<На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки і обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

РОЗДІЛ II

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

- 1 - Верховний Суд України

Змінити назву розділу, виклавши його в редакції:

"Розділ ІІ. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".

Враховано

РОЗДІЛ II.

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

2.

 

- 2 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Назву розділу змінити на "Гарантії прав та свобод людини".

Відхилена

 

3.

 

- 3 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Розділ містить багато соціальних гарантій, які навряд чи можуть бути гарантовані, і були внесені в проект радше на догоду тих сил, які хочуть уподобити Конституцію України сталінській Конституції, де також декларувалася велика кількість соціальних прав, свобод і гарантій, але які громадяни так і не могли реалізувати в повній мірі.

Доцільно доповнити цей розділ статтею, яка покладала б на громадян певні обов'язки перед державою і умови лояльності громадянина України до своєї держави.

Враховано

 

4.

 

- 4 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Кожну статтю, яка стосується соціально-економічних і політичних прав громадян починати словами "Держава гарантує..."

Охоплюється змістом ст. 22

 

5.

 

- 5 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Розділ 2 назвати так: "Права, свободи і обов'язки людини і громадянина".

Враховано

 

6.

Стаття 16.

 

 

Стаття 21

7.

Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах.

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

- 6 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 16 викласти в редакції:

"Громадяни України є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
Рівноправність громадян України забезпечується державою в усіх галузях економічного, політичного, соціального і культурного життя".

 

Враховано частково

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

8.

 

- 7 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 16 доповнити словами "і гарантуються державою".

Враховано частково

 

9.

 

- 8 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 16 доповнити словами "і гарантуються органами народовладдя та державної влади".

Враховано частково

 

10.

Стаття 17.

- 9 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 17 викласти в редакції:

"Держава визначає і гарантує природні, невід'ємні та непорушні права людини і громадянина, які закріплюються Конституцією і охороняються законом, та відповідають Всезагальній Декларації прав людини і міжнародним зобов'язанням України. Конституційні права і свободи не можуть бути скасовані. Жінка і чоловік мають в Україні рівні права".

Враховано в цій а інших статях

Стаття 22

11.

 

- 10 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу статті 17 викласти в редакції:

"Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані."

 

 

Враховано

 

12.

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи не можуть бути скасовані.

- 11 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У частині першій статті після слова "громадянина" записати "їх гарантії", далі за текстом.

Враховано частково

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або змін та доповнень до діючих законів не допускається звуження існуючих прав та свобод.

13.

 

- 12 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

У частині першій статті 17 слова "не є вичерпним" слід замінити більш чітким визначенням.

 

Відхилено

 

14.

 

- 13 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 17 виключити.

Відхилено

 

15.

Стаття 18.

 

 

Стаття 23

16.

 

- 14 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 18 викласти в редакції:

"Стаття 26 /Стаття 18/

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших осіб, і має обов`язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і повний розвиток її особистості."

 

 

Враховано

 

17.

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших осіб.

- 15 - Н.д.Круцик Р.М.(Округ N 202)

Статтю 18 викласти в редакції:

"Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості із збереженням прав і свобод інших осіб".

Враховано

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і повний розвиток її особистості.

18.

 

- 16 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 18 замість слів "кожна людина має" записати: "Держава гарантує кожному громадянину...", далі за текстом.

Враховано частково

 

19.

 

- 17 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 18 викласти в редакції:

"Громадяни всіх національностей мають в Україні рівні права і обов'язки перед законом і зобов'язані поважати честь і національну гідність одне одного.

Здійснення громадянами прав і свобод не повинно порушувати законні права людей, інтереси суспільства в цілому. Здійснення прав і свобод несумісне з діями, які завдають шкоди державній і суспільній безпеці, громадському порядку, здоров'ю і моральності населення, захисту прав і свобод інших осіб".

 

Враховано частково

 

20.

Стаття 19.

- 18 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 19 викласти в редакції:

"Громадяни України мають всі права і свободи, закріплені цією Конституцією, і є рівними перед законом.

Не може бути різниці привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних та інших переконань, національного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інших обставин".

Враховано частково

Стаття 24

21.

 

- 19 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити статтю 19 додатковими двома частинами, виклавши їх в редакції:

"Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян за расовими, національними , майновими або іншими ознаками, так само як і всяка проповідь расової або національної винятковості, ворожнечі або зневаги - караються за законом.

Громадяни самі визначають свою національну приналежність. Вимоги до громадян вказувати свою національність при прийомі на роботу, навчання або в інших випадках є незаконними."

 

Враховано частково

 

22.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, релігії чи іншої обставини.

- 20 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У частині другій статті після слова "свободи" записати: "їх гарантії і обов'язки", далі за текстом.

Відхилено

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, релігії чи на іншій підставі.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності; у здобутті освіти і професійної підготовки, праці, винагороди за неї, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров`я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом; матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

23.

 

- 21 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Частину другу статті 19 доповнити словами:

"Рівноправність громадян забезпечується в усіх сферах державного і суспільного життя".

Враховано частково

 

24.

 

- 22 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

У частині другій статті 19 після слів "майнового стану" додати слово "посади"; вилучити слова "чи іншої обставини".

Враховано частково

 

25.

 

- 23 - Н.д.Пронюк Є.В.(Округ N 205)

У частині другій статті 19 виключити слова "майнового стану" та "чи іншої обставини".

Враховано частково

 

26.

 

- 24 - Верховний Суд України

Частину першу статті 19 викласти в редакції:

"Громадяни України мають рівні конституційні права, свободи та обов'язки і є рівними перед законом".

Враховано

 

27.

 

- 25 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Доповнити статтю 19 частиною третьою в редакції:

"Ніхто не має права користуватися пільгами та привілеями, не встановленими законом".

Враховано частково

 

28.

 

- 26 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У статті 19 доцільно виписати у послідовності ті положення, котрі людина придбала від народження, а потім ті, котрі придбала у житті. Також відобразити рівність перед законом за таких ознак, як посада, характер та рід занять.

Частину другу статті викласти в редакції:

"Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, етнічного походження, політичних переконань, соціального та майнового стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії".

Доповнити статтю частиною третьою в редакції:

"Жінка і чоловік мають рівні права і свободи в усіх сферах державного і суспільного життя".

Враховано частково

 

29.

 

- 27 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після статті 19 доповнити розділ додатковою статтею, виклавши її в редакції:

"Стаття 28 /додаткова/

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти і професійної підготовки, праці, винагороді за неї, у громадсько-політичній і культурній діяльності, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров`я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям."

 

 

 

 

30.

Стаття 20.

- 28 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Доповнити статтю 20 частиною 4 "Громадяни України самі визначають свою національну приналежність. Незаконними є вимоги до громадян вказувати свою національність при прийомі на роботу, навчання або в інших випадках".

Відхилено

Стаття 25

31.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство України.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іноземній державі.

Україна гарантує своїм громадянам піклування та захист за її межами.

- 29 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Перенести до статті 20 положення статті 4 проекту Конституції України:

"В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України визначаються законом".

Доповнити статтю окремого в редакції:

"Здійснення громадянами прав невід'ємне від виконання ними обов'язків.

Кожен громадянин має обов'язки, здійснення яких необхідне для нормального розвитку і життя держави, забезпечення особистих і громадських інтересів, нормального розвитку суспільства. Обов'язком кожного громадянина є дотримання Конституції України, законів, повага честі, гідності інших громадян, сумлінна праця, охорона і захист інтересів держави".

Враховано частково в цій та інших статтях

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує своїм громадянам піклування та захист за її межами.

32.

Стаття 21.

 

 

Стаття 26

33.

Іноземці та особи без громадянства користуються в Україні такими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути наданий притулок.

- 30 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити частину другу статті 21 словами:

"в порядку, визначеному законом."

 

Враховано частково

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією України, законами чи міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути наданий притулок в порядку, встановленому законом.

34.

Стаття 22.

- 31 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Частину першу статті 22 викласти в редакції:

"Кожна людина має невід'ємне право на життя і особисту свободу".

Враховано частково

Стаття 27

35.

Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і життя інших осіб від протиправних посягань.

- 32 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину другу після слів "обов'язок держави" доповнити словами "і державних органів", далі за текстом.

Відхилено

Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Нікого не може бути свавільно позбавлено життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

36.

 

- 33 - Державний Суд України

Частину третю статті 23 після слова "чи" доповнити словом "іншим".

Відхилено

 

37.

 

- 34 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині третій статті 22 замість слів "життя і життя" записати слова "життя і здоров'я, життя та здоров'я".

Враховано

 

38.

 

- 35 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 22 доповнити словами "на свободу і на особисту недоторканність".

Відхилено

 

39.

 

- 36 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу і другу статті об'єднати, виклавши в такій редакції:

"Держава гарантує кожній людині невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя".

 

Відхилено

 

40.

Стаття 23

 

 

 

Стаття 28

41.

Кожен має право на повагу його гідності.

Ніхто не повинен зазнавати тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження чи покарання.

Жодна особа не може бути без її вільної згоди піддана медичним чи науковим дослідам.

- 37 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині третій статті 23 після слова: "медичним" записати: "науковим чи іншим дослідам".

Враховано

Кожен має право на повагу до його гідності.

Нікого не може бути піддано катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

42.

 

- 38 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 23 викласти у такій редакції:

"Кожному громадянину гарантується право на повагу його гідності".

Враховано частково

 

43.

 

- 39 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 23 доповнити положенням:

"Особи чи установи, які порушили ці права, несуть відповідальність у відповідності із законом".

Відхилено

 

44.

Стаття 24.

- 40 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 24 викласти в редакції:

"Кожна людина має право на свободу і особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах, визначених законом.

У разі нагальної необхідності попередження або припинення злочинів уповноважені на те органи можуть застосовувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом 48 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо впродовж 48 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивоване рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому повинно бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити затримання до суду.

Про кожну постанову судді з прийняттям рішення про позбавлення волі або подовження затримання повинні бути негайно повідомлено родичам затриманого".

Знято автором

Стаття 29

45.

 

- 41 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 24 викласти в редакції:

"Кожна людина має право на свободу і особисту недоторканність. Ніхто не може бути підданий арешту або утримуватися під вартою інакше як на підставі судового рішення або з санкції прокурора в установленому законом порядку. У разі арешту або взяття під варту громадянин має право на негайне оскарження цих дій у суді".

Враховано частково

 

46.

 

- 42 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Статтю 24 викласти в редакції:

"Кожна людина має право на свободу і особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду, або за санкцією прокурора у визначеному законом порядку.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити затримання до суду".

Враховано частково

 

47.

 

- 43 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу статті 24 викласти в редакції:

"Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду чи з санкції прокурора і тільки на підставах, визначених законом."

У частині другій після слова "суду" записати чи прокурора, далі за текстом.

Частину третю після слова "можливість" доповнити словами "негайно оскаржити ці дії в суді,", далі за текстом.

 

 

 

Враховано частково

 

48.

Кожна людина має право на свободу і особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах, визначених законом.

У разі нагальної необхідності попередження або припинення злочинів уповноважені на те органи можуть застосовувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом 48 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо впродовж 48 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивоване рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому повинно бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити затримання до суду.

- 44 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Останню частину доповнити словами: "використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання, взяття під варту чи пред'явлення звинувачення".

- 45 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Із статті 24 виключити частини третю, четверту і п'яту.

- 46 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Зазначену статтю доповнити новою частиною такого змісту:

"Кожен має право звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини, у разі порушення конституційних норм - до Конституційного Суду України".

- 47 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Частину четверту статті викласти в редакції:

"Кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод..."

Враховано в цій та інших статтях

Відхилено

 

 

Врвховано в цій та інших статтях

 

 

Відхилено

Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, визначених законом.

У разі нагальної потреби запобігти злочину чи його перепинити, уповноважені на те законом органи можуть застосовувати тримання людини під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом семидесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо впродовж семидесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено умотивоване рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання.

Кожен затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про затримання або арешт людини має бути негайно сповіщено родичів затриманого.

49.

 

- 48 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 24 після слів "на підставах" доповнити словами "та в порядку", далі за текстом; частину третю після слів "уповноважені на те" доповнити словом "законом", далі за текстом.

 

Враховано

 

50.

 

- 49 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 24 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується недоторканність особистості. Ніхто не може бути підданий арешту або утримуватися під вартою інакше як на підставі судового рішення або з санкції прокурора в установленому законом порядку. У разі арешту або взяття під варту громадянин має право на негайне оскарження цих дій у суді".

Враховано частково

 

51.

 

- 50 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 24 викласти у редакції:

"Держава гарантує кожній людині право на свободу і особисту недоторканність".

У частині другій вилучити слова "і тільки на підставах, визначених законом".

Частину третю після слів "протягом 48 годин має бути перевірена судом" доповнити словами "або прокурором".

Враховано частково

 

52.

 

- 51 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину другу статті 24 після слів "вмотивованим рішенням суду" доповнити словами "чи санкцією прокурора", далі за текстом. Термін 48 годин замінити "протягом 24 годин".

Відхилено

 

53.

 

- 52 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

У частині третій статті 24 слова "уповноважені на те органи можуть застосувати "тримання" замінити словами "прокуратурою може бути застосовано утримання", далі за текстом.

Відхилена

 

54.

 

- 53 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

В статье 24 предусмотреть уголовную ответственность правоохранительных органов за превышение своих полномочий по отношению к гражданам. Свидетели должны находиться под государственной защитой.

Відхилено, не конкретне формулювання

 

55.

 

- 54 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Ст.24 доповнити частиною 6 такого змісту: "Будь-який фізичний чи моральний примус у відношенні осіб, які зазнали тих чи інших обмежень свободи підлягає покаранню".

Відхилено

 

56.

Стаття 25.

 

 

Стаття 30

57.

 

- 55 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 25 викласти в редакції:

"Стаття 34 /Стаття 25/

Кожному гарантується недоторканість житла.

Забороняється проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них обшуку та огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду чи з санкції прокурора.

У невідкладних випадках, визначених законом, пов`язаних із безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, чи врятуванням життя та майна, можливий інший, визначений законом, порядок проникнення до житла та іншого володіння особи, проведення в них обшуку і огляду."

 

 

Враховано частково

 

58.

Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла й іншого володіння особи, проведення в них обшуку та огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов'язаних із безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, врятуванням життя та майна, можливий інший, визначений законом, порядок проникнення до житла та іншого володіння особи, проведення в них обшуку і огляду.

- 56 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину третю виключити.

- 57 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 25 викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному недоторканність житла".

 

Відхилено

Враховано частково

Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла та до іншого володіння особи, проведення в них обшуку та огляду інакше як за умотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, визначений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них обшуку і огляду.

59.

 

- 58 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122) та інші народні депутати

Частину другу статті 25 викласти в редакції:

"Не допускається проникнення до житла й іншого володіння особи, проведеня в них обшуку і огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду або за санкцією прокурора".

Враховано частково

 

60.

 

- 59 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину другу статті 25 доповнити словами "чи санкцією прокурора".

Частину третю доповнити положенням: "обов'язкове вмотивоване рішення суду щодо обгрунтування несанкціонованого проникнення до житла чи іншого володіння особи".

Відхилено

 

61.

 

- 60 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Ст.25 доповнити частиною 3 такого змісту: "Перевірки і огляди з метою охорони здоров'я і забезпечення громадської безпеки або з економічною і фіскальною метою регулюються спеціальними законами".

Відхилено

 

62.

 

- 61 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 25 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується недоторканність житла. Забороняється проникати в житло всупереч волі осіб, які там мешкають, проводити обшук і огляд майна інакше як у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством".

 

Враховано частково

 

63.

 

- 62 - Верховний Суд України

Виключити частину п'яту цієї статті, оскільки вона повторює положення частини третьої.

Враховано

 

64.

 

- 63 - Генеральна прокуратура України

Запропоновані статтями 24 та 25 проекту Конституції положення про те, що арешт, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, а також проведення обшуку й огляду житла чи іншого володіння особи можуть здійснюватися лише за рішенням суду, вважаємо неприйнятними.

Запровадження цих положень буде нехтуванням наших правових традицій і сліпим копіюванням іноземних схем, відірваних від реального стану справ, за відсутності відповідних соціально-політичних та економічних умов, суперечитиме національним інтересам держави і не буде сприяти захисту прав громадян, призведе до зниження оперативності в діяльності органів дізнання та слідчих, що негативно вплине на стан боротьби зі злочинністю.

У статтях 24 і 25 передбачити право прокурора на санкціонування арешту, тримання під вартою підозрюваних і обвинувачених у скоєнні злочинів, а також проведення обшуку й огляду житла чи іншого володіння з наданням права оскарження зазначених санкцій до суду.

Враховано частково

 

65.

 

- 64 - Верховний Суд України

З тексту статей 24 і 25 виключити слова "вмотивованим", "вмотивоване".

Відхилено

 

66.

Стаття 26.

- 65 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Доповнити статтю положенням:

"Дозвіл на дії, які порушують таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, надається відповідним органам виключно на підставі рішення суду".

Враховано частково

Стаття 31

67.

 

- 66 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 26 доповнити такими словами:

"лише за рішенням суду чи з санкції прокурора на підставі закону."

 

 

 

Враховано частково

 

68.

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути визначені законом з метою запобігання злочинам чи з'ясування істини під час розслідування і розгляду кримінальних справ.

- 67 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Із статті 26 вилучити слова "запобігання злочинам".

- 68 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У ст.26 після слова "справ" записати "якщо іншими заходами це зробити неможливо", далі за текстом.

Відхилено

 

Враховано

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом з метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час розслідування або розгляду кримінальної справи, якщо іншими способами отримати інформацію неможливо.

69.

 

- 69 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 26 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої особистої кореспонденції. Винятки можуть допускатися лише у випадках, прямо передбачених законом".

 

Враховано

 

70.

 

- 70 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 26 виключити друге речення.

Відхилено

 

71.

Стаття 27.

 

 

Стаття 32

72.

 

- 71 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 27 викласти в редакції:

"Стаття 36 /Стаття 27/

Ніхто не може зазнавати втручання у його особисте сімейне життя.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Кожний громадянин України має право знайомитись в органах державної влади, установах і організаціях, органах місцевого самоврядування з відомостями про себе.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати оприлюднену інформацію про себе, що не відповідає дійсності чи принижує гідність людини, та вимагати вилучення будь-якої інформації, зібраної в протизаконний спосіб, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди, спричиненої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації."

 

 

 

Враховано

 

73.

Ніхто не може зазнавати свавільного втручання у його особисте і сімейне життя.

Не допускається збирання, зберігання, використовування і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожний громадянин має право знайомитись в органах державної влади, установах і організаціях, органах місцевого самоврядування з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати невірогідну інформацію та вимагати вилучення інформації, зібраної в протизаконний спосіб, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди, спричиненої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації.

- 72 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Виключити із частини другої після слів "визначених законом" слова "і інше в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини".

- 73 - Верховний Суд України

З тексту статей 28, 29, 30, 31, 32, 34 виключити слово "моральність".

- 74 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину третю статті 27 після слова "самоврядування" доповнити словами: "з рішеннями і документами, що стосуються прав і свобод людини, з документами, пов'язаними з виконанням делегованих виборцями повноважень", далі за текстом.

Враховано

 

 

Враховано

 

Відхилено

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожен громадянин має право знайомитися в органах державної влади, установах і організаціях, органах місцевого самоврядування з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та вимагати вилучення будь-якої інформації, зібраної в протизаконний спосіб, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації.

74.

 

- 75 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 27 доповнити словами "посягання на його честь і репутацію".

Частину другу статті виключити.

Відхилено

 

75.

 

- 76 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині другій статті 27 текст після слів "без її згоди" виключити.

Відхилено

 

76.

 

- 77 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

У частині другій статті 27 слова "і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини" виключити.

Враховано

 

77.

 

- 78 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 27 текст після слів "про особу без її згоди" виключити.

У частині третій замість слів "кожний громадянин має право" записати "кожному гарантується право", далі за текстом.

Відхилено

 

78.

Стаття 28.

 

 

Стаття 33

79.

Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільного залишення території України, за винятком обмежень, які визначаються законом в інтересах охорони національної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення або прав і свобод інших.

Громадянин України не може бути позбавлений права на повернення в Україну в будь-який час.

- 79 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу статті 28 викласти в редакції:

"Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільного залишення території України, за винятком обмежень, які визначаються законом."

 

 

Враховано

Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права на повернення в Україну в будь-який час.

80.

Стаття 29.

 

 

Стаття 34

81.

 

- 80 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу статті 29 викласти в редакції:

"Кожний має право безперешкодно дотримуватись своїх переконань, змінювати їх, вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб за своїм вибором."

Враховано частково

 

82.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб за своїм вибором.

Здійснення цих свобод може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров'я і моральності населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

- 81 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину першу викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань. Кожний має право вільно і незалежно від державних кордонів збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або іншими способами за своїм вибором".

- 82 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину третю виключити.

Враховано частково

 

 

 

 

Відхилено

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Здійснення цих свобод може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

83.

 

- 83 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 29 викласти в редакції:

"Держава гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, право на інтелектуальну власність. Авторське право громадян, їх моральні та матеріальні інтереси, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності, охороняються законом. Держава сприяє розвиткові співробітництва з іншими народами і країнами в галузі освіти, науки, культури, інших видів творчої діяльності.

В Україні, відповідно до засад гласності, забезпечується свобода діяльності засобів масової інформації, врахування громадської думки. Монополізація засобів масової інформації державними органами, громадськими об'єднаннями, політичними партіями, групами чи окремими особами, а також використання засобів масової інформації в антиконституційних цілях не допускається.

Державні засоби інформації є незалежними від політичних партій, громадських організацій і масових рухів.

"Кожен має право на одержання від державних органів, громадських об'єднань і посадових осіб достовірної інформації про стан справ у всіх сферах державного, економічного, суспільного і міжнародного життя, про екологічний стан, а також з питань, що стосуються прав, законних інтересів та обов'язків громадян."

Враховано частково

 

84.

 

- 84 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину першу статті 29 після слова "виявлення" доповнити словами "в будь-якій формі"; частину другу статті 29 після слова "вільно" доповнити словом "шукати", після слова "збирати" - словами "фіксувати, обробляти, виробляти, зберігати", після слова "вибором" - словами "без стороннього втручання і незалежно від кордонів".

Відхилено

 

85.

 

- 85 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Нельзя право на распространение информации, мыслей ограничивать "интересами национальной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка... для предупреждения волнений..." .

Відхилено, не конкретне формулювання

 

86.

 

- 86 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 29 доповнити положенням:

"Це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх поглядів, свободу шукати незалежно від державних кордонів, отримувати і поширювати інформацію та ідеї в будь-який спосіб за своїм вибором."

Частину другу і третю виключити.

Відхилено

 

87.

 

- 87 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 29 доповнити словами "окрім конфіденційної".

Враховано

в статті 32

 

88.

 

- 88 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

У частині третій статті 29 текст після слів "для захисту репутації або прав інших людей" виключити.

Відхилено

 

89.

 

- 89 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину третю статті 29 виключити.

Відхилено

 

90.

 

- 90 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

У частині третій статті 29 виключити слова "з метою запобігання заворушенням, або злочинам для охорони здоров'я і моральності населення".

Відхилено

 

91.

Стаття 30.

 

 

Стаття 35

92.

 

- 91 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу статті 30 викласти в редакції:

"Кожен має право на свободу світогляду, совісті і релігії. Це право включає свободу сповідувати чи змінювати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність чи атеїстичну пропаганду."

Частину третю статті 30 викласти в редакції:

"Церква /релігійні організації/ в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви . Жодна релігія не може бути визнана державою як обов`язкова."

 

 

Враховано частково

 

93.

Кожен має право на свободу совісті і релігії. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом і лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі коли виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, цей обов'язок має бути замінений альтернативною (невійськовою) службою.

- 92 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Виключити із частини четвертої останнє речення.

- 93 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Статтю 30 після третьої частини доповнити словами:

"Войовниче безбожництво будь-яких угропувань і об'єднань, як і діяльність окремих осіб, заборонено".

- 94 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Доповнити останню частину статті такими словами: "вести релігійну діяльність у складі канонічно визнаних релігійних об'єднань".

- 95 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Первую часть статьи 30 после слов "І ритуальні обряди..." дополнить словами "или не принимать в них участия.

Відхилено

 

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

Відхилено

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом і лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення, або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, цей обов'язок має бути замінений альтернативною (невійськовою) службою.

94.

 

- 96 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Дополнить эту статью таким текстом:

"Церковь отделена от государства, школа - от церкви. Запрещена деятельность религиозных организаций, как и политических партий, в школах, учебных заведениях, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в судах, правоохранительных органах и армии".

Відхилено

 

95.

 

- 97 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Доповнити статтю 30 частинами п'ятою і шостою, виклавши їх в редакції:

"Розпалювання ворожнечі і ненависті у зв'язку з релігійними віруваннями забороняється".

Враховано частково

 

96.

 

- 98 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

"Церква (релігійні об'єднання) в Україні відділені від держави, а школа - від церкви. Релігійні організації мають право брати участь у суспільному житті".

Враховано частково

 

97.

 

- 99 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 30 доповнити словами "або атеїстичну пропаганду" та положенням "Розпалювання ворожнечі і ненависті в зв'язку з релігійними віруваннями забороняється".

Частину третю статті доповнити положенням: "Церква в Україні відокремлена від держави і школа від церкви".

Враховано частково

 

98.

 

- 100 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті 30 доповнити словами "або атеїтичну діяльність, яка не суперечить закону".

Частину третю доповнити положенням: "Розпалювання ворожнечі і ненависті у зв'язку з релігійними віруваннями забороняється".

Відхилено

 

99.

 

- 101 - Прізвище депутата невказано

Статью 30 начать со слов:

"Церковь, религиозные объединения отделяются от государства, а учебные заведения - от религии", далее по тексту.

Знято

 

100.

 

- 102 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

Частину першу статті 30 після першого речення доповнити положенням:

"Церква відокремлена від держави, а школа - від церкви", наприкінці частини дописати "чи атеїстичну пропаганду".

Враховано частково

 

101.

 

- 103 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статтю 30 дополнить частью пятой в редакции:

"Свобода вероисповедования и совести гарантируется принципом отделения церкви от государства и школы от церкви".

Враховано частково

 

102.

Стаття 31.

 

 

Стаття 36

103.

 

- 104 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 31 викласти в редакції:

"Стаття 40 /Стаття 31/

Громадяни мають право на свободу асоціації - об`єднання у політичні партії і громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, визначених законом.

Порядок реєстрації статутів об`єднань громадян і припинення їх діяльності визначається законом.

Фінансування державою політичних партій, громадських організацій і масових рухів не допускається. Партії і масові рухи не мають права одержувати фінансову і матеріально-технічну допомогу від іноземних держав, організацій і громадян.

Політичні партії, громадські організації створюються громадянами на основі добровільного членства і самоврядування і діють на рівноправній основі. Вони не можуть перебирати на себе функції державної влади. Втручання у внутрішні справи об`єднань громадян з боку держави, а також політичних партій та інших об`єднань не допускається.

Політичні партії в Україні як важлива ланка політичної системи беручи участь у виборах, сприяють виявленню політичної волі громадян. Через своїх представників у виборних органах державної влади і самоврядування, засоби масової інформації та інші форми вони впливають на вироблення і здійснення політики держави, діючи в межах Конституції і законів України, виключно демократичними політичними і правовими способами. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України.

Законом визначаються права партії /коаліції партій/, яка здобула перемогу на виборах, а також статус політичної опозиції.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках створюваних, з метою захисту їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об`єднують громадян, пов`язаних спільними інтересами, за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу і на основі вільного вибору їх членів. Всі професійні спілки мають рівні права.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об`єднання і обмежений у правах за приналежність чи неналежність до політичної партії або іншого об`єднання громадян. Лише Конституцією України визначаються обмеження для перебування в політичних партіях працівників державних органів і служб."

 

 

Враховано частково

 

104.

Кожен має право на свободу об'єднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, визначених законом в інтересах національної та громадської безпеки, охорони здоров'я та моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання.

Усі громадські об'єднання рівні перед законом.

- 105 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій після слів "визначених законом" виключити запропопонований у проекті текст.

- 106 - Верховний Суд України

У статтях 31 і 32 слова "громадські об'єднання" замінити словами "об'єднання громадян".

- 107 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У тексті частини першої статті 31 уточнити, чи маються на увазі й акціонерні товариства.
У частині другій цієї статті речення "Політичні партії в Україні сприяють виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах" викласти в редакції:

"Політичні партії в Україні спрямовують свою діяльність на виявлення політичної волі громадян, мають право брати участь у виборах".

Частину третю статті доповнити словами "або обмежений у правах і свободах за належність чи не належність до нього".

- 108 - Н.д.Вернигора Л.М.(Округ N 332)

Частину другу статті 31 після слова "партії" доповнити словами "профспілки та інші об'єднання громадян в Україні", далі за текстом.

Частину третю доповнити словами "через право законодавчої ініціативи та участі у виборах".

Відхилено

 

 

Відхилено

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково

Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії і громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної та громадської безпеки, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються законом.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності та утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їхніх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються лише законом.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за приналежність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

105.

 

- 109 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 31 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на об'єднання у політичних партіях, інших громадських організаціях, участь у масових рухах для реалізації захисту своїх політичних, економічних, соціальних, культурних і інших прав.

Здійснення цього права не підлягає жодним обмеженням за умови, що ці об'єднання діють у рамках Конституції і законів України. Ніхто не може бути змушуваний до вступу до якогось об'єднання чи обмежений у правах за приналежність чи неналежність до політичних партій або інших громадських об'єднань.

Усі політичні партії і громадські об'єднання рівні перед законом".

Враховано частково

 

106.

 

- 110 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 31 викласти в редакції:

"Кожен має право на свободу об'єднання, включаючи створення політичних партій, професійних спілок, жіночих, молодіжних та інших громадських організацій, участь у масових рухах для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів".

Враховано частково

 

107.

 

- 111 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

Останню частину статті 31 виключити.

Відхилено

 

108.

 

- 112 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині першій статті 31 виключити слова "національної та громадської безпеки".

Відхилено

 

109.

 

- 113 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 31 текст після слів "культурних та інших інтересів" виключити.

Відхилено

 

110.

Стаття 32.

- 114 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 32 доповнити частинами, виклавши їх в редакції:

"Побудова і діяльність об'єднань громадян повинні грунтуватися на демократичних засадах, відповідати вимогам відкритості і гласності, встановленим законом"; "Права чи обов'язки об'єднань громадян не можуть бути підставою для обмеження встановлених законом прав і свобод членів цих об'єднань або інших осіб чи їх об'єднань".

Відхилено

Стаття 37

111.

 

- 115 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 32 викласти в редакції:

"Стаття 41 /Стаття 32/

Утворення і діяльність партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на зміну шляхом насильства конституційного ладу, порушення суверенітету України, її територіальної цілісності, підрив безпеки держави , незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, зазіхання на права і свободи людини, здоров`я населення; - забороняються.

Партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.

Не допускаються утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних організаціях.

Діяльністьполітичних партій, інших об`єднань громадян може бути заборонено лише в судовому порядку."

 

Срівпадає з текстом Тичасової спеціальної комісії

 

112.

Утворення і діяльність партій та громадських об'єднань, програмні цілі, а також дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу шляхом насильства, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, зазіхання на права і свободи людини, здоров'я та моральність населення, забороняються.

Партії та громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Не допускаються утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних організаціях.

Громадські об'єднання можуть бути заборонені і розпущені лише в судовому порядку.

- 116 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину першу доповнити положенням про заборону утворення і діяльність політичних партій, що отримують матеріальну підтримку з-за кордону.

Частину третю викласти в редакції:

"Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування (за винятком депутатських груп і фракцій у виборчих органах)", далі за текстом.

- 117 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частини першу і третю виключити.

У частині четвертій слова "і розпущені" виключити.

- 118 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Часть третью статьи 32 после слов "політичних партій..." дополнить словами "и религиозных объединений ...", дальше по тексту.

Відхилено

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено

 

 

Відхилено

 

 

 

 

Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.

Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та в інших державних організаціях.

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється в судовому порядку.

113.

 

- 119 - Н.д. Таран (Терен) В.В. (Округ N 321)

Третю частину статті 32 викласти в редакції:

"Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, міліції, СБУ, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних організаціях".

Враховано частково

 

114.

 

- 120 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

З третьої частини статті 32 виключити слова "а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних організаціях".

Відхилено

 

115.

 

- 121 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину четверту статті 32 доповнити словами:

"До вступу в силу рішення суду діяльність відповідного громадського об'єднання може бути призупинена Генеральним прокурором України".

Відхилено

 

116.

 

- 122 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Статья 32 ставит вне закона всех, кто может выступать за союзы с другими странами, межнациональные государственные образования. Необходимо внести уточнение в формулировку.

Відхилено

 

117.

 

- 123 - Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Статтю 32 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право об'єднуватись у політичні партії, інші громадські організації, брати участь у масових рухах для реалізації та захисту своїх політичних, економічних, соціальних, культурних й інших прав та інтересів за умови, що ці об'єднання діють у рамках Конституції та законів України.

Ніхто не може бути змушений до вступу до якогось об'єднання чи обмежений у правах за приналежністю до політичної партії або іншого громадського об'єднання.

Партії та громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Враховано

 

118.

 

- 124 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Статтю 32 викласти у редакції:

"Утворення і діяльність партій та громадянських об'єднань, програмні цілі, а також дії яких спрямовані на ліквідацію шляхом насильства незалежності України, зміну конституційного ладу, порушення суверенітету...", далі за текстом.

Враховано частково

 

119.

 

- 125 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Часть третью статьи 32 изложить в редакции:

"Допускается образование и деятельность организационных структур политических партий...", далее по тексту.

Відхилено

 

120.

 

- 126 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

Статтю 32 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на свободу об'єднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, політичних, соціальних, культурних та інших інтересів.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання, обмежений у правах або мати переваги у зв'язку з належністю чи неналежністю до нього.

Партії та громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Партії та громадські об'єднання можуть бути заборонені й розпущені лише в судовому порядку".

Враховано

 

121.

 

- 127 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 32 виключити.

Частину третю викласти в редакції:

"Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, в органах державної влади, військових формуваннях".

Враховано частково

 

122.

 

- 128 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 32 викласти у такій редакції:

"Утворення і діяльність партій та громадських об'єднань, програмні цілі яких спрямовані на ліквідацію суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, зазіхання на права і свободи та здоров'я людини забороняється."

У частині третій після слів "в органах державної влади" записати: "крім фракцій у Верховній Раді та місцевих Радах", а слова "і органах місцевого самоврядування" вилучити.

Частину четверту викласти в редакції:

"Партії та громадські об'єднання можуть бути заборонені й розпущені лише в судовому порядку".

Враховано частково

 

123.

 

- 129 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину першу статті 32 викласти в редакції:

"Забороняється утворення і діяльність громадських об'єднань, що ставлять за мету зміну шляхом насильства конституційного ладу, захоплення державної влади...", далі за текстом.

Частину другу вилучити.

Відхилено

 

124.

 

- 130 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 32 виключити.

Відхилено

 

125.

Стаття 33.

 

 

Стаття 38

126.

 

- 131 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частини першу і другу статті 33 після слова "громадяни" доповнити словом "України".

 

 

 

Відхилено

 

 

127.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також служби в органах місцевого самоврядування.

- 132 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 33 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, підприємств, установ та організацій. Це право забезпечується можливістю брати участь у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування, рад трудових колективів, комітетів народного контролю.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також служби в органах місцевого самоврядування".

Враховано частково

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

128.

 

- 133 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частина перша статті 33 має бути уточнена: після слова "громадяни" записати: "які мають право голосу". Конкретизувати частину першу статті 33. Після слова "громадяни" записати: "які мають право голосу", далі за текстом.

Відхилено

 

129.

 

- 134 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 33 доповнити словами "з урахуванням їх професійної підготовки або досвіду відповідно до особливостей посади та службових функцій".

Відхилено

 

130.

 

- 135 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 33 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на участь у політичному житті, управлінні справами держави і суспільства, в обговоренні і прийнятті законів та рішень загальнодержавного і місцевого значення.

Це право забезпечується можливістю обирати до Рад народних депутатів та інших виборних державних і місцевих органів, брати участь в обговоренні законів і рішень загальнореспубліканського і місцевого значення, у референдумах, опитуваннях (плебісцитах), у роботі державних органів, політичних партій, громадських організацій та органів громадської самодіяльності, у зборах трудових колективів та за місцем проживання".

Враховано частково

 

131.

 

- 136 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

В статье 33 следует четко изложить, в чем заключается право участия граждан в управлении государственными делами.

Відхилено

 

132.

Стаття 34.

 

 

Стаття 39

133.

 

- 137 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 34 викласти в редакції:

"Стаття 43 /Стаття 34/

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких повідомляються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

Обмеження цього права можуть визначатися за рішенням суду на підставі закону. "

 

 

Враховано частково

 

134.

Визнається право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких повідомляються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

Обмеження цього права можуть визначатися законом і лише в інтересах національної або громадської безпеки з метою запобігання заворушенням і злочинам, для охорони здоров'я та моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

- 138 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині другій після слів "визначатися законом" запропонований текст виключити.

- 139 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Із частини другої статті 34 замість слів "з метою запобігання заворушенням і злочинам" записати: "з метою припинення заворушень, які являють загрозу для громадського порядку або злочинів", далі за текстом.

Відхилено

Відхилено

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження цього права може встановлюватися судом на підставі закону і лише в інтересах національної або громадської безпеки з метою запобігання заворушенням і злочинам, для охорони здоров'я населення і захисту прав і свобод інших людей.

135.

 

- 140 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 34 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації.

Органи влади мають бути повідомлені про підготовку для вжиття передбачених законом заходів для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян".

Враховано частково

 

136.

 

- 141 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

В статье не следует предоставлять неограниченное право местным органам власти, силовым структурам определять (как им удобно) "интересы национальной или гражданской безопасности".

Відхилено

 

137.

 

- 142 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті доповнити "для вжиття передбачених законом заходів по забезпеченню громадського порядку і безпеки громадян".

Другу частину виключити.

Відхилено

 

138.

 

- 143 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

Частину другу статті 34 викласти в редакції:

"Обмеження цього права можуть визначатися законом". Решту тексту виключити.

Відхилено

 

139.

 

- 144 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 34 викласти в редакції:

"Гарантується право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких повідомляються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування".

Частину другу виключити.

Враховано частково

 

140.

 

- 145 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Із частини першої статті 34 виключити слова "мирно, без зброї".

Частину другу викласти в редакції:

"Обмеження цього права можуть визначатися законом і лише для охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей".

Відхилено

 

141.

Стаття 35.

 

 

Стаття 40

142.

 

- 146 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 35 викласти в редакції:

"Стаття 44 /Стаття 35/

Громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших посадових осіб, які зобов`язані розглянути звернення і дати вмотивовану відповідь у встановлений законом строк."

 

 

Враховано частково

 

143.

Усі мають право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, які зобов'язані розглянути звернення і дати вмотивовану відповідь.

- 147 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 35 викласти в редакції проекту Конституції від 23 листопада 1995 року: "Усі мають право направляти індивідуальні й колективні письмові звернення (петиції) до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які зобов'язані розглядати їх, давати вмотивовані, юридично обгрунтовані відповіді в установлений законом термін і вживати щодо цих звернень необхідних заходів".

Враховано частково

Усі мають право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових чи службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

144.

 

- 148 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 35 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право особисто чи колективно вносити до державних органів пропозиції щодо поліпшення їх організації і діяльності, критикувати недоліки в роботі.

Відмова в задоволенні чи розгляді відповідним органом звернення, петиції чи скарги має бути письмово вмотивована з посиланням на законні підстави.

Переслідування за критику забороняється. Громадяни мають право оскаржити дії службових осіб, державних і громадських органів. Скарги повинні бути розглянуті в порядку і в строки, встановлені законом.

Дії службових осіб, які вчинені з порушенням закону з перевищенням повноважень і які ущемляють права громадян, можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.

Громадяни мають право на відшкодування витрат, заподіяних незаконними діями державних і громадських організацій, а також службових осіб при виконанні ними службових обов'язків."

Враховано частково

 

145.

 

- 149 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Дополнить статью 35 частью второй, изменив ее в редакціі:

"Должностные лица, допускающие бюрократизм и волокиту в рассмотрении обращений граждан, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству".

Відхилено

 

146.

 

- 150 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Доповнити статтю 35 словами:

"У термін, передбачений законом".

 

 

Враховано

 

147.

 

- 151 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 35 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право особисто чи колективно вносити до державних органів пропозиції щодо поліпшення їх організації і діяльності, критикувати недоліки в роботі. Відмова в задоволенні чи розгляді відповідним органом звернення, петиції чи скарги має бути письмово вмотивована з посиланням на законні підстави. Переслідування за критику забороняється".

Виключити із статті слова "розглянути звернення", записати: "розглянути їх, давати вмотивовані, юридично обгрунтовані відповіді в установлений законом термін і вживати щодо цих звернень необхідних заходів".

 

Враховано частково

 

148.

 

- 152 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 35 викласти в редакції:

"Усі мають право направляти індивідуальні й колективні письмові звернення (петиції) до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, які зобов'язані розглянути їх, давати вмотивовані, юридично обгрунтовані відповіді в установлений законом термін і вживати щодо цих звернень необхідних заходів".

Враховано частково

 

149.

 

- 153 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

У статті 35 замість слова "Усі" записати "Громадяни України", далі за текстом.

Відхилено

 

150.

 

- 154 - Верховний Суд України

Статтю 35 після слова "звернення" доповнити словами "у порядку, визначеному законом", далі за текстом.

Відхилено

 

151.

 

- 155 - Верховний Суд України

Статтю 35 доповнити реченням такого змісту: "Порядок подачі і розгляду звернень у судових справах визначається процесуальним законодавством".

Відхилено

 

152.

 

- 156 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статью 35 дополнить словами "в установленные законом сроки".

Враховано

 

153.

 

- 157 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122) та інші народні депутати

Статтю 35 викласти в редакції:

"Усі мають право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення, а також індивідуально та колективно бути прийнятим у органах державної влади, місцевого самоврядування, їх керівниками та посадовими особами, які зобов"язані вжити по них заходів і дати мотивовану відповідь.

Порядок розгляду письмових та усних звернень громадян визначається законом".

 

Знято

 

154.

Стаття 36.

 

 

Стаття 41

155.

 

- 158 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 36 викласти в редакції:

"Стаття 45 /Стаття 36/

Кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та результатами своєї інтелектуальної і творчої праці.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної /муніципальної/ власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може мати місце лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, визначених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження об`єктів приватної власності з наступним повним відшкодуванням допускається лише за умов воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може застосовуватись виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, визначених законом.

Законом встановлюється виключно судовий порядок вилучення незаконно придбаного майна.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, бути засобом привласнення результатів чужої праці, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі."

Враховано частково

 

156.

Право приватної власності гарантується.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю земельною ділянкою, іншим майном та має право на результати своєї інтелектуальної праці.

З метою забезпечення загальнодержавних інтересів закон визначає вичерпний перелік об'єктів, які не можуть бути у приватній власності.

Громадяни для задоволення своїх потреб мають право користуватися об'єктами державної та комунальної власності відповідно до закону.

Право приватної власності на землю набувається в порядку, визначеному законом.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений власності.

Примусове відчуження об'єктів приватної власності може мати місце лише як виняток з мотивів суспільної необхідності та за умови попереднього і повного відшкодування їхньої вартості. Примусове відчуження об'єктів приватної власності з наступним повним відшкодуванням допускається лише за умов воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може мати місце у випадках, обсязі та порядку, визначених законом, лише у зв'язку із вчиненням правопорушення.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

- 159 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Частину першу викласти в редакції:

"Право всіх форм власності гарантується".

- 160 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю викласти в редакції:

"Винятковим є право власності народу України: на землю; її надра; повітряний простір; водні та інші природні ресурси, які є в межах території України; природні ресурси її континентального шельфу й виключної (морської) єкономічної зони; Увесь економічний і науково-технічний потенціал, створений на території України.

Земельні ділянки можуть надаватися організаціям і громадянам лише у володіння і користування, у тому числі в довічне користування громадян з правом успадкування.

Відносини власності встановлюються і регулюються Конституцією та законодавством України.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, навколишньому середовищу, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Власність в Україні недоторканна їх відчуження може мати місце лише за згодою власника або в судовому порядку тільки у винятковому випадку з попереднім і повним відшкодуванням її вартості власнику".

Врахована в статті 13

 

Враховано частково

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності.

Право приватної власності, включаючи право приватної власності на землю, набувається в порядку визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є недоторканним.

Примусове відчуження об'єктів приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їхньої вартості. Примусове відчуження об'єктів приватної власності з наступним повним відшкодуванням їхньої вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

157.

 

- 161 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині 1 ст.36 слово "приватної" вилучити.

Відхилено

 

158.

 

- 162 - Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Частини першу, другу, третю, четверту і п'яту викласти в редакції:

"Право приватної власності гарантується, якщо власник продекларував свої доходи.
Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном та має право на результати своєї інтелектуальної праці.

З метою забезпечення загальнодержавних інтересів закон визначає вичерпний перелік об'єктів, які не можуть бути у приватній власності.

Земля та її надра не є продуктом праці людини, тому не можуть бути товаром, не визнається право на їх приватну власність.

Громадяни для задоволення своїх потреб мають право користуватися об'єктами державної та комунальної власності відповідно до закону, земельною ділянкою, яка їм надається державою в оренду, розпоряджатися продуктами своєї праці", далі за тектом.

Враховано частково

 

159.

 

- 163 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 36 викласти в редакції:

"Кожний громадянин має право на володіння, користування і розпорядження майном, яке йому належить. Недоторканність власності, придбаної на законних підставах, і право успадкування майна гарантується Законом. Її відчуження може мати місце лише за згодою власника або у судовому порядку тільки у виняткових випадках, на підставі доведеної суспільної потреби, з попереднім і повним відшкодуванням її власнику".

Враховано частково

 

160.

 

- 164 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Частину першу статті 36 викласти в редакції: "Право державної, колективної, комунальної і приватної власності гарантується".

Частину другу цієї статті доповнити словами: "земля України, її надра, води, ліси і повітряний простір у межах її державних кордонів".

Враховано частково

 

161.

 

- 165 - Н.д. Таран (Терен) В.В. (Округ N 321)

Першу і другу частини статті 36 викласти в редакції:

"Приватна власність в Україні є священною і недоторканною. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися власною землею, іншим майном та має право на результати своєї праці".

Враховано частково

 

162.

 

- 166 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині другій статті 36 виключити слова "та має право на результати своєї інтелектуальної праці".

Відхилено

 

163.

 

- 167 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині п'ятій статті 36 виключити слова "на землю", оскільки НА ВСЕ, а не тільки на землю право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Відхилено

 

164.

 

- 168 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 36 викласти в редакції:

"Власність в Україні виступає в таких формах:

загальна власність (загальнонародна, комунальна);

колективна (кооперативна) власність;

власність громадян (особиста і приватна трудова).

Земля, її надра та інші природні ресурси не можуть бути об'єктами власності окремих громадян, їх колективів та іноземних, юридичних і фізичних осіб. Земельні ділянки можуть надаватися організаціями і громадянами лише у володіння і користування, у тому числі в довічне користування громадян з правом успадкування. Використання власності не може завдати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, навколишньому середовищу, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Громадяни України мають право на володіння, користування і розпорядження майном, яке їм належить. Недоторканність власності, придбаної на законних підставах, і правоуспадкування майна гарантується законом.

Власність громадян не може бути засобом експлуатації людини людиною".

Враховано частково

 

165.

 

- 169 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 36 виключити.

Відхилено

 

166.

 

- 170 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті 36 викласти в редакції:

"Право всіх форм власності гарантується".

Відхилено

 

167.

 

- 171 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину першу статті 36 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на володіння, користування і розпорядження майном, яке їм належить, а також результати своєї інтелектуальної праці. Власність не може бути засобом експлуатації людини людиною".

Частину другу статті 36 викласти в редакції:

"Власність в Україні виступає в таких формах: власність громадян (особиста й приватна трудова); колективна трудова власність (загальнонародна, комунальна)".

Частину п'яту статті 36 викласти в редакції:

"Земля, її надра та інші природні ресурси не можуть бути об'єктом власності окремих громадян, їх колективів та іноземних юридичних і фізичних осіб. Земельні ділянки можуть надаватися організаціям і громадянам лише у володіння і користування, у тому числі у довічне користування громадян з правом успадкування".

Враховано частково

 

168.

 

- 172 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 36 изложить в редакции:

"Земля, ее недра, вода, растительный и животный мир в их естественном состоянии в качестве производственных фондов находятся в народной собственности. Право распоряжаться этими фондами принадлежит полномочным представителям народа - Советам народных депутатов. Земля закрепляется за колхозами, совхозами, сельскохозяйственными кооперативами и товариществами в бессрочное, безвозмездное пользование. Индивидуальным крестьянским хозяйствам для ведения товарного сельскохозяйственного призводства государство предоставляет земельные участки в бессрочное, безвозмездное и наследуемое пользование.

В Украине гарантируется личная собственность граждан, частная - трудовая собственность (индивидуальная, семейная), предназначенная для ведения хозяйственной деятельности.

Враховано частково

 

169.

 

Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей земельной площадью, другим имуществом и результатами своего интеллектуального труда. Никто не может быть противозаконно лишен собственности.

Пользование собственностью не может наносить вреда правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и природное качество земли. Принудительное отчуждение объектов частной собственности может иметь место только как исключение по мотивам общественной необходимости и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости.
Принудительное отчуждение объектов частной собственности с последующим полным возмещением допускается только при условии военного или чрезвычайного положения".

 

 

170.

 

- 173 - Н.д.Верхогляд В.К.(Округ N 409)

У статті 36 ствердити право усіх форм власності: державну, колективну, комунальну, приватну.

Враховано в інших статтях

 

171.

 

- 174 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 36 викласти в редакції:

"Право приватної власності, отриманої законним шляхом, гарантується".

П'яте речення вилучити.

В сьомому реченні після слів "приватної власності" записати: "яка отримана законним шляхом".

У восьмому реченні після слів "визначених за коном" поставити крапку.

Відхилено

 

172.

 

- 175 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статтю 36 дополнить словами: "...равный правовой статус и правовая защита всех форм собственности".

Відхилено

 

173.

 

- 176 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

Статтю 36 виключити.

Відхилено

 

174.

 

- 177 - Н.д.Пронюк Є.В.(Округ N 205)

Частину першу статті 36 викласти в редакції:

"Приватна власність священна і недоторканна".

Враховано частково

 

175.

 

- 178 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Частину третю статті 36 після слова "власності" доповнити словами "коли вона придбана законним шляхом".

Відхилено

 

176.

 

- 179 - Н.д.Луньов Г.О.(Округ N 191)

У статті 36 першу частину викласти в редакції:

"Визнається і гарантується право державної, колективної, комунальної, приватної і особистої власності".

Другу частину записати у такій редакції:

"Кожен має право користуватися і розпоряджатися своїм майном та має право на результати своєї інтелектуальної праці, далі за текстом.

Доповнити статтю такою частиною:

"Земля сільськогосподарського призначення, надра, води, ліси, повітряний простір, рекреаційні та інші природні ресурси, що знаходяться у межах території та континентального шельфу республіки, є надбанням народу України і складають загальнодержавну власність".

Враховано частково

 

177.

 

- 180 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У статті 36 або в окремій статті дати визначення і записати про захист та державні гарантії права колективної власності.

Відхилено

 

178.

 

- 181 - Верховний Суд України

З частини другої статті 36 виключити слова "та має право на результати своєї інтелектуальної праці".

Враховано

 

179.

 

- 182 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 36 викласти у редакції:

"Громадяни України мають право на приватну власність, тобто право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, засобами виробництва, природними ресурсами, що їм належать відповідно до чинного законодавства, та результатами інтелектуальної працi.

Ніхто і ні за яких обставин не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Здійснення громадянами права власності не повинно порушувати прав інших осіб.
Недоторканність приватної власності і право її успадкування гарантуються законом і забезпечуються судовим захистом. Кожний має право охороняти свою власність усіма законними засобами".

Враховано

 

180.

 

- 183 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину п'яту викласти в редакції:

"Право приватної власності на землю мають громадяни лише на присадибні ділянки і на площі під будівлями". Частину восьму доповнити словами "за рішенням суду".

Відхилено

 

181.

 

- 184 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 36 викласти в редакції:

"Право власності. Громадяни України мають право на володіння, користування і розпорядження майном, яке їм належить. Недоторканність власності, набутої на законних підставах, і право успадкування майна гарантуються законом. Власність громадян в Україні не може бути засобом експлуатації людини людиною".

Враховано частково

 

182.

Стаття 37.

 

 

Стаття 42

183.

 

- 185 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 37 викласти в редакції:

"Стаття 46 /Стаття 37/

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Правовий статус юридичних осіб, створюваних громадянами для здійснення підприємницької діяльності, визначається законом.

Законом забороняється підприємницька діяльність депутатів, посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Держава сприяє здоровій конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпекою продукції, усіх видів обслуговування, сприяє діяльності громадських об`єднань споживачів."

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково

 

184.

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Забороняється підприємницька діяльність депутатів і сенаторів, посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпекою продукції, усіх видів обслуговування, підтримує діяльність громадських об'єднань споживачів.

- 186 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині другій слова "депутатів і сенаторів, посадових осіб" замінити на "виборних та посадових осіб".

- 187 - Н.д. Таран (Терен) В.В. (Округ N 321)

Другу частину статті 37 викласти в редакції:

"Забороняється підприємницька діяльність депутатів і сенаторів, посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, працівників міліції та СБУ".

- 188 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

У частині третій статті 37 виключити слова:

"Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності", далі за текстом.

Враховано частково

 

 

Враховано частково

 

 

Враховано

 

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, службових чи посадових осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпекою продукції, усіх видів обслуговування, сприяє діяльності громадських об'єднань споживачів.

185.

 

- 189 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 37 частину другу викласти в редакції:

"Забороняється підприємницька діяльність посадових осіб органів державної влади та народовладдя, депутатів Верховної Ради України та таких категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату та контролю".

Вилучити третю частину.

Враховано частково

 

186.

 

- 190 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

В статье 37 часть вторую изложить в следующей редакции:

"Должностным лицам государственных органов, депутатам Советов всех уровней запрещается занятие предпринимательской деятельностью"

Відхилено

 

187.

 

- 191 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

В статті 37 частину другу і третю виключити. Частину другу і третю виключити.

Відхилено

 

188.

 

- 192 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

З частини другої статті 37 виключити "і сенаторів".

Враховано

 

189.

 

- 193 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині 2 ст.37 вилучити слова "і сенаторів".

Ст.37 доповнити частиною 5 такого змісту: "Держава, з метою підвищення економічного і соціального рівня працюючих і у відповідності з потребами виробництва, визнає їх право приймати участь в управлінні підприємствами на умовах і в межах, визначених законами", частиною 6 слідуючого змісту: "Держава заохочює і охороняє заощадження громадян в усіх формах, регламентує, координує і контролює кредитну справу".

Враховано частково

 

190.

 

- 194 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 37 викласти в редакції:

"Право на трудову діяльність та підприємництво.

Громадяни України мають право на особисту та колективну трудову діяльність, на об'єднання в кооперативні, асоційовані та інші форми спільного ведення господарства, створювати народні підприємства, а також займатися підприємництвом у сферах і межах, визначених законом."

Враховано частково

 

191.

 

- 195 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину третю викласти в редакції:

"Не допускається недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом".

Враховано частково

 

192.

 

- 196 - Верховний Суд України

Частину четверту статті 37 виключити.

Відилено

 

193.

Стаття 38.

 

 

Стаття 43

194.

 

- 197 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Стаття 47 /Стаття 38/

Кожен має право на працю, що включає гарантовану державою можливість заробляти собі на життя працею, яку громадянин вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також право на рівну оплату за рівну працю без будь-якої дискримінації.

Держава створює умови для реального здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми створення робочих місць, професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки працівників відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не розглядаються як примусові: роботи, передбачені в законах про військову чи альтернативну служби, а також робота чи служба, що вимагається від якоїсь особи за вироком суду або відповідно до законів про надзвичайний і воєнний стан.

Кожний має право на належні безпечні і здорові умови праці, що відповідають встановленню державою вимогам безпеки і гігієни на справедливу винагороду за працю не нижче від офіційно встановленого прожиткового мінімуму, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя.

Забороняється використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх здоров`я роботах. Забезпечуються особливі умови охорони праці жінок під час вагітності і після пологів, праці неповнолітніх, осіб з обмеженою працездатністю, а також осіб, зайнятих на особливо важких роботах, і тих, що працюють на шкідливих для здоров`я або небезпечних для життя виробництвах.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення та переведення на іншу роботу без законних підстав чи згоди працівника."

 

 

Враховано частково

 

195.

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком суду або відповідно до законів про надзвичайний і воєнний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на винагороду за працю, не нижчу від визначеного законом мінімального розміру заробітної плати.

Забороняється використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

- 198 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на працю, тобто право на забезпечення роботою, на вільне розпорядження своїми здібностями, вільне обрання професії, роду занять, галузі, суспільно корисної діяльності і місця роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки".

- 199 - Верховний Суд України

Частину другу статті 38 після слова "перепідготовки" доповнити словом "спеціалістів", у частині 4 слова "мінімального розміру заробітної плати" слід замінити словами "прожиткового мінімуму".

- 200 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частинах першій і другій статті 38 слова "Кожен має" замінити словами "Держава гарантує кожному громадянину України право".

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

Відхилено

 

 

Враховано частково

 

 

 

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком суду чи за іншим рішенням або відповідно до законів про надзвичайний і воєнний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на не нижчу від визначеного законом мінімального розміру заробітної плати винагороду за працю.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

196.

 

- 201 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину четверту після слів "винагороду за працю" доповнити положенням у такій редакції:

"відповідно її кількості і якості і не може бути нижчою за офіційно установлений прожитковий мінімум, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя".

Доповнити статтю окремою частиною, виклавши її в такій редакції:

"Громадяни України мають право на особисту та колективну трудову діяльність, на об'єднання в кооперативні, акціонерні та інші форми спільного ведення господарства".

Враховано частково

 

197.

 

- 202 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на працю, тобто право на забезпечення роботою, на вільне розпорядження своїми здібностями, вільне обрання професії, роду занять, галузі суспільно корисної діяльності і місця роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки та з урахуванням суспільних потреб.

Будь-яке обмеження права на працю не допускається. Ніхто не може бути звільнений або переведений на іншу роботу без його згоди чи законних підстав.

Держава створює умови для забезпечення повної зайнятості населення, гарантує рівні можливості для громадян у виборі професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання і підготовки, перепрофілювання працівників відповідно до соціальних потреб.

Винагорода за працю встановлюється відповідно до її кількості і якості, суспільної значимості і не може бути нижчою за офіційно встановлений прожитковий мінімум, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя.

Чоловіки й жінки, дорослі й підлітки мають право на рівну оплату за рівну працю. У випадках тимчасової нездатності з незалежних від громадянина причин йому гарантується право на матеріальне забезпечення у відповідності із законом".

Враховано частково

 

198.

 

- 203 - Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному громадянину України право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується".

Враховано частково

 

199.

 

- 204 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він обирає".

Після першої частини доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Держава турбується про створення умов повної зайнятості усіх громадян".

Після четвертої частини статтю доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Усі, хто працює, незалежно від статі і будь-яких інших обставин, мають право на однакову винагороду за однакову працю".

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

200.

 

- 205 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статтю 38 викласти в редакції відповідної статті 40 проекту Конституції, запропонованого фракцією комуністів:

"Стаття 40. Право на працю.

Громадянам Української РСР гарантується право на працю, тобто право на забезпечення роботою, на вільне розпорядження своїми здібностями, вільне обрання професії, роду занять, галузі суспільно корисної діяльності і місця роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки та з урахуванням суспільних потреб.

Будь-яке обмеження права на працю не допускається. Ніхто не може бути звільнений або переведений на іншу роботу без його згоди чи законних підстав.

Держава створює умови для забезпечення повної зайнятості населення, гарантує рівні можливості для громадян у виборі професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання і підготовки, перепрофілювання працівників відповідно до соціальних потреб.

Винагорода за працю встановлюється відповідно до її кількості і якості, суспільної значимості і не може бути нижчою за офіційно встановлений прожитковий мінімум, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя. Чоловіки й жінки, дорослі й підлітки мають право на рівну оплату за рівну працю. У випадках тимчасової незайнятості з не залежних від громадян причин йому гарантується право на матеріальне зазпечення у відповідності з законом".

Враховано частково

 

201.

 

- 206 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Кожна людина має право на працю, вільний вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці й на захист від безробіття.

Будь-яке обмеження права на працю не допускається. Ніхто не може бути звільнений або переведений на іншу роботу без його згоди чи законних підстав.

Держава створює умови для забезпечення повної зайнятості населення, гарантує рівні можливості для громадян у виборі професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання і підготовки, перепрофілювання працівників відповідно до соціальних потреб.

Винагорода за працю встановлюється відповідно до її кількості та якості, і не може бути меншою за офіційно встановлений державою прожитковий мінімум, який має гарантувати усім громадянам гідні умови життя.

Чоловіки і жінки, дорослі й підлітки мають право на рівну оплату за рівну працю. Безробітним гарантується право на матеріальне забезпечення у відповідності із зіаконом.

Забороняється використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних та шкідливих для їхнього здоров'я роботах".

Враховано частково

 

202.

 

- 207 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Ст.38 викласти у такій редакції:

"Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава визнає за всіма громадянами право на працю і створює умови, які роблять це право реальним, гарантує рівні можливості у виборі профессії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки відповідно до суспільних потреб.

Кожен відповідно до своїх можливостей і за своїм вибором зобов'язаний здійснювати діяльність або виконувати функції, які сприяють матеріальному та духовному розвитку суспільства.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком суду або відповідно до законів про надзвичайний і воєнний стан.

Кожен працюючий має право на належні безпечні і здорові умови праці, на винагороду відповідно до кількості і якості його праці і достатню в будь-якому випадку для забезпечення йому і його сім'ї вільного і гідного існування".

Частини 5 і 6 статті 38 зберегти.

Враховано частково

 

203.

 

- 208 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Часть первую статьи 38 изложить в редакции:

"Каждый имеет право на труд, что дает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, какой он свободно выбирает и на какой свободно соглашается. Государство, частный предприниматель обеспечивает справедливую оплату труда в соответствии с его количеством, качеством и эффективностью, исключая присвоение результатов чужого труда."

Враховано частково

 

204.

 

- 209 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 38 замість слів "кожен має право" записати: "держава гарантує кожному право", далі за текстом.

У частині четвертій замість "кожен має право" записати: "кожному гарантуються належні, безпечні та здорові умови праці, а також винагорода за працю, не нижча...", та далі за текстом.

Охоплюється змістом

статей 3, 22

 

205.

 

- 210 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Часть первую статьи 38 изложить в следующей редакции:

"Государство гарантирует право на труд каждому трудоспособному гражданину и оплату труда в соответствии с его качеством и количеством, квалификацией работника".

Охоплюється змістом

статей 3, 22

 

206.

 

- 211 - Н.д.Верхогляд В.К.(Округ N 409)

У статтях 38,40,41,42,43,44,45,48, в яких тільки декларуються права, у повному варіанті внести слова "держава гарантує права безплатного навчання, медобслуговування".

Охоплюється змістом

статей 3, 22

 

207.

 

- 212 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на працю, тобто право на забезпечення роботою, на вільне розпорядження своїми здібностями, вільне обрання професії, роду занять, галузі суспільної корисної діяльності і місця роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки та з урахуванням суспільних потреб.

Будь-яке обмеження права на працю не допускається. Ніхто не може бути звільнений або переведений на іншу роботу без його згоди чи законних підстав. Держава створює умови для забезпечення повної зайнятості населення, гарантує рівні можливості для громадян у виборі професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання і підготовки, перепрофілювання працівників відповідно до соціальних потреб.

Враховано частково

 

208.

 

Винагорода за працю встановлюється відповідно до її кількості і якості, суспільної значимості і не може бути нижчою за офіційно встановлений прожитковий мінімум, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя. Чоловіки і жінки, дорослі й підлітки мають право на рівну оплату за рівну працю. У випадках тимчасової незайнятості з незалежних від громадянина причин йому гарантується право на матеріальне забезпечення у відповідності із законом.

Громадяни України мають право на умови праці, що відповідають установленим державою вимогам безпеки та гігієни, на забезпечення особливих умов охорони праці жінок під час вагітності і після пологів, праці неповнолітніх, осіб з обмеженою працездатністю, а також осіб, зайнятих на особливо важких роботах, і тих, що працюють на шкідливих для здоров'я або небезпечних для життя виробництвах".

 

 

209.

 

- 213 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 38 викласти в редакції:

Стаття 38 "Органи державної влади та народовладдя гарантують умови для повного здійснення права на працю і", далі за текстом зі слів "рівні можливості".

Частину четверту доповнити словами "та допомогу по безробіттю, які не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого державою".

Враховано частково

 

210.

 

- 214 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на працю, тобто право на забезпечення роботою, на вільне розпорядження своїми здібностями, вільне обрання професії, роду занять, галузі, суспільно корисної діяльності та місця роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки і з урахуванням суспільних потреб.

Будь-яке обмеження права на працю не допускається. Ніхто не може бути звільнений або переведений на іншу роботу без його згоди чи законних підстав.

Держава створює умови для забезпечення повної зайнятості населення, гарантує рівні можливості для громадян у виборі професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання і підготовки, перепрофілювання працівників до соціальних потреб".

Враховано частково

 

211.

 

- 215 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

Передбачити у статтях 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48 гарантії держави по забезпеченню прав громадян.

Охоплюється змістом

статей 3, 22

 

212.

 

- 216 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 38 доповнити статтею 39 проекту Конституції ССДПУ такого змісту:

"Наймодавець зобов'язаний забезпечити умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни праці і не є шкідливим.

Відповідні стандарти умов праці встановлюються законом.

Заробітна плата не може бути нижчою мінімального розміру, який встановлюється державою за участю професійних спілок, і має забезпечувати такий прожитковий мінімум для працівника і його сім'ї, який відповідає науково обгрунтованим фізіологічним і соціально-культурним потребам людини.

Кожному гарантується захист від незаконного звільнення та матеріальне забезпечення у випадку безробіття з незалежних від нього причин не нижче прожиткового мінімуму".

Враховано частково

 

213.

 

- 217 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Останню частину викласти в редакції:

"Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення і контроль з боку держави за відповідністю умов праці державним вимогам безпеки і гігієни".

Враховано частково

 

214.

 

- 218 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 38 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на працю, тобто право на забепечення роботою відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки з урахуванням суспільних потреб. Будь-яке обмеження права на працю не допускається. Ніхто не може бути звільнений або переведений на іншу роботу без його згоди чи законних підстав. Кожен має право на належні, безпечні та здорові умови праці. Винагорода за працю встановлюється відповідно до її кількості і якості, суспільної значимості і не може бути нижчою за офіційно встановлений прожитковий мінімум, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя. У випадках тимчасової незайнятості з не залежних від громадянина причин йому гарантується право на матеріальне забезпечення у відповідності із законом".

Враховано частково

 

215.

 

- 219 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 38 викласти в редакції статті 39 проекту Конституції України від 26.10.1993 року:

"Стаття 39. Громадяни України мають право на працю, яку вони вільно обирають або на яку погоджуються.

Держава створює умови для повної зайнятості працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки працівників.

Наймодавець зобов'язаний забезпечити умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни праці і не є шкідливими. Відповідні стандарти умов праці встановлюються законом.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова, альтернативна й невійськова служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком суду або у відповідності із законами про надзвичайний і воєнний стан.

Заробітна плата не може бути нижчою мінімального розміру, який встановлюється державою за участю професійних спілок, і має забезпечувати такий прожитковий мінімум для працівника і його сім'ї, який відповідає науково обгрунтованим фізіологічним і соціально-культурним потребам людини.

Кожному гарантується захист від незаконного звільнення та матеріальне забезпечення у випадку безробіття з незалежних від нього причин не нижче від прожиткового мінімуму".

Враховано частково

 

216.

Стаття 39.

 

 

Стаття 44

217.

 

- 220 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 39 викласти в редакції:

"Стаття 48 /Стаття 39/

Ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення цього права визначається законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров`я, прав і свобод інших людей, безперебійної роботи основних систем життєзабезпечення.

Ніхто не може бути примушений до участі або не участі у страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону."

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

218.

Ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення цього права визначається законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку.

- 221 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Часть первую статьи 39 изложить в редакции:

"Все граждане Украины, независимо от того, работают они или не имеют работы, учатся, прекратили работу по болезни или возрасту, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов".

Враховано частково

Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення цього права встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.

Заборона страйку можлива тільки на підставі закону.

219.

 

- 222 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 2 ст.39 вилучити.

Ст.39 доповнити частиною 3 такого змісту: "Заборона страйку можлива тільки на підставі закону".

Враховано

 

220.

 

- 223 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 39 викласти в редакції:

"Строк, тобто повне або часткове припинення роботи підприємства, установи чи організації допускається як спосіб розв'язання колективного трудового спору, захисту економічних, соціальних і політичних інтересів трудящих.

Страйк не допускається, коли він може становити загрозу для життя і здоров'я або дестабілізувати функціонування служб, які забезпечують нормальну життєдіяльність суспільства".

Враховано частково

 

221.

 

- 224 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 39 викласти в редакції:

"Ті, хто працюють, мають право на страйк, тобто повне або часткове припинення роботи підприємства, установи чи організації, для захисту своїх політичних, економічних і соціальних інтересів.

Страйк не допускається, коли він може становити загрозу для життя і здоров'я людей або дестабілізувати нормальну життєдіяльність суспільства.

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку".

Враховано частково

 

222.

 

- 225 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

У частині першій статті 39 замість слів "ті, хто працюють" записати "усі громадяни України", далі за текстом.

Відхилено

 

223.

 

- 226 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 39 викласти в редакції:

"Громадяни мають право на страйк для захисту своїх політичних, економічних та соціальних інтересів".

У частині другій слова "національної безпеки" замінити на слова "суспільної безпеки".

Враховано частково

 

224.

 

- 227 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У другому реченні статті 39 виключити слова "національна безпека".

Відхилено

 

225.

Стаття 40.

- 228 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статтю 40 викласти в редакції відповідної статті 45 проекту Конституції, запропонованого фракцією комуністів.

"Стаття 45. Право на відпочинок Громадяни Української РСР мають право на відпочинок. Максимальна тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин. Скорочений робочий тиждень для ряду професій і виробництв, скорочена тривалість роботи у нічну пору, мінімальний щотижневий відпочинок, мінімальна оплачувана щорічна відпустка, а також інші соціальні значимі умови здійснення права на відпочинок встановлюються законом. Держава послідовно проводить політику, спрямовану на скорочення тривалості робочого дня, робочого тижня.

Тривалість робочого часу та відпочинку колгоспників і членів кооперативів регулюються колгоспами і кооперативами."

Враховано частково

Стаття 45

226.

 

- 229 - Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Статтю 40 викласти в редакції:

"Кожному, хто працює, гарантується право на відпочинок".

Враховано частково

 

227.

 

- 230 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 40 викласти в редакції:

"Кожний має право на умови праці, що відповідають установленим державою вимогам безпеки та гігієни, на забезпечення особливих умов охорони праці жінок під час вагітності і після пологів, праці неповнолітніх осіб з обмеженою працездатністю, а також осіб, зайнятих на особливо важких роботах і тих, що працюють на шкідливих для здоров'я або небезпечних для життя виробництвах.

Використання примусової праці забороняється. Не розглядаються як примусові: військова або альтернативна та цивільна служба; робота або служба, що вимагається від якоїсь особи внаслідок судового вироку; робота або служба, що вимагається від якоїсь особи відповідно до Закону про надзвичайний стан".

Враховано частково

 

228.

 

- 231 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д. Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу статті 40 викласти в редакції:

"Максимальна тривалість робочого часу, яка не може перевищувати 40 годин на тиждень, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, скорочена тривалість роботи у нічну пору, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом. Держава послідовно проводить політику спрямовану на скорочення тривалості робочого дня і робочого тижня."

Враховано частково

 

229.

Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші основні умови здійснення цього права визначаються законом.

- 232 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу викласти в такій редакції:

"Максимальна тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин".

 

Враховано частково

Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Це право забезпечується скороченим робочим днем для професій і виробництв, що визначаються законом; скороченою тривалістю роботи у нічний час; надання днів щотижневого відпочинку.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права встановлюється законом.

230.

 

- 233 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Конкретизувати, чи мається на увазі у частині другій статті 40 заборонити або обмежити сумісництво.

Відхилено

 

231.

 

- 234 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 40 викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на відпочинок".

Охоплюється змістом статті 22 редакції тимчасової спеціальної комісії

 

232.

 

- 235 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Часть первую статьи 40 изложить в редакции:

"Государство гарантирует право каждого гражданина на отдых".

Охоплюється змістом статті 22 редакції тимчасової спеціальної комісії

 

233.

 

- 236 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю викласти в редакції:

"Кожний має право на відпочинок. Максимальна тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин. Мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші основні умови звільнення від цього права визначаються законом"

Враховано частково

 

234.

 

- 237 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 40 доповнити частиною другою виклавши її в редакції:

"Це право забезпечується встановленою тривалістю робочого тижня, скороченим робочим днем для ряду професій і виробництв, що визначаються законом; скороченою тривалістю роботи в нічний час; наданням днів щотижневого відпочинку".

У зв'язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною третьою.

Враховано частково

 

235.

 

- 238 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 40 після слова "внесків" доповнити словами "громадян", а після слова "забезпечення" таким текстом: "допомогою по тимчасовій непрацездатності; виплатою за рахунок держави пенсій за віком, інвалідністю і в зв'язку з втратою годувальника; працевлаштуванням громадян, які частково втратили працездатність, піклуванням про громадян похилого віку і інвалідів; іншими формами соціального забезпечення".

Частину третю цієї статті доповнити словами "і достатнього для додержання гідного існування".

Враховано частково

 

236.

 

- 239 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 40 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на відпочинок. Максимальна тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин. Скорочений робочий тиждень для ряду професій і виробництв, скорочена тривалість роботи у нічну пору, мінімальний щотижневий відпочинок, мінімальна оплачувана щорічна відпустка, а також інші соціально значимі умови здійснення права на відпочинок встановлюються законом.

Держава послідовно проводить політику, спрямовану на скорочення тривалості робочого дня і робочого тижня. Тривалість робочого часу і відпочинку у сільському господарстві (кооперативних, колективних, акціонерних підприємствах) регулюються зборами виробників колективних господарств".

Враховано частково

 

237.

 

- 240 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 40 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на відпочинок. Максимальна тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин. Скорочений робочий тиждень для ряду професій і виробництв, скорочена тривалість роботи у нічну пору, мінімальний щотижневий відпочинок, мінімальна оплачувана щорічна відпустка, а також інші соціально значимі умови здійснення права на відпочинок встановлюються законом. Держава послідовно проводить політику, спрямовану на скорочення тривалості робочого дня і робочого тижня".

Враховано частково

 

238.

 

- 241 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У другому реченні статті 40 після слів "робочого часу" записати "не може перевищувати 40 годин на тиждень".

Враховано частково

 

239.

 

 

Враховано частково

 

240.

Стаття 41.

- 242 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 41 викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на матеріальне забезпечення у старості, на випадок хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, а також в інших випадках втрати засобів до існування з незалежних від громадянина обставин. Розмір пенсії за віком встановлюється відповідно до трудового внеску громадянина в доход держави і так само, як інші види соціальної допомоги, має забезпечувати рівень життя не нижчий від офіційного прожиткового мінімуму.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення".

Враховано частково

Стаття 46

241.

 

- 243 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 41 викласти в редакції:

"Стаття 50 /Стаття 41/

Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на матеріальне забезпечення у старості, при інвалідності від народження, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, у разі безробіття та в інших передбачених законом випадках втрати засобів до існування з незалежних від обставин.

Це право гарантується загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними, наданням допомоги громадянам похилого віку у подоланні самотності і соціальної ізольованості, сприянням посильній участі в суспільному житті.

Пенсії, інші види соціальної виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Розмір пенсії за віком встановлюється відповідно до трудового внеску громадянина в дохід держави."

Враховано частково

 

242.

Громадяни мають право на соціальний захист у старості, у разі повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, у разі безробіття з незалежних від них обставин та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Пенсії, інші соціальні виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого державою.

- 244 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 41 викласти в редакції статті 42 проекту Конституції від 26.10.1993 року .

"Стаття 42.

Громадяни України мають право на соціальне забезпечення в старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, інвалідності, нещасного випадку, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків державних і приватних установ, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Пенсії та інші види соціальної допомоги, які є основним джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя людини не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого державою за участю профспілок".

Враховано частково

Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальної виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

243.

 

- 245 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 41 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на матеріальне забезпечення у старості, на випадок хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, а також в інших випадках втрати засобів до існування з незалежних від громадянина обставин та в інших випадках, передбачених законом.

Розмір пенсії за віком встановлюється відповідно до трудового внеску громадянина у прибуток держави і так само, як і інші види соціальної допомоги, має забезпечувати рівень життя не нижчий від офіційного прожиткового мінімуму.

Держава забезпечує соціальну захищеність громадян похилого віку, надаючи допомогу у подоланні самотності і соціальної ізольованості, надаючи можливості для посильної участі в житті суспільства".

Враховано частково

 

244.

 

- 246 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 41 викласти в редакції: "Держава гарантує соціальний захист у старості...", і далі за текстом.

Частину другу виключити.

Охоплюється змістом статті 22 редакції тимчасової спеціальної комісії

 

245.

 

- 247 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Доповнити статтю 41 частиною першою, виклавши її у редакції:

"Государство осуществляет следующие основные социальные функции:

- проводит политику на улучшение условий труда;

- контролирует справедливость оплаты труда;

- развивает систему бесплатного медицинского оздоровления и обслуживания, контролирует качество медицинской помощи;

- проявляет всемерную заботу о семье, охране детства и материнства;

- устанавливает систему пенсионного обеспечения граждан в размерах, достаточных для обеспечения достойной жизни;

- предоставляет пенсионерам бесплатные лекарственные средства, бесплатное пользование общественным транспортом, коммунальными услугами, предоставляет другие льготы согласно законам Украины".

Відхилено

 

246.

 

- 248 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 41 доповнити реченням: "Вік виходу на пенсію не може перевищувати 60 років для чоловіків та 55 - для жінок".

Відхилено

 

247.

 

- 249 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У першій частині статті 41 слова "громадяни мають право на" замінити словами "Держава гарантує кожному громадянину України"

Охоплено змістом статті 22

 

248.

 

- 250 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Часть вторую статьи 41 после слов "та інших організацій" дополнить словами "независимо от форм собственности".

Враховано частково

 

249.

 

- 251 - Верховний Суд України

У частині третій статті 41 слово "державою" замінити словом "законом".

Враховано

 

250.

 

- 252 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину першу викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на матеріальне забезпечення в старості (по досягненні чоловіками віку не більше ніж 60 років, жінками - не більше ніж 55 років) у разі часткової втрати працездатності", далі за тестом.

Частину третю викласти в редакції:

"Всі види соціального захисту і допомоги, які є основним джерелом існування, а також пенсії по старості чи інвалідності повинні забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого державою".

Відхилено

 

 

 

 

Враховано частково

 

251.

 

- 253 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину третю викласти в редакції:

"Держава гарантує пенсії, інші соціальні виплати та допомоги, які є основним джерелом існування і мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом".

Враховано частково

 

252.

 

- 254 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині 3 ст.41 після слова "допомоги" записати "громадянам, які є основним джерелом їх існування, повинні забезпечувати рівень життя не нижче того, який вони мали до їх призначення".

Відхилено

 

253.

 

- 255 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 41 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на матеріальне забезпечення в старості у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, а також втрати годувальника, у разі безробіття з незалежних від них обставин та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків підприємств, установ та організацій.

Пенсії, інші соціальні виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого державою".

Враховано частково

 

254.

Стаття 42.

 

 

Стаття 47

255.

 

- 256 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 42 викласти в редакції:

"Стаття 51 /Стаття 42/

Кожен має право на житло - будувати, купувати у власність чи користуватися впорядкованим житлом у будинках державного, муніципального або індивідуального житлового фонду.

Громадянам, які працюють на підприємствах і в організаціях загальнонародної /державної/ і муніціпальної власності і тим, хто потребує соціального захисту, житло надається державою чи місцевим самоврядуванням безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Реалізаціяправа на житло забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, здійсненням державних та регіональних та регіональних програм будівництва впорядкованого житла, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, наданням пільг для молодих сімей, встановленням громадського контролю за справедливим розподілом житлової площі, регулюванням з боку держави розмірів плати за житло і комунальні послуги.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як за рішенням суду на підставі закону."

 

Враховано частково

 

256.

Кожен має право на житло.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та місцевим самоврядуванням безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла без законних на те підстав і не інакше як за рішенням суду.

- 257 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 42 викласти в редакції статті 43 проекту Конституції від 26.10.1993 року.

"Стаття 43. Громадяни України мають право на житло.

Особам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату у відповідності з встановленими.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла без законних на те підстав і не інакше, як за рішенням суду".

Враховано частково

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожен громадянин зміг би побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та місцевим самоврядуванням безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як за рішенням суду на підставі закону.

257.

 

- 258 - Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Частину першу статті 42 викласти в редакції:

"Кожному громадянину України гарантується право на житло".

Охоплено змістом статті 22 редакції тимчасової спеціальної комісії

 

258.

 

- 259 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

У частині другій статті 42 після слова "захисту" записати "благоустроєне", доповнивши її словами "за нормами, встановленими місцевими органами влади".

Відхилено

 

259.

 

- 260 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 42 викласти в редакції:

"Кожному громадянину держава гарантує право на житло".

Охоплено змістом статті 22 редакції тимчасової спеціальної комісії

 

260.

 

- 261 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 2 ст.42 викласти у такій редакції: "Це право гарантується державою і реалізується шляхом сприяння будівництву житла, зокрема. зниження його вартості і доступності в отриманні житла або будинку у власність, полегшення придбання і обладнання земельних ділянок під будівництво житла, страхування отриманих фінансових сум для будівництва житла, а також надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво і купівлю житла".

Частину 3 ст.42 викласти у такій редакції: "Умови, на яких надається допомога, встановлюються законом".

Відхилено

 

261.

 

- 262 - Н.д.Дронь А.А.(Округ N 449)

Статтю 42 викласти в редакції:

"Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин зміг би побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається місцевими органами державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування на умовах оренди в межах встановленої норми".

 

Враховано

 

262.

 

- 263 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

В статье 42 следует конкретизировать категорию граждан, нуждающихся в социальной защите, тем самым исключив возможность каждому по-своему определять, кто же относится к этой категории.

Відхилено

 

263.

 

- 264 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 42 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на житло. Вони можуть будувати індивідуальне житло або вступати у будівельні кооперативи, купувати житло у власність або користуватися впорядкованим житлом у будинках державного, громадського, відомчого або іншого житлового фонду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути безпідставно позбавлений житла".

Враховано частково

 

264.

 

- 265 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 42 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на житло. Вони можуть купувати у власність або користуватися впорядкованим житлом у будинках державного, громадського або індивідуального житлового фонду.

Дане право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, допомогою кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом житлової площі під громадським контролем, реалізацією державної програми будівництва впорядкованого житла, а також невисокою платою за житло і комунальні послуги.

Ніхто не може бути безпідставно позбавлений житла".

Враховано частково

 

265.

 

- 266 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 42 викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на житло. Встановлениий законом мінімум надається безплатно", далі за текстом.

Враховано частково

 

266.

 

- 267 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину першу після слова "житло" доповнити словами "і держава гарантує виділення його згідно з діючим законодавством".

Відхилено

 

267.

 

- 268 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю викласти в редакції:

"Кожен має право на житло. Законом встановлюються категорії громадян, яким житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно, за доступну для них ціну або на інших умовах".

Враховано частково

 

268.

 

- 269 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 42 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським контролем жилої площі, реалізацією державної програми будівництва впорядкованого житла, а також невисокою платою за житло і комунальні послуги.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла без законних на те підстав.

Враховано частково

 

269.

 

- 270 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу доповнити положенням у редакції:

"Це право здійснюється можливістю придбавати у власність або користуватися впорядкованим житлом у будинках державного, громадського або індивідуального житлового фонду".

Другу частину викласти в редакції:

"Право на житло забезпечується розвитком і охороною державного і громадського жилого фонду, допомогою кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом житлової площі під громадським контролем, реалізацією державної програми будівництва впорядкованого житла, а також невисокою платою за житло і комунальні послуги".

Враховано частково

 

270.

 

- 271 - Верховний Суд України

У частині другій статті 42 після слова "захисту" доповнити словами "державним службовцям, деяким іншим категоріям громадян".

Відхилено

 

271.

 

- 272 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 42 викласти у редакції:

Громадяни України мають право на житло. Особам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до встановлених законом нормам.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла без законних на те підстав і не інакше, як за рішенням суду.

Враховано

 

272.

 

- 273 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 42 доповнити словами: "Дане право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, допомогою кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом житлової площі під громадським контролем, реалізацією державної програми будівництва впорядкованого житла, а також невисокою платою за житло і комунальні послуги". Далі за текстом (громадяни, які потребують соціального захисту...)

Відхилено

 

273.

Стаття 43.

 

 

Стаття 48

274.

 

- 274 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 43 викласти в редакції:

"Стаття 52 /Стаття 43/

Кожен має право на такий життєвий рівень, який потрібен для підтримання здоров`я і добробуту його самого і сім`ї. Мінімальний життєвий рівень,що включає витрати на харчування, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, .визначається законом."

Враховано частково

 

275.

Кожен має право на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

- 275 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Доповнити статтю такими словами: "яке забезпечує держава".

Відхилено

Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

276.

 

- 276 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 43 викласти в редакції:

"Кожен громадянин України має право на такий життєвий рівень, який включає достатнє харчування, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування для підтримки здоров'я і добробуту людини та його сім'ї, право на матеріальне забезпечення у випадках безробіття, хвороби, каліцтва, старості або іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від нього обставини.

Материнство і дитинство дають право на особливу турботу з боку держави. Усі діти, шлюбні чи позашлюбні, користуються однаковим соціальним захистом".

Враховано частково

 

277.

 

- 277 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 43 дополнить текстом, изложив его в редакции:

"Ответственность за жизненный уровень граждан Украины возлагается на Правительство".

Відхилено

 

278.

 

- 278 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 43 розпочати словами: "Держава гарантує кожному громадянину", далі за текстом.

Охоплюється змістом статті 22

 

279.

 

- 279 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статью 43 изложить в редакции:

"Государство гарантирует право каждого гражданина на достаточный уровень жизни его и его семьи, включая качественное питание, жилище, добротную одежду, установленную систему оплаты труда, пенсий, стипендий и компенсационные выплаты".

Враховано частково

 

280.

 

- 280 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 43 виключити, бо стаття 38 гарантує це право.

Відхилено

 

281.

 

- 281 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Статтю 43 викласти в такій редакції:

"Кожен має право на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Це право гарантується забезпеченням кожного працездатного робочим місцем за його бажанням та кваліфікацією; пенсією за віком чи станом здоров'я, мінімальний розмір якої не може бути нижче науково-обгрунтованого прожиткового мінімуму, створенням державної мережі спеціальних будинків для престарілих і інвалідів, які позбавлені можливості мати достатній сімейний нагляд".

Враховано в цій та інших статтях

 

282.

 

- 282 - Верховний Суд України

Із статті 43 виключити слово "житло", оскільки право громадян на житло закріплюється статтею 42 проекту.

Відхилено

 

283.

 

- 283 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статтю 43 доповнити словами: "Государство гарантирует это право, устанавливая уровень прожиточного минимума, минимальных зарплат, стипендий и пенсий не ниже прожиточного минимума".

Враховано в інших статтях

 

284.

 

- 284 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У статті 43 слова "Кожен має право на " замінити словами "Держава гарантує кожному громадянину України".

Охоплено змістом статті 22

 

285.

Стаття 44.

 

 

Стаття 49

286.

 

- 285 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 44 викласти в редакції:

"Стаття 53 /Стаття 44/

Кожен має право на охорону здоров`я та медичну допомогу, медичне страхування.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних установах охорони здоров`я, існуюча мережа яких не може скорочуватись, медична допомога, профілактичне обстеження, лікування і планове відновлення здоров`я здійснюються безоплатно. Держава дбає про подальший розвиток і раціональне розміщення державних і комунальних лікувальних , фармацевтичних та оздоровчих установ, забезпечення виробництва в достатніх обсягах лікарських засобів, сприяє і розвиткові приватних лікувальних закладів.

Держава піклується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.

Забороняється дитяча праця, не пов`язана з навчанням і трудовим вихованням."

 

 

Враховано частково

 

287.

Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів.

Держава піклується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.

- 286 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 44 викласти в редакції статті 44 проекту Конституції від 26.10.1993 року.

"Стаття 44. Громадяни України мають право на охорону здоров'я.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, розширенням мережі державних і комунальних медичних установ і підприємств. Гарантується медичне страхування. У державних і комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів, страхових внесків та інших надходжень".

Враховано частково

Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава піклується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.

288.

 

- 287 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статью 44 изложить в редакции:

"Гражданам Украины гарантируется право на охрану здоровья: бесплатное пользование всеми медицинскими учреждениями, лекарственными препаратами, медикаментами и другими средствами медицины. Государство принимает меры, направленные на повышение качества медицинских услуг, создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, способствует развитию частных лечебных учреждений.

Для лиц, пользующихся льготами согласно законам Украины, бесплатная выдача лечебных медицинских препаратов, медикаментов и других лечебных средств распространяется и на частные медицинские учреждения в объемах, предусмотренных постановлением Правительства.

Государство заботится о развитии физической культуры и спорта, обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие".

Враховано частково

 

289.

 

- 288 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 44 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується безплатна охорона здоров'я, що включає право на профілактичне обстеження, лікування і наступне відновлення здоров'я через систему державних медичних та інших установ.

Держава дбає про раціональне розміщення лікувальних, фармацевтичних та оздоровчих установ, створення економічних, соціальних і культурних установ, що гарантували б охорону материнства, дитинства, юнацтва і старості, неухильне поліпшення умов життя і праці, розвиток фізичної культури, спорту і туризму.

Забороняється дитяча праця, не пов'язана з навчанням і трудовим вихованням".

Враховано частково

 

290.

 

- 289 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Часть первую статьи 44 дополнить положением, изложив его в редакции:

"Государство создает условия для бесплатного эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания".

Враховано частково

 

291.

 

- 290 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частині першій статті 44 слова "Кожен має право на"замінити словами "Держава гарантує кожному громадянину України".

В частині третій цієї статті слово "піклується про" замінити словом "забезпечує".

Враховано частково

 

292.

 

- 291 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 44 викласти в редакції:

"Держава гарантує ефективне і доступне для всіх громадян безкоштовне медичне обслуговування".

Враховано частково

 

293.

 

- 292 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині 2 ст.44 після слова "держава" записати: "охороняє здоров'я, як основне право особи і основний суспільний інтерес".

Частину 3 ст.44 викласти у редакції: "У державних і комунальних установах охорони здоров'я, кількість і мережа яких повинні забезпечувати ефективність, результативність і доступність для всіх громадян медичного обслуговування, медична допомога і лікування здійснюється безоплатно".

Враховано частково

 

294.

 

- 293 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 44 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується безкоштовно охорона здоров'я, що включає лікування і наступне відновлення здоров'я через систему державних оздоровчих закладів та інших установ.

Держава дбає про раціональне розміщення лікувальних, фармацевтичних та оздоровчих установ, створення економічних, соціальних і культурних умов, які б гарантували охорону материнства, дитинства і старості та про неухильне поліпшення умов життя і праці, розвиток фізичної культури, спорту і туризму.

Забороняєтьмя дитяча праця".

Враховано частково

 

295.

 

- 294 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статью 44 изложить в редакции:

"Государство гарантирует право каждого гражданина на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, создает и обеспечивает эффективное функционирование системы доступного для всех медицинского обслуживания - бесплатных больниц, поликлиник, медицинских консультаций, спортивных кружков, школ и секций доступными, контролируемыми государством ценами на медикаменты, бесплатным обеспечением лекарствами инвалидов и отдельных категорий больных согласно действующему законодательству.

Государство допускает функционирование частных медицинских учреждений".

Враховано частково

 

296.

 

- 295 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 44 викласти в редакції:

"Охорона здоров'я громадян забезпечується державою".

У частині другій цієї статті замість слів "створює умови для" записати "створює систему", далі за текстом.

Відхилено

 

297.

 

- 296 - Верховний Суд України

Частину другу статті 44 після слова "розвиткові" доповнити словами "державних, комунальних та" далі за текстом.

Відхилено

 

298.

 

- 297 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 44 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на охорону здоров'я. Це право забезпечується безплатною кваліфікованою медичною допомогою, що надається державними закладами охорони здоров'я; розширенням мережі закладів для лікування і зміцнення здоров'я громадян; розвитком і вдосконаленням техніки безпеки і виробничої санітарії; проведенням широких профілактичних заходів; заходами щодо оздоровлення навколишнього середовища; особливим піклуванням про здоров'я підростаючого покоління, включаючи заборону дитячої праці, не зв'язаної з навчанням і трудовим вихованням, розгортанням наукових досліджень, спрямованих на запобігання та зниження захворюваності, на забезпечення довголітнього активного життя громадян".

Враховано частково

 

299.

 

- 298 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У частині другій після слова "створює" записати "і гарантує умови для безплатного, ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування".

Друге речення цієї частини виключити.

Враховано частково

 

300.

 

- 299 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується безплатна охорона здоров'я, що включає право на профілактичне обстеження, лікування і наступне відновлення здоров'я через систему державних медичних та інших установ".

Відхилено

 

301.

Стаття 45.

 

 

Стаття 50

302.

 

- 300 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 45 викласти в редакції:

"Стаття 54 (Стаття 45)

Кожен має право на безпечне для життя і здоров"я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації.

Ця інформація ніким не може бути засекречена.

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

303.

Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Закон гарантує кожному право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації.

- 301 - Н.д.Пустовойтовський В. С. (Округ N 384)

Доповнити статтю частиною третьою, виклавши її в редакції:

"Держава здійснює контроль за станом довкілля та застосовує належні заходи до осіб, що завдають йому шкоди".

Відхилено

Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації.

Ця інформація ніким не може бути засекречена.

304.

 

- 302 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Доповнити частину першу статті 45 такими словами: "Кожен зобов'язаний оберігати чистоту навколишнього середовища".

Враховано в іншій статті

 

305.

 

- 303 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину першу статті 45 доповнити словами "а також витрат, пов'язаних з усуненням шкідливого впливу".

Враховано частково

 

306.

 

- 304 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частині першій статті 45 слова "Кожен має право на" замінити словами "Держава гарантує кожному громадянину України".

Враховано в статті 22

 

307.

 

- 305 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 45 після слова "вільного" доповнити словом "збирання", після слів "предметів побуту" - словами "їх вплив на людину, тваринний і рослинний світ, про наслідки цього впливу"; після слів "право на" - словами "вироблення, обробку та", далі за текстом.

Відхилено

 

308.

 

- 306 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 45 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на екологічно безпечні умови життя і зобов'язані оберігати чистоту навколишнього середовища".

Враховано частково

 

309.

 

- 307 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Початок статті 45 викласти в редакції: "Кожен має право, а держава гарантує безпечне...", далі за текстом.

Враховано в статті 22

 

310.

 

- 308 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 45 викласти в редакції статей 72, 73, 74 проекту Конституції, підготовленого СДПУ (глава "Екологічна безпека").

"Екологічна безпека.

Стаття 72.

В Україні визнається пріоритет екології над економікою. Держава здійснює екологічну політику, спрямовану на забезпечення екологічної безпеки шляхом раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища, збереження генетичного фонду живої природи, здійснення екологічної освіти населенням.

Стаття 73.

В Україні здійснюється державна та заохочується громадська та інші види екологічної експертизи.

Проведення екологічної експертизи є обов'язковим у процесі законотворчої, проектної, господарської та іншої діяльності, наслідки якої впливають на стан навколишнього середовища.

Стаття 74.

Будь-яке порушення екологічних стандартів, приховування екологічної інформації або її спотворення є суспільно небезпечними і караються законом".

Враховано частково

 

311.

 

- 309 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статью 45 изложить в редакции:

"Граждане Украины имеют право на экологически безопасные условия жизни и обязаны оберегать чистоту окружающей среды.

Владельцы предприятий и организаций, независимо от форм собственности и гражданства, наносящих вред среде, ее гражданам, должны возмещать вред, убытки государству Украина и отдельным ее гражданам при превышении норм загрязнения".

Враховано частково

 

312.

Стаття 46.

- 310 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 46 викласти в редакції:

"Шлюб грунтується на добровільній згоді жінки і чоловіка, подружжя є повністю рівноправним у сімейних і майнових відносинах. Батьки зобов'язані утримувати до повноліття дітей, народжених як у шлюбі, так і поза шлюбом, якщо їх батьківство визнано ними самими або судом. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Держава піклується про забезпечення здоров'я матері і дитини, виховання дітей.
Забороняється втручатися в особисте і сімейне життя громадян, окрім передбачених законодавством випадків, коли це викликано потребою захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів дітей, батьків та інших членів сім'ї".

Враховано частково

Стаття 51

313.

 

- 311 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Статтю 46 доповнити положенням, виклавши його в редакції: "Батьки несуть відповідальність за виховання дитини до досягнення нею повноліття. Діти зобов'язані забезпечити благополучну старість своїм батькам".

Враховано

 

314.

 

- 312 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 46 викласти в редакції:

"Стаття 55 (Стаття 46)

Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

Кожен з подружжя у сімейних і майнових відносинах має рівні права і обов"язки. Батьки зобов"язані утримувати до повноліття дітей, народжених як у шлюбі, так і поза шлюбом, якщо їхнє батьківство визнано ними самими або судом. Повнолітні діти зобов"язані піклуватися про своїхнепрацездатних батьків.

Сім"я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під охороною держави."

Враховано частково

 

315.

Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя у сімейних відносинах має рівні права і обов'язки.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під охороною держави.

- 313 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 46 викласти в редакції:

"Шлюб грунтується на добровільній згоді жінки і чоловіка, подружжя є повністю рівноправним у сімейних і майнових відносинах.

Батьки зобов'язані утримувати до повноліття дітей, народжених як у шлюбі, так і поза шлюбом, якщо їх батьківство визнано ними самими або судом. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Держава піклується про забезпечення здоров'я матері і дитини, виховання дітей.

Забороняється втручатися в особисте і сімейне життя громадян, окрім передбачених законодавством випадків, коли це викликано потребою захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів дітей, батьків та інших членів сім'ї".

Враховано частково

Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен з подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі і сім'ї.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

316.

Стаття 47.

 

 

Стаття 52

317.

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза шлюбом.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

- 314 - Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Статью 47 дополнить отдельной частью, изложив ее в редакции:

"Родители обязаны содержать до совершеннолетия своих детей, рожденных как в браке, так и вне брака, если их родительство признано ими самими или судом. Совершеннолетние дети обязаны (независимо от гарантий социальной защищенности их государством) заботиться о своих нетрудоспособных родителях".

Враховано частково

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

318.

 

- 315 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 47 доповнити положенням про те, що батьки зобов'язані утримувати, розвивати, виховувати своїх дітей.

Враховано

 

319.

 

- 316 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У ст.47 частину 3 вважати частиною 5, а частину 3 викласти у такій редакції: "Турбота про дітей і їх виховання є природним правом батьків і їх переважним обов'язком. За їх реалізацію слідкує держава".

Частину 4 ст.47 викласти у такій редакції: "Діти можуть бути відокремлені (або відділені) від своєї сім'ї проти волі батьків або інших осіб, уповноважених на їх виховання тільки на основі закону, якщо уповноважені на виховання особи не виконують своїх обов'язків або якщо діти з інших причин знаходяться під загрозою залишитись без нагляду".

Враховано частково

 

320.

Стаття 48.

 

 

Стаття 53

321.

 

- 317 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 48 викласти в редакції:

"Стаття 57 (Стаття 48)

Кожен має право на освіту.

Повна загальна освіта є обов"язковою. Держава гарантує право на освіту, забезпечуючи доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної*

середньої та професійної освіти, підвищення кваліфікації в державних і комунальних навчальних закладах. Громадяни мають право безоплатно одержати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Мережа державних і комунальних навчальних і дошкільних закладів не може скорочуватись.

Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується відповідно до закону право на навчання рідною мовою та вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах."

 

 

Враховано частково

 

322.

Кожен має право на освіту.

Основна загальна освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, основної загальної та професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Громадяни мають право безоплатно одержати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Закон гарантує громадянам, які належать до національних меншин, право на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних та комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

- 318 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 48 викласти в редакції статті 45 проекту Конституції від 26.10.1993 року.

"Стаття 45. Громадяни України мають право на освіту. Гарантується загальнодоступність і безплатність дошкільної, середньої загальної, середньої професійної та вищої освіти в державних і комунальних учбових закладах.

Рівень обов'язкової освіти встановлюється законом".

Враховано частково

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, позашкільної професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти; різні форми навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується відповідно до закону, право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

323.

 

- 319 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Части первую, вторую и третью статьи 48 изложить в редакции:

"Каждый имеет право на образование. Основное общее образование является обязательным.

Государство гарантирует бесплатное общее и специальное образование в государственных школах, средних и высших учебных заведениях.

Учащимся средних, специальных и высших учебных заведений предоставляются государственные стипендии и льготы. Учащиеся школ обеспечиваются бесплатным питанием и бесплатными учебниками".

Враховано частково

 

324.

 

- 320 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 48 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на освіту. У республіці забезпечується безплатність усіх видів освіти, широкий розвиток професійно-технічної, середньої та вищої освіти, дошкільного та позашкільного виховання через систему державних навчальних і дитячих виховних закладів.

Закон гарантує громадянам, які належать до національних меншин, право на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних та комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства".

Враховано частково

 

325.

 

- 321 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У статті 48 замість частин першої, третьої записати:

"Держава гарантує кожному громадянину України безоплатно загальну середню обов'язкову освіту, а вищу освіту - безоплатно на конкурсній основі".

Враховано частково

 

326.

 

- 322 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 48 викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному здійснення права на освіту".

Частину другу виключити.

У частині третій замість слів "основної загальної" записати слова "початкової, середньої", далі за текстом

Враховано частково

 

327.

 

- 323 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частини першу, другу і третю викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на освіту, тобто на одержання загальної і професійної освіти, підвищення кваліфікації у навчальних закладах різного типу.

Дане право забезпечується безплатністю усіх видів освіти, широким розвитком середньої, професійно-технічної та вищої освіти, дошкільного і позашкільного виховання через систему державних навчальних і дитячих виховних закладів".

Враховано частково

 

328.

 

- 324 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частини першу, другу і третю викласти в редакції:

"Кожний має право на освіту.

Повна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує загальнодоступність і безплатність дошкільної, повної середньої і професійної освіти", далі за текстом.

Враховано

 

329.

 

- 325 - Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Дополнить часть третью статьи 48 словами: "на государственных языках - по желанию обучающегося".

Відхилити

 

330.

 

- 326 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частини першу, другу і третю статті 48 викласти в редакції:

"Кожен має право на освіту.

Основна загальна освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безплатність дошкільної, основної загальної середньої та професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Громадяни мають право безплатно одержувати вищу, середню, середню спеціальну, технічну освіту в державних і комунальних навчальних закладах".

 

 

 

 

 

Враховано

 

331.

 

- 327 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 48 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на освіту. Це право забезпечується безплатністю всіх видів освіти, широким розвитком професійно-технічної, середньої та вищої освіти, дошкільного і позашкільного виховання через систему державних навчальних і дитячих виховних закладів".

Враховано частково

 

332.

 

- 328 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 48 викласти в редакції:

"Кожен має право на освіту. Середня загальна освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безплатність дошкільної, середньої загальної та професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Кожному гарантується безплатне одержання вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Кожному громадянину, який проживає на території України, забезпечується відповідно до закону право користуватися рідною або будь-якою іншою мовою, вільно обирати мову навчання і виховання дітей, а також мову міжнаціонального спілкування. Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до рідної мови як до духовного надбання народу, поважати мови інших народів".

Враховано частково

 

333.

 

- 329 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 48 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на освіту, тобто на одержання загальної і професійної освіти, підвищення кваліфікації у навчальних закладах різного типу на засадах безперервності і різноманітної освіти.

У Республіці забезпечується безплатність усіх видів освіти, широкий розвиток професійно-технічної, середньої та вищої освіти, дошкільного і позашкільного виховання через систему державних навчальних і дитячих виховних закладів.

Громадянам, які проживають на території України, забезпечується відповідно до закону право користуватися рідною або будь-якою іншою мовою, вільно обирати мову навчання і виховання дітей і молоді, а також мову міжнаціонального спілкування".

Враховано частково

 

334.

 

110 Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 48 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на освіту, тобто на одержання середньої загальної освіти і професійної освіти, підвищення кваліфікації у навчальних закладах різного типу на засадах бузперервності, різноманітності освіти. В державі забезпечується безплатність усіх видів освіти, широкий розвиток професійно-технічної, середньої та вищої освіти, дошкільного і позашкільного виховання через систему державних навчальних і дитячих виховних закладів.

Громадянам, які проживають на території України, забезпечується відповідно до закону право користуватися рідною або будь-якою іншою мовою, вільно обирати мову навчання і виховання дітей і молоді, а також мову міжнаціонального спілкування".

Враховано частково

 

335.

 

- 330 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Статтю 48 викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному громадянину України право на безплатне отримання повної загальної середньої освіти, а також безплатне одержання першої вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі".

Враховано

 

336.

 

- 331 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Першу частину статті 48 викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному громадянину безкоштовну повну середню освіту".

Враховано

 

337.

 

- 332 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У частині третій перше речення викласти в такій редакції: "Держава забезпечує і гарантує доступність і безплатність дошкільної, основної загальної, професійної, середньої спеціальної чи вищої освіти".

Враховано

 

338.

 

- 333 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Слова "основна загальна освіта" замінити на "середня загальна освіта".

У частині четвертій замість слів "громадянам, які належать до національних меншин" записати "громадянам України усіх національностей".

Враховано частково

 

339.

 

- 334 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину четверту викласти в редакції:

"Конституція гарантує громадянам, що належать до національних меншин, право на користування і навчання рідною мовою, а також вивчення рідної мови в державних та комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства".

Враховано

 

340.

 

- 335 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 1 ст.48 вважати частиною 2, а частину 1 викласти у такій редакції: "Всі мають рівне право на освіту у відповідності зі своїми здібностями в порядку, передбаченому законом".

Частину другу ст.48 доповнити словами "у випадку, коли вони не в змозі звернутися за допомогою адвоката, адвокат призначається державою".

У частині 3 ст.48 після слова "безоплатно" дописати "на конкурсній основі", а після слова "закладів" замість слів "на конкурсній основі" записати "перелік, мережа і кількість яких встановлюється законом".

Враховано частково

 

341.

Стаття 49.

- 336 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 49 викласти в редакції:

"Кожний громадянин має право користуватися здобутками культури, що забезпечується загальнодоступністю надбань вітчизняної і світової культури, культурно-освітніх закладів, засобів масової інформації, у тому числі книговидавництва і періодичної преси, безплатних бібліотек, культурного обміну із зарубіжними країнами.

Гарантується вільний розвиток і взаємозбагачення культур усіх національностей, що населяють державу, створюються умови для збереження та розвитку національних традицій і звичаїв, заохочується діяльність національно-культурних центрів, асоціацій та інших громадських формувань, що не суперечить законодавству.
Держава, громадські об'єднання, а також громадяни зобов'язані дбати про розвиток культури, збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність".

Враховано частково

Стаття 54

342.

 

- 337 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 49 викласти в редакції:

"Стаття 58 (Стаття 49)

Кожний громадянин має право власності на результати власної інтелектуальної праці.Ніхто не може використовувати їх без його згоди, за винятками, визначеними законом.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої , наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв"язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава вживає заходів до повернення в Україну культурних цінностей народу, що опинилися за її межами."

 

 

 

Враховано частково

 

343.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної праці, і ніхто не може використовувати їх без його згоди, за виключеннями, що визначені законом.

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава вживає заходів до повернення в Україну культурних цінностей народу, що знаходяться за її межами.

- 338 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Узгодити частину четверту статті з відповідними положеннями розділу "Конституційний Суд".

- 339 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині першій статті 49 після слова "використовувати" записати: "поширювати".

Враховано

 

Враховано

Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної діяльності, і ніхто не може використовувати і поширювати їх без його згоди, крім винятків, визначених законом.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Держава сприяє розвиткові наук, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність та вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, що знаходяться за її межами.

344.

 

- 340 - Н.д. Таран (Терен) В.В. (Округ N 321)

Частину першу статті 49 викласти в редакції:

"Кожний громадянин має право на результати своєї праці, і ніхто не може використовувати їх без його згоди, за винятками, що визначені законом".

Враховано

 

345.

 

- 341 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 49 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право користуватися здобутками культури, що забезпечується загальнодоступністю надбань вітчизняної і світової культури, культурно-освітніх закладів, засобів масової інформації, у тому числі книговидавництва і періодичної преси, безплатних бібліотек, культурного обміну із зарубіжними країнами.

У Республіці гарантується вільний розвиток і взаємозберігання культур усіх національностей, що їх населяють, створюються умови для збереження й розвитку національних традицій і звичаїв, заохочується діяльність національно-культурних центрів, асоціацій та інших громадських формувань, що не суперечать законам.

Держава, громадські об'єднання, а також громадяни зобов'язані дбати про розвиток і збереження культури історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність.

Громадянам України гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, право на інтелектуальну власність, авторські права громадян, їх моральні та матеріальні інтереси охороняються законом.

Держава сприяє розвиткові співробітництва з іншими народами і країнами в галузі освіти, науки і культури".

Враховано

частково

 

346.

 

- 342 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Статью 49 изложить в редакции:

"Памятники истории и культуры охраняются законом".

Враховано

 

347.

 

- 343 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 49 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право користуватися здобутками культури, що забезпечується загальнодоступністю надбань вітчизняної і світової культури, культурно-освітніх закладів, засобів масової інформації, у тому числі книговидавництва і періодичної преси, безплатних бібліотек, культурного обміну із зарубіжними країнами.

Враховано частково

 

348.

 

- 344 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Із статті 49 виключити третє речення.

Відхилено

 

349.

 

- 345 - Верховний Суд України

За соціальною цінністю закріплених у ній прав статтю 48 доцільно помістити після статті 40 проекту.

Відхилено

 

350.

 

- 346 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 49 доповнити статтями 80, 81 в редакції проекту СДПУ:

"Стаття 80.

Державні і комунальні заклади освіти, науки і культури незалежні від політичних партій чи інших громадських об'єднань, мають світський характер.

Стаття 81.

Держава здійснює необхідний розвиток усіх видів освіти та виховання через систему державних, комунальних та приватних навчальних та виховних закладів.

Закон встановлює загальні норми з питань освіти та єдині зразки документів про освіту.

Держава здійснює контроль за їхнім дотриманням.

Враховано частково

 

351.

 

- 347 - Верховний Суд України

Частину другу і третю виключити із статті 49 розділу ІІ і окремою статтею помістити після статті 11 розділу І.

Відхилено

 

352.

Стаття 50.

 

 

 

Стаття 55

353.

 

- 348 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 50 викласти в редакції:

"Стаття 59 (Стаття 50)

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в судовому порядку рішень,дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, службових та посадових осіб. Громадянам гарантується справедливий і публічний розгляд їхніх справ.

Кожен має право звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до судових чи інших установ Організації Об"єднаних націй та Ради Європи.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань."

 

 

 

 

 

Враховано частково

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

354.

 

- 349 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Статтю 50 викласти в редакції:

"Усі права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

Кожен має право звернутися за захистом своїх прав безпосередньо до Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини або безпосередньо до Верховної Ради.

Кожен має право звернутися за захистом своїх прав і свобод до судових чи інших установ Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи.

Кожен має право захищати свої права і свободи від порушень будь-якими не забороненими законом засобами".

Враховано частково

 

355.

Усі права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

Кожен має право звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Національних Зборів України у правах людини.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до судових чи інших установ Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи.

Кожен має право захищати свої права і свободи від порушень будь-якими не забороненими законом засобами.

- 350 - Верховний Суд України

Частину п'яту статті 50 виключити.

- 351 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину третю статті 50 викласти у редакції:

"Кожен має право звернутися за захистом своїх прав до Конституційного Суду України".

Відхилено

Відхилено

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, службових чи посадових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Народної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх внутрішніх засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових чи інших установ, учасником яких є Україна..

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

356.

Стаття 51.

 

 

Стаття 56

357.

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади і органів місцевого самоврядування чи їхніх посадових осіб під час здійснення ними повноважень.

- 352 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 51 замість слів "кожен має право..." записати: "Законом гарантується кожному право...", далі за текстом.

Враховано в статті 22

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їхніх службових чи посадових осіб під час здійснення ними повноважень.

358.

 

- 353 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У статті 51 замість слів "Кожен має право на" записати слова "Держава гарантує кожному громадянину України".

Враховано в статті 22

 

359.

Стаття 52.

 

 

Стаття 57

360.

 

- 354 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 52 викласти в редакції:

"Стаття 61 (Стаття 52)

Гарантується право кожного знати свої права і обов"язки.

Закони та інші нормативні акти, що визначають права і обов"язки громадян, мають бути доведені до населення.

Закони та інші нормативні акти, що визначають права і обов"язки громадян і не доведені до громадян у порядку, визначеному законом, є нечинними."

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

361.

Гарантується право кожного знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативні акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені належним чином до населення.

- 355 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю викласти в редакції:

"Гарантується право кожного знати і реалізовувати свої права і обов'язки".

Враховано частково

Гарантується право кожного знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення в порядку встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян і не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

362.

 

- 356 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 52 доповнити словами "неопубліковані нормативні акти є нечинними і не підлягають виконанню і застосуванню".

Враховано частково

 

363.

 

- 357 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 52 викласти в редакції:

"Кожен громадянин має права і обов'язки перед суспільством.

У здійснення своїх прав і обов'язків людина підлягає тільки таким обмеженням, які встановлені законом виключно з метою визнання і поваги до прав і свобод інших, і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту суспільства.

Здійснення цих прав і свобод не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.

Обов'язком кожного громадянина є беззастережне дотримання Конституції України, законів, повага до честі, гідності і законних інтересів інших осіб, сумлінна праця, охорона інтересів держави".

Враховано частково

 

364.

Стаття 53.

 

 

Стаття 58

365.

 

- 358 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 53 викласти в редакції:

"Стаття 62 (Стаття 53)

Закон не має зворотньої дії за винятком випадків, коли він пом"якшує або скасовує відповідальність особи.

Ніхто не може нести відповідальність за діяння, які під час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення."

 

 

Співпадає з текстом тимчасової спеціальної комісії

 

366.

Закон не має зворотної дії в часі, за винятком випадків, коли він пом'якшує або скасовує відповідальність особи.

Ніхто не може нести відповідальність за діяння, які під час їх вчинення не визначалися законом як правопорушення.

- 359 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Слова "дії в часі" замінити на слово "сили".

- 360 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину другу статті 53 виключити.

Відхилено

Відхилено

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

367.

Стаття 54.

- 361 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 54 викласти в редакції:

"Кожен має право на юридичну допомогу.
Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Держава гарантує негайну безплатну юридичну допомогу людині, яка взята під варту за підозрою або звинуваченням в скоєнні злочину, до вирішення питання про вступ у справу захисника, обраного заарештованим або відмови його від захисту, засвідченої в присутності прокурора".

Враховано частково

Стаття 59

368.

 

- 362 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 54 викласти в редакції:

"Стаття 63 (Стаття 54)

Кожен має право на юридичну допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від звинувачення та надання юридичної допомоги у вирішенні справ у судах та інших державних органах діє інститут адвокатури."

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

369.

Кожен має право на юридичну допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

- 363 - Верховний Суд України

Проект Конституції взагалі не містить поняття адвоката, хоч і проголошує право громадян на одержання юридичної допомоги.

Цю прогалину потрібно усунути, внісши відповідні уточнення до статті 54 проекту.

Враховано

Кожен має право на юридичну допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від звинувачення та надання юридичної допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах діє адвокатура.

370.

 

- 364 - Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 54 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на користування кваліфікованою юридичною допомогою. У випадках, передбачених законодавством, вона надається безплатно.

Для надання юридичної допомоги громадянам та організаціям діють колегії адвокатів. Організація і порядок діяльності адвокатури визначається законом".

Враховано

 

371.

 

- 365 - Н.д.М"ясковський М.М.(Округ N 310)

Статтю 54 викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на користування кваліфікованою юридичною допомогою. У випадках, передбачених законом, вона надається безоплатно.

Для подання юридичної допомоги громадянам та організаціям діють Колегії адвокатів. Організація і порядок діяльності адвокатури визначається законом".

Враховано

 

372.

Стаття 55

 

 

Стаття 60

373.

Ніхто не зобов'язаний виконувати очевидно злочинні розпорядження чи накази.

За видання і виконання очевидно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність..

- 366 - Верховний Суд України

Статтю 55 виключити.

Відхилено

 

 

 

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За видання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

374.

 

- 367 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частини першу і другу статті 55 після слів "злочинні" та "злочинного" доповнити відповідно словами "або незаконні", "або незаконного".

Відхилено

 

375.

 

- 368 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Статтю 55 викласти в редакції:

"За видання і виконання очевидно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність".

Відхилено

 

376.

Стаття 56.

 

 

Стаття 61

377.

 

- 369 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 56 викласти в редакції:

"Стаття 65 (Стаття 56)

Ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер."

Статтю 46 доповнити частиною третьою в такій редакції:

"Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлюються вироком суду."

 

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

378.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності за одне і те ж правопорушення.

- 370 - Верховний Суд України

Статтю 56 проекту необхідно уточнити, який саме вид юридичної відповідальності мається на увазі і чи під поняття "особа" підпадають юридичні особи.

Враховано частково

Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності за одне і те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

379.

 

- 371 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У частині першій статті 56 виключити слово "особи", виклавши її в редакції:

"Юридична відповідальність має індивідуальний характер".

Відхилено

 

380.

Стаття 57.

 

 

Стаття 62

381.

Особа вважається невинуватою у скоєнні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість.

Звинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Ніхто не може бути підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду.

У випадку скасування судового вироку як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

- 372 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 57 доповнити словами "у скоєнні злочину".

Відхилено

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у скоєннні злочину.

Звинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

382.

Стаття 58.

 

 

Стаття 63

383.

Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, звинувачуваний чи підсудний має право на захист.

- 373 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 58 викласти в редакції:

"Свідчення по кримінальній справі, відібрані від підозрюваного або звинуваченого при відсутності його захисника, не можуть використовуватись як доказ проти нього".

Відхилено

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачуваний чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

384.

 

- 374 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 58 доповнити словами:

"Він має також інші гарантії, встановлені законом".

Відхилено

 

385.

 

- 375 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 2 ст.58 доповнити словами "у випадку, коли вони не в змозі звернутися за допомогою адвоката, адвокат призначається державою".

Враховано частково

 

386.

 

- 376 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 58 доповнити частиною третьою в такій редакції:

"Засуджений користується всіма правами людини і громадянина. за винятком обмежень, які визначені законом і встановлюються вироком суду".

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

387.

Стаття 59.

 

 

 

388.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

- 377 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Ст.59 доповнити частиною 3 в такій редакції: "Зізнання, зроблене під примусом, під тортурами або погрозою чи після невиправданого, тривалого арешту, утримання під вартою не може розглядатися як доказ".

Ст.59 доповнити частиною 4 в такій редакції: "Ніхто не може бути засуджений або підданий покаранню у випадках, коли єдиним доказом проти нього є його власне зізнання".

Ст.59 доповнити частиною 5 в такій редакції: "Звинувачуваному по кримінальній справі надається повна можливість опитування всіх свідків, він має право на виклик свідків в примусовому порядку за державний рахунок".

Відхилено

 

389.

Стаття 60.

 

 

Стаття 64

390.

 

- 378 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 60 викласти в редакції:

"Стаття 68 (Стаття 60)

Конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням терміну дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 27(19),29 (20), 32 (23), 33 (24), 44 (35), 51 (42), 55 (46), 56 (47), 59 (50),60(51), 61 (52), 62 (53), 63 (54), 64 (55), 65 (56), 66 (57), 67 (58) цієї Конституції."

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

391.

Конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією і прийнятими на її основі законами, з метою захисту прав і свобод інших людей, національної безпеки, охорони здоров'я та моральності населення.

Такі обмеження мають бути мінімальними і відповідати засадам демократичної держави.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням терміну дії цих обмежень. Не можуть буті обмежені права і свободи, передбачені статтями 22, 23, 35, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Конституції.

- 379 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій після слова "законами" запропонований текст виключити.

- 380 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 60 доповнити частиною другою, виклавши її в редакції:

"Під час кризового стану в економіці може здійснюватися відповідно до закону державне антикризове регулювання в економіці, пов'язане з необхідними обмеженнями у здійсненні прав на свободу підприємництва, договорів, конкуренції, права на страйк з метою забезпечення загального добробуту в суспільстві".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою, а частину третю - відповідно четвертою.

Відхилено

Не до цього розділу

Конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

392.

 

- 381 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині третій статті 60 в першому реченні слова "В умовах" замінити словами "Під час"; після слова "зазначенням" записати "мети", а після слова "терміну" - слово "умов".

Відхилено

 

393.

 

- 382 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Доповнити частину першу статті 60 положенням, виклавши його в редакції:

"Україна забезпечує громадянам рівні гарантії здійснення прав і свобод, а також рівну охорону і захист їх законом.

Конкретним правам громадян мають відповідати обов'язки держави щодо створення умов і гарантій реалізації усіх прав. Держава зобов'язується проявити піклування про якнайповніше забезпечення як загальних, так і специфічних потреб робітників, селян, інтелігенції, молоді, жінок, пенсіонерів, інвалідів, інших груп і верств населення".

Відхилено

 

394.

 

- 383 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Доповнити частину першу статті 60 словами:

"Україна забезпечує громадянам рівні гарантії здійснення прав і свобод, а також рівну охорону і захист їх законом.

Конкретним правам громадян мають відповідати обов'язки держави щодо створення умов і гарантій реалізації цих прав. Держава зобов'язується проявляти піклування про якнайповніше забезпечення як загальних, так і специфічних потреб робітників, селян, інтелігенції, молоді, жінок, пенсіонерів, інвалідів груп і верств населення".

Враховано в цій та інших статтях

 

395.

 

- 384 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 60 після слів "і свобод інших людей" записати "державної безпеки та охорони здоров'я громадян", далі за текстом.

Відхилено

 

396.

 

- 385 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 60 виключити частину другу і третю.

Відхилено

 

397.

Стаття 61.

 

 

Стаття 65

398.

Захист Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян.

Громадяни несуть військову службу відповідно до закону.

- 386 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину другу викласти в редакції:

"Служба в Збройних Силах України є обов'язком кожного громадянина, який досяг 18 років".

Відхилено

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язок громадян.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

399.

 

- 387 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 61 викласти в редакції:

"Кожний зобов'язується неухильно додержуватися Конституції і законів України".

Враховано в іншій статті

 

400.

 

- 388 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 61 частину першу виключити.

Відхилено

 

401.

 

- 389 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу викласти в редакції:

"Захист Батьківщини й служба в лавах Збройних Сил є священним обов'язком громадян України".

Враховано

 

402.

 

- 390 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю викласти в редакції:

"Громадяни України несуть військову службу у відповідності із законом".

Враховано

 

403.

 

- 391 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У ст.61 частину 2 викласти у такій редакції: "Військова служба обов'язкова в межах і порядку, встановлених законом. її несення не повинно завдавати шкоди трудовому становищу громадянина і здійсненню ним політичних прав".

Ст.61 доповнити частиною 3 в такій редакції: "Організація збройних сил повинна відповідати демократичному духу держави, її позаблоковому статусу".

Враховано частково

 

404.

Стаття 62.

 

 

Стаття 66

405.

Кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати заподіяні ним збитки.

- 392 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 62 викласти в редакції:

"Стаття 71 (Стаття 62)

Кожен зобов"язаний дбайливо ставитись до рідної мови, поважати мови інших народів, не завдавати шкоди культурній спадщині, природі, відшкодовувати заподіяні їм збитки. "

 

 

Враховано частково

Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

406.

Стаття 63.

 

 

Стаття 67

407.

Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, визначених законом.

- 393 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю викласти в редакції:

"Кожна фізична та юридична особа зобов'язана сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Громадяни, що мають доходи нижче офіційно встановленого прожиткового мінімуму, звільняються від сплати податків".

Враховано частково

Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

408.

 

- 394 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 63 виключити.

Відхилено

 

409.

 

- 395 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Доповнити статтю 63 положенням: "пенсионеры, не имеющие других доходов, кроме пенсии, освобождаются от всех видов налогов".

Відхилено

 

410.

 

- 396 - Верховний Суд України

Статтю 63 виключити. Обов'язок сплачувати податки і збори встановлюється законами держави. Стаття ж 64 проекту зобов'язує громадян додержуватись Конституції і законів України. Отже норма, викладена у статті 63, у більш загальному плані викладена у статті 64 проекту.

Відхилено

 

411.

Стаття 64.

 

 

Стаття 68

412.

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції і законів України, не зазіхати на права і свободи, честь і гідність інших осіб.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

- 397 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю викласти в редакції:

"Кожний зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції, законів України та ратифікованих нею міжнародних угод".

Враховано частково

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України і законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

413.

 

- 398 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 2 ст.64 вважати частиною 4.

Частину 2 ст.64 викласти в такій редакції: "Громадяни, які уповноважені на виконання функцій держави, зобов'язані виконувати їх дисципліновано і чесно, приносити присягу у випадках, встановлених законом".

Частину 3 ст.64 викласти в такій редакції: "Посадові особи і державні службовці безпосередньо несуть кримінальну, цивільну і адміністративну відповідальність за дії, вчинені на порушення будь-чиїх прав громадян".

Відхилено

 

414.

 

- 399 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Доповнити розділ новими статтями, виклавши їх у редакції:

"Трудові колективи безпосередньо або через своїх представників і створювані ними органи самоврядування беруть участь у формуванні і діяльності представницьких органів влади (Рад депутатів) різних рівнів, вищого законодавчого органу - Верховної Ради, у роботі інших державних органів і громадських організацій, в обговоренні і вирішенні громадських справ, проведенні виборчих компаній".

Відхилено

 

415.

 

- 400 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

"Молодіжна політика в державі скеровується на забезпечення молоді умов для найповнішого розкриття її можливостей та здібностей, отримання загальної і професійної освіти, створення робочих місць відповідно до професійної підготовки молодих людей і до потреб суспільства.

Державні органи спільно з молодіжними, профспілковими й іншими організаціями розробляють і здійснюють програми підтримки молодих і багатодітних сімей, забезпечення їх житлом, розвитку творчого потенціалу молоді, залучення її до політичного і громадського життя".

Відхилено

 

416.

 

- 401 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Доповнити розділ статтею "Кожний громадянин має право у порядку, визначеному законом, знайомитися з офіційними документами, які зберігаються в державних органах, установах, організаціях, в органах місцевого самоврядування".

Враховано частково

 

417.

 

- 402 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Доповнити розділ статтею такого змісту:

"З метою забезпечення соціальної справедливості підприємництва визнається право трудових колективів брати участь в управлінні підприємствами в формах і межах, встановлених законом".

Відхилено

 

418.

 

- 403 - Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Доповнити розділ статтями, виклавши їх у редакції:

 

 

 

419.

 

"Стаття. Кожній людині на території України гарантується право на життя, свободу і на особисту недоторканність.

Враховано частково

 

420.

 

Кожен має право захищати в межах законів своє життя і життя інших осіб від протиправних посягань.

 

 

421.

 

Стаття. Кожна людина в Україні визнається суб'єктом права і має право на громадянство України.

 

 

422.

 

Стаття. Кожний громадянин України має право на освіту. Держава забезпечує загальнодоступність усіх видів освіти на основі її безоплатності, надання державних стипендій і пільг учням і студентам, безкоштовної видачі шкільних підручників, здійснення навчання у школах рідною мовою.

 

 

423.

 

Загальна середня освіта в Україні є обов'язковою. Освіта та виховання в Україні спрямовується на всебічний і гармонійний розвиток особистості, сприяє взаєморозумінню, терпимості та дружбі між усіма народами.

 

 

424.

 

Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх дітей у віці до 14 років.

 

 

425.

 

Стаття. Громадяни України мають право на вільну участь у культурному житті суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі та користуватися його благами.

 

 

426.

 

Держава забезпечує загальнодоступність цінностей вітчизняної і світової культури, що є у державних і громадських фондах, розвиває культурно-просвітні заклади, мережу безплатних бібліотек, книговидавництво, культурні зв'язки із зарубіжними країнами.

 

 

427.

 

Кожний громадянин України має право на захист його моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких він є.

 

 

428.

 

Громадяни України мають право рівного доступу до державної служби, а також служби в органах місцевого самоврядування. Для державних службовців ні в оплаті праці, ні в пенсійному забезпеченні, ні в інших винагородах не повинно встановлюватися привілеїв перед іншими громадянами, що працюють у державних установах та на підприємствах.

 

 

429.

 

Кожний громадянин має право вносити у державні органи пропозиції стосовно удосконалення їх діяльності, критикувати недоліки. Держава забезпечує формування системи розгляду скарг і заяв громадян, їх індивідуальних та колективних звернень, що виключає бюрократичні викривлення, порушення їх прав і законних інтересів, приниження гідності людської особистості. Окремим законом визначається строк такого розгляду та надання вмотивованої відповіді заявникам.

 

 

430.

 

Переслідування за критику забороняється. Особи, які переслідують громадян за критику, притягаються до відповідальності.

 

 

431.

 

Стаття. Громадянам України гарантуються політичні свободи: слова, друку, зібрань, мітингів, вуличних проходжень і демонстрацій.

 

 

432.

 

Громадяни України мають право на об'єднання в громадські організації, професійні спілки, політичні партії, які сприяють розвитку політичної активності й самодіяльності, захисту прав та задоволенню різнобічних інтересів.

 

 

433.

 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання.

 

 

434.

 

Стаття. Ніхто не може бути підданий свавільному втручанню у його особите і сімейне життя, свавільним посяганням на недоторканність його житла, тайємницю кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожний громадянин України має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань.

 

 

435.

 

Ніхто не може бути підданий арешту інакше як на підставі судового рішення або санкції прокурора.

 

 

436.

 

Стаття. Кожна людина на території України, яка звинувачується у скоєнні злочину, має право вважатися невинною до тих пір, доки її винуватість не буде встановлена законним порядком шляхом гласного судового розбирання, при якому їй забезпечуються усі можливості для захисту.

 

 

437.

 

Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі скоєння будь-якого діяння чи за бездіяльність, що на час скоєння не становили злочину за законодавством України. Не може також накладатися покарання більш тяжке, ніж те, яке могло бути застосоване у той час, коли злочин був скоєний.

 

 

438.

 

Ніхто не повинен підлягати тортурам або жорстоким нелюдським чи принижуючим його гідність обходженню та покаранню.

 

 

439.

 

Стаття . Кожний громадянин України має право на ефектине відновлення в правах компетентними судовими органами України у випадках порушення його основних прав, наданих йому Конституцією і законом.

 

 

440.

 

Громадяни України мають право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових обов'язків.

 

 

441.

 

Кожна особа має право захищати свої свободи і права самостійно чи за допомогою інших осіб, об'єднань, інституцій усіма не забороненими законом засобами. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до судових чи інших установ Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи. Держава гарантує реальну доступність для кожного громадянина користування цими правами.

 

 

442.

 

Стаття. Усі громадяни України для захисту своїх економічних і соціальних інтересів мають право на виявлення своїх вимог у будь-якій формі, яка не суперечить законам і не загрожує національній безпеці, здоров'ю, правам та свободам інших людей. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у протесті, страйку чи іншій формі виявлення своєї позиції.

 

 

443.

 

Стаття. Іноземним громадянам і особам без громадянства в Україні гарантуються передбачені законом права і свободи, у тому числі право на звернення до суду та інших державних органів для захисту належних їм особистих, майнових, сімейних та інших прав.

 

 

444.

 

Громадяни України за кордоном користуються захистом і покровительством Української республіки.

 

 

445.

 

Стаття. Погіршення або ліквідація встановлених цією Конституцією прав і свобод не дозволяється. Можливе їх розширення або лише тимчасове обмеження виключно у випадках та на час дії надзвичайного або воєнного стану на підставах і на термін, визначених Основним Законом України.

 

 

446.

 

Ніщо в цьому розділі Конституції не може бути витлумачене як надання будь-якій державі групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або скоювати дії, спрямовані на знищення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

 

 

447.

 

Стаття. Держава своєю політикою гарантує кожній людині право на вільний розвиток її особистості, не допускаючи при цьому порушення прав і свобод інших осіб.

 

 

448.

 

Стаття. Поважання особи, охорона прав і свобод громадян - обов'язок усіх державних органів, приватних і громадських установ та організацій і службових осіб.

 

 

449.

 

Стаття. Здійснення прав і свобод є невіддільним від виконання громадянином своїх обов'язків.

 

 

450.

 

Кожний громадянин України зобов'язаний дотримуватися Конституції України та її законів.

 

 

451.

 

Незнання законів нікого не звільняє від юридичної відповідальності за їх порушення.

 

 

452.

 

Стаття. Обов'язок кожного громадянина України піклуватися за гідний розвиток своєї держави, сприяти зміцненню її могутності та авторитету.

 

 

453.

 

Стаття. Кожний громадянин в Україні зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, визначених законом.

 

 

454.

 

Стаття. Захист Батьківщини, добробуту та конституційних свобод народу України, шанування її державних символів є обов'язком громадян.

 

 

455.

 

Громадяни несуть військову службу відповідно до закону.

 

 

456.

 

Стаття. Обов'язок кожного громадянина України поважати національну гідність будь-яких громадян, сприяти дружбі націй та народностей у державі.

 

 

457.

 

Стаття. Громадянин України зобов'язаний поважати права і законні інтереси інших осіб, бути непримиренним до протиправних вчинків.

 

 

458.

 

Стаття. Кожний громадянин України зобов'язаний бережно ставитися до природи, історичних пам'яток, культурної спадщини, відшкодовувати заподіяні ним збитки.

 

 

459.

 

Стаття. Громадяни України зобов'язані піклуватися про виховання дітей у доброзичливому дусі. Діти зобов'язані піклуватися про батьків і надавати їм допомогу".

 

 

460.

 

- 404 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Доповнити розділ статтею, виклавши її в редакції:

"Взаємодія держави і профспілок.

Держава взаємодіє з профспілками в інтересах громадян у питаннях організації праці і заробітної плати, професійної підготовки кадрів, соціального захисту громадян, у тому числі від безробіття, гарантуванні прав та обов'язків державних органів і трудових колективів у цих питаннях, вирішення яких узгоджується з профспілками, яким гарантується свобода дій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності".

Враховано частково

 

461.

 

- 405 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Доповнити розділ окремою главою:

"Освіта. Наука і культура" в редакції проекту Конституції України від 26.10.1993 року:

 

 

462.

 

"Глава 12. Освіта, наука, культура.

Стаття 79. Держава забезпечує умови для вільного, всебічного розвитку освіти, науки і культури, освоєння духовної спадщини українського народу, світової культури та її примноження.

 

Враховано частково

 

463.

 

Закон гарантує усім національним меншинам право на користування й навчання рідною мовою, вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність у національно-культурній сфері.

 

 

464.

 

Стаття 80. Державні комунальні заклади освіти, науки і культури незалежні від політичних партій та інших громадських об'єднань, мають світський характер.

 

 

465.

 

Стаття 81. Держава здійснює необхідний розвиток усіх видів освіти та виховання через систему державних, комунальних та приватних навчальних та виховних закладів.

 

 

466.

 

Закон встановлює загальні норми з питань освіти та єдині зразки документів про освіту. Держава здійснює контроль за їхнім дотриманням.

 

 

467.

 

Стаття 82. Держава забезпечує умови для розвитку фундаментальних наукових досліджень, підготовки наукових кадрів.

 

 

468.

 

Стаття 83. Законом охороняється історико-культурна спадщина незалежно від того, хто є власником її об'єктів".