На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ VII

ПРОКУРАТУРА

- 1 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Розділ VІІ "Прокуратура" викласти в редакції, запропонованій Генеральною прокуратурою.

Відхилено

РОЗДІЛ VII

ПРОКУРАТУРА

3.

 

- 2 - Верховний Суд України

Номер розділу та його назву змінити, виклавши в редакції:

"Розділ VІІ

Суди України".

Із розділу слово "прокуратура" виключити, статті 119-121 віднести до розділу VІ.

Організаційно прокуратура має ввійти до Міністерства юстиції.

Міністр юстиції за посадою має бути Генеральним прокурором і виконувати функції, перелічені у статті 119 проекту.

Тим самим буде знайдено місце прокуратури в системі органів державної влади. Таке вирішення питання буде відповідати досвіду розвинутих демократичних держав і Рекомендаціям Ради Європи N 190.

У цьому випадку про прокуратуру в проекті Конституції можна було б і не згадувати.

Відхилено

 

4.

Стаття 119.

 

 

Стаття 121

5.

Прокуратура України складає єдину систему, на яку покладається:

1) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

2) розслідування злочинів у випадках, визначених законом;

3) державне обвинувачення в суді;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) представництво інтересів держави або громадянина в судах у випадках, визначених законом.

- 3 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 119 викласти в такій редакції:

"Стаття 125 /Стаття 119/

Прокуратура України становить єдину систему,на яку покладається:

1/ вищий нагляд за точним виконанням і однаковим застосуванням на всій території України Конституції та законів України усіма органами державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами;

2/ державне обвинувачення у суді;

3/ представництво інтересів громадянина або держави в судах у випадках, визначених законом;

4/ нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

5/ нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян".

Враховано частково

Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається:

1) державне обвинувачення у суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в судах у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

6.

 

- 4 - Верховний Суд України

Початок статті 119 викласти в редакції:

"Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори здійснюють", далі за текстом.

 

 

7.

 

- 5 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Н.д. Цибенко П.С.(Округ N 249)

Статью 119 изложить в редакции:

"Прокуратура Украины составляет единую систему органов, на которую возлагается осуществление высшего надзора за соблюдением законов:

1) министерствами, государственными комитетами, ведомствами, другими органами государственного и хозяйственного управления и контроля, местными Советами народных депутатов, их исполнительными и распределительными органами, воинскими частями, политическими партиями, общественными организациями, движениями, учреждениями, организациями всех форм собственности, подчиненности и принадлежности, должностными лицами и гражданами;

2) при рассмотрении дел в судах, исполнении судебных приговоров и решений и постановлений;

3) органами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное расследование;

4) при применении мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

На прокуратуру возлагается осуществление предварительного расследования преступлений по категориям дел, определенных законом.

Прокурор вправе выступать в защиту имущественных интересов прав государства, юридических и физических лиц".

 

 

Враховано частково

 

8.

 

- 6 - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 119 викласти в редакції:

"Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

Прокуратура діє в системі державної виконавчої влади і підпорядкована Президенту.

На прокуратуру покладаються функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) захисту майнових та інших інтересів держави;

3) нагляду за дотриманням вимог законів у слідчій та оперативно-розшуковій діяльності і при охороні громадського порядку;

4) розслідування діянь, що мають ознаки злочинів, згідно з компетенцією прокуратури;

5) нагляду за дотриманням вимог законів у місцях виконання заходів кримінального покарання та тимчасового позбавлення волі".

 

Враховано частково

 

9.

 

- 7 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Статтю 119 викласти в редакції:

"Прокуратура України складає єдину систему, що здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими органами державної влади і самоврядування, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності, посадовими особами і громадянами.

На прокуратуру України покладається:

1) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

2) розслідування злочинів у випадках, визначених законом;

3) державне обвинувачення в суді;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень по кримінальних і громадянських справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) представництво інтересів держави чи громадянина в судах у випадках, визначених законом".

Враховано частково

 

10.

 

- 8 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 119 викласти в редакції:

"Вищий нагляд за точним і однаковим виконанням і застосуванням чинних на території України законів і ратифікованих міжнародно-правових актів усіма органами державного управління і підприємствами, установами, організаціями різних форм власності; місцевими Радами народних депутатів, їхніми виконавчими й розпорядчими органами; трудовими колективами і їх радами; політичними організаціями та масовими рухами; службовими особами, а також громадянами".

 

Враховано частково

 

11.

 

- 9 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші н.д.

Статтю 119 викласти в редакції:
"Прокуратура України складає єдину систему, на яку покладається:

1) нагляд за додержанням законів органами виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;

2) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

3) розслідування злочинів у випадках, зазначених законом;

4) державне обвинувачення в суді;

5) нагляд за законністю і обгрунтованістю вироків, рішень, ухвал та постанов судових органів;

б) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

7) представництво інтересів держави у випадках, зазначених законом;

8) Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність правоохоронних органів по боротьбі з злочинністю".

 

Враховано частково

 

12.

 

- A - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт перший статті 119 після слів "досудове слідство" доповнити словами "дає санкції на арешт осіб, винних у скоєнні злочину, та проведенні обшуків".

Доповнити статтю 119 пунктом 6, виклавши його в редакції:

"6) нагляд за дотриманням законів Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, посадовими особами та громадянами".

 

Відхилено

 

13.

 

- B - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Доповнити статтю 119 пунктом, виклавши його в редакції:

"Нагляд за відповідністю Конституції та законам України правових актів та дій органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування".

Відхилено

 

14.

 

- C - Генеральна прокуратура України

Доповнити статтю 119 двома частинами, виклавши їх в редакції:

"Нагляд за додержанням законів та кримінальне переслідування осіб, що скоїли злочини, здійснюються Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються тільки Конституцією та законами України".

Відхилено

 

15.

 

- D - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Статтю 119 доповнити пунктом:

"6) здійснення вищого нагляду за додержанням Конституції та законів України посадовими особами, органами державної виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності".

Відхилено

 

16.

Стаття 120.

 

 

Стаття 122

17.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Призначення Генерального прокурора здійснюється за згодою Сенату.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років.

- E - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу статті 120 викласти в такій редакції:

"Стаття 126 /Стаття 120/

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України".

 

Відхилено

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Народної Ради України.

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.

18.

 

- F - Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 120 викласти в редакції:

"Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається Президентом України на термін повноважень Президента.

Генеральний прокурор формує колегію Генеральної прокуратури, яка затверджується Президентом.

Усі посадові особи прокуратури, які за посадою мають статус прокурора, призначаються Генеральним прокурором терміном на 4 роки.

Інші питання організації та діяльності прокуратури, статус прокурорів та вимоги до них визначаються законом".

Відхилено

 

19.

 

- 10 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині першій статті 120 замість слова "Президентом" записати "Верховною Радою". Останнє речення частини першої виключити.

Відхилено

 

20.

 

- 11 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Дополнить статью 120 словами:

"Генеральный прокурор Украины имеет право законодательной инициативы".

Відхилено

 

21.

 

- 12 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші н.д.

Статтю 120 викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України або за ініціативою Верховної Ради.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років".

 

Відхилено

 

22.

 

- 13 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 120 викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Національними Зборами України за поданням Президента України. Строк повноважень Генерального прокурора - чотири роки".

Відхилено

 

23.

 

- 14 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Перший пункт статті 120 викласти у редакції:

"Прокуратуру очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Призначення та звільнення Генерального прокурора здійснюється за згодою Палати депутатів".

Враховано

 

24.

 

- 15 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статью 120 изложить в редакции:

"Прокуратуру Украины возглавляет Генеральный прокурор, который назначается на должность и освобождается от должности Верховным Советом Украины. Генеральный прокурор Украины имеет право законодательной инициативы".

Відхилено

 

25.

 

- 16 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У першій частині статті 120 після слів"з посади записати "Верховною Радою України. Призначення Генерального прокурора здійснюється за поданням Президента України".

Відхилено

 

26.

 

- 17 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 120 викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президії Верховної Ради України".

Відхилено

 

27.

 

- 18 - Генеральна прокуратура України

Статтю 120 викласти в редакції:

"Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Сенатом Національних Зборів України за поданням Президента України.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років".

Враховано частково

 

28.

 

- 19 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Статтю 120 викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років".

Враховано частково

 

29.

 

- 1A - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій статті 120 виключити слова "Президентом України", замінивши їх словами "Верховною Радою України".

Друге речення частини першої цієї статті виключити.

Відхилено

 

30.

 

- 1B - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У частині першій статтю 120 після слів "Генеральний прокурор" записати: "Обирається таємним голосуванням Національними Зборами (Верховною Радою) за згодою Президента".

Відхилено

 

31.

Стаття 121.

 

 

Стаття 123

32.

Організація та порядок діяльності прокуратури України визначаються законом.

- 1C - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Статью 121 изложить в редакции:

"Прокуроры в осуществлении своих полномочий являются независимыми и руководствуются Конституцией и законами Украины. Организация и порядок деятельности органов прокуратуры на территории Украины определяется законом".

В системе осуществления полномочий прокурора считаем необходимым оставить за прокурором право дачи санкции по постановлению следственных органов на арест, обыск, выемку, проведение оперативных розыскных мероприятий.

Відхилено

Організація та порядок діяльності прокуратури України визначаються законом.

33.

 

- 1D - Генеральна прокуратура України

Статтю 121 викласти в редакції:

"Організація, повноваження, порядок діяльності прокуратури України визначаються законом".

Враховано частково

 

34.

 

- 1E - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 121 після слова "законом" записати слова "про прокуратуру".

 

Відхилено

 

35.

 

- 1F - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші н.д.

Статтю 121 викласти в редакції:

"Органи прокуратури здійснюють свої повноваження незалежно від державних органів, політичних партій і громадських організацій. Прокурори не можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, крім наукової і викладацької. Організація та порядок діяльності прокуратури визначається законом".

Відхилено