На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки і обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ ХI

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

- 1 - Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Замінити назву розділу ХІ "Місцеве самоврядування" на "Органи народовладдя у вигляді Рад народних депутатів". Текст розділу повинен відповідати законам, причетним до місцевих Рад.

Відхилено

РОЗДІЛ ХI

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

3.

 

- 2 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Розділ XI повністю присвятити системі Рад народних депутатів України як органам народовладдя, їх повноваженням і порядку обрання. Ради розглядати як найбільш вдалу модель місцевого самоврядування.

Враховано частково

 

4.

 

- 3 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Розділ потребує зміни у відповідності з демократичними вимогами і Європейською Хартією про місцеве самоврядування на таких засадах:

1) голови обласних і районних Рад обираються населенням;

2) обласні і районні Ради обираються населенням;

3) райради у містах зберігаються і обираються населенням;

4) вводиться інститут представників Президента, які контролюють роботу обласних, районних і міських Рад і голів обласних, районних і міських Рад.

Відхилено

 

5.

 

- 4 - Н.д.Верхогляд В.К.(Округ N 409)

В усіх статтях, де йдеться про місцеве самоврядування, записати, що народ його здійснює в особі Рад народних депутатів знизу доверху та їх органів, що обираються всенародно певними регіонами, з виконавчими комітетами, як вертикаль: Уряд - виконкоми Рад, аж до сільської.

Відхилено

 

6.

 

- 5 - Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Розділ XI викласти в такій редакції:

"МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ

Враховано частково

 

7.

 

Стаття

 

 

8.

 

Місцевими органами влади і самоврядування є Уповноважені Уряду України в областях, містах Києві і Севастополі, районах, органи виконавчої влади центрального підпорядкування, а також обласні, районні, міські, районні в містах, селищні, сільські Ради та їх виконавчі комітети.

 

 

9.

 

Стаття

 

 

10.

 

Уряд України в областях, містах Києві і Севастополі представляють його Уповноважені, які призначаються і звільняються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

 

 

11.

 

У разі необхідності Кабінет Міністрів України за поданням Уповноважених Уряду в областях може призначити Уповноважених Уряду в районах.

 

 

12.

 

Уповноважені Уряду України контролюють додержання Конституції і законів України, актів Президента України і Уряду України, дотримання і забезпечення прав і свобод громадян, законності і правопорядку; координують з цих питань діяльність органів внутрішніх справ, національної безпеки, оборони та інших місцевих органів державної виконавчої влади центрального підпорядкування, а також органів місцевого самоврядування всіх рівнів; здійснюють контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень державної виконавчої влади.

 

 

13.

 

Місцеві органи державної виконавчої влади при здійсненні своїх повноважень підпорядковані органам державної виконавчої влади вищого рівня.

 

 

14.

 

Уповноважені Уряду України на місцях не мають права вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів місцевого самоврядування.

 

 

15.

 

Стаття

 

 

16.

 

Місцеве самоврядування є гарантованим державою правом територіальних колективів- населення сіл, селищ, міст, районів, областей самостійно вирішувати питання місцевого, а також державного значення, діючи у межах Конституції і законів України.

 

 

17.

 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними колективами безпосередньо і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, районні,міські, районні у містах, обласні Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети.

 

 

18.

 

У містах з районним поділом місцеве самоврядування здійснюється на районному та загальноміському рівнях у порядку і межах, визначених законом.

 

 

19.

 

Формами безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальними колективами є референдуми та інші способи участі громадян в обговоренні та вирішенні питань, віднесених законом до повноважень місцевого самоврядування.

 

 

20.

 

Стаття

 

 

21.

 

Ради складаються з депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 4 роки.

 

 

22.

 

Голови Рад обираються Радами з числа депутатів, за посадою очолюють їх виконавчі комітети, організують роботу Рад та їх виконавчих комітетів.

 

 

23.

 

Стаття

 

 

24.

 

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти та природні ресурси, що перебувають у комунальній власності територіальних колективів сіл, селищ, міст, районів у містах, районів, областей.

 

 

25.

 

Держава фінасово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

 

 

26.

 

Стаття

 

 

27.

 

Органи місцевого самоврядування наділяються законом власними повноваженнями і делегованими їм повноваженнями державної виконавчої влади.

 

 

28.

 

У межах власних повноважень органи місцевого самоврядування діють самостійно, під свою відповідальність.

 

 

29.

 

У здійсненні делегованих їм повноважень державної виконавчої влади органи місцевого самоврядування є підконтрольними Уповноваженому Уряду України, Кабінету Міністрів України, Президенту України, а в Автономній Республіці Крим - також її Уряду.

 

 

30.

 

Держава фінансує виконання органами місцевого самоврядування повноважень державної виконавчої влади і в разі необхідності передає їм відповідні об'єкти державної власності.

 

 

31.

 

Органи місцевого самоврядування здійснюють управління об'єктами комунальної власності, розробляють і затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища, бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць, забезпечують їх виконання, здійснюють інші повноваження, визначені законодавством.

 

 

32.

 

Стаття

 

 

33.

 

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Уповноважені Уряду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, районах можуть звертатися до суду про визнання рішень органів місцевого самоврядування нечинними з мотивів невідповідності їх Конституції, законам чи іншим актам законодавства України.

 

 

34.

 

Стаття

 

 

35.

 

Повноваження органів місцевого самоврядування можуть бути припинені достроково Верховною Радою України за висновком суду в разі порушення ними Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

 

 

36.

 

Стаття

 

 

37.

 

Права місцевого самоврядування захищаються судом.

 

 

38.

 

Стаття

 

 

39.

 

Інші питання організації місцевих органів влади і самоврядування, порядок формування, діяльності та їх відповідальності визначаються законом".

 

 

40.

 

- 6 - Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

 

 

41.

 

Розділ ХІ назвати "Місцеві Ради народних депутатів і місцеве самоврядування", виклавши його в такій редакції:

Враховано частково

 

42.

 

"Стаття

 

 

43.

 

Органами державної виконавчої влади в областях, районах є державні адміністрації, які підпорядковані державним адміністраціям вищого рівня та Кабінету Міністрів України.

 

 

44.

 

Державні адміністрації забезпечують виконання законодавчих актів держави.

 

 

45.

 

Державні адміністрації відповідальні за виконання законодавчих актів перед адміністраціями вищого рівня, Кабінетом Міністрів України.

 

 

46.

 

Державні адміністрації не можуть втручатися в діяльність місцевого самоврядування.

 

 

47.

 

Функціонування державних адміністрацій визначається законом.

 

 

48.

 

Стаття

 

 

49.

 

Голови державних адміністрацій призначаються та звільняються головами державних адміністрацій вищого рівня, Прем'єр-міністром України.

 

 

50.

 

Голови державних адміністрацій відповідальні за діяльність відповідних адміністрацій.

 

 

51.

 

Стаття

 

 

52.

 

Державні адміністрації можуть оскаржити рішення органів місцевого самоврядування в Конституційний Суд України, який розглядає справу протягом місяця.

 

 

53.

 

Конституційний Суд України призупиняє виконання рішення органів місцевого самоврядування через 24 години після реєстрації позову в Конституційному Суді, про що повідомляється орган місцевого самоврядування в цей же термін.

 

 

54.

 

Стаття

 

 

55.

 

Місцеве самоврядування є правом мешканців міст, селищ та сіл самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

 

 

56.

 

Органами місцевого самоврядування в містах, селищах та селах є Ради народних депутатів відповідного рівня.

 

 

57.

 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громадян міст, селищ, сіл, є обласні та районні Ради.

 

 

58.

 

Стаття

 

 

59.

 

Міські, селищні, сільські Ради народних депутатів формуються з народних депутатів міста, селища, села, які обираються мешканцями міста, селища, села та голови міської, селищної, сільської Ради.

 

 

60.

 

Голова Ради обирається всенародно.

 

 

61.

 

Вибори народних депутатів міста, селища, села та голови Ради здійснюються відповідно до Закону про вибори. Припинення повноважень голови Ради та народних депутатів здійснюється за рішенням відповідної Ради 2/3 народних депутатів на пленарному засіданні з обов'язковим обговоренням шляхом таємного голосування.

 

 

62.

 

Стаття

 

 

63.

 

Районна Рада формується з голів міських, селищних та сільських Рад району.

 

 

64.

 

Обласна Рада формується з голів районних та міських (міст обласного значення) Рад.

 

 

65.

 

Голова районної та обласної Рад обирається всенародно на відповідній території.

 

 

66.

 

Припинення повноважень голови Ради здійснюється за рішенням 2/3 членів Ради на пленарному засіданні з обов'язковим обговоренням шляхом таємного голосування.

 

 

67.

 

Стаття

 

 

68.

 

Обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради:

 

 

69.

 

- затверджують і контролюють виконання бюджету;

 

 

70.

 

- приймають і контролюють виконання програми економічного і соціального розвитку на своїй території;

 

 

71.

 

- приймають та контролюють виконання рішень щодо екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки на своїй території;

 

 

72.

 

- встановлюють місцеві податки та збори;

 

 

73.

 

- розпоряджаються комунальною власністю та коштами;

 

 

74.

 

- вирішують земельні питання;

 

 

75.

 

- погоджують призначення керівників підприємств та установ, які діють на відповідній території;

 

 

76.

 

- утворюють виконавчий комітет;

 

 

77.

 

- звертаються в судові органи.

 

 

78.

 

Рішення Ради приймаються на сесії шляхом відкритого або таємного голосування простою більшістю (окрім припинення повноважень голови та депутатів).

 

 

79.

 

Ради місцевого самоврядування можуть оскаржити дії або рішення відповідних чи вищестоящих державних адміністрацій, Кабінету Міністрів України в Конституційний Суд України , який розглядає справу протягом місяця.

 

 

80.

 

Конституційний Суд України призупиняє виконання рішення державної адміністрації, Кабінету Міністрів на території відповідної Ради через 24 години після реєстрації позову в Конституційному Суді, про що повідомляється державна адміністрація, Кабінет Міністрів в цей же термін.

 

 

81.

 

Рішення місцевих Рад є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Ради підприємствами, установами й організаціями, а також службовими особами і громадянами.

 

 

82.

 

Стаття

 

 

83.

 

Місцеві Ради обирають із свого складу постійні комісії для попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до відання місцевих Рад.

 

 

84.

 

Рекомендації постійних комісій обов'язково розглядаються Радою на пленарному засіданні, і по них приймаються рішення.

 

 

85.

 

Стаття

 

 

86.

 

Обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради утворюють виконавчі комітети, які забезпечують виконання рішень відповідної Ради.

 

 

87.

 

Голова Ради очолює відповідний виконавчий комітет.

 

 

88.

 

Виконавчий комітет звітує перед відповідною Радою про виконання прийнятих Радою рішень, у встановлені Радою терміни.

 

 

89.

 

Виконавчий комітет підпорядкований тільки відповідній Раді.

 

 

90.

 

Стаття

 

 

91.

 

Місцеві Ради здійснюють свою діяльність у тісному зв'язку з трудовими колективами, громадськими організаціями, політичними партіями.

 

 

92.

 

Місцеві Ради виносять найважливіші питання місцевого значення на обговорення громадян і ставлять їх на референдум. Рішення місцевого референдуму є обов'язковим для виконання Радою та її виконавчим комітетом.

 

 

93.

 

Стаття

 

 

94.

 

Порядок функціонування місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом Украіни "Про місцеві органи державної виконавчої влади та місцеве самоврядування", іншими законами України".

 

 

95.

 

- 7 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

 

 

96.

 

Розділ ХІ назвати "Місцеві органи державної виконавчої влади та місцеве самоврядування", виклавши його у такій редакції:

Враховано частково

 

97.

 

"Стаття

 

 

98.

 

Систему державних органів влади на місцях здійснюють Ради народних депутатів, які діють в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць й одночасно виступають як органи місцевого і регіонального самоврядування.

 

 

99.

 

Поряд з представницькими органами державної влади й самоврядування на місцях діють органи громадського самоврядування - загальні збори (сходи) громадян, ради трудових колективів, комітети й ради мікрорайонів, домові, вуличні, квартальні, дільничні, селищні, сільські комітети й інші органи. На своїй території відповідні Ради народних депутатів об'єднують, координують і спрямовують діяльність всіх форм місцевого самоврядування.

 

 

100.

 

Стаття

 

 

101.

 

Місцеві Ради народних депутатів:

 

 

102.

 

- забезпечують комплексний економічний й соціальний розвиток на своїй території;

 

 

103.

 

- здійснюють контроль за дотриманням законодавства розташованими на цій території, у тому числі й не підпорядкованими Радами, підприємствами, установами й організаціями, координують та контролюють їхню діяльність у сфері землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, використання трудових і природних ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового й іншого обслуговування населення;

 

 

104.

 

- затверджують місцеві бюджети;

 

 

105.

 

- розпоряджаються комунальною власністю і коштами;

 

 

106.

 

- встановлюють місцеві податки й збори;

 

 

107.

 

- ведуть господарчу діяльність.

 

 

108.

 

Місцеві Ради народних депутатів вирішують всі питання виходячи з інтересів громадян, які мешкають на їхній території, і загальнодержавних інтересів, здійснюють керівництво відповідальними перед ними виконавчими органами, підприємствами, установами й організаціями; забезпечують дотримання законів, охорону прав громадян і громадського порядку.

 

 

109.

 

Компетенція, функції, порядок формування і організація місцевих органів влади й самоврядування визначаються законом.

 

 

110.

 

Стаття

 

 

111.

 

Виконавчими й розпорядчими органами місцевої влади є виконавчі комітети, що обираються Радами народних депутатів, які не рідше одного разу на рік звітують перед Радами.

 

 

112.

 

Виконавчі комітети здійснюють функції державного управління у межах їхньої компетенції і відповідної території.

 

 

113.

 

Для керівництва відповідними галузями створюються відділи і управління виконавчих комітетів, які підпорядковуються у своїй діяльності виконавчому комітету.

 

 

114.

 

Стаття

 

 

115.

 

У межах своєї компетенції місцеві органи влади і управління приймають рішення, які є обов'язковими для виконання відповідними органами нижчого рівня, підприємствами, установами і організаціями, а також службовими особами і громадянами на відповідній території.

 

 

116.

 

Виконавчі органи вищого рівня можуть скасовувати рішення виконавчих органів нижчого рівня, якщо вони суперечать закону.

 

 

117.

 

Місцеві державні органи несуть повну відповідальність за свої дії і акти".

 

 

118.

 

- 8 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Розділ XI викласти в редакції відповідного розділу проекту Конституції, поданого Конституційній комісії Комуністичною партією України.

Відхилено

 

119.

Стаття 138.

 

 

Стаття 140

120.

Місцеве самоврядування є правом територіальних громад - мешканців сіл, селищ та міст - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється громадами безпосередньо і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

- 9 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 138 викласти в редакції:

Стаття 143 /Стаття 138/

"Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - мешканців села /добровільного об`єднання у сільську громаду декількох сіл/, селища, міста, району, області - самостійно, під свою відповідальність , вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється громадою в порядку, визначеному законами, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські, районні, обласні Ради народних депутатів та їх виконавчі органи.

Сільські, селищні, міські Ради народних депутатів можуть за ініціативою мешканців створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, наділивши їх частиною власної компетенції, фінансів, майна."

 

 

 

 

Враховано частково

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села (добровільного об'єднання у сільську громаду кількох сіл), селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України і законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

Місцеве самоврядування здійснюється громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ та міст. є районні та обласні ради.

Сільські, селищні, міські ради можуть за ініціативою жителів утворювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, наділивши їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

 

121.

 

- A - Н.д.Севрюков В.В.(Округ N 297)

Статтю 138 викласти в такій редакції:

"Местное самоуправление является правом территориальных общин - жителей сел, поселков, городов и районов в городах - самостоятельно решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины..

Местное самоуправление осуществляется общинами непосредственно и через органы местного самоуправления: сельские, поселковые, городские, районные в городах Советы и их исполнительные органы. Органами местного самоуправления, представляющими общие интересы общин районов в городах с районным делением, являются городские Советы, а органами местного самоуправления, представляющими общие интересы общин сел, поселков и городов без районного деления, являются районные и областные Советы".

Враховано частково

 

122.

 

- B - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статью 138 изложить в редакции:

"Местное самоуправление наделяется правом самостоятельно решать вопросы местного самоуправления в рамках Конституции и законов Украины.

Местное самоуправление осуществляется гражданами непосредственно и через органы местного самоуправления: сельские, поселковые, городские, районные в городах, районные, областные Советы депутатов трудящихся и их исполнительные органы. Районные в городах Советы депутатов трудящихся являются составной частью системы самоуправления города.

Районные и областные Советы представляют общие интересы граждан сел, поселков, городов".

Відхилено

 

123.

 

- C - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину першу статті 138 викласти в такій редакції:

"Місцеве самоврядування є правом і обов'язком громадян даної території".

Відхилено

 

124.

 

- D - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині першій статті 138 після слів "самоврядування є" записати "гарантоване державою", а замість слова "правом" записати "право".

Враховано частково

 

125.

 

- E - Н.д.Дьомін О.О.(Округ N 371) Н.д Коваленко А.А.(Округ N 11)

До статей 138, 139 внести доповнення, передбачивши існування районних у містах Рад, що є складовою частиною місцевого самоврядування.

Внести зміни до відповідних статей щодо визначення районних у містах Рад складовою частиною системи самоврядування міст.

Відхилено

 

126.

Стаття 139.

 

 

Стаття 141

127.

До складу сільської, селищної, міської ради входять голова відповідно села, селища, міста та представники, які обираються мешканцями села, селища, міста.

Голова села, селища, міста головує у відповідній раді та очолює її виконавчий орган.

Районна рада формується сільськими, селищними та міськими радами району, а обласна рада - районними, міськими (міст обласного значення) радами області.

Голова районної та обласної ради обирається відповідною радою і очолює її виконавчий апарат.

- F - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 139 викласти в такій редакції:

Стаття 144 /Стаття 139/

"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної Ради народних депутатів входять депутати відповідної Ради, які обираються мешканцями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування терміном на чотири роки.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування обирають голову Ради народних депутатів відповідно села /сільської громади/, селища, міста районного підпорядкування, терміном на чотири роки, який очолює виконавчий комітет Ради..

Голова районної, міської /міста обласного підпорядкування/ та обласної Ради народних депутатів обирається відповідною Радою і очолює її виконавчий комітет.

Статус голови, депутатів Ради народних депутатів, виконавчих комітетів та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом."

 

Враховано частково

До складу сільської, селищної, міської ради входять радники, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають голову відповідно села (сільської громади), селища, міста строком на чотири роки, який очолює виконавчий орган ради, головує на засіданні ради.

Статус голови, радників ради, виконавчих органів та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Районна рада формується сільськими, селищними та міськими радами району, а обласна рада - районними, міськими (міст обласного підпорядкування ) радами області.

Голова районної та обласної ради обирається відповідною радою і очолює її виконавчий апарат.

128.

 

- 10 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Частину четверту статті 139 викласти в редакції:

"Голова районної та обласної Ради обирається громадянами району, області на основі загального рівного і прямого виборного права шляхом таємного голосування і очолює її виконавчий комітет".

Відхилено

 

129.

 

- 11 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 139 викласти в такій редації:

"До складу сільської, селищної, районної у місті, міської, районної, обласної Рад входять голова відповідно села, селища, району в місті, міста, району, області та представник (депутат), які обираються мешканцями села, селища, району в місті, міста, району, області.

Голова села, селища, району в місті, міста, району, області головує у відповідній Раді та очолює її виконавчий орган".

- 12 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статью 139 изложить в следующей редакции: "В состав местного Совета входит Председатель Совета депутатов трудящихся (поселка, района города) и представители населения, избираемые жителями соответствующих административно-территориальных единиц сроком на 4 года.

Председатель Совета возглавляет исполнительный комитет. Порядок формирования органов местного самоуправления, выбора председателей Советов, представителей, вопросы их деятельности определяются законом".

Враховано частково

 

 

 

 

Відхилено

 

130.

 

- 13 - Н.д.Севрюков В.В.(Округ N 297)

Статтю 139 викласти в такій редакції:

"В состав сельского, поселкового, городского, за исключением города с районным делением, Совета входят председатель соответственно, села, поселка, города и представители (депутаты), избираемые жителями села.

В состав районного в городе Совета входят представители (депутаты), избираемые жителями района, и председатель, избираемый представителями (депутатами) из своего состава.

Городской Совет формируется районными Советами города, а городской голова избирается жителями города.

Председатель села, поселка, города, председатель районного Совета в городе председательствует в соответствующем Совете и возглавляет его исполнительный орган.

Председатель и депутаты Советов избираются сроком на четыре года. Районный Совет формируется сельскими, поселковыми и городскими Советами района, а областной Совет - районными, городскими городов областного значения Советами области.

Председатель районного и областного Совета избирается соответствующим Советом и возглавляет его исполнительный аппарат".

Враховано частково

 

131.

 

- 14 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У частині четвертій статті 139 після слова "Голова" записати "сільської, селищної", далі за текстом.

Відхилено

 

132.

 

- 15 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині першій статті 139 замість слова "Голова" записати "депутати", слова "та представники" - вилучити. Частину першу доповнити реченням такого змісту: "Із числа депутатів обирається голова сільської, селищної, міської Ради".

Відхилено

 

133.

 

- 16 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

До статті 139. Что это за "представники, які обираються мешканцями міста"? Как? Название? На какой срок? Систему формирования рай- и облрад нужно отвергнуть! (Из кого, как?) Не определен срок пребывания в должности председателя Советов ... (Президент - не более 2-х сроков подряд).

Відхилено

 

134.

 

- 17 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Частину першу статті 139 викласти в такій редакції:

"До складу сільської, селищної, міської Рад входять голови відповідно села, селища, міста та депутати, які обираються мешканцями села, селища, міста на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування".

Враховано частково

 

135.

 

- 18 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині другій статті 139 замість слів "села, селища, міста головує у відповідній Раді та" записати слова "відповідної Ради".

Відхилено

 

136.

 

- 19 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Частину третю статті 139 викласти в такій редакції:

"До складу районної Ради входять голова та депутати. До складу обласної ради входять голова, депутати, а також за посадою голови районних та міських (міст обласного значення) Рад.
Голови та депутати районних та обласних Рад обираються мешканцями районів та областей на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування".
Частину четверту статті 139 викласти в такій редакції:

"Голова районної та обласної ради очолює її виконавчий орган".

Відхилено

 

137.

Стаття 140.

 

 

Стаття 142

138.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування.

- 1A - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 140 викласти в такій редакції:

Стаття 145 /Стаття 140/

"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності чи передані в користування територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об`єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об`єднувати на договірних засадах об`єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або спільного фінансування /утримання/ комунальних організацій і установ, а також створювати для цього відповідні органи та служби.

Держава бере участь у формуванні доходів місцевого самоврядування."

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних організацій і установ, а також створювати для цього відповідні органи та служби.

Держава бере участь у формуванні доходів місцевого самоврядування.

139.

 

- 1B - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 140 доповнити словами "здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним використанням цих коштів та належним їх обліком".

Відхилено

 

140.

 

- 1C - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Статья 140 определяет "материальную и финансовую основу местного самоуправления...". Но это все, если не растащено...

"Государство финансово поддерживает местное самоуправление" (Как? Подо что?) В разделе нет даже намека на Закон о местном самоуправлении. Когда он будет?

Відхилено

 

141.

Стаття 141.

 

 

Стаття 143

142.

Громади села, селища, міста безпосередньо або через органи місцевого самоврядування в межах, визначених законом: вирішують питання комунального та житлового господарства, громадського транспорту, соціальної допомоги, освіти, культури, охорони здоров'я, довкілля, громадського порядку, торгівлі та послуг, підтримки підприємництва, комунальної власності; розробляють, затверджують і виконують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць; встановлюють місцеві податки і збори та вирішують інші питання місцевого значення.

Органам місцевого самоврядування можуть делеґуватися законом або договором окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує виконання державних повноважень і в разі необхідності передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делеґованих повноважень є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, програми соціально-культурного розвитку, охорони довкілля, можуть об'єднувати на договірних засадах кошти сільських, селищних і міських органів місцевого самоврядування для реалізації спільних програм соціально-економічного розвитку, вирішують інші питання реґіонального значення, визначені законодавством.

- 1D - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 141 викласти в такій редакції:

Стаття 146 /Стаття 141/

"Громади села, селища, міста безпосередньо або через створені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що знаходиться у комунальній власності; затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку, затверджують і контролюють виконання бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць; встановлюють місцеві податки і збори у порядку, визначеному законом; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні організації і підприємства, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, що віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні Ради народних депутатів затверджують і контролюють виконання програм соціального економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів; затверджують і контролюють виконання районних і обласних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних програм; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть делегуватися законом окремі повноваження органів державної виконавчої влади. Держава фінансує виконання державних повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету або шляхом віднесення до

місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків у порядку, визначеному законом, передає органам місцевого самоврядування відповідні об"єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень є підконтрольними відповідним органам державної виконавчої влади."

 

 

 

Враховано частково

Громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку, затверджують та контролюють бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць; встановлюють місцеві податки і збори в порядку, визначеному законом; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні організації і підприємства, а також здійснюють контроль за їхньою діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, що віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів; затверджують та контролюють виконання районних і обласних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних програм; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть делегуватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує виконання державних повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податкі,в у встановленому законом порядку, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень є підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

 

 

- 1E - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину четверту статті 141 розпочати словами "Сільські, селищні", далі за текстом.

Відхилено

 

1.

 

- 1F - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину першу статті 141 після слів "податки і збори" доповнити словами "визначені законом".

Відхилено

 

2.

 

- 20 - Н.д.Коваленко А.А.(Округ N 319.

Більш детально підійти до змісту статей, присвячених територіальному устрою України та місцевому самоврядуванню, з точки зору уточнення компетенції і правового статусу районної у місті ланки самоврядування

Відхилено

 

3.

Стаття 142.

 

 

Стаття 144

4.

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування зупиняються представником Президента України в Автономії Крим, главами відповідних державних адміністрацій з мотивів їхньої невідповідності Конституції, законам чи іншим актам законодавства України з одночасним зверненням до суду про визнання їх нечинними.

- 21 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 142 викласти в такій редакції:

Стаття 147 (Стаття 142)

"Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, приймають рішення, які є обов"язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування зупиняються в порядку, визначеному законом з мотивів їхньої невідповідності Конституції,законам України з одночасним зверненням до суду про визнання їх нечинними згідно до закону."

 

Враховано частково

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку, з одночасним зверненням до суду.

5.

 

- 22 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 142 доповнити словами:

Держава відшкодовує шкоду, завдану незаконним зупиненням рішень органів місцевого самоврядування".

Відхилено

 

6.

Стаття 143.

 

 

Стаття 145

7.

Права місцевого самоврядування захищаються судом.

 

 

Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності його органів визначаються законом.

8.

Стаття 144.

 

 

Стаття 146

9.

Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності його органів визначаються законом.

- 23 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 144 викласти в такій редакції:

Стаття 148 (Стаття 144)

"Інші питання організації місцевого самоврядування, діяльності та відповідальності його органів, а також припинення повноважень

Рад народних депутатів в разі порушення ними Конституції і законів України визначаються законом."

 

Враховано частково

Права місцевого самоврядування захищаються судом.