На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

РОЗДІЛ VIII

ПРАВОСУДДЯ

- 1 - Вищий арбітражний суд

Змінити назву розділу на "Суди України".

Відхилено

РОЗДІЛ VIII

ПРАВОСУДДЯ

2.

 

- 2 - Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Об'єднати розділи "Правосуддя" і "Прокуратура" в один, виклавши його в редакції:

"Правосуддя, арбітраж і прокурорський нагляд". Передбачити в ньому дві глави:

Глава 23. "Суд і арбітраж".

Глава 24. "Прокуратура".

Відхилено

 

3.

 

- 3 - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Назву розділу викласти в редакції: "Судова влада".

Відхилено

 

4.

 

- 4 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Передбачити принцип обрання суддів.

Враховано

 

5.

 

- 5 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Розділ розроблений недостатньо. В такій редакції говорити про судову владу як про третю гілку влади не можна. Вона радше виконуватиме функції додатку до виконавчої влади.

Відхилено

 

6.

Стаття 122.

 

 

Стаття 124

7.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Судові рішення ухвалюються судами від імені України.

- 6 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 122 викласти в редакції:

"Стаття 128 /Стаття 122/

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у межах юрисдикції держави.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Народ бере участь у здійсненні правосуддя через інститут присяжних та народних засідателів.

Судові рішення ухвалюються судами від імені України і є обов`язковими до виконання на всій території держави".

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делеґування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території держави.

8.

 

- 7 - Верховний суд України,

Вищий арбітражний суд

Частину першу статті 122 після слова "судами" доповнити словами "шляхом адміністративного, цивільного, господарського, кримінального та іншого судочинства".

Доповнити частинами другою, третьою та п'ятою, виклавши їх у такій редакції:

"Розгляд справ здійснюється суддею одноособово. У визначених законом випадках розгляд справ здійснюється колегіально".

"Не може бути жодних обмежень для суду у вирішенні будь-якої справи щодо захисту, відновлення прав і законних інтересів громадян, інших фізичних та юридичних осіб".

"Рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному і касаційному порядку".

У зв'язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною четвертою.

Відхилено

 

9.

 

- 8 - Верховний Суд України

У частині першій статті 122 після слова "судами" записати:

"шляхом конституційного, адміністративного, цивільного і кримінального судочинства".

У цій же статті доцільно викласти норму про те, що правосуддя здійснюється професійними суддями одноособово, колегіально, а у визначених законом випадках до здійснення правосуддя залучаються представники народу.

Цю ж статтю доповнити нормою про право на оскарження судового рішення, яке є важливим інститутом правової держави.

Враховано частково

 

10.

 

- 9 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину другу статті 122 доповнити реченнями такого змісту:

"Вони обов'язкові до виконання на всій території держави для всіх органів і організацій, посадових осіб і громадян. Невиконання судового рішення тягне передбачену законом відповідальність".

Враховано

 

11.

Стаття 123.

 

 

Стаття 125

12.

Система судів в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом є Верховний Суд України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Створення надзвичайних та особливих судів, за винятком випадків запровадження воєнного стану, забороняється.

Повноваження, порядок організації і діяльності судів та органів суддівського самоврядування, а також умови зайняття суддівської посади визначаються законом.

- A - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 123 викласти в редакції:

"Стаття 129 /Стаття 123/

Система судів в Україні складається із Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Верховного Суду Автономної Республіки Крим, Арбітражного Суду Автономної Республіки Крим, обласних судів та обласних арбітражних судів, Київського міського суду і Київського арбітражного суду, районних, міських, районних в містах народних судів.

Для розгляду справ про злочини, скоєні військовослужбовцями України, створюються військові суди.

Створення надзвичайних та особливих судів в мирний час не допускається.

Порядок створення особливих судів під час запровадження воєнного стану встановлюється законом.

Повноваження, порядок організації і діяльності судів та органів суддівського самоврядування, а також умови заняття суддівської посади визначається законом."

 

Враховано частково

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом системи судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

13.

 

- B - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Частину першу викласти в такій редакції:

"Судову систему України складають Конституційний Суд України, загальні суди, Верховний Суд України, арбітражний".

Відхилено

 

14.

 

- C - Верховний Суд України

З частини четвертої виключити слова "за винятком випадків запровадження воєнного стану".

Частини 3,4,5 статті 123 вважати відповідно частинами 4,5,6.

Враховано

 

15.

 

- D - Верховний Суд України

У частині четвертій статті 123 слова "за винятком випадків запровадження воєнного стану" виключити.

Враховано

 

16.

 

- E - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати.

Статтю 123 викласти в редакції:

"Система судів в Україні складається із Верховного Суду України, Вищого Господарського суду України, Верховного Суду Автономної Республіки Крим, Господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних судів та обласних господарських судів, Київського міського суду і Київського господарського суду, районних, міських, районних в містах народних судів.

Для розгляду справ про злочини, скоєними військовослужбовцями України, створюються військові суди.

Створення надзвичайних та особливих судів забороняється.

Повноваження, порядок організації і діяльності судів та органів суддівського самоврядування, а також умови заняття суддівської посади визначається законом" .

Враховано частково

 

17.

Стаття 124.

 

 

Стаття 126

18.

Судді незмінювані і займають посади безстроково, крім суддів, які призначені вперше.

Судді Верховного Суду України обираються Сенатом за поданням Президента України. Судді інших судів призначаються на посади Президентом України за поданням Міністра юстиції у порядку, передбаченому законом.

Перше призначення на посаду судді здійснюється строком на п'ять років.

Судді не можуть бути членами політичних партій, займатися будь-якою підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю, крім наукової і викладацької роботи.

- F - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 124 викласти в такій редакції:

"Стаття 130/Стаття 124/

Незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України.

Вплив на суддів у будь-якій формі забороняється.

Судді не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради України.

Судді займають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду та суддів, які призначаються на суддівську посаду вперше.

Судді звільняються або усуваються з посади в разі :

1/ закінчення терміну, на який вони були призначені чи обрані;

2/неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я;

3/ порушення вимог несумісності;

4/ порушення присяги;

5/ вироку суду;

6/ втрати громадянства;

7/ визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8/ заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у зв`язку зі смертю.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та членів їх сімей."

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією України і законами України.

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

Судді не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на суддівську посаду вперше.

Судді звільняються або усуваються з посади органом, що їх обрав або призначи в разі:

1) закінчення терміну призначення чи обрання;

2) досягнення шестидесятип'ятирічного віку:

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) порушення суддею вимог несумісності;

5) порушення суддею присяги;

6) обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

7) втрати громадянства;

8) визнання безвісно відсутнім або оголошеним померлим;

9) заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняється в разі смерті.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

19.

 

10 -Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати

Статтю 124 викласти в редакції:

"Судді незмінювані і займають посади безстроково, крім суддів, які призначені вперше.

Голова та судді Верховного Суду України, голова та судді Вищого Господарського суду України обираються та звільняються Верховною Радою України за поданням Президента України.

Судді інших судів обираються і звільняються Верховною Радою України за поданням відповідно Верховного Суду України або Вищого Господарського Суду України у порядку, визначеному Законом.

Перше призначення судді здійснюється строком на п'ять років.

Судді не можуть займатися будь-якою підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю, крім наукової і викладацької роботи".

Враховано частково

 

20.

 

- 11 - Верховний Суд України,

Вищий арбітражний суд

Частини другу і третю об'єднати, виклавши їх у такій редакції:

"Необхідною умовою обрання чи призначення на посаду судді є наявність позитивного висновку кваліфікаційної комісії суддів. Судді усіх судів України призначаються Сенатом за поданням Президента України. Перше призначення на посаду судді здійснюється Президентом України строком на п'ять років".

Цю ж статтю доповнити частинами четвертою і п'ятою, виклавши їх у такій редакції:

"Вперше призначений суддя приймає урочисто присягу такого змісту: "Урочисто присягаю українському народові чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, керуючись тільки Конституцією і законами України, бути об'єктивним і справедливим, всюди і завжди берегти високе звання судді".

Суддя складає присягу перед відповідним органом, який його обрав чи призначив".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою.

Відхилено

 

21.

 

- 12 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину другу після слова "обираються" доповнити словами "таємним голосуванням Національними Зборами (Верховною Радою) за поданням Президента".

Друге речення цієї частини викласти в такій редакції: "Судді інших судів затверджуються на посадах Національними Зборами (Верховною Радою) за поданням Кабінету Міністрів".

Відхилено

 

22.

 

- 13 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину другу викласти в такій редакції:

"Судді Верховного Суду України, обласних судів обираються Верховною Радою України за поданням Президії Верховної Ради України. Судді інших судів обираються на посади обласними Радами за поданням відділів юстиції у порядку, передбаченому законом".

Відхилено

 

23.

 

- 14 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині другій статті 124 замість слів "обирається Сенатом за поданням Президента" записати: "призначається Верховною Радою".

Враховано частково

 

24.

 

- 15 - Н.д.Верхогляд В.К.(Округ N 409)

У другій частині статті 124 після слів "судді інших судів..." записати: "судді районних (окружних), районних у містах, міських судів обираються всенародно і назву мають районний, міський народний суд".

Відхилено

 

25.

 

- 16 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині другій статті 124 друге речення дати у редакції: "Судді інших судів призначаються на посади відповідними Радами народних депутатів за поданням Міністра юстиції у порядку, передбаченому законом".

Відхилено

 

26.

Стаття 125.

 

 

Стаття 127

27.

Повноваження судді припиняються достроково у випадках:

1) його заяви про звільнення або відставку;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) досягнення віку 70 років;

4) порушення ним вимог несумісності;

5) порушення присяги;

6) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень судді у випадках, передбачених пунктами 2, 4 і 5 цієї статті, а також у разі скоєння ним злочину приймається у порядку особливої процедури, передбаченої законом.

- 17 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 125 викласти в такій редакції:

"Стаття 131 /Стаття 125/

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, присяжні судді і народні засідателі.

Судді не можуть належати до будь-яких політичних партій, брати участь у політичній діяльності, мати представницький мандат, займати будь-які інші оплачувані посади чи виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

На посаду професійного судді кваліфікаційною комісією суддів може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менш 5 років, мешкає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають, крім того, фахову підготовку з питань юрисдикції цих суддів. Ці судді здійснюють судочинство лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів стосовно стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється у порядку, встановленому законом".

 

 

 

 

Враховано частково

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, присяжні судді і народні засідателі.

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої роботи.

На посаду судді може бути рекомендовано кваліфікаційною комісією суддів громадянина України, не молодшого двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше ніж три років, проживає в Україні не менше ніж десять років і володіє державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді здійснюють судочинство лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів стосовно стажу, віку та їхнього професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку встановленому законом.

28.

 

- 18 - Верховний Суд України,

Вищий арбітражний суд

У частині другій слова "скоєння ним злочину" замінити словами "визнання винним у скоєнні злочину за вироком суду, що набрав законної сили", далі за текстом.

Враховано частково

 

29.

 

- 19 -Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати.

У статті 125 пункт 3 викласти в редакції:

"3) досягнення віку 65 років".

Статтю 125 доповнити пунктом 7 в редакції:

"7) у разі скоєння ним злочину".

Частину другу статті 125 викласти в редакції:

"Рішення про дострокове припинення повноважень судді у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 і 7 цієї статті, приймається у порядку особливої процедури, передбаченої законом".

Враховано

 

30.

Стаття 126.

 

 

Стаття 128

31.

Судочинство здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу, змагальності сторін, гласності, обов'язковості судових рішень.

- 1A - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 126 викласти в такій редакціії:

"Стаття 132 /Стаття 126/

Голова та судді Верховного Суду України, голова та судді Вищого Господарського суду України обираються та звільняються Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.

Судді інших судів обираються і звільняються Верховною Радою України за поданням відповідно Верховного Суду України або Вищого Господарського Суду України у порядку, визначеному Законом.

Перше призначення судді здійснюється строком на п`ять років.

Судді не можуть займатися будь-якою підприємницькою або иншою оплачувальною діяльністю крім наукової, викладацької роботи".

 

Враховано частково

Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснює Президент України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Народною Радою України безстроково в порядку, встановленому законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

32.

Стаття 127.

 

 

Стаття 129

33.

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону.

Вплив на суддів у будь-якій формі забороняється.

За неповагу до суду винні особи притягаються до відповідальності, визначеної законом.

- 1B - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статті 127 і 128 об"єднати в одну, виклавши в такій редакції:

"Стаття 133 /Статті 127,128/

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону.

Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є :

1/ рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2/ забезпечення доказовості вини;

3/ змагальність сторін; вільність у наданні та доведенні перед судом переконливості своїх доказів ;

4/ підтримка державного звинувачення в суді прокурором;

5/ забезпечення звинуваченому права на захист ;

6/ гласність судового процесу та можливість його повного фіксування технічними засобами;

7/ забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рішення, окрім випадків, встановлених законом.

Законом можуть бути встановлені також інші засади судочинства окремих судових юрисдикцій.

За неповагу до суду і суддів винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом".

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки законові.

Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доказовості вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів та у доведенні судом їх переконливості;

5) підтримка державного звинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення звинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування техничними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рішення, крім випадків встановлених законом;

9) обов'язковість судових рішень.

Законом можуть бути встановлені й інші засади судочинства в окремих судових юрисдикцій.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до відповідальності.

34.

Стаття 128.

 

 

 

35.

Суддям ґарантується недоторканність.

Суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди Сенату, за винятком затримання під час скоєння ним злочину.

- 1C - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 129 викласти в редакції:

"Стаття 134 (Стаття 129)

Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. Витрати на утримання судів передбачаються у Державному бюджеті окремою статтею.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності суддів діє суддівське самоврядування".

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

36.

 

- 1D - Верховний Суд України,

Вищий арбітражний суд

Частину другу викласти в такій редакції:

"Суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований, затриманий чи підданий заходам адміністративного стягнення, що накладається в судовому порядку, без згоди Сенату і не інакше, як в порядку, передбаченому законом".

Враховано частково

 

37.

 

- 1E - Верховний Суд України

У частині другій статті 128 слова "за винятком затримання під час скоєння ним злочину" виключити.

Враховано

 

38.

Стаття 129.

 

 

Стаття 130

39.

Держава забезпечує необхідне фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті окремо визначаються видатки на утримання судів.

Виконання судових рішень покладається на органи виконавчої влади.

- 1F - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 129 викласти в редакциї:

"Стаття 134 (Стаття 129)

Держава забезпечує фінасування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. Витрати на утримання судів передбачаються у Державному бюджеті окремою статтею.

Для вирішення питань внутрішьої діяльності суддів діє суддівське самоврядування"

 

Враховано

Держава забезпечує фінансування та умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.

40.

 

- 20 - Верховний Суд України,

Вищий арбітражний суд

Частину першу доповнити таким положенням: "Зменшення цих витрат не допускається".

 

Відхилено

 

41.

 

- 21 - Вищий арбітражний суд

Частину першу після слова "суддів" доповнити таким положенням: "Зменшення цих видатків не допускається".

Відхилено

 

42.

 

 

 

Стаття 131

43.

 

 

 

В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

1) внесення подання про призначення на посади або усунення з посади суддів;

2) прийняття рішення щодо порушення суддями і прокурорами вимог несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду України і суддів Вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти одного члена. Народна Рада України, Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає два члени до Вищої ради юстиції.

За посадою до Вищої ради юстиції входять Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України.

Очолює Вищу раду юстиції Президент України.

.