На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ VI

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

- 1 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Cлова "Кабінет Міністрів України", "Прем'єр-міністр" замінити на "Рада Міністрів України" та "Голова Ради Міністрів".

Відхилено

РОЗДІЛ VI

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

3.

 

- 2 - Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Розділ VI "КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ" викласти в такій редакції:

 

Враховано частково

 

4.

 

"Стаття

 

 

5.

 

Кабінет Міністрів (Уряд) України є вищим органом державної виконавчої влади в Україні.

 

 

6.

 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Верховної Ради України і Президента України та Програмою діяльності Уряду, схваленою Верховною Радою України.

 

 

7.

 

Кабінет Міністрів є підзвітним і відповідальним перед Верховною Радою України та Президентом України в межах їх компетенції.

 

 

8.

 

Стаття

 

 

9.

 

Кабінет Міністрів України утворюється у складі Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів України.

 

 

10.

 

Прем'єр-міністр України за погодженням з Президентом України може ввести до складу Кабінету Міністрів України інших керівників органів державної виконавчої влади України.

 

 

11.

 

Стаття

 

 

12.

 

Прем'єр-міністр України призначається і звільняється Верховною Радою за поданням Президента України.

 

 

13.

 

Персональний склад Кабінету Міністрів України формується Прем'єр-міністром України за погодженням з Президентом України і затверджується Верховною Радою України.

 

 

14.

 

Прем'єр-міністр не пізніше 3О днів з дня його призначення подає Верховній Раді погоджену з Президентом України Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

 

 

15.

 

Стаття

 

 

16.

 

Прем'єр-міністр України:

 

 

17.

 

1) утворює, реорганізує та ліквідує міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання органів державної виконавчої влади;

 

 

18.

 

2) за погодженням з Президентом України вносить до Верховної Ради подання про затвердження складу Уряду, призначення або звільнення окремих членів Уряду;

 

 

19.

 

3) призначає і звільняє керівників відомств та інших центральних органів державної виконавчої влади;

 

 

20.

 

4) приймає відставку керівників відомств, інших центральних органів державної виконавчої влади у випадках, визначених Конституцією та законами України.

 

 

21.

 

Стаття

 

 

22.

 

Кабінет Міністрів в межах своїх повноважень:

 

 

23.

 

1) реалізує внутрішню і зовнішню політику держави;

 

 

24.

 

2) розробляє загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, охорони навколишнього природного середовища та регіональної політики з цих питань, забезпечує їх виконання;

 

 

25.

 

3) забезпечує проведення фінансової, грошової, цінової, кредитної та податкової політики України, складання й виконання Державного бюджету України, створення загальнодержавних та інших фондів розвитку, фондів ліквідації наслідків стихійного лиха та катастроф, проведення політики в галузі освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

 

 

26.

 

4) вживає заходів до забезпечення національної безпеки і обороноздатності України;

 

 

27.

 

5) здійснює заходи щодо забезпечення захисту державних інтересів України, прав і свобод громадян, охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю;

 

 

28.

 

6) координує і спрямовує роботу міністерств, Уряду Автономної Республіки Крим, Уповноважених Кабінету Міністрів України в областях, містах Києві та Севастополі, інших підвідомчих йому органів державної виконавчої влади;

 

 

29.

 

7) скасовує акти міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади і Уряду Автономної Республіки Крим, Уповноважених Уряду України в областях, містах Києві та Севастополі у разі невідповідності їх Конституції і законам України, Указам Президента України та рішенням Уряду;

 

 

30.

 

8) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

 

 

31.

 

Кабінет Міністрів у межах своїх повноважень приймає постанови і видає розпорядження.

 

 

32.

 

Акти Кабінету Міністрів підлягають скріпленню відповідними міністрами.

 

 

33.

 

Стаття

 

 

34.

 

Міністри, керівники інших центральних органів державної виконавчої влади здійснюють керівництво відповідними сферами управління і несуть відповідальність за результати роботи цих органів.

 

 

35.

 

Стаття

 

 

36.

 

Організація і порядок діяльності Уряду України, центральних та місцевих органів державної виконавчої влади визначаються законом".

 

 

37.

 

- 3 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Розділ викласти в редакції:

Стаття

"Кабінет Міністрів (Уряд) України є вищим органом державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, а також Програмою діяльності Уряду. Кабінет Міністрів підзвітний і відповідальний перед Верховною Радою".

Враховано частково

 

38.

 

Стаття

"До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр і міністри, а також керівники інших центральних органів державної виконавчої влади.

Прем'єр-міністр подає на розгляд Президента і Верховної Ради Програму діяльності Кабінету Міністрів.

Верховна Рада більшістю голосів від встановленого Конституцією її складу може виразити недовір'я Прем'єр-міністру, окремим членам Кабінету Міністрів або Кабінету Міністрів у цілому, що тягне за собою їх відставку.

Уряд, який іде у відставку, продовжує виконувати свої повноваження до сформування нового Кабінету Міністрів.

На посадових осіб Кабінету Міністрів та інших органів державної виконавчої влади поширюються вимоги несумісності, які встановлені статтею 75 Конституції".

 

 

39.

 

Стаття

"Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України;

2) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, соціального і культурного розвитку України та регіональну політику з цих питань;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової та податкової політики України, складання й виконання Державного бюджету України, створення загальнодержавних та інших фондів розвитку, фондів ліквідації наслідків стихійного лиха та катастроф, проведення політики в галузі освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) погоджує свої дії при здійсненні грошової і кредитної політики з Національним банком України;

5) вживає необхідних заходів до забезпечення національної безпеки і обороноздатності України;

 

 

40.

 

6) організує і забезпечує здійснення зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

7) здійснює заходи щодо захисту державних інтересів України, забезпечення прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьби із злочинністю;

8) об'єднує і спрямовує роботу міністерств, Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, виконавчих комітетів, інших підвідомчих йому органів державної виконавчої влади;

9) виконує інші повноваження, визначені у Конституції, законах та указах Президента України. Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів є обов'язковими до виконання на всій території України.

Організація і порядок діяльності Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади визначаються законом."

 

 

41.

 

Стаття

"Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади здійснюють керівництво відповідними сферами управління. Керівники цих органів відповідальні за результати діяльності перед Прем'єр-міністром України. Виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополі здійснюють глави відповідних державних адміністрацій. Місцеві органи виконавчої влади при здійсненні своїх повноважень підпорядковані органам виконавчої влади вищого рівня".

 

 

42.

 

Стаття

"Глави державних адміністрацій на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади;

2) додержання прав і свобод громадян;

3) виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля;

4) здійснення наданих їм повноважень щодо управління державним майном;

5) координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та взаємодію з органами місцевого самоврядування. Глави місцевих державних адміністрацій не мають права вирішувати питання, віднесені Конституцією та законом до повноважень органів місцевого самоврядування".

 

 

43.

 

- 4 - Н.д.Косолапов А.Г.(Округ N 389)

Викласти розділ YІ в редакції:

Стаття

"Кабінет Міністрів України - Уряд України - здійснює державну виконавчу владу в Україні, є вищим колегіальним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Президенту України, підзвітним і відповідальним перед Національними Зборами України у межах, визначених статтями 85, 86 Конституції України.

 

Враховано частково

 

44.

 

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри України. Президент може ввести до складу Кабінету Міністрів України й інших керівників центральних органів державної виконавчої влади України, а також Главу Уряду Автономної Республіки Крим".

 

 

45.

 

Стаття

"Глава Уряду України - Прем'єр-міністр України - призначається та звільняється з посади Президентом України за згодою Національних Зборів України. Прем'єр-міністр України може бути обраний депутатом або сенатором Національних Зборів України. Кандидатуру на пост Глави Уряду України можуть за спільною резолюцією запропонувати Національні Збори України з числа сенаторів або депутатів, якщо Президент України попередньо дав згоду на цю пропозицію Національним Зборам України. Пропозиція щодо кандидатури Глави Уряду України подається новообраним Президентом України Національним Зборам України не пізніше двотижневого строку після вступу його на пост або після прийняття відставки Уряду Президентом України, або з дня відхилення кандидатури Глави Уряду України Національними Зборами України.
Національні Збори
України розглядають подану Президентом пропозицію щодо кандидатури Глави Уряду України протягом тижня з дня її внесення".

 

 

46.

 

Стаття

"Глава Уряду України зобов'язаний протягом двох місяців з дня його затвердження внести на розгляд Національних Зборів України Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Відхилення Національними Зборами України Програми діяльності Кабінету Міністрів України тягне за собою відставку Уряду України".

 

 

47.

 

Стаття

"Глава Уряду України пропонує Президентові України структуру Кабінету Міністрів України та кандидатури на посади віце-прем'єр-міністрів України, міністрів України та інших керівників центральних органів державної виконавчої влади, які входять до складу Кабінету Міністрів України.
Кандидатури на посади міністрів закордонних справ, фінансів, оборони, внутрішніх справ та Голови Служби безпеки України затверджуються Президентом України за згодою Національних Зборів України.

 

 

48.

 

Керівники центральних органів державної виконавчої влади України, які входять до складу Кабінету Міністрів України, звільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України".

 

 

49.

 

Стаття

"Прем'єр-міністр України у відповідності з Конституцією України, законами України та Указами Президента України здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Уряду України, підписує акти Кабінету Міністрів України, які мають обов'язкову силу на всій території України, виконує інші покладені на нього функції".

 

 

50.

 

Стаття

"У випадках надзвичайних ситуацій в країні Національні Збори України можуть тимчасово делегувати Кабінету Міністрів України повноваження приймати розпорядчі акти, які підлягають обов'язковому затвердженню Національними Зборами України протягом місяця з дня їх видання. У разі несхвалення Національними Зборами України розпорядчих актів Уряду України вони вважаються нечинними і підлягають скасуванню".

 

 

51.

 

Стаття

"Національні Збори України мають право заслухати звіт будь-якого члена Уряду з питань виконання законів України. У разі порушення членом Уряду України Конституції України і законів України Національні Збори України мають право вимагати від Президента України дострокового звільнення члена Уряду України з посади".

 

 

52.

 

- 5 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Розділ доповнити статтею, виклавши її в такій редакції:

"Стаття

Прем'єр-міністр України:

1) утворює, реорганізує або ліквідує міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання органів виконавчої влади;

2) призначає і звільняє керівників відомств та інших центральних органів державної виконавчої влади;

3) вносить до Верховної Ради подання про призначення або звільнення окремих членів Кабінету Міністрів;

4) скасовує акти центральних і місцевих органів виконавчої влади та Уряду Автономної Республіки Крим;

5) здійснює загальне керівництво зовнішньоекономічною діяльністю держави".

 

Відхилено

 

53.

Стаття 111.

 

 

Стаття 113

54.

Кабінет Міністрів України є центральним колеґіальним органом виконавчої влади.

Кабінет Міністрів підпорядкований Президентові України та відповідальний перед Національними Зборами у межах, передбачених у статтях 85, 86 Конституції.

Кабінет Міністрів у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

- 6 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 111 викласти в такій редакції:

Стаття 117 /Стаття 111/

"Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України".

 

Враховано частково

 

Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Народній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України.

55.

 

- 7 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів (Уряд) України є вищим органом державної виконавчої влади України".

Враховано частково

 

56.

 

- 8 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю викласти в редакції:

"Уряд - вищий колегіальний виконавчий орган держави, відповідальний та підзвітний Верховній Раді".

Враховано частково

 

57.

 

- 9 - Верховний Суд України

У статті 111 проекту передбачити положення про те, що Урядом України є Кабінет Міністрів. Невдалим є вирішення питання щодо підпорядкованості Уряду і його відповідальності. Він підпорядкований Президенту, а відповідальний перед Національними Зборами. Президент формує Уряд, призначає Прем'єр-міністра і міністрів, але ні перед ким не несе відповідальності за результати діяльності Уряду.

Відхилено

 

58.

 

- A - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину третю статті 111 викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України".

Враховано

 

59.

 

- B - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій замість слова "центральним" записати "вищим". Після слова "органом" доповнити словом "державної".

Частину другу викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів є відповідальним та підзвітним Верховній Раді України".

Частину третю доповнити словами "та Верховної Ради України".

Враховано частково

 

60.

 

- C - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину другу статті викласти в такій редакції:

"Рада Міністрів підпорядкована Верховній Раді України та відповідальна перед нею у межах, передбачених статтями 85 і 86".

У частині третій замість слів "актами Президента України" записати "постановами Верховної Ради України".

Відхилено

 

61.

 

- D - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Викласти статтю 111 в редакції:

"Рада Міністрів (Уряд) України є вищим колегіальним органом державної виконавчої влади України.

Уряд України у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Верховної Ради і Президента України та Програмою діяльності Уряду, схваленою Верховною Радою України. Рада Міністрів України підзвітна і відповідальна перед Верховною Радою України".

Враховано частково

 

62.

Стаття 112.

 

 

Стаття 114

63.

До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, віце-Прем'єр-міністр і міністри.

Прем'єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, затвердженої Палатою депутатів Національних Зборів.

- E - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 112 викласти в такій редакції:

"Стаття 118 /Стаття 112/

До складу Кабінету Міністрів входять Прем`єр-міністр, Перший віце-прем`єр-міністр і міністри.

Прем`єр-міністр призначається і звільняється з посади Президентом України за згодою більше половини конституційного складу Верховної Ради України.

Персональний склад Кабінету Міністрів затверджує Президент України за поданням Прем`єр-міністра України.

Кандидатури на посади віце-прем`єр-міністрів, міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх справ та голів Державного Комітету у справах охорони державного кордону і Державного митного Комітету призначаються за згодою Верховної Ради України.

Прем`єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою України".

 

Враховано частково

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, Віце-прем'єр-міністр і міністри. Члени Кабінету Міністрів України повинні володіти державною мовою.

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Народної Ради України.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначає Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Народною Радою України.

Прем'єр-міністр України входить з поданням до Президента України про утворення, реорганізацію і ліквідацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

64.

 

- F - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу викласти в редакції:

"До складу Ради Міністрів входять Голова Ради Міністрів, його заступник і міністри".

Відхилено

 

65.

 

- 10 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу після слова "спрямовує" доповнити словами "роботу усіх ланок виконавчої влади", вилучивши слово "її".

Відхилено

 

66.

 

- 11 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину другу статті 112 викласти в редакції:

"Прем'єр-міністр призначає за погодженням з Президентом України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, керує роботою Кабінету Міністрів...", далі за текстом.

 

Відхилено

 

67.

 

- 12 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Частину другу статті 112 викластв в редакції:

"Прем'єр-міністр призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, затвердженої Верховною Радою України".

Відхилено

 

68.

 

- 13 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Викласти статтю 112 в редакції:

"Рада Міністрів України утворюється у складі:

Голови Ради Міністрів (Прем'єр-міністр), першого заступника Голови (віце-прем'єр), двох заступників та Міністрів України. До складу Ради Міністрів можуть бути введені керівники інших органів центральної виконавчої влади. Персональний склад Уряду формується Головою Ради Міністрів, погоджується з Президентом і затверджується Верховною Радою України. Голова Ради Міністрів України затверджується на посаді Верховною Радою за поданням Президента. Голова Ради Міністрів не пізніше 30 днів з дня призначення подає Верховній Раді погоджену з Президентом Програму діяльності Уряду.

Голова Ради Міністрів керує роботою Уряду, спрямовує її на виконання Програми його діяльності, затвердженої Верховною Радою".

Відхилено

 

69.

 

- 14 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Доповнити статтю 112 окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Прем'єр-Міністр відповідальний за результати діяльності Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, а також органів виконавчої влади перед Президентом України та Національними Зборами України".

Враховано частково

 

70.

Стаття 113.

 

 

Стаття 115

71.

Кабінет Міністрів утворюється на строк повноважень Президента України.

Прем'єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити Президентові України про свою відставку.

Відхилення Палатою депутатів Програми діяльності Кабінету Міністрів або прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 86 Конституції тягне за собою відставку Кабінету Міністрів, яка приймається Президентом України. Кабінет Міністрів, відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новоутвореного Кабінету Міністрів.

- 15 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 113 викласти в такій редакції:

" Стаття 119 /Статя 113/

Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України.

Прем`єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити Президентові України про свою відставку. Рішення про відставку приймає Президент України.

Відставка Прем`єр-міністра тягне за собою відставку всього складу Кабінету Міністрів.

Прийняття Верховною Радою України постанови про недовіру до діяльності Кабінету Міністрів чи Прем`єр-міністра тягне за собою відставку Кабінету Міністрів в цілому, а постанови про недовіру окремим членам уряду - їх відставку.

Кабінет Міністрів, відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новоутвореного Кабінету Міністрів, але не більше 60 днів".

 

 

Враховано частково

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку усього складу Кабінету Міністрів України.

Прийняття Народною Радою України резолюції недовіри до діяльності Кабінету Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України, відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.

Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи Народної Ради України (резолюція недовіри).

72.

 

- 16 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю викласти в такій редакції:

"Прем'єр-міністр України затверджується на посаді Верховною Радою України за поданням Президента України. Прем'єр-міністр України формує персональний склад Кабінету Міністрів України, який затверджується Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України не пізніше місячного терміну після призначення подає на розгляд і затвердження Верховній Раді Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Верховна Рада України може виявити недовіру Прем'єр-міністру, Кабінету Міністрів або окремим членам Кабінету Міністрів, що тягне за собою їх відставку.

У разі відставки Уряд продовжує виконувати свої повноваження на термін формування нового Кабінету Міністрів".

Відхилено

 

73.

 

- 17 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Викласти статтю 113 в редакції:

"Рада Міністрів утворюється на строк повноважень Верховної Ради.

Верховна Рада більшістю голосів від встановленого Конституцією її складу може висловити недовір'я Голові Ради Міністрів, окремим членам Уряду або Уряду в цілому, що тягне за собою їх відставку.

Уряд, який йде у відставку, продовжує виконувати свої повноваження до формування нового Уряду".

Відхилено

 

74.

 

- 18 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю викласти в редакції:

"Рада Міністрів утворюється на строк повноважень Верховної Ради України. Голова Ради Міністрів, інші члени Ради Міністрів мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку".

Відхилено

 

75.

 

- 19 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У статті 113 та інших статтях розділу VI слова "Палата депутатів", "Національні Збори" замінити на "Верховна Рада України".

Враховано частково

 

76.

 

- 1A - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Доповнити частину другу статті 113 положенням, виклавши його в редакції: "Прем'єр-міністр України пропонує склад Кабінету Міністрів України і вносить його на розгляд Національних Зборів України разом із Програмою дій Уряду. У разі випадку звільнення або відставки окремих членів Уряду Прем'єр-міністр України протягом трьох місяців вносить на розгляд Національних Зборів України кандидатури на вакантні посади членів Уряду".

Відхилено

 

77.

 

- 1B - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частині другій статті 113 слова "інші члени Кабінету Міністрів" виключити.

Відхилено

 

78.

Стаття 114.

 

 

Стаття 116

79.

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів та актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, грошової, цінової, кредитної, інвестиційної та податкової політики, політики в галузі праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) організовує управління об'єктами державної власності та сприяє розвитку інших форм власності;

6) забезпечує розробку і виконання Державного бюджету;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

10) виконує інші повноваження, визначені у Конституції, законах та актах Президента України.

Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів підписує Прем'єр-міністр.

- 1C - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 114 викласти в редакції:

"Стаття 120 /Стаття 114/

Кабінет Міністрів України :

1/ забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів та актів Президента України;

2/ вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3/ забезпечує проведення фінансової, грошової, цінової, кредитної, інвестиційної та податкової політики, політики в галузі праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; у питаннях, пов`язаних з проведенням грошової та кредитної політики, Кабінет Міністрів України узгоджує свої дії з Національним банком України;

4/ розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5/ здійснює управління об`єктами державної власності відповідно до закону, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності;

6/ забезпечує розробку і виконання прийнятого Верховною Радою України Державного бюджету та подає Верховній Раді звіт про його виконання ;

7/ здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8/ організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9/ спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

10/ за погодженням з Президентом утворює, реорганізує і ліквідує міністерства та інші органи виконавчої влади в порядку, визначеному законом, в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів державної виконавчої влади;

11/ виконує інші функції, визначені у Конституції, законах та актах Президента України".

 

 

Враховано чпстково

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції України і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики в галузі праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; у питаннях, пов'язаних із проведенням грошової та кредитної політики, Кабінет Міністрів України погоджує свої дії з Національним банком України, на який покладаються функції визначення і проведення цієї політики відповідно до закону;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

6) забезпечує розроблення і виконання прийнятого Народною Радою України Державного бюджету України та подає звіт про його виконання Народній Раді України;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

10) виконує інші функції, визначені Конституцією України, законами України та актами Президента України.

 

 

 

80.

 

- 1D - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Доповнити статтю 114 окремими пунктами, виклавши їх в редакції:

"- Реорганізує, утворює та ліквідує міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання органів виконавчої влади;

- призначає, звільняє керівників відомств та інших центральних органів державної виконавчої влади, які не є членами Уряду".

Відхилено

 

81.

 

- 1E - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Частину третю статті 114 викласти в редакції:

"Акти Уряду підлягають скріпленню міністрами і підписуються Головою Уряду".

Враховано частково

 

82.

 

- 1F - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Доповнити частину першу статті 114 окремими пунктами, виклавши їх в редакції:

"6а) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ресурсами та функціонування національної економіки;

6б) з власної ініціативи або за дорученням Національних Зборів України, Президента України розробляє і подає Президенту України, на розгляд Національних Зборів України плани організаційних, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних заходів для впровадження прийнятих законів життя;

6в) здійснює заходи по впровадженню чинних законів, указів Президента України в життя, повідомляє Національні Збори України, Президента України про хід і результати їх впровадження";

Відхилено

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

 

- 20 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті четвертому частини першої статті 114 після слова "здійснює" записати: "затверджені Національними Зборами".

Відхилено

 

84.

 

- 21 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті шостому частини першої статті 114 після слова "виконання" записати "затвердженого Національними Зборами". У пункті десятому частини першої статті 114 виключити слова "та актах Президента України".

 

Відхилено

 

85.

Стаття 115.

 

 

Стаття 117

86.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади здійснюють керівництво відповідними сферами управління.

Керівники цих органів відповідальні за результати діяльності перед Президентом України.

- 22 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 115 викласти в такій редакції:

"Стаття 121 /Стаття 115/

Кабінет Міністрів видає в межах своєї компетенції постанови і розпорядження, які є обов`язковими для виконання на території України.

Акти Кабінету Міністрів підписує Прем`єр-міністр.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, визначеному законом".

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

87.

 

- 23 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині другій замість слів "Президентом України" записати "Радою Міністрів України".

Враховано частково

 

88.

 

- 24 - Верховний Суд України

У частині другій статті 115 після слів "Президентом України" записати "Кабінетом Міністрів".

Враховано частково

 

89.

 

- 25 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині другій слова "Президентом України" замінити на "Кабінетом Міністрів України".

Знято

 

90.

 

- 26 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині другій статті 115 замість слів "відповідальні перед Президентом України" записати "відповідальні перед Верховною Радою".

Враховано частково

 

91.

 

- 27 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Викласти частину другу статті 115 в редакції:

"Керівники цих органів відповідальні за результати своєї діяльності перед Прем'єр-міністром".

Враховано частково

 

92.

Стаття 116.

 

 

Стаття 118

93.

Виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополі здійснюють глави відповідних державних адміністрацій.

Місцеві органи виконавчої влади при здійсненні своїх повноважень підпорядковані органам виконавчої влади вищого рівня.

- 28 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 116 викласти в такій редакції:

"Стаття 122 /Стаття 116/

Уряд України представляють в областях, містах Києві і Севастополі його уповноважені, які призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем`єр-міністра. У разі необхідності Кабінет Міністрів за поданням уповноважених в областях може призначити своїх уповноважених у районах".

 

 

Відхилено

Виконавчу владу в областях і районах здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

Склад місцевих державних адміністрацій формують та призначають голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень є відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та чинному законодавству зупиняються відповідно до закону.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішенння і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови місцевої державної адміністрації.

94.

 

- 29 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу викласти в такій редакції:

"Виконавчу владу в областях, районах, містах, селищах, селах здійснюють відповідні місцеві органи виконавчої влади - виконкоми Рад народних депутатів".

Відхилено

 

95.

 

- 2A - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині першій статті 116 після слів "містах Києві та" записати: "Харкові здійснюють голови виконкомів Рад народних депутатів".

Відхилено

 

96.

 

- 2B - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Частину першу статті 116 викласти в редакції:

"Виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополі здійснюють виконавчі комітети місцевих Рад, які у загальнодержавних питаннях підпорядковуються по вертикалі".

Відхилено

 

97.

 

- 2C - Н.д.Оробець Ю.М.(Округ N 15

У частині першій статті 116 слово "містах" замінити на "місті", слово "Києві" виключити.

Відхилено

 

98.

Стаття 117.

 

 

Стаття 119

99.

Глави державних адміністрацій на відповідній території забезпечують: виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади; додержання прав і свобод громадян; виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля; здійснення наданих їм повноважень щодо управління державним майном; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та взаємодію з органами місцевого самоврядування.

Глави місцевих державних адміністрацій не мають права вирішувати питання, віднесені Конституцією та законом до повноважень органів місцевого самоврядування.

- 2D - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 117 викласти в такій редакції:

"Стаття 123 /Стаття 117/

Уповноважені Кабінету Міністрів України на відповідній території контролюють:

1/ виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;

2/ реалізацію органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень державної виконавчої влади;

3/ додержання прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку в регіонах;

4/ виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля;

5/ діяльність органів внутрішніх справ, безпеки, оборони та інших органів державної влади в регіонах, безпосередньо підпорядкованих центральним органам, та забезпечують їх взаємодію з органами місцевого самоврядування;

6/ реалізують інші доручені їм Урядом повноваження.

Уповноважені Кабінету Міністрів України не мають права втручатися у вирішення питань, віднесених Конституцією та законами України до повноважень органів місцевого самоврядування".

 

 

 

Враховано частково

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їхнього національного і культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних та районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами самоврядування;

7) реалізацію інших, наданих державою та відповідними радами повноважень.

100.

 

- 2E - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 117 виключити.

Відхилено

 

101.

 

- 2F - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Виключити з частини першої слова "актів Президента України".

- 30 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині першій статті 117 замість слів "Глави державних адміністрацій" записати: "Виконавчі комітети місцевих Рад на відповідній території", далі за текстом.

- 31 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Частину другу статті 117 виключити.

Відхилено

 

102.

 

- 32 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій замість слів "глави державних адміністрацій" записати: "місцеві органи виконавчої влади".

Останнє речення після слова "влади" доповнити словами "нижчого рівня".

Частину другу статті виключити.

Відхилено

 

103.

Стаття 118.

 

 

Стаття 120

104.

Організація і порядок діяльності Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади визначаються законом.

- 33 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 118 викласти в такій редакції:

"Стаття 124 /Стаття 118/

Організація, повноваження ї порядок діяльності Кабінету Міністрів України та інших центральних і місцевих органів державної виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України".

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади України не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої, здійснюваної у позаробочий час, входити до складу правління чи ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією України та законами України.

 

 

 

105.

 

- 34 - Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Виключити статті 116,117,118.

Відхилено

 

106.

 

- 35 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Доповнити розділ VІ окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Рада Міністрів призначає в областях, районах, містах Києві, Севастополі представників Уряду, які здійснюють контроль за виконанням на відповідних територіях Конституції і законів України, актів Президента України, Уряду та інших органів центральної виконавчої влади і координують діяльність установ, безпосередньо підпорядкованих центральній виконавчій владі.

Представники Уряду не мають права втручатись у діяльність місцевих органів влади і самоврядування і не мають права вирішувати питання, віднесені Конституцією та законом до повноважень цих органів".

Відхилено

 

107.

 

- 36 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Доповнити розділ VІ окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади України не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової, творчої у позаробочий час), входити до складу правління чи ради підприємства, що має на меті одержання прибутку".

Враховано