На головну

Порівнял ьна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України друге читання (Розділ 2)

РОЗДІЛ II.

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

-1- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Оскільки статті 65-68 вміщують обов'язки громадян, потрібно РОЗДІЛ II назвати так: "Права, свободи і обов'язки людини і громадянина".

 

Враховано

РОЗДІЛ II.

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

 

 

-2- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Доповнити розділ статтею, виклавши її в редакції:

"Україна є державою змішаної багатоукладної економіки, де функціонують державна, кооперативна, колективна, групова, приватна та інші форми власності господарювання. Держава гарантує рівний захист усіх цих форм власності господарювання".

 

Відхилено, є предметом іншого розділу

 

 

 

-3- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Доповнити розділ II окремою статтею, передбачивши в ній положення, які б гарантували прожитковий мінімум, у першу чергу пенсіонерам, людям похилого віку,громадянам, які при минулому суспільному ладі в основному працювали на формування фондів суспільного споживання.

 

Відхилено, зформульовано нечітко

 

 

 

-4- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Розділ II доповнити статтею, виклавши її в редакції:

"Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти і професійної підготовки, праці, винагороди за неї, у громадсько-політичній і культурній діяльності, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям".

 

Враховано

 

 

 

-5- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Назву розділу ІІ замінити на "Держава і особистість".

 

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Назву розділу замінити на "Гарантії прав і свобод людини".

 

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Кожну статтю, яка стосується політичних, соціально-економічних прав громадян, розпочинати словами "Держава гарантує".

 

Враховано в ст. 22

 

 

 

-8- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Доповнити розділ II окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Жінка і чоловік мають в Україні рівні права. Здійснення цих прав забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти і професійної підготовки, у праці, винагороди за неї, у громадсько-політичній і культурній діяльності, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства та дитинства".

 

Враховано

 

 

 

-9- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Доповнити проект главою "Обов'язки громадян".

 

Враховано частково

 

 

 

-10- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Після статті 34 доповнити розділ статтями в редакції:

"а) В Україні гарантується свобода інформації. Законом забезпечуються рівні права і можливості доступу до інформації.

Свобода засобів масової інформації гарантується. Цензура забороняється.

Не допускається монополізація будь-якого виду засобів масової інформації.

б) Засоби масової інформації мають право на одержання необхідних відомостей від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, а також даних про їхню діяльність.

Забороняється перешкоджати законній професійній діяльності журналістів та інших працівників засобів масової інформації.

Припинення випуску засобів масової інформації здійснюється в передбаченому законом порядку, за рішенням суду".

 

Враховано частково

 

 

 

-11- Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339)

Розділ ІІ доповнити статтею в редакції:

"Чоловік і жінка рівноправні у сімейних стосунках. Сім'я є основою держави і суспільства. Держава охороняє сім'ю, материнство, батьківство і дитинство.

Люди вільні у виборі шлюбних обрядів. Держава визнає церковну реєстрацію шлюбу.

На державі лежить обов'язок утримання, виховання й освіти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківських прав".

 

Враховано частково

 

2.

Стаття 21 (Стаття 16)

-12- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 21 (16) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Чоловіки та жінки - рівноправні".

 

Враховано частково

Стаття 21

 

 

-13- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Доповнити статтю 21 (16) таким положенням:

"Не мають юридичної сили правові норми, що погіршують положення трудящих".

 

Відхилено

 

 

 

-14- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Статтю 21 (16) викласти в редакції:

"Усі люди є вільними і рівними у своїх правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними".

 

Враховано

 

 

 

-15- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 21 (16) викласти в редакції:

"Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, статі, політичних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, релігії чи іншої обставини".

 

Враховано частково

 

 

 

-16- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 21 (16) викласти в редакції:

"Кожна людина визнається державою суб'єктом права. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах.

Усі права людини є неподільними, взаємозалежними і взаємозв'язаними. Права і свободи людини є невідчужуваними і непорушними".

 

Враховано частково

 

 

 

-17- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Статтю 21 (16) доповнити словами: "у встановленому законом порядку".

 

Відхилено

 

 

 

-18- Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339)

Статтю 21 (16) доповнити положенням у редакції:

"Громадяни самостійно здійснюють у повному обсязі свої права, свободи і обов'язки з досягненням 18 років".

 

Відхилено

 

 

 

-19- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 21 (16) викласти в редакції:

"Кожній людині на території України гарантується право на життя, свободу і на особисту недоторканність.

Кожен має право захищати в межах законів своє життя і життя інших осіб від протиправних посягань". (Ця стаття поєднує в собі зміст ст.21 та частину ст.27)

Додаткова стаття.

"Громадяни України володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод, які закріплюються Конституцією та законами України і охороняються державою.

При здійсненні своїх прав і свобод громадяни України можуть бути піддані лише таким обмеженням, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання та поваги прав і свобод інших та **

задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту народу України".

 

Враховано частково

 

3.

Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах.

-20- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 21 (16) після слів "усі люди" доповнити словами: "від народження є вільними і рівними у своїх правах".

 

Відхилено

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

 

 

-21- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині першій статті 21 (16) замість слова "правах" записати "конституційних правах і свободах".

 

Відхилено

 

 

 

-22- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Частину першу статті 21 (16) після слова "правах" доповнити словом "обов'язках".

 

Відхилено

 

4.

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

-23- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 21 (16) після слова "непорушними" доповнити словами "і гарантується державою".

 

Враховано в статті 22

.

 

 

-24- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину 2 статті 21 доповнити словами "і гарантуються державою".

 

Враховано в статті 22

 

 

 

-25- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 21 (16) після слова "непорушними" доповнити словами "і гарантуються органами народовладдя та державної влади".

 

Враховано частково

 

5.

Стаття 22 (Стаття 17)

-26- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Статтю 22 (17) виключити.

Натомість кожну статтю, що стосується соціально-економічних і політичних прав громадян, починати словами "Держава гарантує", далі за текстом.

 

Відхилено

Стаття 22

 

 

-27- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 22 (17) викласти в редакції:

"Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Визнані і ратифіковані у відповідності з Конституцією і законодавством України міжнародні пакети про права і свободи людини мають конституційну силу.

Конституційні права і свободи не можуть бути скасовані".

 

Враховано частково

 

 

 

-28- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 22 (17) викласти в редакції:

"Погіршення або ліквідація встановлених цією Конституцією прав і свобод не дозволяється. Можливе їх розширення або лише тимчасове обмеження виключно у випадках та на час дії надзвичайного або воєнного стану на підставах і на термін, визначених Основним Законом України.

Ніщо в цьому розділі Конституції не може бути витлумачене як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатись будь-якою діяльністю або скоювати дії, спрямовані на знищення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні."

 

Відхилено

 

6.

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

-29- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Частину першу статті 22 (17) доповнити словами:

"При прийнятті нових законів або змін та доповнень до діючих не допускається звуження існуючих прав та свобод".

 

Враховано

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

7.

Конституційні права і свободи ґарантуються і не можуть бути скасовані.

-30- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину другу статті 22 (17) викласти в редакції:

"Конституційні права і свободи гарантуються державою і не можуть бути скасовані".

 

Враховано

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або змін та доповнень до діючих законів не допускається звуження існуючих прав та свобод.

 

 

-31- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

Частину другу статті 22 (17) після слова "гарантується" доповнити словом "державою", далі за текстом.

 

Відхилено

 

8.

Стаття 23 (Стаття 18)

-32- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 23 (18) викласти в редакції:

"Держава своєю політикою гарантує кожній людині право на вільний розвиток її особистості, не допускаючи при цьому порушення прав і свобод інших осіб".

Додаткова стаття. "Поважання особи, охорона прав і свобод громадян - обов'язок усіх державних органів, приватних і громадських установ та організацій і службових осіб".

Додаткова стаття. "Здійснення прав і свобод є невіддільним від виконання громадянином своїх обов'язків.

Кожний громадянин України зобов'язаний дотримуватись Конституції України та її законів.

Незнання законів нікого не звільняє від юридичної відповідальності за їх порушення".

Додаткова стаття. "Обов'язок кожного громадянина України піклуватись за гідний розвиток своєї держави, сприяти зміцненню її могутності та авторитету".

 

Відхилено

Стаття 23

9.

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших осіб.

-33- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 23 (18) замість слів "кожна людина має" записати "держава гарантує кожній людині", далі за текстом.

 

Відхилено

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і повний розвиток її особистості.

 

 

-34- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У статті 23 (18) після слів "право на вільний" доповнити словами "і повний".

 

Відхилено

 

10.

Стаття 24 (Cтаття 19)

-35- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 24 (19) викласти в редакції:

"Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлених цією статтею, карається за законом. Ніхто не має права вимагати від громадян вказувати свою національність, віросповідання, політичні або інші переконання при прийомі на роботу, навчання або в інших випадках".

 

Відхилено

Стаття 24

 

 

-36- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Доповнити розділ після статті 24 новими статтями, виклавши їх у редакції:

"Стаття. Жінка і чоловік мають в Українській РСР рівні права, що забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти і професійної підготовки, у праці, винагороді за неї і просуванні по роботі, у громадсько-політичній і культурній діяльності, гарантованому пропорційному представництві в Радах усіх рівнів, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям, поступове скорочення робочого часу жінок, які мають малолітніх дітей".

"Стаття. Громадяни Української РСР різних рас і національностей мають рівні права.

Здійснення цих прав забезпечується політикою всебічного розвитку і зближення всіх націй і народностей СРСР, вихованням громадян у дусі радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму, можливістю користуватися рідною мовою та мовами інших народів СРСР. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян за расовими або національними ознаками, так само як і всяка проповідь расової або національної винятковості, ворожнечі або зневаги, караються за законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-37- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У статті 24 (19) доцільно виписати у послідовності ті положення, котрі людина придбала від народження, а потім ті, котрі придбала у житті. Також треба відобразити рівність перед законом за такими ознаками як посада, характер та рід занять.

 

Враховано

 

 

 

-38- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 24 (19) доповнити новою частиною, виклавши її в редакції:

"Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти, праці, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством".

 

Враховано частково

 

 

 

-39- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 24 (19) доповнити новою частиною:

"Жінка і чоловік в Україні мають рівні права і свободи".

 

Враховано

 

 

 

-40- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 24 (19) викласти в редакції:

"Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, статі, політичних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, релігії чи іншої обставини."

 

Враховано частково

 

11.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

-41- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 24 (19) після слів "мають рівні" доповнити словами "незалежно від посади, роду і характеру занять", далі за текстом.

 

Відхилено

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

 

 

-42- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину першу статті 24 (19) викласти в редакції:

"Громадяни України всіх національностей мають в Республіці рівні права та обов'язки і зобов'язані поважати честь та національну гідність один одного.

Держава гарантує всім громадянам рівні конституційні права і свободи та рівність перед законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-43- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Частину першу статті 24 (19) після слова "Громадяни" доповнити словом "України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Часть первую статьи 24 (19) исключить, так как о равенстве прав уже сказано в статье 21.

 

Відхилено

 

 

 

-45- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Частину першу статті 24 (19) після слова "свободи" доповнити словом "обов'язки", далі за текстом.

 

Відхилено

 

12.

Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, релігії чи на іншій підставі.

-46- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 24 (19) слово "статі" записати після слова "шкіри".

 

Відхилено

Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, релігії чи на іншій підставі.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності; у здобутті освіти і професійної підготовки, праці, винагороди за неї, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров`я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом; матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

 

 

-47- Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

У частині другій статті 24 (19) після слів "місця проживання" включити слово "мови".

 

Враховано

 

 

 

-48- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину другу статті 24 (19) доповнити словами "соціального походження, майнового стану, мови, відношення до релігії чи на іншій підставі", оскільки формулювання "відношення до релігії" дає рівні права як віруючим, так і атеїстам, гарантуючи свободу совісті.

 

Враховано частково

 

 

 

-49- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Частину другу статті 24 (19) після слова "статі" доповнити словом "віку", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-50- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 24 (19) після слів "майнового стану" записати слово "посади".

 

Відхилено

 

 

 

-51- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину другу статті 24 (19) викласти в редакції:

"Не може бути привілеїв чи обмежень на підставі раси, кольору шкіри, етнічного походження, політичних переконань, соціального та майнового стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії чи на іншій підставі".

 

Враховано частково

 

 

 

-52- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Из второй части статьи 24 (19) исключить слово "религии", так как о недопустимости ограничений прав по религиозному признаку подробно сказано в статье 3.

 

Відхилено

 

 

 

-53- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші

У частині другій статті 24 (19) слова "мови", "обмежень", "та інших" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-54- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші

Частину другу статті 24 (19) викласти в редакції:

"Не може бути привілеїв на підставі раси, кольору шкіри, політичних переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, релігії чи на іншій підставі".

 

Враховано частково

 

 

 

-55- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині другій статті 24 (19) слова "чи на іншій підставі" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині другій статті 24 (19) після слова "обмежень" записати "у громадянських правах".

 

Відхилено

 

13.

Стаття 25 (Стаття 20)

-57- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Доповнити статтю 25 (20) такими словами:

"В Україні допускається подвійне громадянство на основі міждержавних угод".

 

Відхилено

Стаття 25

 

 

-58- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Статтю 25 (20) доповнити новою частиною:

"Громадянство України засвідчується паспортом встановленого зразка, що вміщує інформацію про особу, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; національність".

 

Відхилено

 

 

 

-59- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 25 (20) викласти в редакції:

"Кожна людина в Україні визнається суб'єктом права і має право на громадянство України.

Україна забезпечує це право відповідно до Закону України про громадянство.

Ніхто не може бути довільно позбавлений свого громадянства або права змінити своє громадянство".

Додаткова стаття.

"Громадяни України мають право вільно пересуватись і обирати собі місце проживання у межах України, а також залишати країну та повертатись до неї".

 

Враховано частково

 

14.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

-60- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Доповнити частину першу статті 25 (20) після слова "позбавлений" словом "українського", далі за текстом

 

Відхилено

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

15.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

-61- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину другу статті 25 (20) доповнити словами "окрім зради Батьківщині та скоєного злочину проти держави".

 

Відхилено

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

 

 

-62- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 25 (20) після слова "державі" доповнити словами "якщо інше не передбачено міжнародними угодами".

 

Відхилено

 

16.

Україна гарантує своїм громадянам піклування та захист за її межами.

-63- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину третю статті 25 (20) викласти в редакції:

"Владні структури (або держава) гарантують своїм громадянам піклування та захист як на території України, так і за її межами".

 

Враховано частково

Україна гарантує своїм громадянам піклування та захист за її межами.

17.

Стаття 26 (Cтаття 21)

-64- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 26 (21) викласти в редакції:

"Іноземним громадянам і особам без громадянства в Україні гарантуються передбачені законом права і свободи, в тому числі право на звернення до суду та інших державних органів для захисту належних їм особистих, майнових, сімейних та інших прав.

Громадяни України за кордоном користуються захистом і покровительством Української республіки".

 

Враховано частково

Стаття 26

18.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами чи міжнародними договорами України.

-65- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Cтаттю 26 (21) викласти в редакції:

"Іноземці та особи без громадянства користуються в Україні такими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України."

 

Враховано частково

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією України, законами чи міжнародними договорами України.

 

 

-66- Н.д.Кірімов І.З.(Округ N 218)

У частині 1 статті 26 (21) замість слова "користуються" записати слово "мають".

 

Відхилено

 

 

 

-67- Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

Н.д.Павленко Е.І.(Округ N 27)

У частині першій статті 26 (21) після слів "на законних підставах" записати "не користуються такими самими правами і свободами", виключивши слово "користуються ".

 

Відхилено

 

19.

Іноземцям та особам без громадянства може бути наданий притулок в порядку, встановленому законом.

 

 

Іноземцям та особам без громадянства може бути наданий притулок в порядку, встановленому законом.

20.

Стаття 27 (Стаття 22)

 

 

Стаття 27

21.

Кожна людина має невід'ємне право на життя.

-68- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину першу статті 27 (22) виключити.

 

Відхилено

Кожна людина має невід'ємне право на життя.

 

 

-69- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частини першу і другу статті 27 (22) викласти в редакції відповідних статей проекту від 04.06.1996 р.

 

Враховано

 

 

 

-70- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частини першу та другу статті 27 (22) об'єднати в одну, виклавши її в редакції:

"Держава гарантує кожній людині невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя".

 

Враховано частково

 

22.

Нікого не може бути свавільно позбавлено життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

-71- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину другу статті 27 (22) після слів "життя людини" доповнити словами "гарантувати її недоторканність і безпеку".

 

Відхилено

Нікого не може бути свавільно позбавлено життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

 

 

-72- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині другій статті 27 (22) після слів "обов'язок держави" записати "державних органів", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-73- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Частину другу статті 27 (22) викласти в редакції:

"Нікого не можна свавільно позбавити життя".

 

Враховано частково

 

 

 

-74- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині другій статті 27 (22) замість слова "нікого" записати "ніхто".

 

Відхилено

 

23.

Кожен має право захищати своє життя і життя інших людей від протиправних посягань.

-75- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину третю статті 27 (22) викласти в редакції: "Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя та здоров'я інших людей від протиправних посягань".

 

Враховано

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

 

 

-76- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

В частині третій статті 27 (22) замість сполучника "і" записати слова "а також".

 

Враховано

 

 

 

-77- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину третю статті 27 (22) після слів "протиправних посягань" доповнити словами "протиправні посягання на життя людини караються законом".

 

Відхилено

 

24.

Стаття 28 (Стаття 23)

-78- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 28 (23) доповнити положенням:

"Особи чи установи, які порушили ці права, несуть відповідальність у відповідності з законом".

 

Відхилено

Стаття 28

25.

Кожен має право на повагу до його гідності.

-79- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 28 (23) викласти в редакції: "Кожному громадянину гарантується право на повагу його гідності".

 

Враховано частково

Кожен має право на повагу до його гідності.

 

 

-80- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У частині першій статті 28 (23) замість слова "гідності" записати "особи".

 

Відхилено

 

 

 

-81- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 28 (23) викласти в редакції:

"Кожен має право на повагу до власної гідності".

 

Враховано

 

26.

Нікого не може бути піддано катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

-82- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 28 (23) викласти в редакції:

"Ніхто не повинен зазнавати тортур, жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження чи покарання."

 

Враховано частково

Нікого не може бути піддано катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

 

 

-83- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Частини другу і третю статті 28 (23) викласти в редакції: "Нікого не може бути піддано катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність чи ушкоджує здоров'я, поводженню або покаранню.

Жодна людина не може бути без її вільної згоди піддана медичним, науковим чи іншим дослідам".

 

Враховано

 

 

 

-84- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину другу статті 28 (23) після слів "що принижує його" доповнити словом "честь", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-85- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Частину другу статті 28 (23) розпочати словами"Ніхто не може бути підданий", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-86- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині другій статі 28 (23) замість слова "нікого" записати "ніхто".

 

Відхилено

 

27.

Жодна людина не може бути без її вільної згоди піддана медичним чи науковим дослідам.

-87- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

`Частину третю статті 28 (23) викласти в редакції:

"Жодна людина не може бути піддана медичним, науковим, соціальним чи іншим дослідженням".

 

Враховано частково

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

 

 

-88- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину третю статті 28 (23) викласти в редакції:

"Жодна людина не може бути без її вільної згоди піддана медичним, науковим чи іншим дослідам", оскільки треба захистити громадян від загрози стати жертвами не тільки медичних чи наукових, а й усіх експериментів.

 

Враховано

 

 

 

-89- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину третю статті 28 (23) викласти в редакції:

"Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана науковим дослідам".

 

Відхилено

 

28.

Стаття 29 (Стаття 24)

-90- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 29 (24) викласти в редакції:

"Кожна людина має право на свободу і особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду чи з санкції прокурора і тільки на підставах, визначених законом.

У разі нагальної необхідності попередження або припинення злочинів уповноважені на те органи можуть застосовувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом 48 годин має бути перевірена судом чи прокурором. Затримана особа негайно звільняється, якщо впродовж 48 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивоване рішення суду про тримання від вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому повинно бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити затримання до суду".

 

Враховано частково

Стаття 29

 

 

-91- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

У статті 29 (24) більш точно визначити слова "негайного звільнення" та "негайного повідомлення".

 

Відхилено, поправка не зформульована

 

 

 

-92- Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339)

Статтю 29 (24) доповнити положенням у редакції:

"Близькі родичі особи, яка перебуває під слідством, вправі відмовитись від свідчень, що погіршують його участь".

 

Відхилено

 

29.

Кожна людина має право на свободу і особисту недоторканність.

-93- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Частину першу статті 29 (24) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожній людині право на свободу і особисту недоторканність".

 

Враховано частково

Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

 

 

-94- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину 1 статті 29 (24) розпочати словами "Держава гарантує кожній людині", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

30.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах, визначених законом.

-95- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Частину другу статті 29 (24) викласти в редакції: "Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду або за санкцією прокурора і тільки на підставах, визначених законом".

 

Враховано частково

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, визначених законом.

 

 

-96- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині другій статті 29 (24) після слів "рішенням суду" доповнити словами "чи з санкції прокурора".

 

Відхилено

 

 

 

-97- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині другій статті 29 (24) після слів "рішення суду" записати "чи санкції прокурора", далі за текстом. Термін 48 годин замінити "протягом 72 годин".

 

Відхилено

 

 

 

-98- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину другу статті 29 (24) розпочати словами "Нікого не може бути заарештовано або утримувано під вартою", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-99- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині другій статті 29 (24) слово "триматися" замінити словом "утримуватися".

 

Відхилено

 

 

 

-100- Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

У частині другій статті 29 (24) слова "за вмотивованим рішенням суду" замінити словами "з санкції прокурора";

 

Відхилено

 

31.

У разі нагальної потреби запобігти злочину чи його перепинити, уповноважені на те органи можуть застосовувати тримання людтнт під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом 48 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо впродовж 48 годин з моменту затримання їй не вручено обґрунтоване рішення суду про тримання під вартою.

-101- Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

У частині третій статті 29 (24) слова "має бути перевірена судом" та "обгрунтоване рішення суду" замінити відповідно словами "має бути перевірена прокурором" та "обгрунтована постанова прокурора".

 

Відхилено

У разі нагальної потреби запобігти злочину чи його перепинити, уповноважені на те законом органи можуть застосовувати тримання людини під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом семидесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо впродовж семидесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено умотивоване рішення суду про тримання під вартою.

 

 

-102- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Частину третю статті 29 (24) після слів "має бути перевірена судом" доповнити словами "чи прокурором", після слів "вмотивоване рішення суду" доповнити словами "чи санкцію прокурора". Слова "протягом 48 годин" замінити словами "протягом 24 годин", слова "впродовж 48 годин" замінити словами "впродовж 24 годин".

 

Відхилено

 

 

 

-103- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У частині третій статті 29 (24) замість слів "має бути перевірена судом" записати "має бути перевірена прокурором", замість слів "обгрунтоване рішення суду" записати "обгрунтована постанова прокурора".

 

Відхилено

 

 

 

-104- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У частині третій статті 29 (24) після слів "не вручено" записати слово "умотивоване", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-105- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині третій статті 29 (24) після слів "рішення суду" доповнити словами "чи прокурора".

 

Відхилено

 

 

 

-106- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину третю статті 29 (24) після слів "протягом 48 годин має бути перевірена судом" доповнити словом "або прокурором", цифру "48" замінити на "72", після слова "суду" доповнити словом "або санкція прокурора".

 

Відхилено

 

 

 

-107- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині третій статті 29 (24) замість слів "запобігти злочину чи його перепинити" записати "запобігання злочину чи його перепинення", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-108- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У частині третій статті 29 (24) слова "має бути перевірена судом" та "обгрунтоване рішення суду" замінити відповідно словами "має бути перевірена прокурором" та "обгрунтована постанова прокурора".

 

Відхилено

 

 

 

-109- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Третю частину статті 29 (24) після слів "бути перевірена судом" доповнити словами "чи прокурором", а після слів "рішення суду" доповнити словами "чи санкцію прокурора", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-110- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині третій статті 29 (24) слово "тримання" замінити на слово "утримування".

 

Відхилено

 

 

 

-111- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині третій статті 29 (24) слово "обгрунтоване" замінити на "вмотивоване".

 

Враховано

 

32.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання.

-112- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частини четверту, п'яту і шосту статті 29 (24) викласти в редакції: "Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно і зрозумілою йому мовою повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання. (Необхідно привести у відповідність зі ст.5, п.2; ст.6, п.3 Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини).

Кожний затриманий, заарештований має право у будь-який час оскаржити в суді свій арешт або затримання.

Про затримання або арешт людини має бути негайно повідомлено родичам затриманого чи заарештованого".

 

Враховано частково

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника з моменту затримання.

 

 

-113- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину четверту статті 29 (24) після слів "та надано можливість" доповнити словами "негайно оскаржити ці дії в суді".

 

Відхилено, вжито оціночне поняття

 

 

 

-114- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині четвертій статті 29 (24) замість слова "невідкладні" записати "негайно", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-115- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 29 (24) до четвертої частини після слова "затримання" додати "чи арешту".

 

Відхилено

 

33.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

-116- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

До п'ятої частини статті 29(24) після слова "затриманий" додати "чи арештований", далі за текстом.

 

Відхилено

Кожен затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

34.

Про затримання або арешт людини мають бути негайно повідомлені родичі затриманого.

 

 

Про затримання або арешт людини має бути негайно сповіщено родичів затриманого.

35.

Стаття 30 (Стаття 25)

 

 

Стаття 30

36.

Кожному ґарантується недоторканність житла.

-117- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину першу статті 30 (25) викласти в редакції:

"недоторканність житла охороняється законом".

 

Відхилено

Кожному гарантується недоторканність житла.

 

 

-118- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 30 (25) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному недоторканність житла".

 

Враховано

 

37.

Не допускається проникнення до житла та до іншого володіння особи, проведення в них обшуку та огляду інакше як за обґрунтованим рішенням суду.

-119- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину другу статті 30 (25) після слів "рішенням суду" доповнити словами "чи санкції прокурора".

 

Відхилено

Не допускається проникнення до житла та до іншого володіння особи, проведення в них обшуку та огляду інакше як за умотивованим рішенням суду.

 

 

-120- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 30 (25) після слів "проведення в них обшуку і огляду" доповнити словами "з наступним обов'язковим мотивованим рішенням суду щодо необхідності цих дій".

 

Відхилено

 

 

 

-121- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

У частині другій статті 30(25) слова "за обгрунтованим рішенням суду" виключити, замінивши їх на "за санкцією прокурора".

 

Відхилено

 

 

 

-122- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині другій статті 30 (25) замість слів "не допускається" записати "забороняється", далі за текстом.

 

Відхилено

 

38.

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, можливий інший, визначений законом, порядок проникнення до житла та до іншого володіння особи, проведення в них обшуку і огляду.

-123- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 30 (25) викласти в редакції:

"У невідкладних випадках, визначених законом, пов'язаних із безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, врятуванням життя та майна, можливий інший, визначений законом, порядок проникнення до житла та іншого володіння особи, проведення в них обшуку і огляду."

 

Враховано

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, визначений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них обшуку і огляду.

 

 

-124- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину третю статті 30 (25) після слів "у невідкладних випадках" доповнити словами "визначених законом".

 

Відхилено

 

 

 

-125- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині третій статті 30 (25) замість слова "можливий" записати "допускається", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-126- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині третій статті 30 (25) слова "вчиненні злочину" замінити словами "скоєнні злочину".

 

Відхилено

 

39.

Стаття 31 (Стаття 26)

-127- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У статті 31 (26) слово "запобіганню" замінити на слово "запобігання", далі за текстом.

 

Відхилено

Стаття 31

 

 

-128- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Статтю 31 (26) після слів "за рішенням суду" доповнити словами "чи з санкції прокурора".

 

Відхилено

 

 

 

-129- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У статті 31 (26) слова "з метою запобігання" замінити словами "з метою запобігти".

 

Враховано

 

 

 

-130- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Із статті 31 (26) виключити слова "лише за рішенням суду на підставі закону".

 

Відхилено

 

 

 

-131- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У статті 31 (26) виключити слова "з'ясування істини", "за рішенням суду".

 

Відхилено

 

40.

Кожному ґарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути визначені законом з метою запобіганню злочинам чи з'ясування істини під час розслідування і розгляду кримінальних справ і лише за рішенням суду на підставі закону.

-132- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У статті 31 (26) конкретизувати, за рішенням якого органу може порушуватись таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних даних та іншої кореспонденції.

 

Враховано

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом з метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час розслідування або розгляду кримінальної справи, якщо іншими способами отримати інформацію неможливо.

 

 

-133- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Із статті 31 (26) слова "на підставі закону" виключити.

 

Знято автором

 

 

 

-134- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У частині першій статті 31 (26) слова "з метою запобігання злочинам" замінити на "з метою припинення злочинів".

 

Відхилено

 

 

 

-135- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Статтю 31 (26) викласти в редакції:

"Виняток з цього допускається лише за рішенням суду у випадках, встановлених законом з метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час розслідування або розгляду кримінальної справи".

 

Враховано частково

 

 

 

-136- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Із статті 31 (26) виключити слова "за рішенням суду".

 

Відхилено

 

 

 

-137- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Із тексту статті 31 (26) виключити слова "запобігання злочинам чи".

 

Знято

 

 

 

-138- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У частині першій статті 36 (31) виключити слова "політичні партії" і "політичних".

 

Відхилено

 

 

 

-139- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 31 (26) після слова "лише" доповнити словами "з санкції прокурора або".

 

Відхилено

 

 

 

-140- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Виключити у статті 31 (26) друге речення.

 

Відхилено

 

 

 

-141- Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

У статті 31 (26) замість слова "за рішенням суду" записати "з санкції прокурора".

 

Відхилено

 

41.

Стаття 32 (Стаття 27)

-142- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 32 (27) викласти в редакції:

"Ніхто не може бути підданий свавільному втручанню у його особисте і сімейне життя, свавільним посяганням на недоторканність його житла, тайну кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожний громадянин України має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань.

Ніхто не може бути підданий арешту інакше як на підставі судового рішення або санкції прокурора".

 

Враховано частково

Стаття 32

42.

Ніхто не може зазнавати втручання у його особисте і сімейне життя крім випадків, передбачених Конституцією України.

-143- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 32 (27) викласти в редакції:

"Держава гарантує захист громадян від свавільного втручання в їх особисте та сімейне життя".

 

Враховано частково

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя крім випадків, передбачених Конституцією України.

 

 

-144- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Зміст частини першої статті 32 (27) доцільно підтвердити посиланням на конкретні статті Конституції.

 

Відхилено, зформульовано нечітко

 

 

 

-145- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 32(27) вилучити слова "крім випадків, передбачених Конституцією". (Конституція таких випадків не передбачає. Мають бути загальні обмеження, які викладені у ст.64 (ст.60).

 

Відхилено

 

43.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

-146- Президент України

Другу і третю частини статті 32 (27) викласти в редакції Конституційної комісії, оскільки, по-перше, мова може йти про заборону збирання й поширення саме конфіденційної інформації (частина друга), по-друге, держава має охороняти відомості, які є державною або іншою захищеною законом таємницею. В іншому випадку, наприклад, злочинець матиме конституційне право на ознайомлення з матеріалами оперативно-розшукової діяльності щодо нього.

 

Враховано

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

 

-147- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У частині другій статті 32 (27) слово "конфіденційної" замінити словом "компрометуючої".

 

Відхилено

 

 

 

-148- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 32 (27) виключити текст після слів: "про особу без її згоди".

 

Відхилено

 

 

 

-149- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину другу статті 32 (27) доповнити словами "і лише в інтересах національної безпеки та економічного добробуту та прав людини".

 

Відхилено

 

44.

Кожний громадянин має право знайомитись в органах державної влади, установах і організаціях, органах місцевого самоврядування з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

-150- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині третій статті 32 (27) слово "знайомитись" замінити на слово "на ознайомлення", далі за текстом.

 

Відхилено

Кожен громадянин має право знайомитися в органах державної влади, установах і організаціях, органах місцевого самоврядування з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

 

 

-151- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину четверту статті 32 (27) закінчити словами: "з відомостями про себе", решту тексту виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-152- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині третій статті 32 (27) слово "знайомитись" замінити словом "знайомитися".

 

Враховано

 

 

 

-153- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині третій статті 32 слова "державною або іншою" виключити.

 

Відхилено

 

45.

Кожному ґарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе та вимагати вилучення будь-якої інформації, зібраної в протизаконний спосіб, а також на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації.

-154- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину четверту статті 32 (27) після слів "кожному гарантується" доповнити словами: "безоплатний судовий захист", далі за текстом.

 

Відхилено

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та вимагати вилучення будь-якої інформації, зібраної в протизаконний спосіб, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації.

 

 

-155- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

"Кожному ґарантується судовий захист права спростовувати інформацію про себе, що не відповідає дійсності, та вимагати вилучення будь-якої інформації, зібраної в протизаконний спосіб, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди, спричиненої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації."

 

Враховано

 

 

 

-156- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину четверту статті 32 (27) викласти в редакції: "Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе чи свою сім'ю та вимагати вилучення будь-якої інформації", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-157- Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину четверту статті 32 (27) викласти в редакції:

"Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе та вимагати її вилучення, а також на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації".

 

Враховано

 

 

 

-158- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину четверту статті 37 (32) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"До вступу в силу рішення суду діяльність відповідного громадського об'єднання може бути призупинена за одноособовим рішенням судді за місцем реєстрації відповідного громадського об'єднання".

 

Враховано частково

 

 

 

-159- Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 4 статті 32 (27) викласти в редакції:

"Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе та вимагати її вилучення, а також на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації".

 

Враховано

 

 

 

-160- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині четвертій статті 32 (27) слова "завданої збиранням, збереженням, використанням та поширенням такої інформації" виключити.

 

Відхилено

 

46.

Стаття 33 (Стаття 28)

 

 

Стаття 33

47.

Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, ґарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільного залишення території України, за винятком обмежень, які визначаються законом.

-161- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

При формулюванні статті 33 (28) повернутися до редакції статті 28, передбачивши обмеження в інтересах національної безпеки.

 

Відхилено

Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

 

 

-162- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 33 (28) доповнити словами "обмеження права на свободу пересування громадян можуть накладатися лише в судовому порядку".

 

Відхилено

 

 

 

-163- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину першу статті 33 (28) після слова "свобода" доповнити словами "і безпека", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-164- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Частину першу статті 33 (28) після слів "обмежень" викласти у редакції проекту, схваленого Конституційною комісією.

 

Відхилено

 

 

 

-165- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину першу статті 33 (28) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-166- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині першій статті 33 (28) слова "право вільного залишення територій" замінити словами "право вільно залишити територію".

 

Враховано

 

 

 

-167- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину першу статті 33 (28) доповнити словами "а також насильній асиміляції".

 

Відхилено

 

 

 

-168- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину першу статті 33 (28) доповнити словами "в інтересах охорони національної безпеки, громадського порядку, здоров'я населення".

 

Відхилено

 

48.

Громадянин України не може бути позбавлений права на повернення в Україну в будь-який час.

-169- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Доповнити статтю 33 (28) частиною третьою такого змісту:

"Кожний має право визначити свою національну приналежність. Держава створює умови для збереження і захисту національно-етнічних особливостей людини".

 

Відхилено

Громадянин України не може бути позбавлений права на повернення в Україну в будь-який час.

 

 

-170- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Положение части второй статьи 33 (28) логично было бы перенести в статью 25 полностью, посвященную вопросам лишения и предоставления гражданства.

 

Відхилено

 

 

 

-171- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину другу статті 33 (28) доповнити словами "без добровільної письмової згоди".

 

Відхилено

 

49.

Стаття 34 (Стаття 29)

-172- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 34 (29) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на свободу слова і на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію. Неправомірне використання інформації тягне відповідальність згідно із законом".

 

Враховано частково

Стаття 34

 

 

-173- Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 34 (29) доповнити новою частиною:

"Ніхто не може переслідуватися, зазнавати будь-яких обмежень, утисків за свої переконання".

 

Враховано в іншій редакції

 

 

 

-174- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 34 (29) розпочати додатковою частиною:

"Держава забезпечує захист національного інформаційного простору, сприяє задоволенню інформаційних потреб кожного громадянина".

 

Відхилено

 

 

 

-175- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 34 (29) викласти в редакції:

"Кожному громадянину України гарантується право на свободу думки, совісті та релігії, свободу переконань і на вільне висловлення їх, в тому числі вільно отримувати та розповсюджувати інформацію й ідеї незалежно від державних кордонів, у порядку, визначеному законами України".

 

Враховано частково

 

50.

Кожному ґарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

-176- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

У частині першій статті 34 (29) виключити слова "думки і", замість слова "на" записати "та".

 

Відхилено

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

 

 

-177- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 34 (29) викласти в редакції:

"Кожному гарантується свобода слова і вільне висловлення власних поглядів і переконань".

Доповнити частину другу статті 34 (29) словами: "а також відстоювати свої авторські права на цю інформацію, захищати її відповідно до чинного законодавства від фальсифікації, спроб безпідставного спростування".

 

Враховано частково

 

51.

Кожен має право вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб за своїм вибором.

-178- Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

У частині другій статті 34 (29) записати:

"Цензура заборонена", тобто вилучити зі статті 14, яка регулює суспільні відносини, і перенести у статтю 34, яка регулює інформаційні відносини.

 

Відхилено

Кожен має право вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

 

 

-179- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину другу статті 34 (29) викласти в редакції:

"Кожен має право вільно і незалежно від державних кордонів збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб за своїм вибором".

 

Відхилено

 

 

 

-180- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У частині другій статті 34 (29) після слів "має право" записати "безперешкодно дотримувати своїх переконань, змінювати їх", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-181- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Частину другу статті 34 (29) після слів "в інший спосіб за своїм вибором" доповнити словами "якщо це не завдає шкоди іншій особі", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-182- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Частину другу статті 34 (29) після слова "інформацію" доповнити словами "яка не є державною або іншою захищеною законом таємницею", далі за текстом.

 

Відхилено

 

52.

Здійснення цих свобод може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутаціїабо прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

-183- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину третю статті 34 (29) викласти в редакції:

"Здійснення цих свобод може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку".

 

Враховано частково

Здійснення цих свобод може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

 

 

-184- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині третій статті 34 (29) слова "заворушенням" та "прав інших людей" також виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-185- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину третю статті 34 (29) викласти в редакції:

"Здійснення цих свобод буде обмежене законами". Конкретні види обмежень, механізм їх втілення повинні бути розписані у відповідних законодавчих актах".

 

Враховано частково

 

 

 

-186- Н.д.Самойлик К.С.(Округ N 403)

Із частини третьої статті 34(29) виключити слова "здійснення цих свобод може бути обмежена законом".

 

Відхилено

 

 

 

-187- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину третю статті 34 (28) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-188- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Частина третя статті 34 (29) за своїм змістом входить у протиріччя з визначеним у першій частині гарантованим правом на свободу думки і вільне вираження своїх поглядів і переконань.

 

Відхилено

 

 

 

-189- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину третю статті 34 (29) розпочати словами: "здійснення свободи слова може", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-190- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині третій статті 34 (29) замість слова "національної" записати "державної", слово "заворушенням" виключити, замість слова "репутації" записати "честі і гідності", слово "авторитет" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-191- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині третій статті 34 (29) виключити слова "для захисту репутації або прав інших людей", оскільки для цього існують суди.

Замінити слова "для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно" словами "з метою нерозголошення відомостей, які відповідно до чинного законодавства становлять державну таємницю".

Слова "для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя" замінити на слова: "в інтересах передбачених законодавством заходів правоохоронних органів, слідства та правосуддя".

 

Відхилено

 

53.

Стаття 35 (Стаття 30)

 

 

Стаття 35

54.

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

-192- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Доповнити частину першу статті 35 (30) положенням такого змісту:

"кожний має право визначити свою національну приналежність. Держава створює умови для збереження і захисту національно-етнічних особливостей людини".

 

Відхилено

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

 

 

-193- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Частину першу статті 35 (30) після слів "релігійну діяльність" доповнити словами "чи атеїстичну пропаганду".

 

Відхилено

 

 

 

-194- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину першу статті 35 (30) викласти в редакції:

"Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно в складі канонічно визнаних релігійних об'єднань релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність", бо треба поставити перешкоди на шляху діяльності таких об'єднань, як "Аум сенріке" чи "Біле братство" тощо.

 

Враховано частково

 

 

 

-195- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті 35 (30) доповнити словами: "або вести атеїстичну діяльність, яка не суперечить закону".

 

Відхилено

 

 

 

-196- Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

Частину першу статті 35 (30) викласти в редакції:

"Кожен має право на свободу совісті. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вести релігійну діяльність або атеїстичну пропаганду".

 

Враховано частково

 

 

 

-197- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Частину першу статті 35 (30) викласти в редакції:

"Кожен має право на свободу світогляду і віровизнання. Це право включає свободу визнавати будь-яку релігію або не визнавати жодної, безперешкодно здійснювати одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".

 

Враховано частково

 

55.

Здійснення цього права може бути обмежене законом і лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення, або захисту прав і свобод інших людей.

-198- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину другу статті 35 (30) виключити.

 

Відхилено

Здійснення цього права може бути обмежене законом і лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення, або захисту прав і свобод інших людей.

 

 

-199- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині другій статті 35 слова "здоров'я і моральності населення" виключити, записавши замість них слова "фізичного і морального здоров'я населення".

 

Відхилено

 

56.

Церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від держави. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

-200- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину третю статті 35 (30) доповнити словами "державна школа відокремлена від церкви".

 

Відхилено

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

 

 

-201- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину третю статті 35 (30) розпочати словами: "Церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-202- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Частину третю статті 35(30) викласти в редакції:

"Церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова".

 

Враховано частково

 

 

 

-203- Н.д.Самойлик К.С.(Округ N 403)

Частину третю статті 35(30) після слова "держави" доповнити словами "та школи".

 

Відхилено

 

 

 

-204- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині третій статті 35 (30) замість слів "Церква (релігійні організації)" записати "Церква та релігійні організації", далі за текстом. (Церква і релігійна організація - це не одне і те ж).

 

Враховано

 

 

 

-205- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину третю статті 35 (30) доповнити словами:

"Войовниче безбожництво будь-яких угруповань і об'єднань, як і діяльність окремих осіб, заборонено".

 

Відхилено

 

 

 

-206- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину третю статті 35 (30) викласти в редакції:

"Церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Розпалювання ворожнечі і ненависті у зв'язку з релігійними віруваннями або атеїстичними переконаннями забороняється".

 

Враховано частково

 

 

 

-207- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині третій статті 35 (30) перше речення продовжити словами "а навчальні, виховні заклади від релігії".

 

Відхилено

 

 

 

-208- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину третю статті 35 (30) доповнити словами "розпалення ворожнечі і ненависті у зв'язку з релігійними віруваннями забороняється".

 

Відхилено

 

 

 

-209- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 35 (30) після слів "від держави" доповнити словами "та школи, інших, крім духовних, навчальних та виховальних закладів", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-210- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

У частині 3 статті 35 після слів "відокремлені від держави" записати "а школа від церкви".

 

Відхилено

 

 

 

-211- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Частину третю статті 35 (30) доповнити словами "школа відокремлена від церкви".

 

Відхилено

 

 

 

-212- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Частину третю статті 35 (30) доповнити словами "школа відокремлена від церкви, а церква - від школи", "держава - від церкви".

 

Відхилено

 

 

 

-213- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину третю статті 35 (30) викласти в редакції:

"Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави та системи народної освіти".

 

Відхилено

 

 

 

-214- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині третій статті 35 (30) після слів "жодна релігія" записати "чи філософська система", далі за текстом.

 

Відхилено

 

57.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, коли виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, цей обов'язок має бути замінений альтернативною (невійськовою) службою.

-215- Н.д.Федорин Я.в.(Округ N 4)

У частині четвертій статті 35 (30) із слова "(невійськовою)" зняти дужки.

 

Відхилено

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, цей обов'язок має бути замінений альтернативною (невійськовою) службою.

58.

Стаття 36 (Стаття 31)

-216- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Доповнити статтю 36 (31) словами:

"Фінансування державою політичних партій, громадських організацій і масових рухів не допускається. Партії і масові рухи не мають права одержувати фінансову і матеріально-технічну допомогу від іноземних держав, організацій і громадян. Втручання у внутрішні справи об'єднань громадян з боку держави, а також політичних партій та інших об'єднань не допускається".

 

Відхилено

Стаття 36

 

 

-217- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 36 (31) викласти в редакції:

"Кожен має право на свободу об'єднання, включаючи створення політичних партій, професійних спілок, жіночих, молодіжних та інших громадських організацій, участь у масових рухах для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Здійснення цього права не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які передбачені Конституцією і законами України.

Політичні партії в Україні сприяють виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України.

Партії та громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання.

Усі громадські об'єднання рівні перед законом, можуть бути заборонені і розпущені лише в судовому порядку".

 

Враховано частково

 

 

 

-218- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 36 (31) розпочати додатковою частиною в редакції: "В Україні вільно створюються та діють у відповідності з чинним законодавством об'єднання громадян - політичні партії та громадські організації".

 

Відхилено

 

 

 

-219- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Статтю 36 (31) доповнити положенням:

"Будь-які об'єднання чи організації та їх члени, що мають іноземне підпорядкування, повинні відповідно зареєструватися в установленому законом порядку".

 

Відхилено

 

59.

Кожен має право на свободу об'єднання у політичні партії і громадські орґанізації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, визначених законом в інтересах національної та громадської безпеки, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

-220- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

У частині першій статті 36 (31) замість слова "національної" записати "державної".

 

Відхилено

Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії і громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної та громадської безпеки, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

 

 

-221- Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу статті 36 (31) закінчити словами: "визначених законом", далі текст виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-222- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Із частини першої статті 36 (31) виключити текст після слів "інших інтересів".

 

Відхилено

 

 

 

-223- Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

У частині першій статті 36 (31) виключити слово "національної та". Далі по всьому тексту не вживати слова "національна", "національної" і т.д.

 

Відхилено

 

 

 

-224- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині першій статті 36 (31) виключити слова "національної та громадської безпеки".

 

Відхилено

 

 

 

-225- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Першу частину статті 36(31) після слова "задоволення" викласти у редакції: "інших інтересів, включаючи право створювати та добровільно вступати до професійних спілок для забезпечення захисту економічних і соціальних інтересів".

 

Враховано

 

 

 

-226- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині першій статті 36 (31) після слова "національної" записати "екологічної".

 

Відхилено

 

60.

Політичні партії в Україні є основою політичної системи і сприяють виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюється законом.

-227- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Початок частини другої статті 36 (31) викласти в редакції:

"Політичні партії в Україні сприяють формуванню і виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах", далі за текстом.

 

Враховано

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються законом.

 

 

-228- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 36 (31) після слова "партіях" доповнити словом "можуть", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-229- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину другу статті 36 (31) викласти в редакції:

"Основою політичної системи держави є Конституція (Основний Закон). Політичні партії і об'єднання громадян діють на демократичних засадах і сприяють волевиявленню громадян в подальшому політичному, економічному та соціальному розвитку держави".

 

Відхилено

 

 

 

-230- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 36(31) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-231- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Із частини другої статті 36 (31) виключити слова "політичні партії в Україні є основою політичної системи".

 

Враховано

 

 

 

-232- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

У частині другій статті 36 (31) виключити слова "є основою політичної системи і". Замість слів "беруть участь у виборах" записати "мають право брати участь у виборах" або передбачити право участі у виборах і інших об'єднань громадян, оскільки це передбачено діючим законодавством (наприклад, ст.14 Закону України "Про національні меншини в Україні" передбачає право національних об'єднань висувати кандидатів у депутати тощо).

 

Враховано частково

 

 

 

-233- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

У частині другій статті 36 (31) слова "Політичні партії в Україні" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-234- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину другу статті 36 (31) викласти в редакції:

"Громадяни мають право вільно об'єднуватися у політичні партії для задоволення своїх політичних інтересів", далі за текстом.

 

Знято

 

 

 

-235- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині другій статті 36 (31) слова "є основою політичної системи" виключити.

 

Враховано

 

 

 

-236- Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу статті 36 (31) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"Фінансування державою політичних партій, громадських організацій і масових рухів не допускається. Партії і масові рухи не мають права отримувати фінансову і матеріально-технічну допомогу від іноземних держав, організацій і громадян.

Партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань".

 

Враховано частково

 

 

 

-237- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Частину другу статті 36 (31) доповнити положенням: "Фінансування державою політичних партій, громадських організацій і масових рухів не допускається. Партії і масові рухи не мають права одержувати фінансову і матеріально-технічну допомогу від іноземних держав, організацій і громадян".

 

Відхилено

 

 

 

-238- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 36 (31) виключити слова "політичні партії в Україні є основою політичної системи".

Частину другу викласти в редакції:

"Політичні партії в Україні сприяють формуванню і виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-239- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 36 (31) виключити слова "є основою політичної системи".

 

Враховано

 

 

 

-240- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У другій частині статті 36(31) замість слів "є основою" записати "є елементом".

 

Враховано

 

 

 

-241- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші

Частину другу статті 36 (31) викласти в редакції:

"Політичні партіі в Україні є основою політичної системи, сприяють виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах і фінансуються державою у встановленому законом порядку".

Крім того, статтю завершити текстом:

"Об'єднанням громадян гарантуються умови для виконання статутних завдань".

 

Відхилено

 

 

 

-242- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Початок статті 36 (31) викласти в редакції:

"Політичні партії в Україні сприяють формуванню і виявленню політичної волі громадян, беруть участь у виборах", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-243- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині другій статті 36 (31) між словами "членами" й "політичних" вставити слово "українських".

 

Відхилено

 

61.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціямия, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності та утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Всі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються лише законом.

-244- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Із частини третьої статті 36 (31) виключити друге речення.

 

Відхилено

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності та утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їхніх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються лише законом.

 

 

-245- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину третю статті 36 (31) доповнити словами:

"Громадяни мають право на членство у професійних спілках з метою захисту власних трудових і соціально-економічних прав та інтересів".

 

Враховано

 

 

 

-246- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину третю статті 36 (31) викласти в редакції:

"Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів".

 

Враховано

 

 

 

-247- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Частину третю статті 36 (31) викласти в редакції:

"Громадяни" України мають право без будь-яких обмежень об'єднуватись у професійні спілки для захисту своїх трудових прав, економічних і соціальних інтересів. Належність чи неналежність до профспілок не може бути підставою для обмежень прав і свобод громадян.

Держава визнає профспілки повноважними представниками і захисниками трудових, соціальних, економічних прав та інтересів громадян.

Усі профспілки мають і користуються рівними правами. Профспілки не залежні у своїй діяльності від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, будь-яких господарських та фінансових органів, політичних, релігійних та інших громадських організацій, їм не підзвітні та не підконтрольні.

Профспілки беруть участь у розробці нормативних актів з трудових та соціально-економічних питань і здійснюють контроль за їх виконанням."

У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами сьомою та восьмою.

 

Враховано частково

 

62.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання.

-248- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У четвертій частині статті 36(31) після словосполучення "до вступу у будь-яке об'єднання" додати слово "громадян", далі за текстом.

 

Враховано в іншій редакції

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за приналежність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

63.

Усі об'єднання громадян і рівні перед законом.

-249- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині п'ятій статті 36 (31) виключити сполучник "і".

 

Враховано

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

 

 

-250- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

П'яту частину статті 36(31) викласти у редакції:

"Усі об'єднання громадян рівні перед законом".

 

Враховано

 

64.

Стаття 37 (Стаття 32)

-251- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 37 (32) доповнити словами:

"Не допускається створення, діяльність політичних партій, які отримують матеріальну підтримку з-за кордону".

 

Відхилено, в нормі закладено протиріччя

Стаття 37

 

 

-252- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 37 (32) виключити, тому що положення статті не конкретні, обмежують діяльність партій, об'єднань. Такі обмеження треба закладати в законах прямої дії.

 

Відхилено, пропозиція не конкретна

 

65.

Утворення і діяльність політичних партій та громадських орґанізацій, програмні цілі, або ж дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу шляхом насильства, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняються.

-253- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 37 (32) викласти в редакції:

"Партії і громадські об'єднання можуть бути заборонені і розпущені лише в судовому порядку, якщо їх програмні цілі, утворення і діяльність спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу шляхом насильства, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, пропаганду війни і насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, зазіхання на права і свободи людини. Партії і громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних підприємствах".

 

Враховано частково

Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

 

 

-254- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину першу статті 37 (32) після слів "права і свободи людини" доповнити словами "її недоторканність і безпеку", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-255- Н.д.Сікалов В.І.(Округ N 119)

Частину першу статті 37 (32) після слів: "політичних партій" доповнити словами: "та релігійних об'єднань", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-256- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 37 (32) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-257- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині першій статті 37 (32) після слова "забороняються" записати слово "розпускаються".

 

Відхилено

 

66.

Політичні партії та громадські орґанізації не можуть мати воєнізованих формувань.

-258- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину другу статті 37 (32) після слова "здійснюється" доповнити словом "виключно", далі за текстом.

Відхилено

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.

 

 

-259- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 37 (32) виключити.

Відхилено

 

67.

Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних організаціях.

-260- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині третій статті 37 (32) текст після слів "військових формуваннях" виключити.

Заборона діяльності партій на підприємствах, у навчальних закладах суперечить правам людини. Слід записати, що ці парторганізації не можуть втручатися в діяльність державних організацій, учбово-виховний процес і т.і.

Відхилено

Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах державної виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та в інших державних організаціях.

 

 

-261- Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

У частині третій статті 37 (32) замість слів "не допускається утворення" записати: "Допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій...", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-262- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Частину третю статті 37 (32) викласти в редакції:

"Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, інших об'єднань громадян, крім професійних спілок, в органах державної виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах (крім дитячих об'єднань) та інших державних організаціях", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-263- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині третій статті 37 (32), де йде мова про утворення і діяльність політичних партій, немає у переліку на заборону господарств інших форм власності, крім державної.

Відхилено

 

 

 

-264- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині третій статті 37 (32) виключити слова " і органах місцевого самоврядування", редакцію частини закінчити словами "військових формувань".

Відхилено

 

 

 

-265- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

У частині третій статті 37 (32) замість слів "виконавчої та судової влади і виконавчих" записати "влади і".

Відхилено

 

68.

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється в судовому порядку.

-266- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину четверту статті 37 (32) викласти в редакції:

"Заборона діяльності політичних партій та об'єднань громадян здійснюється в судовому порядку".

 

Враховано

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється в судовому порядку.

 

 

-267- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину четверту статті 37 (32) викласти в редакції:

"Діяльність політичних партій та об'єднань громадян може бути заборонена лише в судовому порядку".

 

Враховано частково

 

 

 

-268- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину четверту статті 37 (32) після слів "діяльності об'єднань громадян" доповнити словами "та політичних партій", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-269- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину четверту статті 37 (32) викласти в редакції: "Політичні партії та громадські об'єднання можуть бути заборонені і розпущені лише в судовому порядку".

 

Враховано частково

 

 

 

-270- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину четверту статті 37 (32) викласти в редакції: "Заборона діяльності політичних партій та громадських організацій здійснюється в судовому порядку."

 

Враховано

 

69.

Стаття 38 (Стаття 33)

-271- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статті 38, 40, 41, 42, 44, 48 викласти у редакції відповідних статей чинної Конституції.

Відхилено, пропозиція не зформульована

Стаття 38

 

 

-272- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 38 (33) викласти в редакції:

"Кожний громадянин України має право брати участь в управлінні державними і громадськими справами безпосередньо або через вільно обраних представників.

Громадяни України мають право рівного доступу до державної служби, а також служби в органах місцевого самоврядування. Для державних службовців ні в оплаті праці, ні в пенсійному забезпеченні, ні в інших винагородах не повинно встановлюватись привілеїв перед іншими громадянами, що працюють в державних установах та підприємствах.

Кожний громадянин має право вносити в державні органи пропозиції стосовно удосконалення їх діяльності, критикувати недоліки. Держава забезпечує формування системи розгляду скарг і заяв громадян, їх індивідуальних та колективних звернень, що виключає бюрократичні викривлення, порушення їх прав і законних інтересів, приниження гідності людської особистості. Окремим законом визначається строк такого розгляду та надання вмотивованої відповіді заявникам.

Переслідування за критику забороняється. Особи, які переслідують громадян за критику, притягаються до відповідальності".

 

Враховано частково

 

 

 

-273- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У кінці статті 38 (33) окремою частиною слід визначитись щодо вимог до державних службовців і функціонерів: освітній ценз, знання державної мови, декларація прибутків, медичне обстеження тощо.

Відхилено, пропозиція не зформульована

 

70.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування.

-274- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину першу статті 38 (33) викласти в редакції:

"Громадяни мають право брати участь у вирішенні питань державного значення через всеукраїнський і місцеві референдуми, бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування".

 

Враховано

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 

-275- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 38 (33) замість слів "у всеукраїнському та місцевому референдумі" записати "ініціювати, організовувати і проводити всеукраїнські та місцеві референдуми", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-276- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину першу статті 38 (33) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами. Це право забезпечується можливістю брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-277- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 38(33) перед словосполученням "місцевого самоврядування" додати слово "органи".

 

Враховано

 

71.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

-278- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину другу статті 38 (33) викласти в редакції:

"Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби".

 

Враховано

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

 

 

-279- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Частину другу статті 38 (33) після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "при наявності рівних умов".

Відхилено

 

72.

Стаття 39 (Стаття 34)

-280- Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 39 (34) викласти в редакції:

"Громадянам гарантується право збиратися мирно, без зброї, і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Обмеження цього права можуть визначатися законом".

 

Враховано частково

Стаття 39

 

 

-281- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 39 (34) викласти в редакції:

"Громадянам України гарантуються політичні свободи: слова, друку, зібрань, мітингів, вуличних проходжень і демонстрацій.

Громадяни України мають право на об'єднання в громадські організації, професійні спілки, політичні партії, які сприяють розвитку політичної активності і самодіяльності, захисту прав та задоволенню різнобічних інтересів.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання".

 

Враховано частково

 

73.

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

-282- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Доповнити частину першу статті 39 (34) після слова "демонстрації" словом "про що заздалегідь", далі за текстом.

 

Враховано

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

 

 

-283- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 39 (34) викласти в редакції проекту від 04.06.96 р.

Знято автором

 

 

 

-284- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Частину першу статті 39 (34) викласти в редакції:

"Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї, і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно, в терміни, визначені законом, сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-285- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 39 (34) доповнити словами "Умови організації цих заходів визначаються законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-286- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 39 (34) викласти в редакції проекту, прийнятого в першому читанні 04.06.96 року.

Знято

 

 

 

-287- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У частині першій статті 39 (34) слово "мирно" записати після слів "без зброї".

Відхилено

 

 

 

-288- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині першій статті 39 (34) виключити слова "мирно, без зброї".

Відхилено

 

 

 

-289- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 39(34) після слова "органи" викласти в редакції:

"державної виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-290- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині першій статті 39 (34) після слів "місцевого самоврядування" записати "для отримання відповідного дозволу про час і місце проведення".

Відхилено

 

74.

Обмеження цього права може визначатися за рішенням суду на підставі закону і лише в інтересах національної або громадської безпеки з метою запобігання заворушенням і злочинам, для охорони здоров'я населення і захисту прав і свобод інших людей.

-291- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 39 (34) викласти в редакції:

"Обмеження цього права можуть визначатися законом і лише в інтересах національної безпеки".

Відхилено

Обмеження цього права може встановлюватися судом на підставі закону і лише в інтересах національної або громадської безпеки з метою запобігання заворушенням і злочинам, для охорони здоров'я населення і захисту прав і свобод інших людей.

 

 

-292- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 39 (34) викласти в редакції:

"Обмеження цього права може визначатися за рішенням суду на підставі закону і лише в інтересах національної безпеки або громадського порядку; з метою припинення злочину чи заворушення, яке представляє загрозу для громадського порядку, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей".

 

Враховано частково

 

 

 

-293- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У частині другій статті 39 (34) слова "з метою запобігання заворушенням і злочинам" замінити словами "з метою припинення заворушень і злочинів".

Відхилено

 

 

 

-294- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину другу статті 39 (34) закінчити словами "на підставі закону".

Відхилено

 

 

 

-295- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Частину другу статті 39 (34) виключити.

Відхилено

 

 

 

-296- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 39 (34) викласти в редакції:

"Обмеження цього права може визначатися за рішенням суду на підставі закону і лише в інтересах національної безпеки або громадського порядку; з метою припинення злочину чи заворушення, яке представляє загрозу для громадського порядку, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей".

 

Враховано частково

 

 

 

-297- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину другу статті 39 (34) викласти в редакції:

"Обмеження цього права може визначатися законом і тільки в інтересах" і далі за текстом, вилучивши слова "за рішенням суду на підставі закону";

Враховано частково

 

 

 

-298- Президент України

У частині другій статті 39 (34) слова: за рішенням суду на підставі закону" замінити словом: "законом".

Відхилено

 

 

 

-299- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині другій статті 39 (34) після слова "лише" до слів "для охорони здоров'я" виключити.

Відхилено

 

 

 

-300- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У статті 39 (34) слова "в інтересах національної або громадської безпеки" замінити словами "в інтересах національної безпеки та громадського порядку", оскільки поняття "національна безпека" включає в себе поняття "внутрішня і зовнішня безпека", а поняття "громадська безпека" не існує взагалі.

Відхилено

 

 

 

-301- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У другій частині статті 39(34) після слова "запобігання" вилучити словосполучення "заворушенням і".

Знято

 

 

 

-302- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині другій статті 39 (34) слово "заворушенням" замінити словами "масовим безпорядкам", після слова "охорони" записати "дозвілля", далі за текстом.

Відхилено

 

75.

Стаття 40 (Стаття 35)

-303- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У статті 40 (35) замість слів "органів місцевого самоврядування" записати "та місцевого самоврядування", далі за текстом.

Відхилено

Стаття 40

 

 

-304- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У статті 40 (35) слово "строк" замінити словом "термін".

Відхилено

 

 

 

-305- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Статтю 40 (35) доповнити новою частиною в редакції:

"Анонімні письмові звернення не розглядаються".

Відхилено

 

76.

Усі мають право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

-306- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 40 (35) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право оскаржити дії службових осіб, державних та громадських органів. Скарги повинні бути розглянуті в порядку і в строки, встановлені законом. Дії службових осіб, які вчинені з порушенням закону, з перевищенням повноважень і які ущемляють права громадян, можуть бути у встановленому порядку оскаржені до суду. Громадяни України мають право на відшкодування втрат, заподіяних незаконними діями державних і громадських організацій, а також службових осіб при виконанні ними службових обов'язків".

 

Враховано частково

Усі мають право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових чи службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

 

 

-307- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У частині першій статті 40 (35) після слів "органів державної влади" доповнити текст словами "державних установ, організацій", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-308- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Статтю 40 (35) розпочати словами: "Громадяни мають право звертатись усно або направити індивідуальні та колективні звернення до органів державної влади", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-309- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 40 (35) розпочати в редакції:

"Усі мають право індивідуально або колективно звертатися до", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-310- Н.д.Кириченко М.О.(Округ N 329)

Частину першу статті 40 (35) після слів "органів державної влади" доповнити словами: "державних установ, організацій", далі за текстом.

Знято автором

 

 

 

-311- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині першій статті 40 (35) після слів "у встановлений законом строк" записати "і вживати щодо цих звернень необхідних заходів". Далі цю статтю продовжити таким текстом: "відмова в задоволенні чи розгляді відповідним органом або посадовою особою звернення, петиції чи скарги має бути письмово вмотивована з посиланням на законні підстави. Переслідування за критику забороняється".

Відхилено

 

 

 

-312- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині першій статті 40 (35) слово "письмові" виключити.

Відхилено

 

77.

Стаття 41 (Стаття 36)

-313- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Стаття 41 (36) викладена без врахування існування державної, колективної, приватної власності і потребує докорінної зміни.

Відхилено, немає пропозиції

Стаття 41

 

 

-314- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 41 (36) викласти в редакції:

"Приватна трудова власність визначається і гарантується законом, який встановлює способи її придбання і використання, а також межу приватно-трудової власності з метою забезпечення її соціальної функції та доступності для всіх.

У загальних інтересах і у випадках, передбачених законом, приватно-трудова власність може бути відчужена на умовах компенсації.

Закон встановлює правила і межі успадкування по закону і по заповіту і права держави по відношенню до успадкованого майна.

Здійснення громдянами права власності не повинно порушувати прав інших осіб".

 

Враховано частково

 

 

 

-315- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 41 (36) виключити.

Відхилено

 

 

 

-316- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Зміст статті 41 (36) суперечить положенням статті 13 цього проекту, де "держава забезпечує захист усіх форм права власності і господарювання".

Викласти статтю в редакції:

"Право форм власності гарантується державою.

Громадяни України мають право на володіння, користування і розпоряджання майном, яке їм належить. Власність громадян не може бути засобом експлуатації людини людиною.

Власність в Україні виступає в таких формах: власність громадян (особиста й приватна трудова); колективна трудова власність, державна власність (загальнонародна, комунальна).

Земля, її надра та інші природні ресурси не можуть бути об'єктами власності окремих громадян, їх колективів та іноземних юридичних і фізичних осіб. Земельні ділянки можуть надаватися організаціям і громадянам лише у володіння і користування, у тому числі в довічне користування громадян з правом успадкування.

Власність в Україні є недоторканною. Її відчуження може мати місце лише за згодою власника або у судовому порядку тільки у виняткових випадках, на підставі доведеної суспільної потреби, з попереднім і повним відшкодуванням її власнику.

Використання власності не може завдати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Відносини власності встановлює і регулює Конституція".

 

Враховано частково

 

 

 

-317- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Стаття 41 (36) порушує чинне законодавство. В ній повинні бути визначені, зокрема, крім приватної власності на землю, державна та колективна. Невизнання цих форм власності тягне за собою обмеження прав людей, які живуть та працюють у господарствах таких форм власності.

Відхилено

 

 

 

-318- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Статтю 41 (36) викласти в редакції:

"Право державної, комунальної, колективної, змішаної, приватної та інших форм власності визнається рівним і рівною мірою захищається державою.

Кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої та фізичної праці.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом, і захищається за умови законності її походження. Земля не може бути предметом купівлі-продажу (за винятком тих ділянок, які використовуються під садиби, дачі, сади і городи)", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-319- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статтю 41 (36) викласти в редакції:

"Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися власністю як окремо, так і сумісно з іншими, не може бути протиправно позбавлений права власності. Примусове відчуження об'єктів власності може бути застосовано лише за законом. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі".

 

Враховано частково

 

 

 

-320- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 41 (36) викласти в редакції:

"Приватна трудова власність визначається і гарантується законом, який встановлює способи її придбання і використання, а також межу приватно-трудової власності з метою забезпечення її соціальної функції та доступності для всіх.

У загальних інтересах і у випадках, передбачених законом, приватно-трудова власність може бути відчужена на умовах компенсації.

Закон встановлює правила і межі успадкування за законом і за заповітом і права держави по відношенню до успадкованого майна.

Здійснення громадянами права власності не повинно порушувати прав інших осіб".

 

Враховано частково

 

 

 

-321- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 41 (36) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право власності на майно, що забезпечує їх соціальну захищеність, матеріальне благополуччя, культурний і духовний розвиток.

Основою створення і примноження власності громадян є праця та виключна власність народу України на землю, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами публічної (загальнонаціональна, регіонально-публіцистична, комунальна) власності відповідно до закону."

 

Враховано частково

 

 

 

-322- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Стаття 41 (36) доопрацьована депутатом В.П.Свято на основі Ноу-Хау "Інтерконтиненталь" - "Тектоніка" (автори А.В.Міщенко, В.І.Мартиненко, Ю.М.Швайдак). Право власності є недоторканним. Власник володіє, користується, розпоряджається і природжує свою власність в її видах:

(А) духовної,

(Б) інтелектуальної,

(В) матеріальної

- з родовими ознаками власності - як: особова, спільна (зокрема, колективна), загальна;

- в формах власності як: "фізична" (фізичної особи) - індивідуальна (персональна), - суспільна (юридичної особи), зокрема, як приклад: общинна (комунальна), корпоративна, кооперативна та ін.;

- соціумна (мікро-макро-глобо соціальна) (сумісна), зокрема, як приклад: національна, народна, регіональна (регіонально-територіальна), родинна, сімейна, а також, як приклад, - класова, соціально-стратифікаційна, прошаркова та ін.,

- з типами власності як: державна, партійна, профспілкова, клубна, церковна, храмова, - з історичною характеристикою власності (з характером власності), як:

сучасна (зокрема, постіндустрійна),

нового часу (зокрема, так звана "капіталістична"),

новітня (зокрема, так звана "соціалістична"),

новваційна (зокрема, інтерконтинентальна),

середньовічна (зокрема, так звана "феодальна"),

перспективна (зокрема, неоноосферна),

стародавньовітня (зокрема, так звана "рабовласницька") глобоперспективна;

- з визначальною функціональністю власності, як - зокрема:

- собіспоживна (самовживна) (собівартісна),

- соціально-потребна (вартісна),

- самовирощувально-потребна (ростова) (прибутково-вартісна).

 

Враховано частково, більше - не зрозуміло

 

78.

Право приватної власності є недоторканим.

-323- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Стаття 41 (36) не кореспондується із статтею, яка передбачає рівність і захист усіх форм власності.

Статтю розпочати так:

"Держава гарантує рівність усіх форм власності".

Доповнити статтю положенням в редакції частини третьої статті 36 Конституційної комісії.

Відхилено

.

 

 

-324- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право всіх форм власності є недоторканним".

 

Враховано частково

 

 

 

-325- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 41 (36) доповнити словами "успадкування власності гарантується".

Відхилено

 

 

 

-326- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Держава гарантує право користування і розпорядження своєю власністю та результатами своєї інтелектуальної та творчої праці і забезпечує її недоторканність".

 

Враховано частково

 

 

 

-327- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право усіх форм власності гарантується".

Враховано частково в інших статтях

 

 

 

-328- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У частині першій статті 41 (36) записати: "саме право, а не приватна власність є недоторканною. А тому права і саме право є невід'ємними."

Відхилено

 

 

 

-329- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Частину першу статті 41 (36) доповнити словами: "крім випадків, коли власність надбана злочинним шляхом".

Відхилено

 

 

 

-330- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частини 1 та 2 статті 41 (36) викласти в редакції:

"В Україні гарантується право державної, колективної, комунальної та приватної власності".

Відхилено

 

 

 

-331- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

У частині першій статті 41(36) слово "приватної" виключити.

Відхилено

 

 

 

-332- Н.д.Самойлик К.С.(Округ N 403)

Змінити редакцію частини першої статті 41(36). Після слова "приватної" доповнити її словами "державною, колективною, комунальною", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-333- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині першій статті 41(36) після слова "приватної" записати "та колективної", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-334- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину першу статті 41(36) викласти в редакції:

"Приватна власність є священною і недоторканною".

Відхилено

 

 

 

-335- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Частина перша статті 41(36) є нейприйнятною, оскільки суперечить нормам Загальної Декларації прав людини.

Відхилено

 

 

 

-336- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину першу статті 41(36) доповнити словами "якщо ця власність має законне походження".

Відхилено

 

 

 

-337- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині першій статті 41 (36) після слів "приватної власності" записати "яке набуте на законних підставах", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-338- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину першу статті 41 (36) викласти її в редакції:

"Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Законом встановлюється виключно судовий порядок вилучення незаконно придбаного майна".

Відхилено

 

 

 

-339- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Із статті 41 (36) виключити частину першу.

Відхилено

 

 

 

-340- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"В Україні гарантується законом право державної, колективної чи приватної власності".

Відхилено

 

 

 

-341- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

У частині першій статті 41 (36) слово "недоторканим" у даному контексті записати з двома літерами "н".

 

Враховано

 

 

 

-342- Н.д.Кириченко М.О.(Округ N 329)

Частину першу статті 41 (36) доповнити таким положенням:

"Успадкування власності гарантується, що забезпечується нотаріатом під наглядом держави".

Відхилено

 

 

 

-343- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на володіння, користування і розпорядження майном, що їм належить. Власність в Україні виступає у таких формах: державна, комунальна, колективна, власність громадян (особиста і приватна трудова)

Недоторканність власності, набутої на законних підставах, та права успадкування майна гарантується законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-344- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право будь-якої власності, в тому числі і приватної, є недоторканним".

 

Враховано частково

 

 

 

-345- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності є недоторканним, якщо тільки приватна власність не використовується як засіб експлуатації людини людиною".

Відхилено

 

 

 

-346- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності у разі придбання і використання її відповідно до закону є недоторканним".

Відхилено

 

 

 

-347- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватного життя та власності є недоторканним".

 

Враховано частково

 

 

 

-348- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Всі форми власності в Україні є рівними і недоторканними. Право на власність набувається в порядку, визначеному законом".

Враховано частково

 

 

 

-349- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності, отриманої законним шляхом, гарантується". У шостому реченні після слів "приватної власності" вставити "яка отримана законним шляхом".

Відхилено

 

 

 

-350- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Першу частину статті 41(36) викласти у редакції:

"Право приватної власності є непорушним".

Відхилено

 

 

 

-351- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності гарантується і є недоторканним".

 

Враховано

 

 

 

-352- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Приватна власність є недоторканною. Кожний має право володіти", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-353- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину першу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право усіх форм власності, у тому числі приватної, якщо воно набуте законним шляхом, є недоторканним".

Відхилено

 

79.

Кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та результатами своєї інтелектуальної та творчої праці.

-354- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину другу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Громадяни мають право приватної власності на присадибні земельні ділянки, житло та майно у порядку, визначеному законом", далі за текстом.

Відхилено

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності.

 

 

-355- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині 2 статті 41 (36) після слова "користуватися" записати "бути спадкоємцем і передавати в спадщину та", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-356- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину другу статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом".

Відхилено

 

 

 

-357- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину другу статті 41 (36) після слів "право володіти" доповнити словами "отримувати спадщину", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-358- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину другу статті 41 (36) після слова "розпоряджатися" доповнити словами "належними йому об'єктами права приватної власності". Цю частину доповнити положенням:

"Правовий статус організаційно-правових форм підприємницької діяльності визначається законом".

Відхилено

 

 

 

-359- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину другу статті 41 (36) виключити.

Відхилено

 

 

 

-360- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У другій частині статті 41(36) після слова "своєї" вилучити "інтелектуальної та творчої", далі за текстом (повтор статті 54).

Відхилено

 

 

 

-361- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину другу статті 41 (36) доповнити словами: "Кожен має право набувати землю на праві приватної власності".

 

Враховано частково

 

80.

Право приватної власності, включаючи право приватної власності на землю, набувається в порядку визначеному законом.

-362- Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Статтю 41 (36) після частини третьої доповнити новою частиною, виклавши її в редакції:

"Колективна власність - частина державної власності, право на володіння якою держава передає юридичній особі (колективу, громаді і т.д.). Умови і механізм відчуження і передачі державної власності юридичним особам у колективну власність визначаються законом.

Право колективної власності є недоторканним.

Колективна власність є неподільною."

Відхилено

Право приватної власності, включаючи право приватної власності на землю, набувається в порядку визначеному законом.

 

 

-363- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину третю статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом". Слова "включаючи право приватної власності на землю" виключити.

Відхилено

 

 

 

-364- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

У частині третій статті 41(36) слова "включаючи право приватної власності на землю" виключити.

Відхилено

 

 

 

-365- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Частину третю статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності, включаючи право на оренду землі, набувається в порядку визначеному Законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-366- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У частині третій статті 41 (36) після слів "набувається в порядку, визначеному законом", записати "Земля (за винятком присадибних, дачних, гаражних ділянок) не може бути предметом купівлі-продажу".

Відхилено

 

 

 

-367- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину третю статті 41 (36) викласти в редакції:

"Кожний громадянин Украни має право приватної власності на землю для присадибної, дачної, садово-городньої та гаражної ділянок. Землі для іншого використання можуть надаватися в постійне користування і не є предметом купівлі-продажу.

Землі, визначені для постійного користування, можуть передаватися в спадщину".

 

Відхилено

 

 

 

-368- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Частину третю статті 41 (36) викласти в редакції:

"Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-369- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину третю статті 41 (36) виключити.

Відхилено

 

 

 

-370- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У третій частині статті 41(36) після слова "об'єктами" вилучити слово "права", далі за текстом.

Відхилено

 

81.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону

-371- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Доповнити частину четверту статті 41 (36) словами "потреб", "мають право", далі за текстом.

Відхилено

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону

 

 

-372- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

У частині четвертій статті 41 (36) слово "права" виключити.

Відхилено

 

82.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

-373- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Редакція частини п'ятої статті 41 (36) є не зовсім вірною, точніше, зайвою, тому що самого права, тим більше конституційного, ніхто не може бути позбавлений.

Відхилено, зформульовано нечітко

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є недоторканним.

 

 

-374- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину п'яту статті 41 (36) після слова "права" доповнити словом "приватної", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-375- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У частині п'ятій статті 41 (36) слово "права" виключити.

Відхилено

 

83.

Примусове відчуження об'єктів приватної власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку встановленому законом та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження об'єктів приватної власності з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише за умов воєнного чи надзвичайного стану.

-376- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині шостій статті 41 (36) після слів "як виняток" доповнити словами "визначених законом",далі за текстом.

Відхилено

Примусове відчуження об'єктів приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їхньої вартості. Примусове відчуження об'єктів приватної власності з наступним повним відшкодуванням їхньої вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

 

 

-377- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину шосту статті 41 (36) викласти в редакції:

"Примусове відчуження об'єктів приватної власності може мати місце лише як виняток з мотивів суспільної необхідності та за умов попереднього і повного відшкодування їхньої вартості. Примусове відчуження об'єктів приватної власності допускається лише за умов воєнного чи надзвичайного стану з повним відшкодуванням його вартості протягом року з дня припинення дії воєнного чи надзвичайного стану, в разі якщо вони не можуть бути повернені в належному стані або ж власники не вимагають їх повернення".

 

Враховано частково

 

 

 

-378- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

У частині шостій статті 41 (36) виключити слова: "Примусове відчуження об'єктів приватної власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановленому законом та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-379- Н.д.Кириченко М.О.(Округ N 329)

Частину шосту статті 41 (36) після слів "воєнного чи надзвичайного стану" доповнити положенням:

"повним відшкодуванням його вартості протягом року з дня припинення дії воєнного чи надзвичайного стану, в разі якщо вони не можуть бути повернені в належному стані або ж власники не вимагають їх повернення", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-380- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину шосту статті 41 (36) виключити.

Відхилено

 

84.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

-381- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Частину сьому статті 41 (36) викласти в редакції:

"Законом встановлюється виключно судовий порядок вилучення незаконно придбаного майна".

 

Враховано

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

 

 

-382- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Частину сьому статті 41 (36) доповнити положенням:

"Законом встановлюєься виключно судовий порядок вилучення незаконно придбаного майна".

 

Враховано

 

85.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

-383- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину восьму статті 41 (36) викласти в редакції:

"Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію, якість землі та інших природних ресурсів."

 

Враховано

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

 

 

-384- Н.д.Самойлик К.С.(Округ N 403)

Частину восьму статті 41(36) доповнити положеннями про соціальний захист прав громадян (право на працю, оплату праці, медичне обслуговування, освіту, відпочинок та інше).

Відхилено, немає пропозиції

 

 

 

-385- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині восьмій статті 41 (36) після слів "інтересам суспільства" записати "охороні навколишнього середовища та родючості грунтів".

Відхилено

 

 

 

-386- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину восьму статті 41 (36) після слова "свободам" доповнити словом "честі", далі за текстом.

Відхилено

 

86.

Стаття 42 (Стаття 37)

-387- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 42 (37) на основі того ж ноу-хау викласти в редакції:

"Дозволено те, що не суперечить Конституції".

Конституції!!! а не Конституції - як Основного Закону."

Конституції - як постійно діючого Конституційного процесу.

Відхилено

Стаття 42

87.

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

 

 

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

88.

Підприємницька діяльність депутатів, службових чи посадових осіб, органів державної влади і місцевого самоврядування обмежується законом.

-388- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину другу статті 42 (37) залишити в редакції статті 37 Конституційної комісії.

Відхилено

Підприємницька діяльність депутатів, службових чи посадових осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

 

 

-389- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 42 (37) викласти в редакції:

"Правовий статус юридичних осіб, створених громадянами для здійснення підприємницької діяльності, визначається законом."

 

Враховано частково

 

 

 

-390- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

У частині другій статті 42 (37) слово "обмежується" замінити словами "категорично забороняється", а також доповнити її словами: "Особисті рахунки цих осіб на період здійснення повноважень державної служби консервуються. Єдиним джерелом їх доходів стає депутатська заробітна плата".

Відхилено

 

 

 

-391- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

У частині другій статті 42 (37) необхідно більш чітко вказати перелік суб'єктів права.

Відхилено

 

 

 

-392- Н.д.Пономаренко Б.Й.(Округ N 422)

Доповнити статтю 42 (37) після частини другої положенням такого змісту:

"Інші громадяни України забезпечуються пільговими державними кредитами на будівництво власного або кооперативного житла".

 

Враховано частково

 

 

 

-393- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину другу статті 42 (37) викласти в редакції:

"Законом забороняється підприємницька діяльність депутатів, посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-394- Президент України

Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У частині другій статті 42 (37) слова "обмежується законом" замінити словом "забороняється".

Відхилено

 

 

 

-395- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

У частині другій статті 42 (37) після слів "місцевого самоврядування" записати "та їх близьких родичів", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-396- Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

У частині другій статті 42 (37) після слова самоврядування записати "забороняється".

Відхилено

 

 

 

-397- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Частину другу статті 42 (37) викласти в редакції:

"Законом забороняється підприємницька діяльність депутатів, посадових осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування".

Відхилено

 

 

 

-398- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 42 (37) викласти в редакції:

"Забороняється підприємницька діяльність народних депутатів, службових та посадових осіб, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та військовослужбовців".

Відхилено

 

 

 

-399- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 42 (37) викласти в редакції:

"Забороняється підприємницька діяльність посадових осіб органів державної влади та народовладдя, депутатів Верховної Ради України та таких категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату та контролю".

 

Враховано частково

 

 

 

-400- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину другу статті 42 (37) розпочати словом "безпосередня". Слова "обмежується законом" замінити словами "не допускається".

Відхилено

 

 

 

-401- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Частину другу статті 42 (37) доповнити положенням у редакції:

"Декларування своїх доходів вищезазначених осіб обов'язкове при вступі на відповідну службу та при звільненні з неї".

Відхилено

 

89.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

-402- Н.д.Довгань С.В.(Округ N 400)

Частину третю статті 42 (37) доповнити положенням такого змісту:

"З урахуванням підвищеного виробничо-господарського ризику, а також високої соціальної значущості його продукції зайнятим у сільськогосподарському виробництві надається державна підтримка у формах, визначених законодавством. Держава дбає про вирівнювання стандартів життя сільського та міського населення. Особлива увага приділяється гірським районам".

 

Враховано частково

Держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

 

 

-403- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У частині третій статті 42 (37) слова "забезпечує захист конкуренції" замінити на "сприяє".

Відхилено

 

 

 

-404- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

У частині третій статті 42 (37) після слова "держава" замість слів "забезпечує захист" записати "сприяє здоровій", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-405- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину третю статті 42 (37) розпочати словами: "Держава створює умови для вітчизняного підприємництва", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-406- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину третю статті 42 (37) виключити.

Відхилено

 

90.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпекою продукції, усіх видів обслуговування, сприяє діяльності громадських об'єднань споживачів.

-407- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У четвертій частині статті 42(37) на початку слово "держава" замінити словом "закон", а перед словом "здійснює" додати словосполучення "а держава".

 

Враховано частково

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпекою продукції, усіх видів обслуговування, сприяє діяльності громадських об'єднань споживачів.

91.

Стаття 43 (Стаття 38)

-408- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Доповнити статтю 43 (38) гарантіями на можливість працевлаштування за фахом і освітою.

Відхилено

Стаття 43

 

 

-409- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 43(38) доповнити частиною такого змісту:

"Мінімальний життєвий рівень визначається законом, забезпечується і гарантується державою".

 

Враховано частково

 

 

 

-410- Н.д.Павловський М.А.(Округ N 406)

Статтю 43 (38) доповнити положенням такого змісту:

"Кожен має право на рівну винагороду за рівноцінну працю".

Обгрунтування: ця фраза встановлює відповідність норм Конституції України відповідному положенню Загальної декларації прав людини ООН від 1948 року та статті 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права ООН 1966 р., ратифікованого Україною в 1973 році.

 

Враховано частково

 

 

 

-411- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Доповнити статтю 43 (38) частиною восьмою, виклавши її в редакції:

"У випадку, коли гарантія права на працю не реалізується внаслідок безробіття, держава вживає невідкладних заходів для працевлаштування громадян та матеріального відшкодування заподіяних їм безробіттям збитків на рівні, не нижчому мінімального споживчого бюджету, визначеного законом".

Відхилено

 

 

 

-412- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 43 (38) викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на працю, тобто право на забезпечення роботою, на вільне розпорядження своїми здібностями, вільне обрання професії, роду своїх занять, галузі суспільно корисної діяльності і місця роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки та з урахуванням суспільних потреб.

Будь-яке обмеження права на працю не допускається. Ніхто не може бути зільнений або переведений на іншу роботу без його згоди чи законних підстав.

Держава створює умови для забезпечення повної зайнятості населення, гарантує рівні можливості для громадян у виборі професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання і підготовки, перепрофілювання працівників до соціальних потреб.

Винагорода за працю встановлюється відповідно до її кількості і якості, суспільної значимості і не може бути нижчою за офіційно встановлений прожитковий мінімум, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя. Чоловіки і жінки, дорослі і підлітки мають право на рівну оплату за рівну працю.

У випадках тимчасової незайнятості з незалежних від громадянина причин йому гарантується право на забезпечення у відповідності з законом.

Громадяни України мають право на умови праці, що відповідають установленим державою вимогам безпеки та гігієни, на забезпечення особливих умов охорони праці жінок під час вагітності, пологів, праці неповнолітніх, осіб з обмеженою працездатністю, а також осіб, зайнятих на особливо важких роботах".

 

Враховано частково

 

 

 

-413- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 43 (38) доповнити новими частинами в редакції:

"Держава сприяє створенню робочих місць з метою забезпечення зайнятості населення. Кожен зобов'язаний виконувати працю, яка сприяє матеріальному і духовному розвитку суспільства і держави".

Відхилено

 

 

 

-414- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 43 (38) викласти в редакції:

"Весь народ має гарантоване право на працю. Кожний громадянин має право на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення".

 

Враховано частково

 

 

 

-415- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

У статтях 43-50, 53-56 слова "Кожен має право" замінити словами "Держава гарантує кожному".

 

Враховано

 

 

 

-416- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 43 (38) викласти в редакції:

"Кожний громадянин України має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки відповідно до суспільних потреб.

Кожна людина на території України, без будь-якої дискримінації має право на рівну оплату за рівну працю.

Громадяни України мають право на справедливу і достатню винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, в залежності від кількості і якості праці, але не нижче гарантованого державою мінімального розміру, що не може бути меншим від прожиткового рівня.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх здоров'я роботах забороняється".

 

Враховано частково

 

 

 

-417- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Статтю 43 (38) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на працю, на вільний вибір професії, роду занять, роботи, а також на захист від безробіття.

Кожний громадянин має право на умови праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни праці і не є шкідливими.

Нормативи з охорони праці встановлюються законом за погодженням з профспілками.

Кожний громадянин має право на рівну плату за працю рівної цінності.

Винагорода за працю має бути справедливою і забезпечувати гідне людини і членів її сім'ї існування. Заробітна плата не може бути нижчою від мінімального розміру, який встановлюється державою за участю профспілок і має відповідати науково обгрунтованим фізіологічним і соціально-культурним потребам людини.

Право на своєчасне отримання винагороди за працю захищається законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Жінкам створюються умови праці, які відповідають їх фізіологічним особливостям, дають можливість поєднувати роботу з материнством і не можуть бути гіршими від тих, якими користуються чоловіки. Жінкам мають бути створені однакові з чоловіками можливості для переміщення по роботі на більш високі ступені виключно на підставі трудового стажу і кваліфікації.

Кожному громадянину гарантується захист від незаконного звільнення та матеріальне забезпечення у випадку безробіття.

Використання примусової праці забороняється.

Не вважається примусовою працею військова та альтернативна їй невійськова служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком суду або відповідно до законів про надзвичайний стан".

 

Враховано частково

 

 

 

-418- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 43 (38) викласти в редакції:

"Кожен має право на працю, що включає гарантовану державою можливість заробляти собі на життя працею, яку громадянин вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також право на рівну оплату за рівну працю без будь-якої дискримінації.

Держава створює умови для реального здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки працівників відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не розглядаються як примусові роботи, передбачені в законах про військову чи альтернативну службу, а також робота чи служба, що вимагається від якоїсь особи за вироком суду або відповідно до законів про надзвичайний і воєнний стан.

Кожний має право на належні безпечні і здорові умови праці, що відповідають встановленим державою вимогам безпеки і гігієни, на справедливу винагороду за працю не нижче від офіційно встановленого прожиткового мінімуму, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя.

Забороняється використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх здоров'я роботах. Забезпечуються особливі умови охорони праці жінок під час вагітності і після пологів, праці неповнолітніх, осіб з обмеженою працездатністю, а також осіб, зайнятих на особливо важких роботах, і тих, що працюють на шкідливих для здоров'я або небезпечних для життя виробництвах.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення та переведення на іншу роботу без законних підстав чи згоди працівника".

 

Враховано частково

 

92.

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

-419- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину першу статті 43 (38) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на працю, яке забезпечує можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується".

 

Враховано

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

 

 

-420- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Частину першу статті 43 (38) викласти в редакції: "Держава гарантує всім громадянам України право на працю у відповідності з їх кваліфікацією".

 

Враховано частково

 

 

 

-421- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У частині першій статті 43 (38) слово "включає" замінити словом "дає".

Відхилено

 

 

 

-422- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину першу статті 43 (38) розпочати словами " кожному гарантується право на працю", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-423- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Частина перша статті 43(38) не відповідає вимогам Загальної Декларації прав людини, не передбачає гарантій на працю, захисту від безробіття, а тому є неприйнятною.

Відхилено

 

 

 

-424- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Частину першу статті 43(38) викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на працю".

Відхилено

 

 

 

-425- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину першу статті 43(38) викласти в редакції:

"Кожен має право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою відповідно до її кількості та якості".

 

Враховано частково

 

 

 

-426- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині першій статті 43 (38) після слів "що вимагає" записати "гарантовану державою", після слів "вільно погоджується" - "а також право на рівну оплату за рівну працю без будь-якої дискримінації".

Відхилено

 

 

 

-427- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Частину першу статті 43 (38) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному громадянинові України право на працю, що вимагає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується".

Відхилено

 

 

 

-428- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину 1 статті 43 (38) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також право на рівну оплату за рівну працю".

Відхилено

 

 

 

-429- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У першій і четвертій частині статті 43 (38) слова "Кожен має" замінити на слова "Держава гарантує кожному".

Відхилено

 

 

 

-430- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 43 (38) замість слів "кожен має право" записати "держава гарантує кожному право", виключити слова "або на яку він вільно погоджується".

Відхилено

 

93.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки відповідно до суспільних потреб.

-431- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 43 (38) після слова "держава" доповнити словами "гарантує право громадян на працю, рівні можливості у виборі професії".

Відхилено

Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

 

 

-432- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Доповнити частину другу статті 43 (38) після слова "перепідготовки" словом "фахівців", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-433- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині другій статті 43 (38) після слова "держава" записати слова "гарантує створення", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-434- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У частині другій статті 43 (38) після слова "перепідготовки" записати "кадрів", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-435- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Частину другу статті 43 (38) розпочати словами "Держава гарантує кожному громадянину України створення умов", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-436- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 43 (38) після слів "цього права" записати "проводить економічну політику, спрямовану на створення необхідної кількості робочих місць".

Відхилено

 

 

 

-437- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 43 (38) викласти в редакції:

"Органи державної влади та народовладдя гарантують умови для повного здійснення права на працю, її оплати в узгодженні з кількістю, якістю та єфективністю і", далі за текстом, починаючи з слів "рівні можливості".

Відхилено

 

 

 

-438- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Частину другу статті 43 (38) розпочати словами:

"Держава гарантує створення умов для повної зайнятості населення, рівні можливості", і далі за текстом.

Відхилено

 

94.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком суду або відповідно до законів про надзвичайний і воєнний стан.

-439- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 43 (38) викласти в редакції:

"Використання примусової праці забороняється, за винятком випадків, передбачених у законах про військову чи альтернативну (невійськову) службу або про надзвичайний і воєнний стан, а також за винятком роботи чи служби, які виконуються особою за судовим рішенням."

 

Враховано

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком суду чи за іншим рішенням або відповідно до законів про надзвичайний і воєнний стан.

 

 

-440- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Частина третя статті 43(38) не містить в собі обов'язкової норми, відповідно до якої передбачалась би доплата тим людям, які не одержують заробітної плати, а тому є неприйнятною.

Відхилено

 

 

 

-441- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину четверту статті 43 (38) доповнити текстом такого змісту:

"У разі неможливості працюючого забезпечити членів своєї родини гідними умовами життя державою здійснюються заходи соціальної допомоги".

Відхилено

 

 

 

-442- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину третю статті 43 (38) доповнити словами: "використання праці військовослужбовців, не пов'язаної з військовою службою, заборонене".

Відхилено

 

 

 

-443- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині третій статті 43 (38) вираз "не вважається примусовою працею" є неправильним. Тут, мабуть, слід записати: "за винятком". Речення останнього абзацу доповнити словами "з роботи".

Відхилено

 

95.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на винагороду за працю не нижче від визначеного законом мінімального розміру заробітної плати.

-444- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину четверту статті 43 (38) викласти в редакції:

"Належні, безпечні і здорові умови праці, винагороду за працю не нижче від визначеного законом мінімального розміру зарплати повинні бути гарантовані з боку роботодавця".

Відхилено

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на не нижчу від визначеного законом мінімального розміру заробітної плати винагороду за працю.

 

 

-445- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину четверту статті 43 (38) розпочати так:

"Держава гарантує право на належні, безпечні і здорові умови праці", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-446- Комісія з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства

Частину четверту статті 43 (38) проекту в кінці після слів "заробітної плати" доповнити словами "а також на компенсацію шкоди за роботу у шкідливих та небезпечних для здоров'я умовах з боку роботодавця".

Відхилено

 

 

 

-447- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину четверту статті 43 (38) викласти в редакції:

"Кожний має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на винагороду за працю не нижче від визначеного законом мінімального споживчого бюджету (межі малозабезпеченості)".

 

Враховано частково

 

 

 

-448- Н.д.Мішура В.Д.(Округ N 225)

Частину четверту статті 43 (38) викласти в редакції: "Кожен має право на належні безпечні і здорові умови праці, на справедливу винагороду за працю не нижче від визначеного законом прожиткового мінімуму, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя".

 

Враховано

 

 

 

-449- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину четверту статті 43 (38) викласти в редакції:

"Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на справедливу винагороду за працю, яка б забезпечувала гідні людини умови життя і не нижче від зазначеного законом мінімального розміру заробітної плати".

 

Враховано частково

 

 

 

-450- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 43 (38) після частини четвертої доповнити новою частиною, виклавши її в редакції:

"Працююча жінка має ті ж права і при однаковій праці одержує однакову з чоловіками винагороду. Умови праці повинні дозволяти їй виконувати головну для неї сімейну функцію і повинні забезпечувати належну охорону інтересів матері та дитини".

 

Враховано частково

 

 

 

-451- Н.д.Hедвига Г.М.(Округ N 57)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У частині четвертій статті 43 (38) після слів "умови праці" доповнити словами: "винагорода за працю визначається тільки її цінністю і не може бути меншою від встановленого законом прожиткового мінімуму".

Відхилено

 

 

 

-452- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Частину четверту статті 43 (38) розпочати словами: "Держава забезпечує належні, безпечні і здорові умови праці", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-453- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину четверту статті 43 (38) викласти в редакції:

"Кожен має право на належні безпечні і здорові умови праці, на винагороду за працю не нижче від офіційно встановленого прожиткового мінімуму, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя".

 

Враховано частково

 

 

 

-454- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину четверту статті 43 (38) після слів "за працю не нижче" доповнити таким текстом:

"від офіційно встановленого прожиткового мінімуму, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя".

І далі: "Забезпечуються особливі умови охорони праці жінки під час вагітності і після пологів, праці неповнолітніх, осіб з обмеженою працездатністю, а також осіб, зайнятих на особливо важких роботах, і тих, що працюють на шкідливих для здоров'я або небезпечних для життя виробництвах".

 

Враховано частково

 

 

 

-455- Н.д.Кириченко М.О.(Округ N 329)

Частину четверту статті 43 (38) викласти в редакції:

"Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на справедливу винагороду за працю, яка б забезпечувала гідні людини умови життя і не нижче від визначеного законом мінімального розміру заробітної плати".

 

Враховано частково

 

 

 

-456- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

У частині четвертій статті 43 (38) замість слів "мінімального розміру заробітної плати" записати "не нижче від офіційно встановленого прожиткового мінімуму, який має гарантувати всім громадянам гідні умови життя".

Відхилено

 

 

 

-457- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині четвертій статті 43 (38) замість слів "на винагороду за працю не нижче від визначеного законом мінімального розміру заробітної плати" записати "на справедливу винагороду за працю, що забезпечує гідне людини існування для нього самого і його сім'ї, яке доповнюється за необхідністю іншими засобами соціального забезпечення".

Відхилено

 

 

 

-458- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині четвертій статті 43 (38) замість слів "кожен має право" записати "кожному гарантуються належні, безпечні і здорові умови праці, а також винагорода за працю, не нижча встановленого законом прожиткового мінімуму".

Враховано частково

 

 

 

-459- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину четверту статті 43 (38) доповнити словами "та допомогу по безробіттю, які не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого державою".

Відхилено

 

 

 

-460- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

В части четвертой статьи 43 (38) слова"установленного законом минимального размера заработной платы" заменить словами "установленного законом прожиточного минимума", иначе зарплата опять останется меньше пенсии.

Відхилено

 

 

 

-461- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину четверту статті 43 (38) викласти в редакції:

"Кожен має право на безпечні і здорові умови праці, на винагороду за працю не нижче визначеного законом розміру прожиткового мінімуму для забезпечення належного рівня життя".

 

Враховано

 

96.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

-462- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину п'яту статті 43 (38) викласти в редакції:

"Забороняється використання робочої сили на небезпечних для людського здоров'я роботах".

Відхилено

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

 

 

-463- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину п'яту статті 43 (38) доповнити положенням:

"Тривалість робочого часу жінок не повинна перевищувати 6 годин на добу".

Відхилено

 

97.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

-464- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Частину шосту статті 43 (38) після слова "звільнення" доповнити словами: "Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення та переведення на іншу роботу без законних підстав чи згоди працівника".

 

Враховано частково

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

 

 

-465- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину шосту статті 43 (38) після слова "звільнення" доповнити словами "та від свавілля адміністрації або посадових осіб".

Відхилено

 

 

 

-466- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині шостій статті 43 (38) після слова "гарантується" записати слово "судовий", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-467- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину шосту статті 43 (38) доповнити словами "і можливість трудовлаштування", що посилює соціальну захищеність громадян.

Відхилено

 

98.

Право на своєчасне отримання винагороди за працю захищається законом.

-468- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Доповнити статтю 43 (38) словами:

"Держава гарантує громадянам 8-годинний робочий день".

Відхилено

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 

 

-469- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину сьому статті 43 (38) викласти в редакції:

"Право на своєчасне і справедливе отримання винагороди за працю захищається законом".

 

Враховано частково

 

99.

Стаття 44 (Стаття 39)

-470- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 44 (39) викласти в редакції: "Всі громадяни України для захисту своїх економічних і соціальних інтересів мають право на виявлення своїх вимог у будь-якій формі, яка не суперечить законам і не загрожує національній безпеці, здоров'ю, правам та свободам інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у протесті, страйку чи іншій формі виявлення своєї позиції".

 

Враховано частково

Стаття 44

100.

Ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

-471- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Частину першу статті 44 (39) розпочати словами: "Усі громадяни України", далі за текстом.

Відхилено

Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

 

 

-472- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 44 (39) викласти в редакції:

"Люди, що мешкають на території Української РСР, мають право на страйк".

Відхилено

 

 

 

-473- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 44 (39) викласти в редакції:

"Громадяни мають право на страйк для захисту своїх політичних, економічних та соціальних інтересів".

 

Враховано частково

 

 

 

-474- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині першій статті 44 (39) після слів "право на" записати "індивідуальний і колективний захист своїх економічних і соціальних інтересів, аж до страйку".

Відхилено

 

101.

Порядок здійснення цього права встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

-475- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Частину другу статті 44 (39) доповнити словами "безперебійної роботи основних систем життєзабезпечення".

Відхилено

Порядок здійснення цього права встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

 

 

-476- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 44 (39) слова "національної безпеки" замінити на слова "державної безпеки".

Відхилено

 

 

 

-477- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Із частини другої статті 44 (39) виключити слова "національної безпеки".

Відхилено

 

 

 

-478- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У другій частині статті 44(39) після слова "законом" кінець речення вилучити.

Відхилено

 

102.

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку.

 

 

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.

103.

Заборона страйку можлива тільки на підставі закону.

-479- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Частину четверту статті 44 (39) закінчити словами "уповноваженим на те державним органом".

Відхилено

Заборона страйку можлива тільки на підставі закону.

 

 

-480- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Четверту частину статті 44(39) вилучити.

Відхилено

 

 

 

-481- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину четверту статті 44 (39) доповнити словами "в особливо важливих галузях народного господарства і в інтересах національної безпеки".

Відхилено

 

 

 

-482- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Частину четверту статті 44 (39) доповнити словами: "або іншій формі колективного чи індивідуального протесту".

Відхилено

 

104.

Стаття 45 (Стаття 40)

-483- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Доповнити статтю 45(40) частиною щодо забезпечення гарантованого права на працю.

Відхилено

Стаття 45

 

 

-484- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Доповнити статтю 45(40) частиною щодо забезпечення гарантованого права на відпочинок, зокрема безкоштовний.

Відхилено

 

 

 

-485- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Доповнити статтю 45(40) частиною щодо забезпечення гарантованого права на 40-годинний робочий тиждень.

Відхилено

 

 

 

-486- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статті 45, 46, 47, 49, 53 викласти у редакції відповідних статей чинної Конституції України.

Відхилено

 

 

 

-487- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Статтю 45 викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на відпочинок і дозвілля. Це право забезпечується встановленням для робітників і службовців робочого часу, який не перевищує 40 годин на тиждень, наданням щорічних оплачуваних відпусток тривалістю не менше чотирьох тижнів та наданням днів щотижневого відпочинку".

 

Враховано частково

 

 

 

-488- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 45 (40) викласти в редакції:

"Держава встановлює для робітників і службовців робочий тиждень, що не перевищує 40 годин, скорочений робочий день для ряду виробництв і професій, скорочену тривалість роботи у нічний час, дні щотижневого відпочинку.

Громадяни України мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше трьох тижнів з поступовим переходом до надання мінімальної відпустки більшої тривалості."

Додаткова стаття. "Жінка і чоловік в Україні мають рівні права.

Здійснення цих прав забезпечується наданням жінкам рівних прав з чоловіками, можливостей у здобутті освіти і професійної підготовки, у праці, винагороді за неї і просування по роботі, у громадсько-політичній і культурній діяльності, а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок; створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям, поступове скорочення робочого часу жінок, які мають малолітніх дітей."

 

Враховано частково

 

105.

Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

-489- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Частину першу статті 45 (40) викласти в редакції:

"Держава гарантує тим, хто працює, право на відпочинок".

 

Враховано

Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

 

 

-490- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Частину другу статті 45(40) викласти в редакції:

"Максимальна тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин".

Відхилено

 

 

 

-491- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 45 (40) доповнити положенням:

"Максимальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень".

Відхилено

 

 

 

-492- Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 45 (40) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на відпочинок".

 

Враховано в іншій редакції

 

 

 

-493- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину першу статті 45 (40) викласти в редакції:

"Кожному, хто працює, держава гарантує право на відпочинок".

 

Враховано

 

106.

Це право забезпечується скороченим робочим днем для ряду професій і виробництв, які визначаються законом; скороченою тривалістю роботи у нічний час; надання днів щотижневого відпочинку.

-494- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Частину четверту статті 45 (40) після слів "для ряду професій і виробництв, які визначаються законом" доповнити словами "та для неповнолітніх", далі за текстом.

Враховано частково

Це право забезпечується скороченим робочим днем для професій і виробництв, що визначаються законом; скороченою тривалістю роботи у нічний час; надання днів щотижневого відпочинку.

 

 

-495- Н.д.Кириченко М.О.(Округ N 329)

Частину другу статті 45 (40) після слова "забезпечується" доповнити словами "встановленою тривалістю робочого тижня", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-496- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У частині другій статті 45 (40) після слів "це право забезпечується" записати "встановленням для робітників і службовців робочого тижня, що не перевищує 40 годин", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-497- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 45 (40) після слова "забезпечується" записати "встановленням максимальної тривалості робочого тижня не більше 41 години", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-498- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 45 (40) виключити.

Відхилено

 

107.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

-499- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Частину третю статті 45(40) після слів "максимальна тривалість робочого часу" доповнити словами "яка не може перевищувати 40 годин на тиждень", закінчивши її словами "Держава послідовно проводить політику, спрямовану на скорочення тривалості робочого дня і робочого тижня".

Відхилено

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права встановлюється законом.

 

 

-500- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину п'яту статті 45 (40) розпочати словами "максимальна тривалість робочого часу, яка не може перевищувати 40 годин на тиждень", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-501- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину п'яту статті 45 (40) викласти в редакції:

"Максимальна тривалість робочого часу - 40-годинний робочий тиждень, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки - 16 днів, не враховуючи двох вихідних на тиждень і святкових днів в організаціях і на підприємствах всіх форм власності".

Відхилено

 

 

 

-502- Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Частину третю статті 45 (40) викласти в редакції:

"Максимальна тривалість робочого тижня, яка не може перевищувати 40 годин, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом".

Відхилено

 

 

 

-503- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину третю статті 45 (40) після слів "робочого часу" доповнити словами "не може перевищувати 40 годин на тиждень", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-504- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині третій статті 45 (40) виключити слова "максимальна тривалість робочого часу".

Відхилено

 

 

 

-505- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину третю статті 45 (40) викласти в редакції:

"Максимальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 41 годину на тиждень. Мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом".

Враховано частково

 

108.

Стаття 46 (Стаття 41)

-506- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 46 (41) викласти в редакції статті 50 (41) варіанта проекту, запропонованого КПУ.

Відхилено

Стаття 46

 

 

-507- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 46 (41) доповнити новою частиною:

"Розмір пенсії за віком встановлюється відповідно до трудового внеску громадянина в дохід держави".

Відхилено

 

 

 

-508- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 46 (41) доповнити положенням:

"Вік виходу на пенсію не може перевищувати 60 років для чоловіків та 55 - для жінок".

Відхилено

 

 

 

-509- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 46 (41) викласти в редакції:

"Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на матеріальне забезпечення у старості, при інвалідності від народження, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, у разі безробіття та в інших передбачених законом випадках втрати засобів до існування з незалежних від громадянина обставин.

Це право гарантується загальним обов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними, наданням допомоги громадянам похилого віку у подоланні самотності і соціальної ізольованості, сприянням посильній участі в суспільному житті.

Пенсії, інші види соціальної виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Розмір пенсії за віком встановлюється відповідно до трудового внеску громадянина в дохід держави".

 

Враховано частково

 

 

 

-510- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

Статтю 46 (41) доповнити новою частиною, виклавши її в редакції:

"Не мають права на державну допомогу особи, що втратили працездатність через зловживання алкоголем чи тютюном або через споживання наркотиків".

Відхилено

 

 

 

-511- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 46 (41) викласти в редакції:

"Громадянин України має право на матеріальне забезпечення в старості у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, а також втрати годувальника або іншого випадку втрати засобів до існування з незалежних від нього обставин.

Це право гарантується соціальним страхуванням трудящих, виплатами по тимчасовій непрацездатності, пенсійним забезпеченням у похилому віці, по інвалідності і у зв'язку з втратою годувальника, працевлаштуванням громадян, які частково втратили працездатність, іншими формами соціального забезпечення.

Порядок забезпечення цього права встановлюється окремими законами."

 

Враховано частково

 

109.

Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних, від них обставин, у старості та в інших випадках, передбачених законом.

-512- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Н.д.Петренко Д.Д.(Округ N 255)

Частину першу статті 46 (41) розпочати так:

"Громадянам гарантується право та соціальний захист", далі за текстом.

 

Враховано

Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості та в інших випадках, передбачених законом.

 

 

-513- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У частині першій статті 46(41) замість слів "Громадяни мають право" записати "Держава забезпечує і гарантує право громадян".

 

Враховано

 

 

 

-514- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Частину першу статті 46 (41) розпочати словами: "Держава беззастережно гарантує кожному громадянину України право на соціальний захист", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-515- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину першу статті 46 розпочати словами "Громадянам гарантується право", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-516- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Початок частини першої статті 46 (41) викласти так:

"Громадянам гарантується соціальний захист", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-517- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 46(41) після словосполучення "включає право на" додати слово "матеріальне" і далі за текстом.

 

Враховано

 

110.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

-518- Комісія з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства

Частину другу статті 46 (41) викласти в редакції:

"Це право гарантується встановленим законом обов'язковим соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків працедавців та працівників, бюджетних коштів та інших джерел соціального забезпечення".

 

Враховано

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

 

 

-519- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 46 (41) викласти в редакції:

"Це право гарантується державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними; допомогою по тимчасовій непрацездатності; виплатою за рахунок держави пенсій за віком, інвалідністю і в зв'язку з втратою годувальника; піклуванням про громадян похилого віку і інвалідів; іншими формами соціального забезпечення".

 

Враховано

 

 

 

-520- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Частину другу статті 46(41) викласти в редакції:

"Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків підприємств, установ та інших організацій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечення".

 

Враховано частково

 

 

 

-521- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину другу статті 46 (41) після слів "комунальних" доповнити словами "та діяльністю", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-522- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 46 (41) після слів "непрацездатними" доповнити словами "допомогою по тимчасовій непрацездатності; виплатою за рахунок держави пенсій за віком, інвалідністю і у зв'язку з втратою годувальника; піклуванням про громадян похилого віку та інвалідів; іншими формами соціального захисту".

 

Враховано

 

 

 

-523- Президент України

У частині другій статті 46 (41) виключити слово "приватних".

Відхилено

 

 

 

-524- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 46 (41) виключити.

Відхилено

 

111.

Пенсії, інші види соціальної виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

-525- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину третю статті 46 (41) викласти в редакції:

"Пенсії, інші соціальні виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого державою і достатнього для додержання гідного людини існування".

 

Враховано частково

Пенсії, інші види соціальної виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 

 

-526- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині третій статті 46(41) після слова "повинні" записати слова "гарантувати забезпечення рівня", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-527- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину третю статті 46 (41) розпочати словами:

"Держава гарантує, що пенсії, інші види соціальної виплати та допомоги, які є основним джерелом існування людини, будуть забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму".

 

Враховано

 

 

 

-528- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

У частині третій статті 46 (41) замість слів "встановленого законом" записати "країн Європи".

Відхилено

 

 

 

-529- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Частину третю статті 46 (41) викласти в редакції:

"Держава гарантує такий розмір пенсій і інших соціальних допомог для відповідних категорій громадян, який забезпечить рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом".

 

Враховано

 

 

 

-530- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину третю статті 46 (41) після слова "законом" доповнити словами: "державою і достатнього для додержання гідного людини існування".

 

Враховано частково

 

 

 

-531- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину третю статті 46 (41) після слів "рівень життя" доповнити замість існуючого тексту словами "не нижчий мінімального споживчого бюджету, встановленого законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-532- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині третій статті 46 (41) замість слів "які є основним джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом" записати "повинні забезпечувати гідне існування громадян, підтримання їх здоров'я, достатній життєвий рівень".

 

Враховано частково

 

 

 

-533- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині третій статті 46 (41) після слова "існування" записати "не можуть бути нижче встановленого законом прожиткового мінімуму".

 

Враховано частково

 

 

 

-534- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину третю статті 46 доповнити словами "і відповідати кількості і якості суспільно корисної праці за період трудової діяльності кожного громадянина".

 

Враховано частково

 

112.

Стаття 47 (Стаття 42)

-535- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Доповнити статтю 47 (42) положенням щодо гарантій забезпечення житлом працівників державних підприємств, організацій, установ.

Відхилено

Стаття 47

 

 

-536- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 47 викласти в редакції відповідно до статті 51 альтернативного проекту.

Відхилено, не названо якого проекту

 

 

 

-537- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Доопрацювати статтю 47(42), передбачивши в ній право кожного громадянина на безкоштовне житло.

Відхилено

 

 

 

-538- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Доопрацювати статтю 47(42), передбачивши в ній гарантоване право стосовно невисокої квартплати.

Відхилено

 

 

 

-539- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Враховуючи те, що стаття 8 визначає норми Конституції нормами прямої дії, у статті 47 (42) необхідно розкрити механізм реалізації права громадян на житло.

Відхилено

 

 

 

-540- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Стаття 47 (42) потребує докорінної переробки, виходити потрібно із концепції житлового будівництва, яка не передбачає будівництва житла у сільській місцевості.

Отже, і виходить, що мешканці міст мають одні права, а селяни - інші. А де ж тоді рівноправність громадян? До речі, про таке право у проекті немає жодної норми (див.ст.32 діючої Конституції).

Відхилено, пропозиції немає

 

 

 

-541- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 47 (42) доповнити новою частиною:

"Громадянам, які працюють на підприємствах і в організаціях загальнонародної (державної) і муніципальної власності і тим, хто потребує соціального захисту, житло надається державою чи місцевим самоврядуванням за справедливим розподілом житлової площі безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Держава регулює розміри плати за житло і комунальні послуги".

 

Враховано частково

 

 

 

-542- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 47 (42) викласти в редакції:

"Кожен має право на житло - будувати, купувати у власність чи користуватися впорядкованим житлом у будинках державного, муніципального або індивідуального житлового фонду.

Громадянам, які працюють на підприємствах і в організаціях загальнодержавної (державної) і муніципальної власності, і тим, хто потребує соціального захисту, житло надається державою чи органами місцевого самоврядування безплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Реалізація права на житло забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, здійсненням державних та регіональних програм будівництва впорядкованого житла, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, наданням пільг для молодих сімей, встановленням громадського контролю за справедливим розподілом житлової площі, регулюванням з боку держави розмірів плати за житло і комунальні послуги.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як за рішенням суду на підставі закону".

 

Враховано частково

 

 

 

-543- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Статтю 47 (42) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на забезпечення житлом на рівні, необхідному для підтримки здоров'я і благополуччя їх самих і членів їхніх сімей.

Держава сприяє у вирішенні їхніх житлових проблем шляхом розвитку, схоронності й утримання житлового фонду, забезпечує соціальний захист малозабезпечених громадян, для яких зберігається державне забезпечення житлом у межах встановленої норми.

Ніхто не може бути позбавленим житла без законних на те підстав і не інакше, як за рішенням суду".

 

Враховано частково

 

 

 

-544- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 47 (42) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на житло, надане їм з державного житлового фонду у користування, або придбане в особисту власність у порядку, встановленому законом.

Держава забезпечує справедливий розподіл житла під громадським контролем громадянам, що потребують житла.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як судом на підставі закону".

 

Враховано частково

 

113.

Кожен має право на житло.

-545- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину першу статті 47 (42) викласти в редакції:

"Кожен має право на житло. Держава створює необхідні умови для будівництва та придбання громадянами житла", далі за текстом.

 

Враховано

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожен громадянин зміг би побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

 

 

-546- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину першу статті 47 (42) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на житло, що надається державою та місцевим самоврядуванням безоплатно або за доступну для них плату при невеликій платі за житло та комунальні послуги".

 

Враховано частково

 

 

 

-547- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 47 (42) викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на житло. Встановлений законом мінімум, а також житло для громадян, які потребують соціального захисту, надається державою та місцевим самоврядуванням безоплатно".

 

Враховано частково

 

 

 

-548- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 47 (42) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на житло. Встановлений законом мінімум надається державою та місцевим самоврядуванням безплатно".

 

Враховано частково

 

 

 

-549- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 47 (42) викласти в редакції:

"Кожному громадянину держава гарантує право на житло".

 

Враховано

 

114.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та місцевим самоврядуванням безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

-550- Н.д.Hедвига Г.М.(Округ N 57)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 47 (42) викласти в редакції: "Громадянам, які за об'єктивних обставин не в змозі забезпечити себе житлом, житло надається безплатно державою та органами місцевого самоврядування відповідно до закону".

 

Враховано частково

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та місцевим самоврядуванням безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

 

 

-551- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

У частині другій статті 47 (42) виключити слова "або за доступну для них плату".

 

Відхилено

 

 

 

-552- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині другій статті 47(42) після слова "житло" записати слово "гарантується", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-553- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину 2 статті 47 (42) викласти в редакції:

"Держава забезпечує справедливий розподіл житла під громадським контролем відповідно до майнового і матеріального становища громадян. Органи державної влади і місцевого самоврядування передають його у безоплатне користування або у власніть за доступною платою тим, хто потребує соціального захисту", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-554- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині другій статті 47 (42) слова "або за доступну для них плату" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-555- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині 2 статті 47(42) слова "місцевим самоврядуванням" замінити словами "органами місцевого самоврядування".

 

Відхилено

 

115.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як за рішенням суду на підставі закону.

-556- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину третю статті 47 (42) після слів "за рішенням суду" поставити сполучник "і".

 

Відхилено

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як за рішенням суду на підставі закону.

116.

Стаття 48 (Стаття 43)

-557- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 48 (43) викласти в редакції відповідно до статті 52 альтернативного проекту.

 

Відхилено

Стаття 48

 

 

-558- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

Статтю 48 (43) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-559- Н.д.Самойлик К.С.(Округ N 403)

Стаття 48(43) потребує доопрацювання. Її слід доповнити положеннями про те, що кожна людина має право на медичне обслуговування, освіту та інше.

 

Враховано

 

 

 

-560- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 48 (43) доповнити частиною другою, виклавши її в редакції:

"Держава забезпечує постійне підвищення життєвого рівня громадян".

 

Відхилено

 

 

 

-561- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Статтю 48 (43) виключити. Бо життєвий рівень, та ще й достатній не обмежується харчами, одягом і житлом. Саме тому слова "достатнього життєвого рівня" перенести в ст.3.

 

Відхилено

 

 

 

-562- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

У статтях 48, 49, 50, 53 замість слів "Кожен має право на" записати "Держава гарантує", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-563- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статтю 48 (43) викласти в редакції:

"Кожному громадянину гарантується право на достатній життєвий рівень".

Далі статтю доповнити таким текстом:

"Відповідальність за життєвий рівень громадян України покладається на Уряд. Зниження його є підставою для виразу недовіри Кабінету Міністрів".

 

Враховано частково

 

 

 

-564- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У статті 48 (43) слова "Кожен має" замінити на слова "Держава гарантує кожному".

 

Враховано

 

 

 

-565- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Статтю 48 (43) викласти в редакції:

"Кожен має право на такий життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичний догляд та належне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримання здоров'я і добробуту його самого і його сім'ї".

 

Враховано частково

 

 

 

-566- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 48 (43) доповнити новою частиною:

"Реалізація цього права гарантується державою шляхом проведення відповідної економічної та бюджетної політики".

 

Відхилено

 

 

 

-567- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 48 (43) розпочати словами "Держава гарантує кожному громадянину", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-568- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Статтю 48 (43) викласти в редакції: "Кожен має право на неухильне поліпшення умов свого життя".

 

Відхилено

 

 

 

-569- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 48 (43) доповнити словами: "медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування".

 

Відхилено

 

117.

Кожен має право на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

-570- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 48 (43) конкретизувати або зовсім виключити, бо вона не несе жодної інформації.

 

Відхилено

Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

 

 

-571- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Доповнити статтю 48 (43) положенням такого змісту: "матеріальний життєвий рівень громадянина і його сім'ї не обмежується".

 

Відхилено

 

 

 

-572- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Доповнити статтю 48 (43) словами "і вся решта, що включає в себе необхідні життєві умови".

 

Відхилено, не зрозуміло що таке решта

 

 

 

-573- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Стаття 48(43) суперечить нормам Загальної Декларації прав людини, позбавляє кожного громадянина гарантій на медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, а тому є неприйнятною.

 

Відхилено

 

 

 

-574- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Стаття 48(43) - фікція, оскільки в проекті Конституції не виписані гарантії, які забезпечували б такий мінімальний рівень зарплат, пенсій, стипендій, соціальних виплат і допомог, який відповідав би споживчому бюджету, достатньому для відтворення фізичних і духовних потреб людини.

 

Відхилено, не зформульована пропозиція

 

 

 

-575- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 48 (43) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному громадянину життєвий рівень не нижче прожиткового мінімуму, встановленого законом, а також право на достатній життєвий рівень", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-576- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Статтю 48 (43) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному достатній життєвий рівень для нього та його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Це право забезпечується механізмами сприяння підвищенню доходів працездатних та належної соціальної підтримки інших громадян".

 

Враховано частково

 

 

 

-577- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 48 (43) доповнити словами "задоволення духовних потреб".

 

Відхилено

 

 

 

-578- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Статтю 48 (43) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на достатній життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту для них самих та членів їхніх сімей і відповідає науково обгрунтованим фізіологічним і соціально-культурним потребам людини.

Розмір прожиткового мінімуму встановлюється державою за погодженням з профспілками".

 

Враховано частково

 

 

 

-579- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У статті 48 (43) після слова "достатній" додати слова "здоровий і культурний", а після слова "житло" додати слова "і культурне забезпечення".

 

Відхилено

 

118.

Стаття 49 (Стаття 44)

-580- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Охорона здоров'я громадян забезпечується державою".

 

Враховано

Стаття 49

 

 

-581- Комісія з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства

Статтю 49 (44) викласти в редакції:

"Кожний громадянин має право на охорону здоров'я, що реалізується шляхом створення належних умов праці, побуту, відпочинку, виховання та навчання, безпекою та належною якістю продуктів харчування, питної води, лікарських засобів та інших товарів народного споживання, проведенням відповідних заходів щодо запобігання виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб, заходів по охороні навколишнього природного середовища та поданням кваліфікованої загальнодоступної медичної допомоги.

Фінансування медичної допомоги громадянам здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, обов'язкового медичного страхування та добровільного медичного страхування, благодійних внесків та інших джерел в порядку, що визначається законом.

Держава сприяє розвиткові медичних закладів різних форм власності і гарантує громадянам право на заняття приватною медичною практикою у встановленому законом порядку.

Держава сприяє пропагуванню здорового способу життя, розвиткові фізкультури і спорту, забезпечує нагляд за виконанням вимог законодавства щодо реалізації права громадян на охорону здоров'я".

 

Враховано частково

 

 

 

-582- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 49 (44) викласти в редакції відповідно до статті 53 альтернативного проекту.

 

Відхилено, невідомо якого проекту

 

 

 

-583- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

У статті 49 (44) передбачити положення про збереження існуючої мережі державного медичного обслуговування.

 

Відхилено, немає пропозиції

 

 

 

-584- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Доопрацювати статтю 49(44), передбачивши в ній право кожного громадянина на безкоштовне медичне обслуговування.

 

Відхилено

 

 

 

-585- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Доповнити статтю 49 (44) четвертою частиною, виклавши її в редакції:

"Дитячий труд забороняється, якщо він не пов'язаний з навчанням та трудовим вихованням".

 

Враховано частково

 

 

 

-586- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Частину другу статті 49 (44) доповнити словами: "існуюча мережа яких не може скорочуватись". "Забороняється дитяча праця, не пов'язана з навчанням і трудовим вихованням".

 

Враховано частково

 

 

 

-587- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 49 (44) доповнити положенням:

"Кожен повинен піклуватись про своє здоров'я і не завдавати шкоди здоров'ю інших громадян".

 

Враховано частково

 

 

 

-588- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 49 (44) викласти в редакції:

"Кожен має право на охорону здоров'я та медичну допомогу, медичне обслуговування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних установах охорони здоров'я, існуюча мережа яких не може скорочуватись, медична допомога, профілактичне обстеження, лікування і планове відновлення здоров'я здійснюється безплатно. Держава дбає про подальший розвиток і раціональне розміщення державних і комунальних лікувальних, фармацевтичних та оздоровчих установ, забезпечення виробництва в достатніх обсягах лікарських засобів, сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів.

Держава піклується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.

Забороняється дитяча праця, не пов'язана з навчанням і трудовим вихованням".

 

Враховано частково

 

 

 

-589- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Статтю 49 (44) доповнити новою частиною в редакції:

"Держава гарантує безоплатну допомогу на рівні не менше 85 відсотків від загальної потреби в медичній допомозі", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-590- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Статтю 49 (44) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на охорону здоров'я, кваліфіковану медичну допомогу і медичний догляд та медичне страхування.

Це право забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, розширенням мережі державних, комунальних і приватних медичних установ і підприємств.

У державних і комунальних підприємствах медична допомога надається безплатно".

 

Враховано частково

 

 

 

-591- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 49 (44) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право на охорону здоров'я та екологічну небезпеку. Це право забезпечується безоплатною кваліфікованою медичною допомогою, яка надається державними установами охорони здоров'я; реалізацією державних програм оздоровлення оточуючого середовища, профілактичних заходів, а також системи заходів по усуненню наслідків Чорнобильської катастрофи; розвитком і вдосконаленням техніки безпеки та виробничої санітарії; розширенням наукових досліджень для попередження захворювань, забезпеченню активного довголітнього життя людей.

Медичне обслуговування громадян може здійснюватись також і приватними лікувальними закладами, діяльність яких визначається законом.

Держава піклується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя."

 

Враховано частково

 

119.

Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

-592- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Частину першу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Держава гарантує всім громадянам України право на охорону здоров'я і безкоштовне медичне обслуговування".

 

Враховано частково

Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

 

 

-593- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Н.д.Петренко Д.Д.(Округ N 255)

Частину першу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на охорону здоров'я".

 

Враховано

 

 

 

-594- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину першу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному право на безкоштовну охорону здоров'я, медичну допомогу, медичне страхування".

 

Враховано частково

 

 

 

-595- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину першу статті 49 (44) викласти у редакції:

"Кожен громадянин України має гарантоване право на охорону здоров'я, медичну допомогу та страхування".

 

Враховано

 

 

 

-596- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину першу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-597- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У частині першій статті 49 (44) слова "кожен має" замінити на слова "Держава гарантує кожному".

 

Відхилено

 

 

 

-598- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 49 (44) після слів "медична допомога" доповнити словами "та ліки".

 

Відхилено

 

120.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів.

-599- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 49 (44) після слів "надається безоплатно" записати "Держава забезпечує створення та діяльність достатньої за соціально і науково обгрунтованими нормами мережі цих установ охорони здоров'я".

Відхилено

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

 

 

-600- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині другій статті 49 (44) виключити слова "Держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів". Слово "доступного" замінити словом "безкоштовного".

 

Відхилено

 

 

 

-601- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Держава створює умови для ефективної і доступної для всіх громадян медичної допомоги. У державних і комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів."

 

Враховано частково

 

 

 

-602- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 49 (44) розпочати словами:

"Держава і органи самоврядування створюють умови для ефективного і доступного", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-603- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Із частини другої статті 49 (44) виключити слова "Держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів".

 

Відхилено

 

 

 

-604- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину другу статті 49 (44) доповнити положенням у такій редакції:

"Мережа державних та комунальних установ охорони здоров'я не може скорочуватись".

 

Відхилено

 

 

 

-605- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

У частині другій статті 49 (44) замість слова "створює" записати "забезпечує".

 

Відхилено

 

 

 

-606- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Частину другу статті 49(44) після слів "медична допомога" доповнити словами "профілактичне обстеження, лікування і планове відновлення здоров'я", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-607- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Частину другу статті 49(44) після слова "держава" доповнити словами "гарантує створення", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-608- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У третьому реченні частини другої статті 49 (44) після слова "сприяє" записати "також і", далі за текстом. В існуючій редакції це означає, що приватна медицина буде підтримана, а державна не дуже, а між тим приватна медицина платна, а більшість населення сьогодні не має можливості навіть хлібf купити.

 

Відхилено

 

 

 

-609- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину другу статті 49 (44) викласти в редакції:

"у державних і комунальних установах охорони здоров'я, існуюча мережа яких не може скорочуватись, медична допомога надається безоплатно".

 

Враховано частково

 

 

 

-610- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Із частини другої статті 49 (44) виключити слова "Держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів". Цю частину викласти в редакції:

"Держава гарантує ефективне і доступне для всіх громадян

медичне обслуговування. В державних і комунальних установах охорони здоров'я, існуюча мережа яких не може скорочуватись, лікування і планове відновлення здоров'я здійснюються безоплатно. Держава дбає про подальший розвиток і раціональне розміщення державних і комунальних лікувальних, фармацевтичних та оздоровчих установ, про забезпечення виробництва в достатніх обсягах лікарських засобів".

 

Враховано частково

 

 

 

-611- Н.д.Пасько С.О.(Округ N 425)

Частину другу статті 49 (44) після слова "безоплатної" доповнити словами "гарантується надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги при невідкладних захворюваннях та станах в усіх закладах охорони здоров'я", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-612- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Частину другу статті 49 (44) розпочати так:

"Держава забезпечує ефективне й доступне для всіх громадян медичне обслуговування".

Останнє речення цієї частини викласти в редакції:

"Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів всіх форм власності".

 

Враховано

 

 

 

-613- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину другу статті 49 (44) доповнити словами:

"Інвалідам і пенсіонерам в Україні лікування надається безкоштовно".

 

Враховано

 

 

 

-614- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 49 (44) після слова "держава" доповнити словами "і органи самоврядування", після слів "охорони здоров'я" доповнити словами "мережа яких не може скорочуватися".

 

Знято

 

 

 

-615- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину другу статті 49 (44) після слів "У державних і комунальних установах охорони здоров'я" доповнити словами "існуюча мережа яких не може скорочуватись, медична допомога, профілактичне обстеження, лікування і планове відновлення здоров'я здійснюється безоплатно".

 

Відхилено

 

 

 

-616- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Частину другу статті 49 (44) після слів "безкоштовно" доповнити словами "існуюча мережа яких не може скорочуватись", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-617- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині другу статті 49 (44) замість слів "створює умови" записати "гарантує створення умов", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-618- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Держава створює систему ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних установах охорони здоров'я необхідний рівень медичного обслуговування надається безоплатно та забезпечується бюджетним фінансуванням відповідно до кількості населення".

 

Відхилено

 

 

 

-619- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 49 (44) викласти в редакції:

"Держава гарантує ефективне і доступне для всіх громадян безкоштовне медичне обслуговування".

 

Відхилено

 

 

 

-620- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У частині другій статті 49 (44) слова "держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів" виключити.

 

Враховано

 

 

 

-621- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину другу статті 49 (44) доповнити словами: "утримує необхідну для цього мережу закладів охорони здоров'я".

 

Враховано частково

 

121.

Держава піклується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.

-622- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину третю статті 49 (44) викласти в редакції:

"Держава піклується про збереження і розширення мережі державних та профспілкових лікувально-оздоровчих закладів, розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя".

 

Враховано частково

Держава піклується про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.

122.

Стаття 50 (Стаття 45)

-623- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину першу статті 50 (45) розпочати словами: "В Україні визначається пріоритет екології над економікою", далі за текстом.

 

Відхилено

Стаття 50

 

 

-624- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Статтю 50 (45) доповнити положенням в редакції:

"Держава створює умови для об'єктивного контролю якості споживчих товарів та довкілля".

 

Відхилено

 

123.

Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

-625- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Частину першу статті 50 (43) розпочати так: "Держава гарантує право кожного на", далі за текстом.

 

Відхилено

Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

 

 

-626- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті 50 (45) викласти в редакції:

"Держава створює необхідні умови для реалізації кожним громадянином права", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-627- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 50 (45) доповнити положенням у такій редакції:

"Реалізація цього права забезпечується державою додержанням відповідних екологічних стандартів".

 

Відхилено

 

 

 

-628- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

Частину першу статті 50 (45) після слова "шкоди" доповнити словами "якщо вона виникла з вини держави".

 

Відхилено

 

 

 

-629- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Третю частину статті 50(45) викласти у редакції:

"Приховування або спотворення екологічної інформації карається за законом".

 

Відхилено

 

124.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації.

-630- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 50 (45) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість та екологічну безпечність (безпеку) харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації".

 

Враховано частково

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації.

 

 

-631- Н.д.Кірімов І.З.(Округ N 218)

У частині другій статті 50 (45) після слів "про стан довкілля" записати "атомної енергетики", взявши їх у дужки.

 

Відхилено

 

 

 

-632- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині другій статті 50 (45) замість слова "довкілля" записати "навколишнє середовище", далі за текстом.

 

Відхилено

 

125.

Ця інформація ніким не може бути засекречена.

-633- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У статті 50 (45) поновити частину третю попередньої редакції проекту Конституції, схваленого Конституційною комісією 23.11.95р.

"Будь-які порушення екологічних стандартів, приховування екологічної інформації або її спотворення переслідуються законом".

 

Відхилено

Ця інформація ніким не може бути засекречена.

 

 

-634- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 50 (45) викласти в редакції:

"Ця інформація ніким не може бути прихована або визнана таємною."

 

Враховано частково

 

 

 

-635- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

У частині третій статті 50 (45) слово "засекречена" замінити словом "утаємнена".

 

Відхилено

 

126.

Стаття 51 (Стаття 46)

-636- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 51 (46) доповнити новою частиною:

"Батьки повинні утримувати до повноліття дітей, народжених як у шлюбі, так і поза шлюбом, якщо їх батьківство визнано згідно з чинним законодавством. Повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних батьків".

 

Враховано

Стаття 51

 

 

-637- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 51(46) викласти в редакції статті 51 (46) варіанта проекту, запропонованого КПУ.

 

Відхилено

 

 

 

-638- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Статтю 51 (46) доповнити новою частиною:

"Держава гарантує рівність прав жінки і чоловіка у здобутті освіти, професійної підготовки, праці, винагород за неї, громадсько-політичній та культурній діяльності".

 

Враховано частково

 

 

 

-639- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 51 (46) доповнити новими частинами в редакції:

"Сім'я зобов'язана піклуватися про своїх членів, які потребують допомоги". "Закон встановлює захист батьків та дітей".

"Багатодітні сім'ї та люди із вадами фізичного і розумового розвитку перебувають під особливим піклуванням держави та місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-640- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 51 (46) викласти в редакції:

"Сім'я є природною основною клітиною суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування, турботу і допомогу. Усі діти, які народилися у шлюбі або поза шлюбом, користуються однаковим соціальним захистом."

 

Враховано частково

 

127.

Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен з подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі і сім'ї.

 

 

Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен з подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі і сім'ї.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

128.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під охороною держави.

-641- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 51 (46) викласти в редакції:

"Сім'я, як основа збереження і розвитку нації, а також материнство, батьківство і дитинство перебувають під охороною держави.

Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя у сімейних відносинах має рівні права і обов'язки".

 

Враховано частково

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

 

 

-642- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину другу статті 51 (46) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"Батьки відповідальні перед державою за здоров'я і виховання своїх дітей, зобов'язані утримувати їх до настання повноліття.

Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездтаних батьків чи опікунів", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-643- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину другу статті 51 (46) доповнити словами "та всіляко підтримуватися нею".

 

Відхилено

 

129.

Стаття 52 (Стаття 47)

 

 

Стаття 52

130.

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

 

 

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

131.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.

 

 

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.

132.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

-644- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину третю статті 52 (47) викласти в редакції:

"Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей, а також заохочує усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

 

Враховано

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

 

 

-645- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

На початку третьої частини статті 52(47) слово "Держава" замінити словами "Законом гарантується", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-646- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину третю статті 52 доповнити положенням у редакції:

"Ухилення батьків від виховання дітей або дітей від утримання батьків при старості переслідується законом України".

 

Відхилено

 

133.

Стаття 53 (Стаття 48)

-647- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Статтю 53 (48) викласти в редакції:

"Кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Громадяни мають право безоплатно одержати вищу освіту в державних закладах освіти. Прийом до вищих учбових закладів здійснюється на рівних конкурсних умовах незалежно від джерел фінансування і форми власності учбових закладів.

Держава створює умови для розвитку дошкільної, позашкільної, професійно- технічної, вищої і післядипломної освіти різних форм навчання".

 

Враховано частково

Стаття 53

 

 

-648- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 53 (48) викласти в редакції статті 57 (48) варіанта проекту, запропонованого КПУ.

 

Відхилено

 

 

 

-649- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 53 (48) викласти в редакції:

"Громадянам України гарантується право на освіту, тобто на одержання повної загальної середньої освіти і професійної освіти, підвищення кваліфікації у навчальних закладах різного типу на засадах безперервної і різноманітної освіти. У державі забезпечується безплатність усіх видів освіти, широкий розвиток професійно-технічної, середньої та вищої освіти, дошкільного і позашкільного виховання через систему державних навчальних та дитячих виховних закладів.

Громадянам, які проживають на території України, забезпечується відповідно до закону право користування рідною або будь-якою іншою мовою, вільно обирати мову навчання і виховання дітей і молоді, а також мову міжнаціонального спілкування".

 

Враховано частково

 

 

 

-650- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 53 (48) викласти в редакції:

"Кожен має право на освіту. Держава гарантує право на освіту, забезпечуючи доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти, підвищення кваліфікації в державних і комунальних навчальних закладах.

Громадяни мають право безоплатно одержати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Мережа державних і комунальних навчальних і дошкільних закладів не може скорочуватись.

Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується відповідно до закону право на навчання рідною мовою та вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах".

 

Враховано частково

 

 

 

-651- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Статтю 53 (48) доповнити новою частиною в редакції:

"Кількість учбових місць для безоплатного одержання вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах має бути не меншою, ніж за станом на 01.01.1996 року", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-652- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 53 (48) доповнити додатковою частиною в редакції:

"Навчально-виховний процес у всіх навчальних закладах незалежно від форм власності здійснюється за державними програмами та під контролем держави".

 

Відхилено

 

 

 

-653- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Статтю 53 (48) викласти у редакції:

"Кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Громадяни мають право безоплатно одержати вищу освіту в державних закладах освіти. Прийом до вищих учбових закладів здійснюється на рівних конкурсних умовах незалежно від джерел фінансування і форми власності учбових закладів.

Держава створює умови для розвитку дошкільної, позашкільної, професійно-технічої, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання".

 

Враховано частково

 

 

 

-654- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 53 (48) викласти в редакції:

"Кожний громадянин України має право на освіту. Держава забезпечує загальнодоступність усіх видів освіти на основі її безоплатності, надання державних стипендій і пільг учням і студентам, безкоштовної видачі шкільних підручників, здійснення навчання у школах рідною мовою.

Загальна середня освіта в Україні є обов'язковою. Освіта та виховання в Україні спрямовується на всебічний і гармонійний розвиток особистості, сприяє взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами.

Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх дітей у віці до 14 років."

Додаткова стаття. "Громадяни України мають право на вільну участь у культурному житті суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі та користуватись його благами.

Держава забезпечує загальнодоступність цінностей вітчизняної і світової культури, що є у державних і громадських фондах, розвиває культурно-просвітні заклади, мережу безплатних бібліотек, книговидавництво, культурні зв'язки з зарубіжними країнами.

Кожний громадянин України має право на захист його моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких він є."

 

Враховано частково

 

134.

Кожен має право на освіту.

-655- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Частину першу статті 53 (48) викласти в редакції:

"Держава гарантує всім громадянам України право на безкоштовну освіту".

 

Враховано частково

Кожен має право на освіту.

 

 

-656- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Частину першу статті 53 (48) викласти в редакції:

"Кожному гарантується право на освіту".

 

Враховано

 

 

 

-657- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Частину першу статті 53 (48) доповнити словами: "Мережа державних і комунальних навчальних і дошкільних закладів не може скорочуватись".

 

Відхилено

 

 

 

-658- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 53 (48) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному здійснення права на освіту".

 

Враховано

 

135.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

-659- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Частину другу статті 53 (48) доповнити положенням у такій редакції:

"Мережа державних та комунальних установ освіти не може скорочуватись".

 

Відхилено

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

 

 

-660- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 53 (48) доповнити словами: "Мережа державних і комунальних навчальних закладів і дошкільних установ скороченню не підлягає".

 

Відхилено

 

 

 

-661- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині 2 статті 53 (48) замість слів "є обов'язковою" записати "гарантується", далі за текстом.

 

Знято автором

 

 

 

-662- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину другу статті 53 (48) викласти в редакції:

"Основна загальна освіта є обов'язковою. Рівень основної загальної освіти визначається Законом про освіту".

 

Відхилено

 

 

 

-663- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину 2 статті 53 (48) викласти в редакції:

"Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава ставить за мету досягнення безоплатної вищої освіти для всіх громадян УРСР".

 

Відхилено

 

 

 

-664- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину другу статті 53 (48) викласти в редакції:

"Повна загальна середня освіта є обов'язковою і гарантується державою".

 

Враховано

 

 

 

-665- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 53 (48) доповнити положенням:

"Громадянам гарантується право безоплатно одержати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах".

 

Враховано

 

 

 

-666- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 53 (48) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному громадянину безкоштовну повну середню освіту".

 

Відхилено

 

136.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, позашкільної професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти; різні форми навчання; надання державних стипендій та пільг учням та студентам. Громадяни мають право безоплатно одержати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

-667- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 53 (48) викласти в редакції:

"Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Громадяни мають право безоплатно одержати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі."

 

Враховано

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, позашкільної професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти; різні форми навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

 

 

-668- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Частину третю статті 53 (48) розпочати так: "Держава гарантує доступність", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-669- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину третю статті 53 (48) після слів "пільг учням та студентам" доповнити словами: "Громадянам гарантується право безплатно одержувати освіту в навчальних закладах усіх форм власності", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-670- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

У частині третій статті 53(48) включити слова "в державних і комунальних навчальних закладах".

 

Враховано

 

 

 

-671- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Частину третю статті 53(48) після слова "держава" доповнити словами "гарантує забезпечення", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-672- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині третій статті 53 (48) після слова "професійної" записати "та вищої", далі за текстом, а після слова "одержати" - "середню спеціальну та", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-673- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину третю статті 53 (48) викласти в редакції:

"Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах, мережа яких не може скорочуватись", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-674- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У частині третій статті 53 (48) після слів "комунальних навчальних закладах" записати "за умови знання державної мови".

 

Відхилено

 

 

 

-675- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині третій статті 53 (48) замість слів "повної загальної середньої" записати "основної загальної".

 

Відхилено

 

 

 

-676- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Частину третю статті 53 (48) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"Мережа державних і комунальних навчальних закладів різного рівня акредитації та дошкільних установ не може скорочуватися".

 

Відхилено

 

 

 

-677- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Частину третю статті 53 (48) після слів "на конкурсній основі" доповнити словами "мережа державних і комунальних навчальних і дошкільних закладів не може скорочуватись".

 

Відхилено

 

 

 

-678- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину третю статті 53 (48) доповнити положенням:

"Кількість державних навчальних закладів не скорочується".

 

Відхилено

 

 

 

-679- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину третю статті 53 (48) викласти в редакції:

"Держава гарантує кожному доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної та на конкурсній основі вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; різні форми навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Відповідно до потреб держави забезпечуються функціонування і розвиток мережі державних і комунальних навчальних закладів".

 

Враховано частково

 

 

 

-680- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину третю статті 53 (48) доповнити положенням такого змісту:

"Держава підтримує справедливе співвідношення між кількістю державних, комунальних і приватних вищих учбових закладів, місць в них і їх профілем."

 

Відхилено

 

137.

Громадянам, які належать до національних меншин, ґарантується відповідно до закону, право на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних та комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

-681- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

В частині четвертій статті 53 (48) виключити слова "навчання рідною мовою", далі записати:

"В місцях компактного проживання представників національних меншин за наявності достатньої кількості можуть створюватись окремі класи, групи чи школи для навчання рідною мовою".

 

Відхилено

Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується відповідно до закону, право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

 

 

-682- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину четверту статті 53 (48) розпочати так:

"Громадянам, які належать до національних меншин, в місцях їх компактного проживання гарантується...", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-683- Н.д.Яблонський В.А.(Округ N 407)

Останню частину статті 53 (48) викласти в редакції:

"Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується відповідно до закону право на вивчення рідної мови, а в місцях компактного проживання (понад 75% населення) - право на навчання рідною мовою в державних чи комунальних середніх навчальних закладах".

 

Враховано частково

 

 

 

-684- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину четверту статті 53(48) викласти в редакції:

"Громадяни, що належать до національних меншин, у місцях їх компактного проживання можуть навчатися рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних", далі за тексту.

 

Враховано

 

 

 

-685- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину четверту статті 53 (48) викласти в редакції:

"Громадянам гарантується право на навчання тією мовою, яку вони вважають рідною, та вивчення рідної мови в державних та комунальних навчальних закладах".

 

Враховано

 

 

 

-686- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину четверту статті 53 (48) після слова "належать" доповнити словами "корінних народів та", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-687- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині четвертій статті 53 (48) слова "відповідно до закону" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-688- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Из части четвертой статьи 53 (48) исключить слова "обучение на родном языке".

В конце абзаца после слов "через национально-культурные товарищества" добавить слова "по желанию родителей".

 

Відхилено

 

 

 

-689- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину четверту статті 53 (48) викласти в редакції:

"Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується відповідно до закону право на навчання рідною мовою у місцях їх компактного проживання чи вивчення рідної мови в державних та комунальних навчальних закладах або через культурні товариства".

 

Враховано

 

 

 

-690- Н.д.Швидкий П.Є.(Округ N 276)

Із частини четвертої статті 53 (48) виключити слова "на навчання рідною мовою чи", залишивши слова "право вивчення рідної мови в державних, комунальних навчальних закладах".

 

Відхилено

 

 

 

-691- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Частину четверту статті 53 (48) розпочати словами:

"Викладання в усіх державних та комунальних навчальних закладах проводиться державною мовою, однак", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-692- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині четвертій статті 53 (48) слова "які належать до національних меншин" замінити словами "всіх національностей".

 

Відхилено

 

138.

Стаття 54 (Стаття 49)

-693- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Статтю 54 (49) доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Держава забезпечує умови для розвитку національної культури: забезпечує право громадян на загальнодоступність цінностей вітчизняної і світової культури, в тому числі мережі безкоштовних бібліотек, розвиває засоби масової інформації, книговидавничу справу, культурні зв'язки з зарубіжними державами".

 

Враховано частково

Стаття 54

 

 

-694- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 54 (49) викласти в редакції статті 58 (49) варіанта, запропонованого КПУ.

 

Відхилено

 

 

 

-695- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 54 (49) доповнити новою частиною в такій редакції:

"Громадяни мають право на користування досягненнями культури. Це право забезпечується загальнодоступністю цінностей вітчизняної та світової культури, які є в державних і громадських фондах; розвитком і рівномірним розміщенням культурно-освітніх закладів; розвитком телебачення і радіо, книговидавничої справи і періодичної преси, мережі бібліотек."

 

Враховано частково

 

 

 

-696- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 54 (49) викласти в редакції:

"Громадяни України мають право користуватися здобутками культури, що забезпечується загальнодоступністю надбань вітчизняної і світової культури, культурно-освітніх закладів, засобів масової інформації, в т.ч. книговидавництва, періодичної преси, безплатних бібліотек, культурного обміну із зарубіжними країнами.

У державі гарантується вільний розвиток і взаємозбагачення культур усіх національностей, що її населяють, створюються умови для збереження й розвитку національних традицій і звичаїв, заохочується діяльність національно-культурних центрів, асоціацій та інших громадських формувань, що не суперечать законодавству України.

Держава, громадські об'єднання, а також громадяни зобов'язані дбати про розвиток культури, збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність".

 

Враховано частково

 

 

 

-697- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 54 (49) розпочати новою частиною в редакції:

"Держава всебічно підтримує розвиток науки і культури, встановлення та розширення наукових і культурних зв'язків України із світовим співтовариством, міжнародний авторитет і значення її наукових та культурних досягнень; забезпечує проведення державною необхідних наукових програм і досліджень та програм культурного будівництва і охорони культурної спадщини; домагається повернення в Україну її культурних та наукових цінностей, що знаходяться за кордоном".

 

Враховано частково

 

139.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної власності, і ніхто не може використовувати її без його згоди, за винятками, визначеними законом.

-698- Комісія з питань науки та народної освіти

Частину першу статті 54 (49) викласти в редакції:

"Кожен має право на результати своєї інтелектуальної праці. Це право гарантується свободою наукової, технічної і художньої творчості; забезпечується розвитком науки, літератури і мистецтва, широким розгортанням наукових досліджень, винахідницької та раціоналізаторської діяльності, підготовкою кваліфікованих кадрів".

 

Враховано частково

Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної діяльності, і ніхто не може використовувати і поширювати їх без його згоди, крім винятків, визначених законом.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

 

 

-699- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 54 (49) після слів "без його згоди" доповнити словами "за винятками, що визначені законом".

 

Відхилено

 

 

 

-700- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Частину першу статті 54 (49) викласти в редакції:

"Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної праці у вигляді інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність визначається і захищається законом. Ніхто не може використовувати інтелектуальну власність без згоди тієї особи, якій належить на неї право, за винятками, визначеними законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-701- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину першу статті 54(49) викласти в редакції:

"Кожний громадянин має право інтелектуальної власності на результати своєї інтелектуальної та іншої творчої діяльності і ніхто не може використовувати їх без його згоди, за винятками, визначеними законом".

 

Враховано частково

 

140.

Держава сприяє розвитку наук, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

-702- Н.д.Кірімов І.З.(Округ N 218)

У частині другій статті 54 (49) після слів "Держава сприяє" записати "пріоритетному", далі за текстом.

 

Відхилено

Держава сприяє розвиткові наук, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

 

 

-703- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Частину другу статті 54 (49) після слова "розвитку" доповнити словами "масової фізичної культури і спорту", далі за текстом.

Доповнити частину таким положенням:

"В Україні всемірно заохочується розвиток професійного мистецтва і народної художньої творчості".

 

Відхилено

 

 

 

-704- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину другу статті 54 (49) після слів "зі світовим співтовариством" доповнити словами "сприяє захисту інтелектуальної власності своїх громадян".

 

Відхилено

 

141.

Культурна спадщина охороняється законом.

-705- Комісія з питань науки та народної освіти

Частину третю статті 54 (49) викласти в редакції:

"Права авторів, винахідників і раціоналізаторів, культурна спадщина охороняються державою".

 

Відхилено

Культурна спадщина охороняється законом.

 

 

-706- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину третю статті 54 (49) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"Громадяни мають право на користування досягненнями культури. Це право забезпечується загальнодоступністю цінностей вітчизняної та світової культури, які є в державних і громадських фондах; розвитком і рівномірним розміщенням культурно-освітніх закладів; розвитком телебачення і радіо, книговидавничої справи і періодичної преси, мережі бібліотек".

 

Враховано частково

 

 

 

-707- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Частину третю статті 54 (49) доповнити словами "незалежно від форм власності об'єктів".

 

Відхилено

 

 

 

-708- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині 3 статті 54 (49) після слова "спадщина" записати "в тому числі і культурна спадщина національних меншин".

 

Відхилено

 

142.

Держава вживає заходів до повернення в Україну культурних цінностей народу, що знаходяться за її межами.

-709- Комісія з питань науки та народної освіти

Частину четверту статті 54 (49) викласти в редакції:

"Держава сприяє поверненню в Україну культурних цінностей народу, що знаходяться за її межами".

 

Враховано частково

Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність та вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, що знаходяться за її межами.

 

 

-710- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині четвертій статті 54 (49) слово "знаходяться" замінити на "опинились".

 

Відхилено

 

 

 

-711- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину четверту статті 54 (49) після слів: "За її межами" доповнити словами: "за рішенням судів і відповідно до міжнародних договорів".

 

Відхилено

 

 

 

-712- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину четверту статті 54 (49) виключити.

 

Відхилено

 

143.

Стаття 55 (Стаття 50)

-713- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Статтю 55 (50) викласти в редакції:

"Кожний громадянин України має право на ефективне відновлення в правах компетентними судовими органами України у випадках порушення його основних прав, наданих йому Конституцією і законом.

Громадяни України мають право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових обов'язків.

Кожна особа має право захищати свої свободи і права самостійно чи за допомогою інших осіб, об'єднань, інституцій усіма не забороненими законом засобами. Кожен має право звертатись за захистом своїх прав і свобод до судових чи інших установ Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи. Держава гарантує реальну доступність для кожного громадянина користування цими правами".

 

Враховано частково

Стаття 55

144.

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

-714- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 55 (50) доповнити словами: "Громадянам гарантується справедливий і публічний розгляд їх справ".

 

Враховано частково

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

 

 

-715- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 1 статті 55 (50) викласти в редакції:

"Права і свободи людини і громадянина захищаються судом та у межах, визначених законом, прокуратурою".

 

Відхилено

 

 

 

-716- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину 1 статті 55 (50) після слова "громадянина" доповнити словами "їх честь і гідність, недоторканність і безпека", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-717- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

На початку першої частини статті 55 (50) додати слово "Усі" , далі за текстом.

 

Відхилено

 

145.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, службових та посадових осіб.

-718- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 55 (50) розпочати такими словами:

"Кожному гарантоване право оскарження до судових інстанцій, включаючи Верховний та Конституційний суди, дій чи бездіяльності", далі за текстом.

 

Враховано частково

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, службових чи посадових осіб.

 

 

-719- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину другу статті 55 (50) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"Інвалідів і пенсіонерів суди обслуговують безкоштовно".

 

Відхилено

 

 

 

-720- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині другій статті 55 (50) слова "в суді" замінити на "в судовому порядку", доповнивши її текстом такого змісту: "Громадянам гарантується справедливий і публічний розгляд їхніх справ".

 

Враховано частково

 

 

 

-721- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У другій частині статті 55 (50) після слова "самоврядування" вилучити слово "службових" , далі за текстом.

 

Відхилено

 

146.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Народної Ради України у правах людини.

-722- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Доповнити статтю 55 (50) частиною четвертою, виклавши її в редакції:

"Кожен має право звернутися до Конституційного Суду України за захистом своїх прав, гарантованих Конституцією України, якщо результати звернення до інстанцій (частина друга, третя) його не задовольняють".

 

Відхилено

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Народної Ради України з прав людини.

 

 

-723- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Частину 3 статті 55 (50) доповнити словами "та до Генерального прокурора України і підпорядкованих йому прокурорів".

 

Відхилено

 

 

 

-724- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

У частині третій статті 55 (50) замість слів "Уповноваженого Народної Ради України у правах людини " записати "Народної Ради України чи уповноваженої нею особи".

 

Відхилено

 

 

 

-725- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину 3 статті 55 (50) після слів "своїх прав" доповнити словами "до Конституційного Суду України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-726- Н.д.Бутейко А.Д.(Округ N 70)

Частину третю статті 55 (50) викласти в редакції:

"Кожен громадянин України має право після вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових чи інших установ, учасником яких є Україна".

Існуючі механізми міжнародного захисту прав людини передбачають, що розгляд та вирішення звернень громадян по суті у відповідних міжнародних структурах здійснюється лише після вичерпання національних засобів захисту прав людини. Тому, враховуючи той факт, що норми цієї Конституції будуть нормами безпосередньої дії, без внесення запропонованої поправки, можна очікувати значну кількість правових ускладнень: громадяни України, посилаючись на статтю 55 (якщо б вона залишилася без запропонованої зміни), зверталися б до Європейського суду з прав людини чи інших аналогічних інституцій як до судових структур першої інстанції. Цього можна уникнути, змінивши редакцію статті 55 проекту.

 

Враховано

 

 

 

-727- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частини третю та четверту статті 55 (50) викласти в редакції:

"Кожен має право звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Народної Ради України з прав людини, інших вітчизняних правозахисних організацій.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до судових чи інших установ Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, будь-яких міжнародних правозахисних організацій".

 

Враховано частково

 

 

 

-728- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині третій статті 55 після слів "у правах людини" додати "у порядку, визначеному законом".

 

Відхилено

 

147.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до судових чи інших установ Організацій Об'єднаних Націй та Ради Європи.

-729- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину четверту статті 55 (50) після слів "Ради Європи" доповнити словами "та інших міжнародних організацій".

 

Враховано

Кожен має право після використання всіх внутрішніх засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових чи інших установ, учасником яких є Україна..

148.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень.

-730- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Виключити з останньої частини статті 55 (50) слово "будь-якими".

 

Відхилено

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

 

 

-731- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Останню частину статті 55 (50) доповнити словами "і протиправних посягань".

 

 

 

 

 

-732- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину п'яту статті 55 (50) виключити.

 

Відхилено

 

149.

Стаття 56 (Стаття 51)

-733- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 56 (51) замість слів "кожен має право" записати "гарантується кожному право".

 

Враховано

Стаття 56

150.

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, або їхніх службових чи посадових осіб під час здійснення ними повноважень.

-734- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У статті 56 (51) після слів "право на" записати "повне", далі за текстом.

 

Відхилено

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їхніх службових чи посадових осіб під час здійснення ними повноважень.

151.

Стаття 57 (Стаття 52)

-735- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Статтю 57 (52) виключити.

 

Відхилено

Стаття 57

152.

Ґарантується право кожного знати свої права і обов'язки.

-736- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У другій та третій частинах статті 57(52) після слова "акти" вилучити словосполучення "що визначають права і обов'язки громадян і", далі за текстом (в першому випадку без "і").

 

Відхилено

Гарантується право кожного знати свої права і обов'язки.

153.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до населення в порядку встановленому законом.

-737- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У другій частині статті 57(52) після слова "бути" словосполучення "доведені до населення" замінити на "оприлюднені", далі за текстом.

 

Відхилено

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення в порядку встановленому законом.

154.

Закони та інші нормативн-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян і не доведені до населення у порядку встановленому законом є нечинними.

 

 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян і не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

155.

Стаття 58 (Стаття 53)

-738- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 58 (53) викласти в редакції:

"Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, за винятком випадків, коли закони пом'якшують або скасовують відповідальність сторін".

 

 

Стаття 58

 

 

-739- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 58 (53) викласти в редакції статті 62 (53) варіанта проекту, запропонованого КПУ.

 

Відхилено

 

 

 

-740- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Статтю 58 (53) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-741- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину першу статті 58 (53) викласти в редакції: "Закон не має зворотньої дії за винятком випадків, коли він скасовує відповідальність".

 

Відхилено

 

156.

Закон не має зворотньої дії в часі за винятком випадків, коли він пом'якшує або скасовує відповідальність особи.

-742- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину першу статті 58 (53) викласти в редакції:

"Закон чи окремі його положення не мають зворотньої дії в часі за винятком випадків, коли він пом'якшує або скасовує відповідальність особи".

 

Враховано частково

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

 

 

-743- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 58 (53) викласти в редакції:

"Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, за винятком випадків, коли закони пом'якшують або скасовують відповідальність сторін".

 

Враховано

 

157.

Ніхто не може відповідати за діяння, які під час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

 

 

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

158.

Стаття 59 (Стаття 54)

-744- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 59 (54) доповнити частиною в редакції:

"Держава гарантує кожному рівний доступ до цінностей науки і культури, власної творчої діяльності через мережу відповідних державних і комунальних закладів та установ, шляхом безпосередньої допомоги в задоволенні соціально-культурних потреб малозабезпеченим громадянам, матеріальної підтримки творчо обдарованої молоді".

 

Враховано частково

Стаття 59

159.

Кожен має право на юридичну допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

-745- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 59 (54) після частини першої доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Громадянам, які належать до національних меншин гарантується право на захист у суді рідною мовою з наданням безкоштовних послуг перекладача".

 

Відхилено

Кожен має право на юридичну допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

160.

Для забезпечення права на захист від звинувачення та надання юридичної допомоги у вирішенні справ у судах та інших державних органах діє адвокатура.

-746- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Із статті 59 (54) виключити частину другу щодо адвокатури.

 

Відхилено

Для забезпечення права на захист від звинувачення та надання юридичної допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах діє адвокатура.

 

 

-747- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Частину другу статті 59 (54) доповнити словами: "Організація та порядок діяльності адвокатури регулюється законодавством України".

 

Враховано частково

 

161.

Стаття 60 (Стаття 55)

-748- Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Статтю 60(55) виключити.

 

Відхилено

Стаття 60

 

 

-749- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У статті 60 (55) слова "злочинні", "злочинного" замінити словами "протиправні", "протиправного".

 

Відхилено

 

 

 

-750- Н.д.Швидкий П.Є.(Округ N 276)

Статтю 60 (55) доповнити положенням у редакції:

"Службові особи, працівники державної влади несуть персональну відповідальність за дії, пов'язані з виконанням службових обов'язків, що нанесли шкоду державі і її громадянам".

 

Відхилено

 

162.

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

-751- Н.д.Кірімов І.З.(Округ N 218)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 60 (55) виключити слово "явно".

 

Відхилено

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

 

 

-752- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 60 (55) слово "явно" виключити.

 

Відхилено

 

163.

За видання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

-753- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину другу статті 60 (55) після слів "юридична відповідальність" доповнити словами "яку встановлює суд".

 

Відхилено

За видання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

 

 

-754- Н.д.Швидкий П.Є.(Округ N 276)

Частину другу статті 160 (55) доповнити словами "визнана в судовому порядку".

 

Відхилено

 

164.

Стаття 61 (Стаття 56)

-755- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 61 (56) викласти у редакції:

"Ніхто не може бути двічі притягнутий до кримінальної відповідальності і покараний за один і той же злочин. Кримінальна відповідальність особи має індивідуальний характер".

 

Враховано частково

Стаття 61

 

 

-756- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Доповнити розділ статтею 61а: "Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість. Особу не може бути примушено визнати себе винною і не може бути засуджено лише на підставі власного зізнання".

 

Відхилено

 

165.

Ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення.

-757- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У частині першій статті 61 (56) після слова "відповідальності" записати "одного виду", далі за текстом.

 

Відхилено

Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності за одне і те саме правопорушення.

166.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

-758- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 61 (56) виключити.

 

Відхилено

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

167.

Стаття 62 (Стаття 57)

-759- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

Статтю 62 (57) доповнити положенням: "Обвинуваченому забезпечується право на захист".

 

Враховано частково

Стаття 62

 

 

-760- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Статтю 62 (57) викласти в редакції:

"Особа вважається невинною у вчиненні злочину, доки її вина не буде в законному порядку доведена і засвідчена звинувачувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинність. Звинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Сумніви щодо доказів вини не можуть тлумачитися на користь звинувачуваної особи. Покарання за вчинення злочину може застосовуватися лише за вироком суду.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням".

 

Враховано частково

 

 

 

-761- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 62 (57) викласти в редакції:

"Кожна людина на території України, яка звинувачується у скоєнні злочину, має право вважатись невинною до тих пір, поки її винуватість не буде встановлена законним порядком шляхом гласного судового розбирання, при якому їй забезпечуються усі можливості для захисту.

Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі скоєння будь-якого діяння чи за бездіяльність, що на час скоєння не становили злочину за законодавством України. Не може також накладатись покарання більш тяжке, ніж те, яке могло бути застосоване у той час, коли злочин було скоєно.

Ніхто не повинен підлягати тортурам або жорстоким, нелюдським чи принижуючим його гідність обходженню та покаранню."

 

Враховано частково

 

168.

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вина не буде в законному порядку доведена і встановлена обвинувальним вироком суду.

-762- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину першу статті 62 (57) викласти в редакції:

"Особа вважається невинуватою у скоєнні злочину, доки її вина не буде в законному порядку встановлена і доведена обвинувальним вироком суду."

 

Враховано

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

 

 

-763- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У частині першій статті 62 (57) після слів "у вчиненні злочину" записати "і не може бути піддана кримінальному покаранню", далі за текстом. Це дає можливість виключити повторення, допущене у частині 4 цієї статті. У разі врахування пропозиції ч.4 ст.61 виключити.

 

Враховано

 

 

 

-764- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину першу статті 62 (57) доповнити словами "що набирає законної сили".

 

Відхилено

 

 

 

-765- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині першій статті 62 (57) слово "обвинувальним" замінити словом "обвинувачувальним".

 

Відхилено

 

 

 

-766- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 62(57) після слова "встановлена" вилучити слово "обвинувальним", далі за текстом.

 

Знято

 

169.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість.

-767- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 62 (57) викласти в редакції:

"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у скоєнні злочину".

 

Враховано

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у скоєннні злочину.

 

 

-768- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 62 (57) після слова "невинуватість" доповнити словами "у скоєнні злочину".

 

Враховано

 

170.

Звинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

-769- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину третю статті 62 (57) виключити.

 

Відхилено

Звинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

171.

Ніхто не може бути підданий кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду.

-770- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину четверту статті 62 (57) виключити.

Відхилено

.

172.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

-771- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину п'яту статті 62 (57) доповнити словами "згідно з законом".

 

Відхилено

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

173.

Стаття 63 (Стаття 58, 59)

-772- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 63 (58,59) доповнити новою частиною в такій редакції:

"Свідчення по кримінальній справі, відібрані від підозрюваного або звинуваченого при відсутності його захисника не можуть використовуватись як доказ проти нього".

Відхилено

Стаття 63

174.

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

 

 

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

175.

Підозрюваний, звинувачуваний чи підсудний має право на захист.

-773- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину другу статті 63 (58,59) після слова "звинувачений" доповнити словом "арештований", далі за текстом.

Відхилено

Підозрюваний, обвинувачуваний чи підсудний має право на захист.

176.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

-774- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У статті 63 (58, 59) поновити частину третю попередньої редакції проекту Конституції, схваленого Конституційною комісією 23.11.95 р.

"Кожний затриманий, взятий під варту чи звинувачений у скоєнні злочину, має право користуватися допомогою адвоката відповідно з моменту затримання, взяття під варту, пред'явлення звинувачення".

Враховано частково

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

177.

Стаття 64 (Стаття 60)

-775- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті 64 (60) доповнити положенням:

"Держава забезпечує громадянам рівні гарантії здійснення прав і свобод, а також рівну охорону і захист їх законом.

Конкретним правам громадян мають відповідати обов'язки держави щодо створення умов і гарантій реалізації цих прав. Держава зобов'язується проявляти піклування про якнайповніше забезпечення як загальних, так і специфічних потреб робітників, селян, інтелігенції, молоді, жінок, пенсіонерів, інвалідів, інших груп і верств населення", далі за текстом.

Враховано частково

Стаття 64

178.

Конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

-776- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину першу статті 64 (60) виключити.

 

Відхилено

Конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

179.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням терміну дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24(19), 25 (20), 28 (23), 29 (24), 40 (35), 47 (42), 51 (46), 52 (47), 55 (50), 56 (51), 57 (52), 58 (53), 59 (54), 60 (55), 61 (56), 62 (57), 63 (58) цієї Конституції.

-777- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 64 (60) доповнити посиланнями на такі статті, виклавши її в редакції:

"В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження у здійсненні прав і свобод із зазначенням мети, умов, терміну дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24 (19), 25 (20), 27 (22) - право на життя; 28 (23), 29 (24), 35 (30) - право на свободу світогляду і віросповідання, 36 (31) - право на об'єднання у політичні партії і громадські організації та право на участь у профспілках; 40 (35), 45 (40) - право на відпочинок; 46 (41) - право на соціальний захист; 47 (42), 49 (44) - право на охорону здоров'я, медичну допомогу", далі за текстом.

Враховано частково

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

 

 

-778- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 64 (60) після слова "свобод" записати "термін дій яких не може перевищувати термін воєнного або надзвичайного стану".

Відхилено

 

 

 

-779- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 64 (60) виключити.

Відхилено

 

 

 

-780- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Другу частину статті 64(60) викласти у редакції:

"В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть бути обмежені лише права, передбачені статтями 30, 33, 41, 43 Конституції, і лише на той термін і в тій мірі, які обумовлюються гостротою відповідного стану".

Відхилено

 

180.

Стаття 65 (Стаття 61)

-781- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 65 (61) викласти в редакції:

"Захист Батьківщини, суверенності та територіальної цілісності України, добробуту та конституційних свобод її народу, шанування її державних символів є обов'язком громадян.

Громадяни несуть військову службу відповідно до закону".

Враховано частково

Стаття 65

181.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян.

-782- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину першу статті 65(61) перед словами "обов'язком громадян" доповнити словом "священним".

Відхилено

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язок громадян.

 

 

-783- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині першій статті 65 (61) виключити слова "шанування її державних символів" або замість них записати "пошана до визнаних більшістю народу державних символів".

Відхилено

 

 

 

-784- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Частину першу статті 65 (61) доповнити таким текстом:

"Всілякі негативні дії до державних символів суворо караються відповідно до чинного законодавства".

Відхилено

 

 

 

-785- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Із статті 65 (61) виключити слова "шанування її державних символів".

Відхилено

 

 

 

-786- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 65 (61) виключити.

Відхилено

 

182.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

 

 

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

183.

Стаття 66 (Стаття 62)

-787- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Статтю 66 (62) після слів: "культурній спадщині" доповнити словами: "інакше повинен відшкодовувати завдані нам збитки".

Враховано частково

Стаття 66

184.

Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

-788- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У статті 66 (62) після слова "спадщині" записати "у тому числі культурної, матеріальної та природньої історичної (або природньої) спадщини національних меншин", далі за текстом.

Враховано частково

Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

 

 

-789- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 66 (62) викласти в редакції:

"Кожен зобов'язаний дбайливо ставитись до рідної мови, поважати мови інших народів", далі за текстом.

Враховано частково

 

 

 

-790- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 66 (62) викласти в редакції:

"Кожний громадянин України зобов'язаний бережно ставитись до природи, історичних пам'яток, культурної спадщини, відшкодовувати заподіяні ним збитки".

Враховано частково

 

185.

Стаття 67 (Стаття 63)

-791- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Статтю 67 (63) доповнити частиною другою, виклавши її в редакції:

"Інваліди і пенсіонери від податків і плати за житло звільняються, крім податків від комерційної діяльності, доходів від акцій, облігацій, цінних паперів, а також плати за надлишкову житлову площу, нерухомість".

Відхилено

Стаття 67

 

 

-792- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 67 (63) виключити.

Відхилено

 

 

 

-793- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Доповнити статтю 67 (63) положенням:

"сукупність всіх видів податків не може перевищувати 45%".

Відхилено

 

 

 

-794- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Статтю 67 (63) викласти в редакції:

"Кожний зобов'язаний сплачувати податки і збори. Розміри прямих і непрямих податків і зборів не повинні перевищувати 25 відсотків прибутків юридичних осіб і доходів громадян".

Враховано частково

 

 

 

-795- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 67 (63) викласти в редакції:

"Кожний громадянин в Україні зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, визначених законом".

Додаткова стаття.

"Обов'язок кожного громадянина України - поважати національну гідність будь-яких громадян, сприяти дружбі націй та народностей в державі".

Додаткова стаття.

"Громадянин України зобов'язаний поважати права і законні інтереси інших осіб, бути непримиренним до протиправних вчинків".

Додаткова стаття.

"Громадяни України зобов'язані піклуватися про виховання дітей в доброзичливому дусі. Діти зобов'язані піклуватися про батьків і надавати їм допомогу".

Враховано частково

 

186.

Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом.

 

 

Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

187.

Стаття 68 (Стаття 64)

-796- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Доповнити розділ статтею 68а: "В Україні визнається і гарантується соціальне партнерство як основа взаємодії держави, наймодавців і профспілок".

Відхилено

Стаття 68

188.

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України і законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб.

-797- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

У частині першій статті 68 (64) після слів "права і свободи" записати "здоров'я", далі за текстом.

Відхилено

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України і законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб.

 

 

-798- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину першу статті 68 (64) після слова "гідність" доповнити словами "недоторканність і безпеку", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-799- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині першій статті 68 (64) слово "додержуватися" замінити словом "дотримуватися".

Відхилено

 

189.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

 

 

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.