На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України Друге читання (Розділ 8)Конституційна комісіяТимчасова Конституційна комісія

РОЗДІЛ VIII.

ПРАВОСУДДЯ

-1- Вищий Арбітражний суд України

Назву розділу VІІІ "Правосуддя" замінити на " Судова влада і правосуддя"

Відхилено

 

РОЗДІЛ VIII

ПРАВОСУДДЯ

 

 

-2- Н.д.Євдокимов В.О.(Округ N 301)

У розділі VIII більш чітко сформулювати норми, які стосуються статусу та порядку формування органів судової влади.

Враховано

 

 

 

-3- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Розділ VIII назвати: "Судова влада" та розташувати його після V розділу, що відповідало б високому значенню судової влади.

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

та ін н.д.

Доповнити розділ VIII окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Вирішення господарських спорів в Україні здійснюється Вищим господарським судом України, господарськими судами Автономної Республіки Крим і областей, міста Києва".

 

Відхилено

 

 

 

-5- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ VIII викласти в редакції проекту, запропонованого КПУ.

Враховано частково

 

 

 

-6- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Розділ УІІІ назвати "Судова влада".

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Розділ VІІІ виключити через неякісну підготовку або повернути на доопрацювання.

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Розділ VIII викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ VIII. ОРГАНИ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в України здійснюється виключно судами у формах конституційного, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства. Присвоєння функцій правосуддя будь-ким іншим, а також делегування цих функцій не допускаються.

Правосуддя здійснюється від імені України.

Враховано частково

 

 

 

Стаття 125. Судову систему України складають Конституційний Суд України та загальні суди. Створення надзвичайних та особливих судів, а також спеціальних позасудових органів, наділених судовою владою, забороняється.

Організація, повноваження і порядок діяльності судів визначаються законами України.

Стаття 126. Конституційний Суд України є незалежним органом судової влади, що забезпечує відповідність законів, інших нормативних актів законодавчої і виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Конституційний Суд України здійснює правосуддя в порядку і межах, визначених Конституцією та законами України.

 

 

 

 

Стаття 127. Правосуддя з цивільних, адміністративних і кримінальних справ здійснюється загальними судами: районними (окружними), міськими, обласними судами, Верховним Судом Автономної Республіки Крим і Верховним Судом України.

Судовий нагляд за діяльністю загальних судів здійснює Верховний Суд України.

Cтаття 128. Судді незалежні при розгляді справ і прийнятті рішень і підкоряються тільки Конституції і закону.

Недоторканність суддів гарантується законом. Судді незмінювані. Суддя без його згоди може бути звільнений з посади лише за підставами і в порядку, визначеними в законі.

Держава забезпечує належні умови роботи судів і суддів. У Державному бюджеті обов'язково визначаються видатки на утримання судових органів.

 

 

 

 

Стаття 129. Судді не можуть бути членами політичних партій, мати будь-який представницький мандат, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової і викладацької.

Статус суддів визначається Конституцією та законами України.

Стаття 130. Судді, крім суддів Конституційного Суду України, призначаються безстроково. Вперше судді призначаються терміном на 3 роки. Судді районних (окружних), районних у містах, міських, судів призначаються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України.

Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міського судів обираються Верховною Радою України за поданням Президента України.

Вимоги до кандидатів у судді визначаються законом.

 

 

 

 

Стаття 131. Для розгляду питань щодо проходження судової служби, накладання дисциплінарних стягнень на суддів та припинення їхніх повноважень створюються кваліфікаційні і атестаційні комісії.

Повноваження та порядок формування цих комісій визначаються законом.

Стаття 132. Правосуддя здійснюється суддею одноособово, колегією суддів і судом присяжних.

Підсудність справ судам, порядок визначення і залучення присяжних до здійснення правосуддя визначаються законом.

 

 

 

 

Стаття 133. Розгляд справ у всіх судах усний і відкритий. Слухання справи в закритому засіданні допускається з додержанням усіх правил судочинства і лише у випадку, коли суд вирішить, що гласний розгляд може призвести до розголошення державної або іншої охоронюваної законом таємниці чи фактів особистого або сімейного життя громадян. Судове рішення оголошується публічно.

Судочинство здійснюється на засадах змагальності та рівноправності сторін.

 

 

 

 

Стаття 134. Судочинство провадиться державною мовою. В місцях компактного проживання однієї або декількох національних груп судочинство може провадитися мовою, прийнятною для більшості населення даної місцевості.

Особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою, якою ведеться судочинство, забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у cудовому розгляді через перекладача і право виступати у суді рідною мовою.

Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд справи у тому суді, який визначений законом.

 

 

 

 

Стаття 135. Судове рішення повинно бути вмотивованим, неупередженим і грунтуватися на всебічно розглянутих та об'єктивно доведених фактах.

Cудове рішення суду може бути оскаржене в касаційному та апеляційному порядку.

Судові рішення, що набули чинності, є обов'язковими для всіх державних органів, підприємств, установ й організацій, органів місцевого самоврядування, громадян та їхніх об'єднань, посадових та інших осіб і підлягають виконанню на всій території України.

 

 

 

 

Стаття 136. Матеріальна та моральна шкода, заподіяна внаслідок судової помилки чи незаконних дій органів суду, прокуратури, дізнання і слідства, має бути відшкодована за рахунок держави відповідно до закону."

 

 

2.

Стаття 124 (Стаття 122)

-9- Верховний Суд України

Статтю 124 (122) доповнити новою частиною такого змісту:

"Правосуддя здійснюється шляхом конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального судочинства".

Відхилено

Стаття 124

 

 

-10- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 124 (122) викласти в редакції:

"Судова влада належить виключно судам. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в межах юрисдикції держави.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, організованими за територіальними і галузевими принципами. Очолює систему судів загальної юрисдикції Верховний Суд України.

Судові рішення ухвалюють судами від імені України. Делегування функцій судів позасудовим органом забороняється. Привласнення таких функцій є злочином.

Створення надзвичайних або особливих судів в мирний час не допускається. Порядок створення та діяльність таких судів у військовий час регулюється законом."

Враховано частково

 

 

 

-11- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 124 (122) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Судочинство в Україні проводиться державною мовою. У місцях компактного проживання однієї або декількох національних груп судочинство може провадитися мовою, прийнятною для більшості населення даної місцевості, але в будь-якому випадку прийняті рішення повинні бути викладені також державною мовою протягом 10 днів".

Враховано частково

 

 

 

-12- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

та ін.н.д.

Доповнити статтю 124(122) окремою частиною, виклавши її в редакції:

"В судочинстві, в суспільних і кримінальних справах допускається участь представників громадських організацій і трудових колективів".

Відхилено

 

 

 

-13- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 124(122) доповнити частиною в такій редакції:

"Виконання судових рішень покладається на органи виконавчої влади."

Відхилено

 

3.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делеґування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

-14- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину першу статті 124 (122) після першого речення доповнити словами:

"Правосуддя здійснюється шляхом конституційного, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства".

Відхилено

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делеґування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

 

 

-15- Верховний Суд України

Частину першу статті 124 (122) проекту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:

"Правосуддя здійснюється шляхом конституційного, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства".

Відхилено

 

4.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

-16- Вищий Арбітражний суд України

Частину другу статті 124 (122) викласти в редакції:

"Юрисдикція суддів поширюється на всі соціальні конфлікти, в основі яких лежить спір про право, та на інші категорії справ, що виникають при застосуванні законів".

Враховано частково

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

 

 

-17- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 124 (122) викласти в редакції:

"Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у межах юрисдикції держави."

Враховано

 

 

 

-18- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

У частині другій статті 124 (122) слова "що виникають у державі" замінити словами "що виникають у межах юрисдикції держави".

Відхилено

 

5.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

-19- Вищий Арбітражний суд України

Частину третю статті 124(122) виключити.

 

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

 

 

-20- Верховний Суд України

Частину третю статті 124 (122) виключити. Про те, що правосуддя здійснюється виключно судами, вже сказано в частині першій цієї статті.

Відхилено

 

 

 

-21- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину третю статті 124 (122) доповнити словами "порядок обрання яких визначається законом України"

Відхилено

 

 

 

-22- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину третю статті 124 (122) викласти в редакції:

"Судочинство в Україні здійснюють Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський Суд України, загальний та господарський суди".

Враховано частково

 

6.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателей і присяжних.

-23- Верховний Суд України

Виключити частину четверту статті 124 (122), оскільки про участь присяжних засідателів у здійсненні правосуддя сказано у частині 1 статті 122 (125) та в частині 2 статті 124 (127,128) проекту.

Відхилено

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

 

 

-24- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину четверту статті 124 (122) викласти в редакції:

"Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через інститут присяжних."

Враховано

 

 

 

-25- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

та ін.н.д.

Частину четверту статті 124 (122) викласти в редакції:

"Народ бере участь у здійсненні правосуддя через інститут присяжних та народних засідателей".

Враховано

 

 

 

-26- Президент України

Частину четверту статті 124 (122) виключити.

Відхилено

 

 

 

-27- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину четверту статті 124 (122) викласти в редакції:

"Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя у встановленому законом порядку".

Враховано частково

 

 

 

-28- Верховний Суд України

Частину четверту статті 124 (122) проекту викласти в редакції:

"У встановлених законом випадках правосуддя здійснюється з участю представників народу".

Враховано частково

 

7.

Судові рішення ухвалюються судами від імені України і є обов'язковими до виконання на всій території держави.

 

 

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території держави.

8.

Стаття 125 (Стаття 123)

-29- Вищий Арбітражний суд України

Статтю 125 (123) викласти в редакції:

"Система судів в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

В Україні діють Конституційний Суд, Верховний Суд, Вищі суди спеціальної юрисдикції та інші суди.

Конституційний Суд здійснює свої повноваження в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Верховний Суд є вищою касаційною інстанцією з усіх категорій справ, крім тих, що віднесені до компетенції Конституційного Суду.

Вищі суди здійснюють у передбачених законом процесуальних формах судовий нагляд за діяльністю судів спеціальної юрисдикції.

Створення надзвиччайних та особливих судів, за винятком запровадження воєнного стану, забороняється.

Повноваження, порядок організації і процесуальна діяльність усіх судів визначаються законом".

Враховано частково

Cтаття 125

 

 

-30- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 125 (123) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції: "Судову систему України складають Конституційний Суд України, загальні суди, Верховний Суд України, арбітражний".

Враховано частково

 

 

 

-31- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 125 (123) доповнити окремою частиною в редакції проекту, схваленого Конституційною комісією України 11 березня 1996 року такого змісту:

"Повноваження, порядок організації і діяльності суддів та органів суддівського самоврядування, а також умови зайняття суддівської посади визначаються Законом".

Враховано частково

 

 

 

-32- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статью 125 (123) дополнить пунктом 6, изложив его в редакции:

"расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных работниками законодательных, исполнительных, судебных и правоохранительных органов, а также любых уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов".

Відхилено

 

 

 

-33- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Частини першу, другу, третю і четверту статті 125 (123) викласти в редакції: "Система судів в Україні складається із Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Верховного Суду Автономної Республіки Крим, Арбітражного суду Автономної республіки Крим, обласних судів та обласних арбітражних судів, Київського міського суду і Київського арбітражного суду, районних, міських, районних в містах народних судів.

Для розгляду справ про злочини, вчинені військовослужбовцями України, створюються військові суди".

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 125 (123) доповнити частиною сьомою, виклавши її в редакції:

"Повноваження, порядок організації і діяльності судів та органів суддівського самоврядування, а також умови зайняття суддівської посади визначаються законом".

Враховано частково

 

 

 

-35- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

та ін.н.д.

Статтю 125 (123) викласти в редакції:

"Загальними судами України є Верховний Суд України, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, міжобласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжрайонні (окружні) суди, районні (міські) суди, військові суди регіону, Військово-Морських Сил і гарнізонів. Найвищий судовий контроль і нагляд за судовою діяльністю загальних судів здійснюється Верховним Судом України. Організація і порядок діяльності судів України визначаються законами України".

Відхилено

 

9.

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

-36- Верховний Суд України

Із частин 1 і 2 статті 125 (123) виключити відповідно слова "загальної юрисдикції" та "системи судів загальної юрисдикції".

Відхилено

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

 

 

-37- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину першу статті 125 (123) викласти в редакції:

"Система судів загальної юрисдикції та господарських судів в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації".

Враховано частково

 

10.

Найвищим судовим органом системи судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

-38- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 2 статті 125 викласти в редакції:

"Найвищим судовим органом системи судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України, а системи господарських судів - Вищий господарський суд".

Враховано частково

Найвищим судовим органом системи судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

11.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

-39- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину третю статті 125 (123) виключити.

Відхилено

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

12.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

-40- Верховний Суд України

Із статті 125 (123) потрібно виключити частину четверту.

Створення суто апеляційних судів неможливе, оскільки неможливо весь масив судових справ передати у підсудність районних (міських) судів. Обласні та прирівняні до них суди, виконуючи функції апеляційних та касаційних судів, одночасно мають бути і судами першої інстанції у справах певної категорії. Це стосується і вищих спеціалізованих судів.

Відхилено

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

 

 

-41- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину четверту статті 125 (123) виключити.

Відхилено

 

 

 

-42- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Із статті 125 (123) виключити частину четверту, бо це положення закріплює конституційно, що обласні суди будуть виконувати чисто апеляційні функції, тобто повний повторний розгляд справ за апеляційною скаргою.

Відхилено

 

 

 

-43- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Верховний Суд України

Частину четверту статті 125 (123) викласти в редакції:

"Організація повноваження та порядок діяльності судів визначаються законом".

Відхилено

 

13.

Створення надзвичайних та особливих судів в мирний час не допускається.

-44- Верховний Суд України

Вважаємо необхідним з частини п'ятої статті 125 (123) виключити слова "в мирний час". Ні в мирний час, ні під час запровадження воєнного стану створення надзвичайних чи особливих судів неприпустиме, оскільки це шлях до свавілля, порушення прав людини і демократії. У зв'язку з цим необхідно також виключити і частину 6 цієї статті, замінивши її новою частиною такого змісту:

"Повноваження, порядок організації і діяльності судів визначаються законом".

Це дасть можливість прийняти Закон "Про судоустрій" та інші закони з питань організації і діяльності судів.

Враховано

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

 

 

-45- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину п'яту статті 125 (123) викласти в редакції:

"Створення надзвичайних та особливих судів не допускається".

Враховано

 

 

 

-46- Верховний Суд України

У частині п'ятій статті 125 (123) слова "у мирний час" виключити.

Враховано

 

14.

Порядок створення особливих судів під час запровадження воєнного стану встановлюється законом.

-47- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Верховний Суд України

Частину шосту статті 125 (123) виключити.

Враховано

.

15.

Стаття 126 (Стаття 124)

-48- Вищий Арбітражний суд України

Статтю 126 (124) доповнити частиною восьмою, виклавши її в редакції: "Усі судді мають єдиний статус і відрізняються один від одного лише повноваженнями і компетенцією. Особливості правового стану окремих категорій суддів визначаються законом".

Відхилено

Стаття 126

16.

Незалежність і недоторканність суддів ґарантується Конституцією України і законами України.

-49- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Із статті 126 (124) виключити перше речення, замінивши його реченням у такій редакції: "Зміни суддів відбуваються шляхом загальних виборів терміном на п'ять років".

Відхилено

Незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією України і законами України.

17.

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

-50- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині другій статті 126 (124) після слова "суддів" записати слова "вищими посадовими особами".

Відхилено

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

 

 

-51- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині другій статті 126 (124) замість слова "спосіб" записати "формі".

Відхилено

 

 

 

-52- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Частину другу статті 126 (124) викласти в редакції:

"Повна підзвітність суддів, прокурорів та інших правоохоронців перед громадянами своєї території (міста, району, області), перед органами законодавчої і виконавчої влади.

Повна відповідальність суддів за порушення ними чинного законодавства України.

Судді займають посади на період 7 років".

Відхилено

 

18.

Судді не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

-53- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю викласти в редакції:

"Судді не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України."

Враховано

Судді не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

 

 

-54- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Із частини третьої статті 126 (124) виключити слова "до винесення обвинувального вироку судом".

Відхилено

 

 

 

-55- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині третій статті 126 (124) замість слів "Народної Ради України" записати "Генерального прокурора", слова "до винесення обвинувального вироку судом" виключити.

Відхилено

 

19.

Судді займають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на суддівську посаду вперше.

-56- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину четверту статті 126 (124) виключити.

Відхилено

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на суддівську посаду вперше.

 

 

-57- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину четверту статті 126 (124) доповнити словами:

"Перше призначення на посаду судді здійснюється строком на три роки".

Відхилено

 

20.

Судді звільняються або усуваються з посади в разі:

-58- Верховний Суд України

Потрібно внести уточнення до статті 126 (124) проекту. Звільнення чи усунення з посади є, по суті, синонімами. Тому в частині п'ятій статті 126 (124) пропонуємо виключити слова "або усуваються".

Відхилено

Судді звільняються або усуваються з посади органом, що їх обрав або призначив в разі:

 

 

-59- Верховний Суд України

Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

При доопрацюванні проекту Конституції України у питанні формування суддівського корпусу вкралася прикра помилка.

Пунктом 25 статті 85 проекту передбачено безстрокове обрання суддів Народною Радою України.

Стаття 131 проекту відносить до відання Ради Магістратури внесення подання про призначення на посаду або усунення з посади суддів.

Виклад цієї статті допускає можливість двозначного тлумачення щодо усунення суддів з посади.

Таким чином, в частині п'ятій статті 126 (124), де регулюється питання звільнення та усунення суддів з посади, після слів "з посади" пропущені слова "органом, що їх обрав або призначив".

Враховано

 

 

 

-60- Верховний Суд України

Початок частини п'ятої статті 126 (124) викласти в редакції:

"Судді звільняються або усуваються з посади органом, що їх обрав або призначив в разі:".

Враховано

 

21.

1) закінчення терміну призначення чи обрання;

 

 

1) закінчення терміну призначення чи обрання;

22.

2) досягнення шестидесятип'ятирічного віку:

 

 

2) досягнення шестидесятип'ятирічного віку:

23.

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 

 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

24.

4) порушення суддею вимог несумісності;

-61- Верховний Суд України

Пункт 4 частини п'ятої статті 126(124) викласти в такій редакції:

4) порушення вимог несумісності посади судді з іншою діяльністю".

Відхилено

4) порушення суддею вимог несумісності;

25.

5) порушення суддею присяги;

 

 

5) порушення суддею присяги;

26.

6) обвинувального вироку суду;

-62- Верховний Суд України

Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Пункт 6 частини п'ятої статті 126 (124) необхідно уточнити, виклавши його в такій редакції:

"6) ухвалення щодо судді обвинувального вироку, що набрав законної сили".

Враховано

6) обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

 

 

-63- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У пункті 6 статті 126 (124) замість слова "обвинувальний" записати "обвинувачувальний".

Відхилено

 

27.

7) втрати громадянства;

 

 

7) втрати громадянства;

28.

8) визнання безвістно відсутнім або оголошеним померлим;

-64- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У пункті 8 статті 126 (124) замість слів "безвісно відсутній" записати "такий, що відсутній безвісті".

Відхилено

8) визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим;

 

 

-65- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Пункт 8 частини четвертої статті 126 (124) розділити на два окремих пункти:

- визнання безвісно відсутнім;

- смерті.

Відхилено

 

29.

9) заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

-66- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Пункт 9 частини четвертої статті 126 (124) переставити третім пунктом.

Відхилено

9) заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

30.

Повноваження судді припиняється в разі смерті.

-67- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину шосту статті 126 (124) виключити.

Відхилено

Повноваження судді припиняється в разі смерті.

31.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їх сімей.

-68- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

В останній частині статті 126(124) замість слова "сімей" записати "родин".

Відхилено

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

32.

Стаття 127 (Стаття 125)

-69- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 127 (125) викласти в редакції:

"Усі суди України утворюються на засадах виборності суддів і народних засідателів. Судді всіх судів обираються строком на десять років. Народні засідателі всіх судів обираються строком на п'ять років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються строком на п'ять років.

Народні засідателі є відповідальними перед органами або виборцями, які їх обрали, і можуть бути ними відкликані у встановленому Законом порядку.

Судді не можуть бути народними депутатами і на час виконання своїх обов'язків припиняють членство у будь-яких політичних партіях."

Враховано частково

Стаття 127

33.

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, присяжні судді і народні засідателі.

-70- Верховний Суд України

З метою уникнення повторень доцільно частину 1 статті 127 (125) викласти в такій редакції:

"Правосуддя здійснюється професійними суддями. У встановлених законом випадках правосуддя здійснюється з участю представників народу".

Враховано частково

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, присяжні судді і народні засідателі.

 

 

-71- Вищий Арбітражний суд України

У частинах першій та другій статті 127 (125) виключити слово "професійні".

Відхилено

 

 

 

-72- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частини першу, четверту, п'яту статті 127 (125) виключити.

Відхилено

 

 

 

-73- Верховний Суд України

Частину першу статті 127 (125) виключити.

Відхилено

 

 

 

-74- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину першу статті 127 (125) викласти в редакції:

"Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, з участю присяжних суддів і народних засідателів", далі за текстом.

Враховано частково

 

 

 

-75- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Частину першу статті 127 (125) доповнити положенням у редакції:

"У подальшому професійні судді обираються в порядку, установленому законом".

Відхилено

 

34.

Професійні судді не належать до політичних партій та профспілок, не беруть участь у будь-якій політичній діяльності, не мають представницького мандату, не займають будь-які інші оплачувані посади, не виконують іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої роботи.

-76- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 127 (125) викласти в редакції:

"Професійні судді не можуть бути членами політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандату, займати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої роботи".

Враховано

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої роботи.

 

 

-77- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Із частини другої статті 127 (125) після слова "викладацької" виключити слова "та творчої", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-78- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 127 (125) розпочати так:

"Професійні судді не займають будь-які інші оплачувані," далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-79- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Передбачене статтею 127 (125) обмеження щодо права суддів належати до профспілок не відповідає міжнародним нормам, згідно з якими обмеження можуть встановлюватися для збройних сил, поліції (міліції). Тому з другої частини статті 127 (125) слова "та профспілок" необхідно вилучити.

Відхилено

 

35.

На посаду судді може бути рекомендований громадянин України не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 3 років, мешкає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою.

-80- Верховний Суд України

Згідно з Основними принципами про незалежність суддівства (ООН, 1985 р.) у процесі обрання суддів не повинно бути жодної дискримінації на підставі раси, кольору, статі, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національного або соціального походження, майна, народження або статусу, за винятком вимоги, що кандидат на посаду судді в даній країні повинен мати відповідне громадянство. У зв'язку з цим з частини 3 статті 127 (125) необхідно цифру і слово "30 років" замінити цифрою і словом "25 років", слова і цифру "не менше 5 років" замінити словами і цифрою "не менше 3 років", а слова і цифру "мешкає в Україні не менше 10 років" - виключити.

Враховано частково

На посаду судді може бути рекомендовано кваліфікаційною комісією суддів громадянина України, не молодшого двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше ніж три роки, проживає в Україні не менше ніж десять років і володіє державною мовою.

 

 

-81- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 127 (125) викласти в редакції:

"На посаду професійного судді кваліфікаційною комісією судів може бути рекомендований громадянин України не молодший 30 років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менш 5 років, мешкає в Україні не меньше 10 років і володіє державною мовою."

Враховано частково

 

 

 

-82- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Із частини третьої статті 127 (125) текст після слів "не менше 3 років" виключити

 

Відхилено

 

 

 

-83- Верховний Суд України

Що стосується положень абзацу третього статті 127 (125) та пункту 7 абзацу третього статті 129 щодо 10-річного цензу мешкання в Україні кандидата у судді та повне фіксування судового процесу технічними засобами, то конституційне закріплення цих норм неминуче призведе до необгрунтованого звільнення з посад великої кількості суддів (у тому числі до 90 відсотків складу військових суддів) та до зупинення на невизначений термін судового розгляду всіх справ (до забезпечення судів засобами фіксування та процесуального визначення в законодавстві порядку такого фіксування, його перевірки та наслідків порушення).

Відхилено

 

 

 

-84- Верховний Суд України

Частину третю статті 127 (125) викласти в редакції:

"На посаду судді може бути рекомендований громадянин України не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 3 років і володіє державною мовою".

Враховано

 

 

 

-85- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

В частині третій статті 127 (125) після слів "може бути" додати "кваліфікаційною комісією суддів".

 

Враховано

 

 

 

-86- Верховний Суд України

У частині третій статті 127 (125) цифру "10" замінити цифрою "5", або взагалі не встановлювати ценз проживання.

Відхилено

 

36.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді здійснюють судочинство лише у складі колегій суддів.

-87- Вищий Арбітражний суд України

Верховний Суд України

Частину четверту статті 127 (125) виключити.

Відхилено

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді здійснюють судочинство лише у складі колегій суддів.

 

 

-88- Верховний Суд України

Із статті 127 (125) виключити частину четверту. Найближчим часом виконати викладені в цій нормі вимоги буде неможливо, що значно утруднить формування судового корпусу. Крім того, для зайняття посади судді достатньо бути громадянином України, мати вищу юридичну освіту і практичну підготовку та знати державну мову.

Відхилено

 

 

 

-89- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину четверту статті 127 (125) виключити, оскільки фахову підготовку повинні мати експерти, а судді мають бути лише юристами, як і у всьому світі.

Відхилено

 

37.

Вимоги до окремих категорій суддів стосовно стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом.

 

 

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів стосовно стажу, віку та їхнього професійного рівня встановлюються законом.

38.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється у порядку встановленому законом.

 

 

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку встановленому законом.

39.

Стаття 128 (Стаття 126)

-90- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 128 (126) викласти в редакції:

"Судді Верховного Суду призначаються Верховною Радою.

Верховний Суд складається з Голови, його заступників, членів і народних засідателів."

Враховано частково

Стаття 128

 

 

-91- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 128 (126) викласти в редакції:

"Голови та члени Верховного Суду України та Вищого Арбітражного Суду України обираються Народною Радою України строком на п'ять років.

Голови та члени місцевих судів обираються відповідними органами місцевого самоврядування строком на п'ять років.

Порядок обрання суддів визначається законом України".

Відхилено

 

 

 

-92- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 128 (126) викласти в редакції:

"Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Вищого арбітражного суду України обираються та звільняються Верховною Радою України за спільним поданням Президента України і Голови Верховної Ради України.

Судді інших судів обираються і звільняються Верховною Радою України за поданням відповідно Верховного Суду України або Вищого арбітражного суду України у порядку, визначеному законом.

Перше призначення судді здійснюється строком на п'ять років".

Враховано частково

 

 

 

-93- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

та ін.н.д.

Статтю 128 (126) викласти в редакції:

"Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Вищого господарського суду України обираються та звільняються Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.

Судді інших судів обираються та звільняються Верховною Радою України за поданням відповідно Верховного Суду України або Вищого господарського суду України в порядку, визначеному законом.

Перше призначення судді здійснюється строком на п'ять років".

Враховано частково

 

 

 

-94- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 128 (126) доповнити частиною такого змісту:

"Судді і народні засідателі є відповідальними перед виборцями або органами, що їх обрали, звітують перед ними й можуть бути ними викликані у будь-який час у встановленому законом порядку".

Відхилено

 

 

 

-95- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Статтю 128 (126) викласти в редакції:

"Обрання на посаду професійного судді здійснює Верховна Рада України відповідно до закону".

 

Враховано частково

 

40.

Перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років здійснює Президент України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Народною Радою України безстроково в порядку, встановленому законом.

-96- Верховний Суд України

Частину першу статті 128 (126) викласти в редакції:

"Професійні судді призначаються на посаду Народною Радою України безстроково в порядку, встановленому законом. Перше призначення на посаду судді здійснюється Президентом України строком на 5 років".

 

Враховано

Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснює Президент України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Народною Радою України безстроково в порядку, встановленому законом.

 

 

-97- Вищий Арбітражний суд України

У частині першій статті 128 (126) виключити слово "професійного", доповнивши її реченням у такій редакції: "Призначення та обрання суддів здійснюється в порядку, встановленому законом".

 

Відхилено

 

 

 

-98- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину першу статті 128 (126) викласти в редакції:

"Суддя вперше призначається на посаду професійного судді Президентом України строком на 5 років. Усі інші судді призначаються Народною Радою України безстроково. Призначення суддями апеляційних судів, Вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України здійснюється Народною Радою України в порядку встановленому законом."

 

Враховано

 

 

 

-99- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 128 (126) викласти в редакції:

"Судді Верховного Суду України, обласних судів обираються Верховною Радою України за поданням Президії Верховної Ради України. Судді інших судів обираються на посади обласними Радами за поданням відділів юстиції у порядку, передбаченому законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-100- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

З частини першої статті 128 (126) виключити перше речення.

 

Відхилено

 

 

 

-101- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Із статті 128 (126) виключити перше речення.

 

Відхилено

 

 

 

-102- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 128 (126) викласти в редакції:

"Усі суди України утворюються на засадах виборності суду і народних засідателів. Народні судді районних (міських) народних судів обираються громадянами району (міста) на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на три роки. Народні засідателі районних (міських) народних судів обираються на зборах громадян за місцем їх роботи або проживання таємним голосуванням строком на один з половиною роки. Вищестоящі суди обираються відповідними Радами народних депутатів строком на 3 роки".

 

Враховано частково

 

 

 

-103- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У частині першій статті 128 (126) перше речення викласти в редакції:

"Перше призначення на посаду професійного судді строком на 3 роки здійснює Голова Верховного суду України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-104- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Частину першу статті 128 (126) викласти в редакції:

"Усі судді, крім суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів України, призначаються Президентом України безстроково у порядку, визначеному законодавством. Перше призначення на посаду професійного судді здійснюється Президентом України строком на п'ять років.

Судді Верховного Суду і вищих спеціалізованих судів України обираються Народною Радою України безстроково у порядку, визначеному законодавством".

 

Враховано частково

 

 

 

-105- Верховний Суд України

У частині першій статті 128 (126) слово "обираються" замінити словом "призначаються".

 

Знято

 

41.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

-106- Вищий Арбітражний суд України

Частину другу статті 128 (126) викласти в такій редакції:

"Голова Верховного Суду України, Голова Вищого спеціалізованого суду обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом відповідного суду в порядку, встановленому законом".

 

Враховано частково

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

 

 

-107- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину другу статті 128 (126) викласти в такій редакції:

"Голова Верховного Суду України обирається та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради та Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-108- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину другу статті 128 (126) викласти в редакції:

"Голови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України обираються на посаду та звільняються з посади Народною Радою України за поданням Голови Народної Ради України терміном на 5 років в порядку, встановленому Законом".

 

Відхилено

 

 

 

-109- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Частину другу статті 128 (126) виключити.

 

Відхилено

 

42.

Стаття 129 (Стаття 127, 128)

-110- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Доповнити статтю 129 (127, 128) положенням про те, що ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню, інакше, як за вироком суду й відповідно до закону.

 

Враховано

Стаття 129

 

 

-111- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Доповнити статтю 129 (127, 128) положеннями такого змісту:

"Суддям і народним засідателям забезпечуються умови для безперешкодного й ефективного здійснення їх прав і обов'язків. Будь-яке втручання в діяльність суддів і народних засідателів по здійсненню правосуддя є неприпустимим і тягне за собою відповідальність за Законом.

Недоторканність суддів і народних засідателів, а також інші гарантії їх незалежності встановлюється законодавством України."

 

Враховано частково

 

43.

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону.

-112- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 129 (127, 128) викласти в редакції:

"Судді і народні засідателі є незалежними і підкоряються тільки закону."

 

Враховано

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки законові.

44.

Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

-113- Верховний Суд України

Слід уточнити зміст частини другої статті 129 (127,128), виклавши її в такій редакції:

"Судочинство здійснюється суддями одноособово та судом колегіально".

При цьому колегіальність означає як здійснення судочинства декількома професійними суддями, так і судом з участю представників народу.

 

Враховано

Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

 

 

-114- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину другу статті 129 (127, 128) викласти в редакції:

"Судочинство здійснюється суддею одноособово та колегією суддів".

 

Враховано

 

 

 

-115- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 129 (127, 128) викласти в редакції:

"Судочинство здійснюється в усіх судах колегіально. У суді першої інстанції з участю народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді".

 

Враховано частково

 

 

 

-116- Верховний Суд України

Частину другу статті 129 (127, 128) викласти в редакції:

"Судочинство здійснюється суддями одноособово та судом колегіально".

 

Враховано

 

 

 

-117- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

У частині другій статті 129 (127, 128) слова "судом присяжних" виключити.

 

Відхилено

 

45.

Основними засадами судочинства є:

-118- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 129 (127,128) викласти в редакції:

"Основними засадами судочинства є:

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) забезпечення доказовості вини;

3) змагальність сторін та вільність у наданні та доведенні перед судом переконливості своїх доказів;

4) підтримка державного звинувачення в суді прокурором;

5) забезпечення звинуваченому права на захист;

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рішення, окрім випадків встановлених законом."

 

Враховано

Основними засадами судочинства є:

 

 

-119- Президент України

Частини третю і четверту статті 129 (127, 128) замінити частиною третьою такого змісту:

"Судочинство здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу, змагальності сторін, гласності, обов'язковості судових рішень".

 

Враховано частково

 

46.

1) законність;

 

 

1) законність;

47.

2) рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом;

-120- Вищий Арбітражний суд України

Пункт другий частини третьої статті 129 (127,128) викласти у такій редакції:

"презумпції невинуватості".

 

Враховано

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

48.

3) забезпечення доказовості вини;

-121- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Із статті 129 (стаття 127, 128), якою передбачені основні засади судочинства, виключити пункт 3, бо цей принцип поглинається викладеним у п.1 принципом законності. Крім того, вина не є елементом у всіх правовідносинах, зокрема у цивільному праві;

 

Відхилено

3) забезпечення доказовості вини;

 

 

-122- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Верховний Суд України

Пункти третій, п'ятий частини третьої статті 129 (127, 128) виключити.

 

Відхилено

 

49.

4) змагальність сторін та вільність у наданні та доведенні перед судом переконливості своїх доказів;

 

 

4) змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів та у доведенні судом їх переконливості;

50.

5) підтримка державного звинувачення в суді прокурором;

-123- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 5 частини третьої статті 129 (127, 128) доповнити словами "по злочинах, які відповідно до Закону є тяжкими".

 

Відхилено

5) підтримка державного звинувачення в суді прокурором;

 

 

-124- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Із статті 129 (127, 128) виключити пункт 5, оскільки це є елементом принципу змагальності, який передбачено у п.4, і крім того є принципом тільки кримінального, а не основних засад судочинства.

 

Відхилено

 

51.

6) забезпечення звинуваченому права на захист;

-125- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Із статті 129 (127, 128) виключити пункт 6. Це принцип кримінального судочинства і його ніяк не можна віднести до основних засад судочинства, тому його слід включити до статті 62 проекту Конституції.

 

Відхилено

6) забезпечення звинуваченому права на захист;

52.

7) гласність судового процесу та його повне фіксування техничними засобами;

-126- Верховний Суд України

Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

З пункту 7 частини 3 статті 129 виключити слова "технічними засобами".

 

Відхилено

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

 

 

-127- Верховний Суд України

Частину третю статті 129 (127, 128) доповнити пунктом 7 у такій редакції:

"7) гласність судового процесу";

 

Враховано

 

53.

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рішення, окрім випадків встановлених законом;

 

 

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рішення, крім випадків встановлених законом;

54.

9) обов'язковість судових рішень.

 

 

9) обов'язковість судових рішень.

55.

Законом можуть бути встановлені і інші засади судочинства окремих судових юрисдикцій.

-128- Верховний Суд України

Частину четверту статті 129 (127,128) слід виключити. Засади судочинства для всіх судів повинні бути однаковими.

 

Відхилено

Законом можуть бути встановлені й інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

 

 

-129- Вищий Арбітражний суд України

Частину четверту статті 129 (127,128) після слова "засади" доповнити словами "а також особливості", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-130- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину четверту статті 129 (127,128) викласти в редакції:

"Законом можуть бути встановлені й інші засади судочинства."

 

Враховано частково

 

56.

За неповагу до суду і судді винні особи притягуються до відповідальності.

-131- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Останню частину статті 129 (127, 128) доповнити словами "встановленої законом".

 

Відхилено

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до відповідальності.

57.

Стаття 130 (Стаття 129)

 

 

Стаття 130

58.

Держава забезпечує фінансування та умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.

-132- Верховний Суд України

Частину першу статті 130 (129) доповнити новим реченням такого змісту:"Фінансові видатки на утримання судів затверджуються Народною Радою України і включаються до Державного бюджету", оскільки незалежність судів неможливо забезпечити без їх самостійного, без посередництва виконавчої влади, фінансування.

 

Відхилено

Держава забезпечує фінансування та умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.

 

 

-133- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину 1 статті 130 (129) викласти в редакції:

"Держава забезпечує фінансування та умови для функціонування судів і діяльності суддів."

 

Відхилено

 

 

 

-134- Верховний Суд України

Друге речення частини першої статті 130 (129) замінити реченням такого змісту:

"Розмір видатків на утримання судів визначається Народною Радою України і включається у державний бюджет"

 

Відхилено

 

59.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.

-135- Вищий Арбітражний суд України

Частину другу статті 130 (129) доповнити реченням такого змісту: "Повноваження, порядок організації і діяльності органів суддівського самоврядування визначаються законом".

 

Відхилено

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.

60.

Стаття 131 ( додаткова)

-136- Верховний Суд України

Серйозного доопрацювання вимагає стаття 131 (додаткова). Потрібно переглянути повноваження Ради Магістратури, якщо буде прийнято рішення про її створення. Її функціями мають бути:

1) внесення подання про призначення на посаду суддів або звільнення їх з посади;

2) перегляд рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Слід переглянути і порядок формування складу Ради Магістратури. Згідно з міжнародно-правовими актами з питань судочинства орган, який вирішує питання проходження служби в судах, повинен складатися переважно з суддів. У запропонованій же редакції цієї статті передбачено, що до складу Ради Магістратури мають входити лише 4 судді із 21 члена Ради Магістратури. Крім того, регулярне проведення Всеукраїнських конференцій працівників прокуратури, з'їздів представників юридичних ВУЗів та наукових установ для обрання своїх представників до Ради Магістратури - занадто складна процедура, проведення якої вимагатиме великих фінансових затрат.

 

Враховано частково

Стаття 131

 

 

-137- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

та ін н.д.

Статтю 131 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-138- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Статтю 131 (додаткова) виключити як таку, що не узгоджується із статтями 125 (123), 129 (127, 128) проекту.

 

Відхилено

 

 

 

-139- Верховний Суд України

Статтю 131 проекту всупереч рекомендаціям міжнародних організацій щодо незалежності правосуддя передбачено інші принципи формування і представництва органу, до відання якого відносяться кадрові і дисциплінарні повноваження щодо суддів.

Виходячи з міжнародних зобов'язань України щодо приведення законодавства у відповідність до рекомендацій міжнародного співтовариства пропонується викласти зазначену статтю у новій редакції такого змісту:

"Стаття 131 (додаткова).

В Україні діє Рада Магістратури, до відання якої належить:

1) внесення подання про призначення на посаду або звільнення з посади суддів;

2) перегляд рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності з правом їх затвердження та відміни і повернення на новий розгляд.

Рада Магістратури складається з 21 члена. Народна Рада України та Президент України призначають до складу Ради Магістратури по 4 члени. З'їзд суддів України обирає до її складу 11 членів.

За посадою до Ради Магістратури входить Голова Верховного Суду України.

Очолює Раду Магістратури Президент України.

Порядок організації і діяльності Ради Магістратури визначено законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-140- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У статті 131 (додаткова) Раду Магістратури назвати "Вищою Радою юстиції", бо в Україні немає магістратур, а є тільки суди.

Слід передбачити створення Вищої Ради юстиції у складі 15 осіб, з яких 5 призначає Президент, 5 - Народна Рада України і 5 - Вища Рада суддів України. У число цих осіб за посадою входять: Голова Верховного Суду, міністр юстиції і Генеральний прокурор.

 

Враховано частково

 

 

 

-141- Верховний Суд України

Статтю 131 (додаткову) викласти в редакції:

"В Україні діє Рада Магістратури до відання якої належать:

1) внесення подань про призначення на посаду та звільнення з посади суддів;

2) перегляд рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Рада Магістратури складається з 21 члена. Народна Рада України та Президент призначають до складу Ради Магістратури по чотири члени, З'їзд суддів України обирає до її складу 11 членів. За посадою до Ради Магістратури входить Голова Верховного Суду. Очолює Раду Магістратури Президент України.

Порядок організації і діяльності Ради Магістратури визначається законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-142- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Статтю 131 (додаткова) викласти в редакції:

"Стаття 131. В Україні діє Вища Рада юстиції, до відання якої належить:

1) прийняття рекомендацій про призначення, обрання на посади або усунення з посад професійних суддів судів загальної юрисдикції;

2) прийняття рекомендацій з приводу порушення професійними суддями і прокурорами вимог несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження щодо професійних суддів судів загальної юрисдикції, а також прокурорів.

Вища Рада юстиції України складається з 15 членів.

Народна Рада України, Президент України, Вища Рада суддів України призначають по п'ять членів до Вищої Ради юстиції України.

За посадою до Вищої Ради юстиції України входять Голова Верховного Суду України, міністр юстиції України та Генеральний прокурор України.

Головою Вищої Ради юстиції України є Президент України".

 

Враховано частково

 

61.

В Україні діє Рада Маґістратури до відання якої належить:

-143- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 131 (додаткова) викласти в редакції:

"В Україні відповідно до закону діє рада Магістратури, до відання якої належить:"

 

Враховано частково

В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

 

 

-144- Верховний Суд України

Повноваження Ради Магістратури щодо прокурорів, на нашу думку, суперечить положенням статті 121 проекту про прокуратуру як єдину систему і чинному законодавству, яким передбачено судовий порядок оскарження рішень про дисциплінарну відповідальність прокурорів.

 

Відхилено

 

 

 

-145- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині першій статті 131 (додаткова) слова: "В Україні діє Рада Магістратури" замінити словами "В Україні діє Рада Суддів", а в проекті слова "Рада Магістратури" замінити словами "Рада Суддів".

 

Враховано частково

 

 

 

-146- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину першу статті 131 (додаткова) викласти в редакції:

"В Україні діє Рада Магістратури. Організація, повноваження та порядок її діяльності визначаються законом".

 

Враховано частково

 

62.

1) внесення подання про призначення на посаду або усунення з посад суддів;

-147- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Пункт 1 частини першої статті 131 (додаткова) після слова "призначення" доповнити словом "обрання".

 

Відхилено

1) внесення подання про призначення на посади або усунення з посади суддів;

63.

2) прийняття рішення з приводу порушення суддями і прокурорами вимог несумісності;

-148- Верховний Суд України

У зв'язку з цим пропонуємо пункти 2 і 3 частини першої статті 131 (додаткова) замінити одним пунктом такого змісту:

"2) перегляд рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності".

 

Відхилено

2) прийняття рішення щодо порушення суддями і прокурорами вимог несумісності;

64.

3) здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду України і суддів Вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

-149- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Пункт 3 частини першої статті 131 (додаткова) викласти в редакції:

"3) здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів та прокурорів".

 

Враховано

3) здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду України і суддів Вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

 

 

-150- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Виключити із пункту 3 частини першої статті 131 ( додаткова) слова " а також прокурорів".

 

Відхилено

 

 

 

-151- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 3 частини першої статті 131 (додаткова) викласти в редакції:

"Здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду та Вищого господарського суду та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів інших судів та прокурорів".

 

Враховано частково

 

 

 

-152- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Пункт 3 частини першої статті 131 (додаткова) після слів "на рішення про притягнення" доповнити словами "або заяв чи скарг про необгрунтоване притягнення".

 

Відхилено

 

 

 

-153- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Із пункту 3 частини першої статті 131 (додаткова) виключити слова "а також прокурорів".

 

Відхилено

 

65.

Рада Маґістратури складається з 21 члена. Народна Рада України, Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає два члени до Ради Маґістратури.

-154- Верховний Суд України

Частини другу,третю та четверту статті 131 (додаткова) викласти в такій редакції:

"Рада Магістратури складається з 21 члена. Народна Рада України та Президент України призначають до складу Ради Магістратури по 4 члени, з'їзд суддів України обирає до її складу 11 членів.

За посадою до Ради Магістратури входить Голова Верховного Суду України.

Очолює Раду Магістратури Президент України.

Враховано частково

Вища рада юстиції складається з двадцяти одного члена. Народна Рада України, Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає два члени до Вищої ради юстиції.

 

 

-155- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 131 (додаткова) викласти в редакції:

"Рада Маґістратури складається з 21 члена. Народна Рада України, Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, Всеукраїнська конференція працівників прокуратури, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають по три члени до Ради Маґістратури."

Враховано

 

 

 

-156- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

У частині другій статті 131 (додаткова) після визначення питань відання Ради Магістратури, а текст, починаючи від слів "Рада Магістратури складається...", виключити, доповнити словами "Рада Магістратури формується і діє відповідно до закону".

Відхилено

 

 

 

-157- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У частині другій статті 131 (додаткова) замість цифри "21" записати "23";

після слів "з'їзд адвокатів України" записати "всеукраїнська конференція працівників прокуратури", виключивши слова "а всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає 2 члени до Ради Магістратури".

 

 

66.

За посадою до Ради Маґістратури входять Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України.

-158- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Із частини третьої статті 131 (додаткова) виключити слова "та Генеральний прокурор України".

Відхилено

За посадою до Вищої ради юстиції входять Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України.

Очолює Вищу раду юстиції Президент України.

 

 

-159- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину третю статті 131 (додаткова) доповнити словами "Голова Вищого господарського суду, Уповноважений Народної Ради України у правах людини".

Відхилено

 

67.

Очолює Раду Маґістратури Президент України.

-160- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину четверту статті 131 (додаткова) викласти в редакції:

"В Раді Магістратури по черзі кожні 3 місяці головують всі її члени в порядку, визначеному на першому повному засіданні Ради. Рада Магістратури вправі проводити засідання при присутності не менш як 2/3 її членів".

Відхилено

 

 

-161- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Із статті 131 (додаткова) виключити частину четверту.

(Очолювати Раду Магістратури Президенту не дозволяє стаття 6 частини другої, яка вводить у Конституційний лад держави принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову).

Відхилено