльність вони підпорядковують інтересам усього суспільства, а не якоїсь окремої його частини.

 

 

 

 

 

Враховано частково

 

28.

 

"Стаття 14 /додаткова/.

Основою економічної і соціальної організації суспільства в Україні є вільна праця людей, забезпечення для всіх громадян рівних вихідних умов у соціальній сфері, однакових можливостей користуватися результатами власної праці без зрівнялівки і утриманства.

Держава регулює в інтересах трудящих питання праці та заробітної плати, професійної підготовки кадрів, соціального захисту громадян, у тому числі від безробіття, визначає вправа та обов"язки державних органів і трудових колективів у цих питаннях, запобігає монополізації виробництва, яка суперечить інтересам суспільства. Вирішення цих питань узгоджується з профспілками, яким гарантується свобода дій на підприємствах, в установах і організаціях".

 

 

29.

 

"Стаття 15 /додаткова/.

В Україні у відповідності з цією Конституцією і законами гарантуються вільний розвиток і рівний захист усіх форм власності - загальнонародної /державної/, комунальної /муніципальної/, колективної, приватної та інших, форм господарювання, соціальна спрямованість економіки.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної /морської/ економічної зони, економічний і науково-технічний потенціал, створений на території України працею багатьох поколінь її народу, є об`єктами права власності всього народу України, становлять матеріальну основу суверенітету України і використовуються з метою забезпечення матеріальних та духовних потреб її громадян.

Правомоччя власника від імені народу України здійснюються державою в особі уповноважених нею органів.

Кожен громадянин України має право користуватися об`єктами права загальнонародної власності відповідно до закону".

 

 

30.

 

"Стаття 16 /додаткова/.

В Україні здійснюється єдина фінансова, податкова, цінова, митна, інвестиційна політика.

Бюджетна система України будується на засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами, територіальними громадами в інтересах всебічного розвитку економіки, соціальної і духовної сфери суспільства, усіх регіонів України, забезпечення соціальної справедливості.

Банківську систему України очолює підзвітний Верховній Раді України Національний банк України, на який покладається проведення єдиної грошово-кредитної і валютної політики, координація діяльності банківської системи України в цілому, забезпечення стабільності національної валюти.

Встановлення податків є виключною компетенцією Верховної Ради України. Розміри, порядок та умови надходження податків визначаються законом.

Цінова політика на території України визначається законодавством України. Перелік товарів і послуг, ціни і тарифи на які підлягають державному регулюванню, встановлюється законом".

 

 

31.

 

"Стаття 17 /додаткова/.

Держава, піклуючись про здоров`я народу, визначає систему охорони здоров`я, форми і засади медичного і санаторно-курортного обслуговування населення, забезпечує його доступність для всіх громадян на основі поєднання різних видів медичної допомоги, професійної і народної медицини, удосконалення профілактичної і лікувальної роботи, санітарної служби, розвитку фізичної культури і спорту".

 

 

32.

 

"Стаття 18 /додаткова/

Держава створює умови для всебічного виховання громадян, розвитку освіти, науки і культури, зміцнення інтелектуального потенціалу суспільства, національно-культурного піднесення української нації, всіх націй і національних груп, які проживають в Україні.

Суспільство і держава зберігають і захищають інтелектуальну, культурну і художню спадщину, заохочують культурну і наукову творчість, сприяють розмаїттю духовної сфери, поширенню здобутків науки і культури, забезпеченню доступу до них всіх громадян, розвитку міжнародних зв`язків у сфері науки, культури, виховання та освіти."

 

 

33.

 

"Стаття 19 /додаткова/

Держава охороняє сім`ю як основний осередок суспільства, надає їй необхідну допомогу.

Постійним соціальним захистом користуються матері і діти.

Молодіжна політика в Україні спрямовується на забезпечення молоді умов для найповнішого розкриття її можливостей та здібностей, отримання загальної і професійної освіти, створення робочих місць відповідно до професійної підготовки молодих людей з урахуванням потреб суспільства. Державні органи спільно з молодіжними, профспілковими, спортивними й іншими організаціями розробляють і здійснюють програми підтримки молодих і багатодітних сімей."

 

 

34.

 

 

 

Стаття 16

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов'язком держави.

35.

 

 

 

Стаття 17

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеженння прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їхній діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях. а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, що не передбачені законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

36.

Стаття 13.

 

 

Стаття 18

37.

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства.

- 143 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 13 викласти в редакції:

"Стаття 22 /Стаття 13/

Зовнішньополітична діяльність України як одного із засновників і члена Організації Об`єднаних Націй спрямована на забезпечення її державних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іншими членами світового співтовариства.

Україна у своїй зовнішньополітичній діяльності керується загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Вона відкидає війну як засіб вирішення міжнародних суперечок, виступає за врегулювання їх виключно мирним шляхом.

В Україні заборонено пропаганду війни і будь-яку діяльність, спрямовану на порушення мирних відносин між народами. Такі дії визнаються антиконституційними, і вони підлягають покаранню відповідно до закону.

Україна прагне до створення в Європі і в усьому світі таких умов, які дозволили б Україні стати постійно нейтральною, позаблоковою державою і дотримуватися трьох неядерних принципів: не виробляти, не набувати і не приймати ядерної зброї.

Україна самостійно, на основі народного волевиявлення, вирішує питання про вступ до будь-яких політичних та економічних союзів і вільний вихід із них, а також питання про утворення спільно з іншими країнами на добровільних рівноправних засадах об`єднань незалежних держав."

 

 

 

 

Враховано частково

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

38.

 

- 144 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 13 викласти в редакції:

"Україна як один із засновників і членів Організації Об'єднаних Націй у своїй зовнішній діяльності керується загальновизначеними принципами і нормами міжнародного права. Вона відкидає війну як засіб вирішення міжнародних суперечок, виступає за врегулювання їх виключно мирними засобами.

В Україні пропаганду війни заборонено. Головними цілями й принципами зовнішньої політики держави є зміцнення миру й міжнародної безпеки; здійснення основних прав і свобод людини; забезпечення соціального прогресу й підвищення рівня життя людей в умовах вільного розвитку; активна участь в загальноєвропейських процесах і європейських структурах, рівноправному співробітництві держав світу з метою розв'язання проблем, що стоять перед людством
поглиблення всебічного співробітництва з членами Співдружності Незалежних держав, з якими народ України пов'язує багатовікова спільна доля, Україна прагне до створення в Європі і в усьому світі таких умов, які дозволили б їй стати постійно центральною державою і дотримуватися трьох неядерних принципів: не виробляти, не набувати і не приймати ядерої зброї".

Україна самостійно вирішує питання про утворення спільно з іншими державами на добровільних рівноправних засадах Союзу держав, про вступ до будь-яких політичних та економічних союзів і вільний вихід із них".

Враховано частково

 

39.

 

- 145 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Доповнити статтю 13 реченням:

"Держава забезпечує дотримання принципів і норм міжнародного права у зовнішньо-політичній діяльності".

Враховано

 

40.

 

- 146 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 13 виключити.

Відхилено

 

41.

 

- 147 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Доповнити статтю 13 частиною у такій редакції:

"Україна самостійно вирішує питання про утворення спільного з іншими державами на добровільних рівноправних засадах Союзу держав, про вступ до будь-яких політичних та економічних союзів і вільний вихід із них".

 

Відхилено

 

42.

 

- 148 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

До статті 13 включити нове положення у редакції:

"Україна є нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї".

 

Враховано частково

 

43.

 

- 149 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У ст.13 слово "спрямована" замінити на слово "спрямовується", а після слова "співробітництво" записати "на основі додержання загальновизнаних норм і принципів міжнародного права", далі за текстом.

Враховано

 

44.

 

- 150 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

У статті 13 після слів "і взаємовигідного співробітництва з" включити слово "іншими", далі за текстом

Відхилено

 

45.

 

- 151 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У статті 13 після слова "зовнішньополітична" записати: "і зовнішньоекономічна".

Відхилено

 

46.

 

- 152 - Н.д. Таран (Терен) В.В. (Округ N 321)

Початок статті 14 викласти в редакції: "Народ і кожний громадянин України мають право", далі за текстом.

Враховано

 

47.

Стаття 14.

 

 

 

48.

Народ має право чинити опір будь-кому, хто здійснює спробу ліквідувати українську державу, конституційний лад, порушити її територіальну цілісність або чинить дії, спрямовані на захоплення державної влади, якщо передбачені Конституцією засоби не можуть бути використані.

- 153 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 14 викласти в редакції:

"Стаття 20 /Стаття 14/

Захист суверенітету й територіальної цілісності України забезпечення її економічної, соціальної і екологічної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього народу України.

Оборона України, військовий захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладаються на Збройні Сили України. Їх структура, чисельність і порядок використання, умови і порядок проходження військової служби громадянами України визначаються законом.

Забезпечення державної безпеки, встановлення режиму і захист Державного кордону України покладаються на органи безпеки і підпорядковані їм Прикордонні війська, організація і порядок використання яких визначаються законом.

Захист життя, гідності, прав і свобод, інтересів громадян, підтримання законності і правопорядку на територіі України здійснюють органи внутрішніх справ і внутрішні війська України. Їх статус, порядок організації і діяльності регулює закон.

Збройні Сили призначені виключно для захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Збройні Сили, Прикордонні і внутрішні війська, органи безпеки і внутрішніх справ не можуть бути використані будь-ким для протизаконних обмежень прав і свобод громадян чи метою повалення конституційного ладу, усунення законно обраних органів влади, перешкоджання діяльності Верховної Ради України та інших органів державної влади або з іншою метою, яка суперечить Конституції України. Такі дії є злочином проти України і н ароду і караються згідно закону.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах , органах внутрішніх справ і державної безпеки, а також членів їх сімей .

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом,а також приватних організацій, які без надежного дозволу здійснюють оперативно-розшукові, слідчі та інші функції, що є прерогативою відповідних державних органів."

 

 

 

 

Враховано частково

 

49.

 

- 154 - Н.д.Пронюк Є.В.(Округ N 205)

Початок статті 14 подати в редакції:

"Кожен має право чинити опір будь-кому, хто береться дією чи закликом ліквідувати Українську державу", далі за текстом.

Враховано частково

 

50.

 

- 155 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

У статті 14 слова "Українську державу" замінити словами "державу Україна".

Відхилено

 

51.

 

- 156 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Содержание статьи 14 дает право каждому по-своему определять "як, кому і за що чинити опір", что приведет к внутринациональной катастрофе. Незаконные военизированные формирования в западных областях Украины к этому уже подготовлены.

Статью 14 изъять.

Відхилено

 

52.

 

- 157 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 14 виключити.

 

 

Відхилено

 

 

53.

 

- 158 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Статтю 14 виключити.

Варіант 2: Статтю 14 викласти в редакції:

"Народ України має право чинити опір будь-кому, хто чинить дії, спрямовані на ліквідацію української держави, зміну конституційного ладу шляхом насильства, незаконне захоплення державної влади, порушення її територіальної цілісності, якщо передбачені Конституцією засоби не можуть бути використані".

 

Відхилено

 

54.

 

- 159 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Виключити із тексту проекту Конституції України статтю 14 як таку, що може використовуватися абсолютно неправомірно і створює підстави для будь-якого свавілля.

Відхилено

 

55.

 

- 160 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Початок статті 14 викласти в редакції:

"Народ загалом і кожен громадянин зокрема мають право...", далі за текстом.

Враховано

 

56.

 

- 161 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

На початку статті 14 слово "народ" замінити словами "кожний громадянин".

Враховано частково

 

57.

 

- 162 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У статті 14 після слів "має право" записати: "і обов'язок кожного громадянина України", далі за текстом.

Відхилено

 

58.

 

- 163 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 14 виключити.

Відхилено

 

59.

 

- 164 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Статтю 14 виключити.

Відхилено

 

60.

 

- 165 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.Г.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після статті 14 доповнити розділ додатковою статтею, виклавши її в редакції:

"Стаття 21 /додаткова/

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання у співробітництві із світовим співтовариством наслідків Чорнобильської катастрофи планетарного масштабу і запобігання подібних трагедій у майбутньому, збереження і використання природних ресурсів у загальнонаціональних інтересах, турбота про їх відновлення, відшкодування втрат, заподіяних здоров`ю і майну громадян неправомірними діями у сфері природокористування, є одним із найважливіших напрямів у діяльності держави .

В інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь, збереження генофонду народу України розробляються і здійснюються державні і регіональні програми охорони і раціонального, науково обгрунтованого використання надр, рослинного і тваринного світу, збереження повітря і води, відновлення природних ресурсів і поліпшення довкілля. Будівництво будь-яких підприємств, інших об`єктів, що створюють загрозу екологічній безпеці, забороняється."

 

 

Враховано частково

 

61.

 

 

 

Стаття 19

Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти тільки на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією України і законами України.

62.

 

 

 

 

63.

Стаття 15.

 

 

Стаття 20

64.

Державний прапор України - синьо-жовтий стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг.

Державний герб України - Тризуб золотої барви на синьому щиті.

Державний гімн України - національний гімн "Ще не вмерла Україна".

Столицею України є місто Київ.

- 166 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Стаття 23 /Стаття 15/

Питання про державні символи України - Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України -вирішується конституційним законом на основі результатів всеукраїнського референдуму.

Столицею України є місто-герой Київ, статус якого визначається окремим законом."

Враховано частково

Державний прапор України - синьо-жовтий стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг.

Державний герб України - Знак Княжої держави Володимира Великого золотої барви на синьому щиті.

Державний гімн України - національний гімн "Ще не вмерла Україна".

Столицею України є місто Київ.

65.

 

- 167 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державний прапор України - малинове полотнище з гербом України.

Державний герб України - силует пам'ятника Богдана Хмельницького, встановленого на Софіївському майдані, в обрамленні дубового листя.

Державний гімн України - "Живи Україно, прекрасна і сильна".

Столиця України визначається Законом про столицю України".

Відхилено

 

66.

 

- 168 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 15 викласти в редакції:

Перший варіант: "Державна символіка України визначається конституційною більшістю Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ". Другий варіант: "Державна символіка України визначається на всеукраїнському голосуванні (референдумі) народу України. Столицею України є місто Київ".

 

 

 

Враховано частково

 

67.

 

169 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державними символами України є прапор, герб, гімн та інші атрибути. Їх опис і порядок користування встановлюється законом".

Ввести окрему статтю:

"Столицею України є місто Київ. Другою столицею України є місто Харків.

Статус столиць України, особливість організації влади в них визначається спеціальним законом".

 

Враховано частково

 

68.

 

170 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державний прапор України і державний герб України визначаються Всенародним референдумом народу України. Державний гімн України затверджується на конкурсній основі, Верховною Радою України".

Відхилено

 

69.

 

171 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Н.д.Бобриньов О.В.(Округ N 43)

Три перші абзаци вилучити, записавши таке:

"Символами території України як незалежної держави є її Державний прапор, Державний герб, Державний гімн, які обговорюються та затверджуються всенародним голосуванням (референдумом)", четвертий абзац залишити без змін.

 

 

Відхилено

 

70.

 

172 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн, які затверджуються виключно всеукраїнським референдумом".

Відхилено

 

71.

 

173 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статья 15. Вынести на Всеукраинский референдум вопросы Государственного флага, герба и гимна Украины".

"Государственный флаг Украины и Государственный герб Украины утверждаются на всенародном референдуме, а на Государственный гимн Украины объявляется открытый конкурс после принятия настоящей Конституции".

Відхилено

 

72.

 

174 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

В статье 15 предусмотреть:

"Народ и только народ Украины может утверждать знамя, гимн и герб своей страны". Этот вопрос следует вынести на референдум.

Відхилено

 

73.

 

175 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

В статье 15 предусмотреть:

"Народ и только народ Украины может утверждать знамя, гимн и герб своей страны". Этот вопрос следует вынести на референдум.

Відхилено

 

74.

 

176 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Пропоную питання державної символіки винести за рамки проекту Конституції України, а далі діяти так: вирішити питання про державні символи України окремим Конституційним Законом після того, як свою волю в цьому питанні висловить народ на всеукраїнському референдумі.

Відхилено

 

75.

 

- 177 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Статтю 15 включити лише після референдуму, який дасть відповідь на питання про державні символи України.

Відхилено

 

76.

 

- 178 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Питання про державну символіку винести на референдум.

Відхилено

 

77.

 

- 179 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державний прапор України у вигляді прямокутного стягу, що складається з трьох рівновеликих горизонтально розташованих смуг: верхньої - блакитного кольору, середньої - жовтого, нижньої - червоного кольору. Державний герб України як зображення серпа, молота і книги, розташованих у центрі в обрамленні колосся, знизу між колоссям - тризуб золотої барви на блакитному щиті, зверху - напис на червоній стрічці "Україна".

Відхилено

 

78.

 

- 180 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державний прапор України - червоно-блакитний стяг із двох горизонтально розташованих смуг: верхньої - червоного кольору, що становить дві третини ширини прапора, і нижньої - блакитного кольору, що становить одну третину ширини прапора, із зображеннями в його верхній частині, на відстані однієї третини довжини від держака, золотих серпа і молота і над ними червоної п'ятикутної зірки, облямованої золотою каймою. Співвідношення ширини прапора до його довжини 1:2. Державний герб України - зображення серпа і молота, розташованих на щиті в променях сонця і в обрамленні колосся, з написом на червоно-блакитній стрічці знизу вінка - "Українська РСР". Над щитом між колоссям - п'`ятикутна зірка.

Текст та музику Державного гімну України затверджує Верховна Рада України.

Столицею України є місто Київ".

 

Врахована частково

 

79.

 

- 181 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державний прапор України - історичний малиновий стяг Запорізької Січі. Столицею України є місто Київ. Державний герб та Державний гімн України визначаються як режим законом".

 

Враховано частково

 

80.

 

- 182 - Верховний Суд України

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державні символи України встановлюються Законом".

Відхилено

 

81.

 

- 183 - Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державний прапор України - синьо-жовтий стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг. Державний герб України - тризуб золотої барви на синьому щиті. Державний гімн "Ще не вмерла Україна". Столицею України є місто Київ".

 

Враховано

 

82.

 

- 184 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 15 викласти в редакції:

"Державними символами України є прапор, герб і гімн". Державний прарор України - червоно-блакитний стяг. Верхня смуга - червоного кольору, що становить 2/3 ширини прапора, нижня - блакитна 1/3 ширини прапора із зоображенням в його верхній частині (біля держака) золотих серпа і молота і над ними п'ятикутної зірки. Співвідношення ширини прапора до його довжини 1:2. Державний герб України - серп і молот золотої барви, розташованих на щиті в променях сонця і в обрамленні колосся. Над щитом між колоссям - п'ятикутна зірка.

Текст до музики Державного гімну України затверджує Верховна Рада України.
Столицею України є місто Київ".

 

Враховано частково

 

83.

 

- 185 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 15 виключити.

Відхилено

 

84.

 

- 186 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 15 виключити. Питання державної символіки вирішити в спеціальному законі України.

Відхилено

 

85.

 

- 187 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Предложение по гербу Украины - серп, скрещенный с молотом, как символ, понятный каждому труженику Украины: единение сельского и рабочего трудящегося. Скрещение должно быть в обрамлении пшеницы, главного богатства тружеников села Украины. По гимну Украины. Ни одно, уважающее себя государство, не провозглашает миру, что я еще не умерло, но к этому стремлюсь. Гимн - это величественное провозглашение в словах и музыке тех устремлений народа, к которым он стремится или гордое провозглашение того, чего достиг. Заявлять же миру о том, что мы еще, "не умерли", но обязательно положим на лопатки свой народ по меньшей мере не этично перед мировым сообществом и преступно перед своим народом. Текст гимна Украины и музыку к нему следует утвердить Верховным Советом, предварительно объявив конкурс для авторов и текста, и музыки.

В развитие мысли о гимне добавлю, что в предложенной Комиссией ст.15 Государственный гимн Украины об'является "национальным". Коль он национальный - он не государственный. Если все же гимн "национальный", то в статье 1 правомочно записать, что "Україна, суверенна, незалежна, націоналістична..."

Відхилено

 

86.

 

- 188 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Включити до розділу нову статтю (16), виклавши її в редакції:

"Україна самостійно вирішує питання про утворення спільно з іншими державами на добровільних рівноправних засадах Союзу держав, про вступ до будь-яких політичних та економічних союзів і вільний вихід із них".

Відхилено

 

87.

 

- 189 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

До розділу І включити окрему статтю , виклавши її в редакції: "Стаття. Матеріальною основою суверенітету держави є земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які є в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони, увесь економічний і науково-технічний потенціал, створений на території України, який є власністю її народу і використовується з метою забезпечення матеріальних та духовних потреб її громадян.

Земля, її надра та інші природні ресурси не можуть бути об'єктом власності окремих громадян, їх колективів та іноземних і фізичних осіб. Земельні ділянки можуть надаватися організаціям і громадянам лише у володіння і користування в тому числі у довічне користування громадян з правом успадкування".

Враховано частково

 

88.

 

- 190 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Передбачити в розділі І окремі глави: "Економічна система", в якій чітко визначити відносини в громадянському суспільстві; "Соціальний розвиток і культура", в якій вказати цілі і засоби державної політики в галузі культури і соціальній сфері суспільства; "Зовнішньополітична діяльність України. Безпека держави".

Відхилено