На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України Друге читання (Розділ 11)Конституційна комісіяТимчасова Конституційна комісіяКонституція України друге читання (Розділ 10)

РОЗДІЛ ХI.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

-1- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Назву розділу ХІ "Місцеве самоврядування" викласти в редакції: "Місцеві органи державної влади і управління в Україні".

Відхилено

 

 

РОЗДІЛ ХI

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

-2- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Привести у повну відповідність з Європейською Хартією про місцеве самоврядування положення законопроекту, що регулюють механізм взаємодії представницьких органів влади на місцях та їх виконавчих комітетів, надавши їм всю повноту влади для вирішення місцевих проблем.

Враховано

 

 

 

-3- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Розділ ХІ викласти в редакції альтернативного проекту.

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Назву розділу ХІ змінити на "Місцеве та регіональне самоврядування".

Враховано частково

 

 

 

-5- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити розділ ХІ окремою статтею (після статті 144), виклавши її в редакції:

"Стаття Повноваження органів місцевого самоврядування можуть бути припинені достроково Верховною Радою України за висновком суду в разі порушення ними Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України".

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Ілюшин В.О.(Округ N 237)

Изменить название ХІ раздела на "Местные Советы депутатов трудящихся - органы государственной власти на местах".

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Ілюшин В.О.(Округ N 237)

Во всех статьях ХІ раздела заменить термин "органы местного самоуправления" на термин "Советы депутатов трудящихся".

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Євдокимов В.О.(Округ N 301)

У розділі ХІ більш чітко сформулювати норми, які стосуються статусу та порядку формування органів місцевого самоврядування.

Враховано

 

 

 

-9- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ ХІ викласти в редакції проекту, запропонованого КПУ.

Враховано частково

 

 

 

-10- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Назву розділу XI змінити на "Місцеві Ради народних депутатів".

Відхилено

 

 

 

-11- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Назву розділу ХІ доповнити словами "Система Рад народних депутатів - органи народовладдя".

Відхилено

 

 

 

-12- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Розділ ХІ доповнити статтею, виклавши її в редакції:

"Повноваження місцевих Рад народних депутатів можуть в разі порушення ними законодавства Української РСР бути припинені достроково за рішенням Верховної Ради Української РСР".

Відхилено

 

 

 

-13- Н.д.Поживанов М.О.(Округ N 135)

У розділі ХІ треба чітко відокремити місцеве самоврядування на: територіальне (село, селище, місто) і регіональне (район, область).

Відхилено

 

 

 

-14- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Розділ ХІ загалом не відповідає Європейській Хартії про місцеве самоврядування, а тому мусить бути доопрацьований, а також пройти експертизу у Раді Європи. Головна вада - фактична відсутність представницьких функцій Рад та залежність їх від виконавчої влади.

 

 

 

 

-15- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Змінити назву розділу ХІ на "Місцеві Ради депутатів трудящих".

Відхилено

 

 

 

-16- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Розділ ХІ доповнити окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Стаття____. Виконавчими й розпорядчими органами місцевих Рад депутатів трудящих є обрані ними виконавчі комітети, які не рідше одного разу на рік звітують перед Радами, що їх обрали.

Виконавчі комітети Рад здійснюють функції державного управління у межах їхньої компетенції і відповідної території.

Очолює виконавчий комітет голова відповідної Ради депутатів трудящих.

Для керівництва відповідними галузями місцеві Ради створюють відділи і управління, апарат виконавчого комітету, які підпорядковуються у своїй діяльності Раді та її виконавчому комітетові".

Враховано частково

 

 

 

-17- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Розділ ХІ завершити статтею, виклавши її в редакції:

"Повноваження місцевих Рад депутатів трудящих можуть бути припинені достроково за рішенням Верховної Ради Української РСР, якщо ці Ради своїми діями порушують законодавство Української РСР".

Відхилено

 

 

 

-18- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Замінити назву розділу на "Органи народовладдя у вигляді Рад народних депутатів".

 

Відхилено

 

 

 

-19- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У розділі ХІ "Місцеве самоврядування" передбачити існування і функціонування на території села, селища, району, міста тільки відповідних Рад і їх виконкомів, а в областях - держадміністрацій і обласних Рад, очолюваних однією особою.

Враховано частково

 

 

 

-20- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

У статтях 140 (138), 141 (139), 142 (140), 143(141) після слів "сільські, селищні, міські" доповнити слова "районні, районні в містах".

Відхилено

 

 

 

-21- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Раздел XI изложить в редакции:

"Раздел XI "Области, города и районы".

Статья_. Республика разделяется на области, города и районы.

Статья_. Области являются автономными организациями с собственными правами и функциями согласно принципам, установленным в Конституции Украины.

Области пользуются административной независимостью. Их органы власти избираются путем всеобщего и тайного голосования.

Статья_. Республика Крым имеет особые нормы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным Конституционным Законом.

Статья_. По вопросам, указанным ниже, и в пределах основных принципов, установленных законами Украины, область издает законодательные нормы при условии, что они не противоречат национальным интересам и интересам других областей:

Враховано частково

 

 

 

организация ведомств и административных учреждений, подчиненных области;

границы районов;

местная городская и сельская милиция;

ярмарки и рынки;

общественная благотворительность, санитария и больничная помощь;

высшие учебные заведения;

среднетехническое обучение;

средняя школа;

дошкольные и внешкольные учреждения;

музеи и библиотеки местного значения;

градостроительство;

туризм и гостиничное дело;

трамваи и автомобильные линии областного значения;

железнодорожные линии областного значения;

авиалинии областного значения;

дорожные, водопроводные и общественные работы областного значения;

речное, озерное судоходство и пристани;

минеральные и лечебные воды;

карьеры, торфоразработки, углеразработки;

 

 

 

 

охота;

рыбная ловля во внутренних водах;

сельское хозяйство и леса;

ремесло;

другие вопросы, указанные конституционными законами.

Законы республики могут наделять область правом издавать нормы для проведения этих законов в жизнь.

Статья_. Область выполняет административные функции по предметам, перечисленным в статье, кроме тех вопросов исключительно местного значения, которые могут быть переданы законами Украины городам, районам или местным учреждениям.

Государство может в законодательном порядке делегировать области осуществление других административных функций.

 

 

 

 

Область, как правило, осуществляет свои административные функции, поручая их городам, районам или другим местным учреждениям, а также используя учреждения названных территориальных единиц.

Статья_. Области пользуются финансовой автономией в формах и пределах, установленных законами Украины, которые приводят ее в соответствие с финансами государства, городов и районов.

В распоряжение областей поступают местные налоги и доли государственных налогов, определяемые в зависимости от нужд областей на расходы, необходимые для выполнения их нормальных функций.

 

 

 

 

На выполнение определенных задач государство в законодательном порядке отпускает отдельным областям специальные средства.

Область имеет собственное государственное и общественное достояние в соответствии с установлениями законов Украины.

Статья_. Область не может устанавливать пошлин на ввоз, вывоз или транзит между областями.

Не могут приниматься меры, в какой-либо степени препятствующие свободному передвижению лиц и имущества между областями.

 

 

 

 

Не может быть ограничено право граждан заниматься в любой части национальной территории своей профессией, службой или работой.

Статья_. Органами области является областной Совет народных депутатов, областной исполнительный комитет.

Областной Совет народных депутатов осуществляет законодательную власть, которой наделена область, и другие функции, вверенные ему Конституцией и законами. Он может вносить законодательные предложения в Верховный Совет Украины.

Председатель областного Совета народных депутатов представляет область в Верховном Совете Украины, он публикует областные законы и постановления.

 

 

 

 

Областной Совет имеет свою резиденцию в главном городе области.

Областной исполнительный комитет осуществляет распорядительную власть, которой наделена область и другие функции, вверенные Конституцией и законами.

Областной исполнительный комитет является исполнительным органом области.

Председатель областного исполнительного комитета представляет область в Кабинет Министров Украины; руководит осуществлением административных функций, делегированных государством области в соответствии с инструкциями центрального правительства.

 

 

 

 

Областной исполком имеет свою резиденцию в главном городе области.

Статья_. Закон Украины устанавливает систему выборов и указывает, какие обстоятельства служат основанием к лишению права быть избранным на должность народного депутата областного Совета или признанию поведения избранного лица несовместимым с этим званием.

Никто не может одновременно состоять членом областного Совета и членом Верховного Совета Украины или Совета другой области.

 

 

 

 

Совет избирает из своей среды: председателя, двух заместителей и 6 членов президиума, до 10 председателей постоянных комиссий 10 заместителей председателя постоянной комиссии, 10 секретарей постоянной комиссии для своей работы.

Народные депутаты областного Совета не могут быть привлечены к ответственности за выраженные ими мнения и за голосование при осуществлении своих функций.

Председатель и члены исполнительного комитета избираются областным Советом из его членов.

 

 

 

 

Статья_. Каждая область имеет статут, который в соответствии с Конституцией и законами республики устанавливает нормы, относящиеся к внутренней организации области. Статут регулирует осуществление права инициативы и референдума в отношении законов и административных мероприятий области, а также опубликование законов и областных постановлений.

Статут принимается областным Советом 2/3 его членов и утверждается законом Украины.

Статья_. Правительственный комиссар, имеющий резиденцию в главном городе области, руководит деятельностью государственной администрации и координирует ее с административными функциями, осуществляемыми областью.

 

 

 

 

Статья_. Контроль за законностью административных актов области осуществляется в децентрализованной форме органом государства в порядке и в пределах установленных законами Украины. В определенных случаях закон может допускать контроль по существу с единственной целью - вызвать путем мотивированного запроса новое рассмотрение решения областным Советом.

В области учреждаются органы административной юстиции первой степени в порядке, установленном законом Украины. Могут учреждаться отделения с резиденцией вне главного города области.

 

 

 

 

Статья_. Областной Совет может быть распущен, если он совершает действия, противоречащие Конституции Украины, или серьезные нарушения закона, или не выполняет законные предложения правительства сместить исполнительный комитет или его председателя, совершивших аналогичные действия или нарушения.

Областной Совет может быть распущен, если вследствие ряда отставок или за невозможностью образовать большинство он не в состоянии функционировать.

Он может быть распущен также по соображениям национальной безопасности.

 

 

 

 

Роспуск предписывается мотивированным постановлением Совета Министров Украины по заслушиванию в постоянной комиссии Верховного Совета Украины по вопросам государственного строительства, деятельности Советов и областным вопросам, учрежденной в соответствии с законом Украины.

Статья_. Каждый закон, принятый областным Советом, сообщается Правительственному комиссару, который должен завизировать его в течение тридцати дней после сообщения, если только не возникает возражений со стороны правительства.

 

 

 

 

Закон публикуется в десятидневный срок после наложения визы и входит в силу не ранее чем через пятнадцать дней после его публикации. Если областным Советом заявлена срочность закона и правительство республики с этим соглашается, то закон публикуется и выпускается в силу независимо от указанных сроков.

Если правительство республики находит, что принятый областным Советом закон превышает компетенцию области или противоречит национальным интересам или интересам других областей, оно возвращает закон в областной Совет в срок, установленный для визирования.

 

 

 

 

Если областной Совет вновь одобрит закон абсолютным большинством (2/3) членов, то правительство республики может в течение пятнадцати дней по получении сообщения возбудить вопрос о законности перед Конституционным Судом Украины или ввиду противоречия интересов поставить вопрос перед Верховным Советом Украины. В случае сомнения Конституционный Суд решает, к чьей компетенции относится данное дело.

Статья_. Города и районы являются автономными единицами в пределах основных принципов, установленных общими законами республики, которые определяют их функции.

Статья_. Города и районы являются также территориальными единицами государственного и областного деления.

 

 

 

 

Статья_. Территория города разделяется на районы с исключительно административными функциями до последующей децентрализации.

Статья_. Областной орган, учрежденный в порядке, установленном законом республики, осуществляет также в децентрализованной форме контроль законности актов городов, районов и иных местных учреждений.

 

 

 

 

В определенных законом случаях такой контроль может осуществляться путем предъявления органу, принявшему решение, мотивированного требования о пересмотре.

Статья_. Образуются следующие области (края)

1. Карпатско-Галицкий край,

2. Волынский край,

3. Подольский край,

4. Надднепрянский край,

5. Северский край,

6. Запорожский край,

7. Таврический край.

 

 

 

 

Статья_. Конституционным законом Украины по заслушании мнения областных Советов может быть разрешено слияние существующих областей, а также создание новых областей с числом жителей не менее миллиона, если это предлагают городские Советы, представляющие не менее одной трети заинтересованного населения, и если такое предложение одобрено на референдуме большинством того же населения.

Посредством референдума и закона республики по заслушании областных Советов может быть разрешено городам и районам по их желанию отделяться от одной области и присоединяться к другой.

Статья_. Изменения границ районов и образование новых районов в пределах одной и той же области устанавливаются законом республики по инициативе районов и после консультации с этой областью.

 

 

 

 

Область, учтя мнение заинтересованного населения, может издать законы, образующие на территории области новые общины, и может также изменять их границы и названия.

 

 

 

 

-22- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Розділ XI викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ XI

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140.

Місцеве самоврядування є гарантованим державою правом і реальною здатністю територіальних колективів громадян сіл, селищ, міст, районів, областей самостійно вирішувати питання місцевого значення, діючи у межах цієї Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними колективами безпосередньо і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські, районні, обласні Ради та їх виконавчі комітети.

Враховано частково

 

 

 

Формами безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальними колективами є референдуми та інші способи участі громадян в обговоренні та вирішенні питань, віднесених законом до повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 141.

Ради складаються з депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 4 роки.

Голови Рад обираються Радами з числа депутатів, за посадою очолюють їх виконавчі комітети, організують роботу Рад та їх виконавчих комітетів.

 

 

 

 

Стаття 142.

Міста обласного і загальнодержавного значення можуть поділятися на райони та інші територіальні одиниці.

Питання про ліквідацію існуючих або створення нових районів у містах, про поділ міста на інші одиниці з метою утворення там відповідних територіальних органів виконавчих комітетів вирішується міськими Радами.

Стаття 143.

Органи місцевого самоврядування наділяються законом власними повноваженнями і делегованими їм повноваженнями державної виконавчої влади.

У межах власних повноважень органи місцевого самоврядування діють самостійно, під свою відповідальність.

 

 

 

 

У здійсненні делегованих їм повноважень державної виконавчої влади Ради є підконтрольними, а їх голови та виконавчі комітети - підзвітними Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - Уряду цієї Республіки.

Стаття 144.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти та природні ресурси, що перебувають у комунальній власності територіальних колективів сіл, селищ, міст, районів, областей.

Органи місцевого самоврядування здійснюють управління об'єктами комунальної власності, розробляють, затверджують і виконують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць, встановлюють передбачені законом місцеві податки і збори, вирішують інші питання місцевого значення.

 

 

 

 

Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Держава фінансує виконання органами місцевого самоврядування повноважень державної виконавчої влади і в разі необхідності передає їм відповідні об'єкти державної власності.

 

 

 

 

Стаття 145.

Органи місцевого самоврядування різних рівнів з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть за взаємною згодою перерозподілити між собою на підставі договорів окремі повноваження, делегувати їх органам самоорганізації громадян за місцем їх проживання, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень.

Органи місцевого самоврядування вищого рівня спрямовують діяльність органів місцевого самоврядування нижчого рівня під час проведення загальнодержавних, республіканських (Автономної Республіки Крим) заходів і координують їх діяльність при проведенні міжтериторіальних заходів районного та обласного масштабу.

 

 

 

 

Стаття 146.

Органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення, які є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування у разі їх невідповідності Конституції і законам України можуть бути призупинені Кабінетом Міністрів України, його Уповноваженими в областях, містах Києві та Севастополі, Урядом Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до суду про визнання їх нечинними.

Стаття 147.

Права місцевого самоврядуванання захищаються судом.

Не допускається втручання з боку державних органів, а також органів місцевого самоврядування вищого рівня в законну діяльність органів місцевого самоврядування.

 

 

 

 

Стаття 148.

Інші питання організації місцевого самоврядування, порядок формування, діяльності та відповідальності його органів визначаються законом.

XI. У розділі XI "Конституційний Суд України" передбачити механізм призначення Голови і суддів Конституційного Суду України відповідно до запропонованих нових редакцій розділів "Верховна Рада" та "Президент України".

 

 

2.

Стаття 140 (Стаття 138)

-23- Президент України

Статтю 140 (138) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад".

Відхилено

Стаття 140

 

 

-24- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеве самоврядування є гарантованим державою правом територіальних колективів населення сіл, селищ, міст, районів, областей самостійно вирішувати питання місцевого, а також державного значення, діючи у межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними колективами безпосередньо і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, районні, міські, районні у містах, обласні Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети.

У містах з районним поділом місцеве самоврядування здійснюється на районному та загальноміському рівнях у порядку і межах, визначених законом.

Формами безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальними колективами є референдуми та інші способи участі громадян в обговоренні та вирішенні питань, віднесених законом до повноважень місцевого самоврядування.

У селах, селищах, містах населенням можуть утворюватись органи самоорганізації громадян, які є складовою системи місцевого самоврядування і діють у межах будинків, вулиць, кварталів, житлових комплексів, мікрорайонів, сіл та інших мікроструктур. Порядок утворення і діяльності органів самоорганізації громадян визначається законодавством".

Враховано частково

 

 

 

-25- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 140 (138) доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"У сільській місцевості базовим рівнем є район. Самоврядування на рівні сільського району здійснюється в порядку, встановленому законом".

Враховано частково

 

 

 

-26- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Доповнити статттю 140 (138) після частини третьої окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Поряд з представницькими органами державної влади й самоврядування на місцях діють органи громадського самоврядування - загальні збори (сходи) громадян, ради трудових колективів, комітети й ради мікрорайонів, домові, вуличні, квартирні, дільничні, селищні, сільські комітети й інші органи".

Враховано частково

 

 

 

-27- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 140 (138) викласти в редакції:

"Органами державної влади в областях, районах, містах, районах у містах, селищах і селах України є обласні, районні, міські, районні в містах, селищні, селищні, сільські Ради народних депутатів".

Примітка:

Механізми взаємодії представницьких органів влади на місцях і їх виконавчих комітетів привести у повну відповідність до Європейської Хартії про місцеве самоврядування із тим, щоб вони мали всю повноту влади для вирішення місцевих проблем.

Відхилено

 

3.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - мешканців села (добровільного об'єднання у сільську громаду декількох сіл), селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України і законів України.

-28- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Частину першу статті 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеве та регіональне самоврядування є правом територіальної громади мешканців адміністративних одиниць вирішувати питання, віднесені до їх компетенції Конституцією України та законами України".

Враховано частково

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села (добровільного об'єднання у сільську громаду кількох сіл), селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України і законів України.

 

 

-29- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеве самоврядування є гарантованим державою правом і реальною фінансовою, матеріальною і організаційною здатністю територіальних колективів мешканців сіл (добровільного об'єднання у сільську громаду декількох сіл), селища та міста, районів, областей самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України".

Враховано частково

 

 

 

-30- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частини першу,другу,третю статті 140 (138) викласти в редакції:

"Під місцевим самоврядуванням розуміється право і реальна здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину суспільних справ і управляти нею під свою відповідальність в інтересах місцевого населення, діючи в межах Конституції та законів України.

Порядок здійснення Києвом столичних функцій регулюється окремим законом України. Територіальна громада Києва користується правом місцевого самоврядування, що гарантовано Конституцією України для мешканців сіл, селищ та міст України.

Місцеве самоврядування здійснюється громадянами безпосередньо і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та підзвітні їм виконавчі органи".

Враховано частково

 

 

 

-31- Н.д.Ілюшин В.О.(Округ N 237)

Часть первую статьи 140 (138) изложить в редакции:

"Государственная власть на местах осуществляется местными Советами депутатов трудящихся. Разграничение компетенции высших органов государственной власти и местных Советов определяется Конституцией".

Відхилено

 

 

 

-32- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Частину першу статті 140 (138) після слова "міста" доповнити словами "а в сільській місцевості і сільського району", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-33- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеві Ради народних депутатів є представницькими органами державної влади та органами самоврядування територіальних громад - мешканців Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, селища, села (кількох добровільно об'єднаних сіл), які самостійно вирішують питання місцевого та загальнодержавного значення в межах Конституції і законів України" ("Української РСР").

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Після першої частини статті 140 (138) доповнити положеннями:

"Фінанси місцевого самоврядування мають бути достатніми для здійснення їх функцій.

Місцеве самоврядування є самостійним у економічному і адміністративному відношенні. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування і не втручається в його сферу за винятком здійснення контролю за дотриманням Конституції і законів згідно цієї Конституції".

Враховано частково

 

 

 

-35- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину першу статті 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - мешканців села, селища, міста та добровільних об'єднань цих громад - самостійно вирішувати всі питання місцевого життя в межах Конституції і законів України".

Враховано частково

 

4.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

-36- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Частину другу статті 140 (138) викласти в редакції:

"Особливості діяльності місцевих Рад народних депутатів в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами".

Враховано частково

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

 

 

-37- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 140 (138) викласти в редакції:

"Особливості діяльності місцевих Рад трудящих в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами".

Враховано частково

 

5.

Місцеве самоврядування здійснюється громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи.

-38- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Частину третю статті 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеве та регіональне самоврядування здійснюється мешканцями адміністративно-територіальних одиниць в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через органи місцевого і регіонального cамоврядування - Ради та їх виконавчі комітети".

Враховано частково

Місцеве самоврядування здійснюється громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи.

 

 

-39- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину третю статті 140 (138) після слова "міські " доповнити "районні у містах", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-40- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Частину третю статті 140 (138) викласти в редакції: "Місцеве самоврядування здійснюється громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі органи. На відповідній території місцеві Ради народних депутатів об'єднують, координують і спрямовують діяльність Рад нижчого рівня та всіх форм місцевого самоврядування".

Враховано частково

 

 

 

-41- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину третю статті 140 (138) після слів "як безпосередньо" доповнити словами "шляхом місцевого референдуму", далі за текстом.

Враховано

 

 

 

-42- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеве самоврядування здійснюється громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через місцеві Ради депутатів трудящих та їхні виконавчі органи. На відповідній території місцеві ради депутатів трудящих об'єднують, координують і спрямовують діяльність Рад нижчого рівня та всіх форм місцевого самоврядування".

Враховано частково

 

 

 

-43- Н.д.Піменова H.П.(Округ N 42)

Частину третю статті 140 (138) доповнити реченням у редакції:

"Районні в містах Ради є складовою частиною міського самоврядування".

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину третю статті 140 (138) викласти в редакції:

"Місцеве самоврядування здійснюється громадою (об'єднанням громад) в порядку, визначеному законом як безпосередньо, так і через органи, що ними обираються: Ради та їх виконавчі органи".

Враховано частково

 

6.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ та міст є районні та обласні ради.

-45- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Частину четверту статті 140 (138) виключити.

Відхилено

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ та міст. є районні та обласні ради.

 

 

-46- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

та ін.н.д.

Частину п'яту статті 140 (138) виключити.

Відхилено

 

 

 

-47- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину четверту статті 140 (138) викласти в редакції:

"Районні та обласні Ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ, міст та їх добровільних об'єднань".

Враховано частково

 

7.

Сільські, селищні, міські ради можуть за ініціативою мешканців утворювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, наділивши їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

 

 

Сільські, селищні, міські ради можуть за ініціативою жителів утворювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, наділивши їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

8.

Стаття 141 (Стаття 139)

-48- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 141 (139) виключити.

Відхилено

Стаття 141

 

 

-49- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Статтю 141 (139) викласти в редакції:

"До складу сільської, селищної, міської Ради народних депутатів входять голова відповідної Ради та депутати, які обираються мешканцями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 4 роки.

Голова села, селища, міста головує у відповідній Раді та очолює її виконавчий комітет.

До складу районної та обласної Ради народних депутатів входять голови та депутати відповідних Рад.

Голови районної та обласної Рад обираються відповідною Радою, очолюють її виконавчий апарат.

Президент України делегує голові районної та обласної Рад повноваження у здійсненні керівництва об'єктами державної власності.

Голови всіх рівнів Рад відповідальні перед населенням у відповідному регіоні".

У даній статті пропоную передбачити статус міста обласного підпорядкування та районних Рад у містах".

Враховано частково

 

 

 

-50- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 141 (139) викласти в редакції:

"Ради народних депутатів складаються з депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 4 роки відповідно до закону про вибори. Депутати підзвітні своїм виборцям і можуть бути відкликані ними в порядку, визначеному законом.

Голови Рад обираються Радами з числа депутатів, за посадою очолюють їх виконавчі комітети, організують роботу Рад та їх виконавчих комітетів".

Враховано частково

 

 

 

-51- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Статтю 141 (139) викласти в редакції:

"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної Рад народних депутатів входять депутати відповідної Ради, які обираються мешканцями села (сільської громади) селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування терміном на чотири роки.

Голів виконавчих комітетів сільської (сільської громади), селищної, міської, районної Рад народних депутатів призначає Голова виконкому Ради вищого рівня за згодою більше половини складу відповідної Ради. Голів обласних виконавчих комітетів та міст державного підпорядкування призначає Прем'єр-міністр України за згодою більше половини складу обласних Рад та Рад міст обласного підпорядкування.

Голова виконавчого комітету зобов'язаний подати заяву про свою відставку і відставку виконавчого комітету, який він очолює, за рішенням про недовіру Голови виконкому Ради вищого рівня, якому від підпорядкований, або Кабінету Міністрів України, чи рішення відповідної Ради (резолюція недовіри)".

Враховано частково

 

 

 

-52- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Статті 141 (139), 142 (140) викласти в редакції:

"Керівники всіх гілок влади та їх структурних підрозділів підзвітні перед народом України і несуть персональну відповідальність за допущення спаду соціально-економічного розвитку, їх збагачення протиправним шляхом карається законом.

Керівники державних органів та місцевого самоврядування зобов'язані захищати економіку та ринок держави, постійно піклуватися та нести відповідальність за розвиток вітчизняного виробництва, культури, науки, освіти, духовного збагачення громадян України.

Закони прийняті відповідно до Основного Закону України, виконуються беззастережно, їх тлумачення з боку посадових осіб на свій розсуд і в корисних цілях забороняється.

Розпалювання ворожнечі між політичними партіями і громадськими організаціями, наклепи, приниження людської гідності з боку службових осіб і засобів масової інформації, потурання в цьому будь-якої з гілок влади, вважається злочином і несе за собою відповідальність перед законом".

Враховано

 

9.

До складу сільської, селищної, міської ради входять радники, які обираються мешканцями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування терміном на 4 роки.

-53- Н.д.Hедвига Г.М.(Округ N 57)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Н.д.Буткевич В.Г.(Округ N 59)

Н.д.Мостиський А.Б.(Округ N 67)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

У частині першій статті 141 (139) замість слова "радники" записати "депутати", далі в тексті дотримуватися цього терміну.

Відхилено

До складу сільської, селищної, міської ради входять радники, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

 

 

-54- Н.д.Ілюшин В.О.(Округ N 237)

Части первую, вторую и четвертую статьи 141 (139) изложить в редакции:

"Депутаты местных Советов избираются на собраниях делегатов от трудовых коллективов, а также делегатов от уличных и квартальных собраний неработающих граждан. Количество делегатов должно быть пропорционально количеству избирателей, от имени которых делегаты избираются. Эти же собрания делегатов в любой момент могут отозвать любого депутата местного Совета, в т.ч. и председателей Советов".

Відхилено

 

 

 

-55- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину 1 статті 141 (139) після слова "міські" доповнити "районні у містах", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

У частині першій статті 141 (139) замість слова "радники" записати "обираються народні депутати".

Відхилено

 

 

 

-57- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

У частині першій статті 141 (139) слово "4 роки" замінити на "3 роки".

Відхилено

 

 

 

-58- Н.д.Поживанов М.О.(Округ N 135)

Частину першу статті 141 після слова "входять" доповнити словами "голови відповідної ради та", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-59- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину першу статті 141(139) викласти в редакції:

"До складу сільської, селищної, районної у містах, міської, обласної Ради входять депутати, які обираються населенням відповідної території на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування терміном на 4 роки".

Враховано частково

 

 

 

-60- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 141 (139) слово "4 роки" замінити на "2 роки".

Відхилено

 

 

 

-61- Н.д.Піменова H.П.(Округ N 42)

Частину першу статті 141 (139) розпочати словами:

"До складу сільської, селищної, міської, районної в місті Ради входять радники, які обираються мешканцями села, селища, міста, району в місті", далі за текстом.

Враховано

 

 

 

-62- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину першу статті 141 (139) викласти в редакції:

"До складу сільської, селищної, міської Ради, ради об'єднання громад входять радники, які обираються мешканцями громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 4 роки".

Враховано частково

 

10.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування обирають голову відповідно села (сільської громади), селища, міста терміном на 4 роки, який очолює виконавчий орган ради, головує на засіданні ради.

-63- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Частину другу статті 141 викласти в редакції:

"Місцеві Ради народних депутатів зі свого складу обирають голову Ради шляхом таємного голосування".

Відхилено

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають голову відповідно села (сільської громади), селища, міста строком на чотири роки, який очолює виконавчий орган ради, головує на засіданні ради.

 

 

-64- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У частині другій статті 141 (139) після слів "терміном на 4 роки" слово "який" замінити на "і", а замість слів "головує на засіданні Ради" записати "на період повноваження Ради".

Відхилено

 

 

 

-65- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині другій статті 141 (139) замість слів "територіальні громади" записати слова "виборчі округи".

Відхилено

 

 

 

-66- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

У частині другій статті 141 (139) слова "на 4 роки" замінити словами "на 5 років, але не більше ніж на два терміни підряд".

 

Відхилено

 

 

 

-67- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині другій статті 141 (139) перед словом "очолює" записати "формує та", далі за текстом.

Враховано частково

 

 

 

-68- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

У частині другій статті 141 (139) після слів "шляхом таємного голосування" записати "громадян, які проживають на даній території", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-69- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину другу статті 141 (139) після слів "обирають голову" викласти в редакції:

"відповідної Ради терміном на 4 роки, який очолює Раду та виконавчий орган".

Відхилено

 

 

 

-70- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину другу статті 141 (139) після слова "голову" доповнити словами "Ради депутатів", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-71- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У частині другій статті 141 (139) слова "відповідно села (сільської громади), селища, міста" замінити словами "відповідної Ради".

Відхилено

 

 

 

-72- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 141 (139) викласти в редакції:

"Місцеві Ради депутатів трудящих зі свого складу обирають шляхом таємного голосування голову Ради, який за посадою очолює виконавчий комітет Ради".

Відхилено

 

 

 

-73- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину другу статті 141 (139) викласти в редакції:

"Територіальні громади на основі загального, рівного , прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають голову відповідного села, селища, міста, їх добровільного об'єднання терміном на 4 роки. Голова очолює виконавчий орган Ради та головує на засіданні Ради".

Враховано частково

 

11.

Статус голови, радників ради, виконавчих органів та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначається законом.

-74- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину третю статті 141 (139) викласти в редакції:

"Громада села, селища, міста або відповідна рада приймає статут відповідно села, селища, міста, яким визначається організація місцевого самоврядування; порядок формування, діяльність та повноваження його органів у відповідності з законом України".

Враховано частково

Статус голови, радників ради, виконавчих органів та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

 

 

-75- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

У частині третій статті 141 (139) замість слова "радників" записати "депутатів"

Відхилено

 

 

 

-76- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У частині третій статті 141 (139) слова "радників Ради" замінити на "народних депутатів".

Відхилено

 

 

 

-77- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 141 (139) викласти в редакції:

"Компетенцію і функції, порядок формування і організацію місцевих органів влади й самоврядування визначає законодавство Української РСР, а в Автономній Республіці Крим - також законодавство Автономної Республіки Крим".

Відхилено

 

 

 

-78- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину третю статті 141 (139) викласти в редакції:

"Статус голови, радників, їх повноваження і порядок обрання; повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів Ради встановлюється законом".

Враховано частково

 

12.

Районна рада формується сільськими, селищними та міськими радами району, а обласна рада - районними, міськими (міст обласного підпорядкування ) радами області.

-79- Н.д.Hедвига Г.М.(Округ N 57)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину четверту статті 141 (139) викласти в редакції:

"Обласні і районні Ради формуються безпосередньо населенням на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні".

Відхилено

Районна рада формується сільськими, селищними та міськими радами району, а обласна рада - районними, міськими (міст обласного підпорядкування ) радами області.

 

 

-80- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину четверту статті 141 (139) викласти в редакції: "Районна і обласна Рада формується депутатами цих Рад".

Відхилено

 

 

 

-81- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Частину четверту статті 141 (139) викласти в редакції:

"Народні депутати місцевих Рад обираються в залежності від кількості виборців на території відповідно:

- села (декілька добровільно об'єднаних сіл), селища - один депутат від приблизно 30 виборців, але не менше 9 і не більш як 100 депутатів Ради;

- міста, района в місті (в т.ч. Севастополь) - по одному депутату від приблизно 500 виборців, але не менш як 100 і не більше 250 депутатів Ради;

- району - по одному депутату приблизно 300 виборців, але не менш як 50 і не більше 250 депутатів Ради;

- області, міста з районним поділом (в т.ч.Київ) - по одному депутату від приблизно 5000 виборців але не менше 200 і не більше 400 народних депутатів Ради".

Відхилено

 

 

 

-82- Н.д.Поживанов М.О.(Округ N 135)

Частини четверту і п'яту статті 141 (139) викласти в редакції:

"До складу районної ради входять голови сільських, селищних, міських міст районного значення рад та голови районної ради.

До складу обласної ради входять голови районних, міських міст обласного значення рад та голова обласної ради.

Голови районної та обласної ради обираються відповідно населенням району, обласні - шляхом таємного голосування терміном на 4 роки і очолюють виконавчий комітет ради".

Враховано частково

 

 

 

-83- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частини четверту і п'яту статті 141 (139) виключити.

Відхилено

 

 

 

-84- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину четверту статті 141 (139) викласти в редакції:

"Місцеві Ради депутатів трудящих формуються з обраних до їх складу депутатів в залежності від кількості мешканців на відповідній території:

- села (декількох добровільно об'єднаних сіл), селища - по одному депутату від приблизно 25 чол., але не менш як 9 і не більш як 100 депутатів Ради;

- міста, району в місті (в т.ч. м.Севастополь) - по одному депутату від приблизно 500 чол., але не менш як 100 і не більш як 250 депутатів Ради;

- району - по одному депутату від приблизно 250 чол., але не менш як 50 і не більш як 200 депутатів Ради;

- область, місто з районним поділом (в т.ч. м.Київ) - по одному депутату від приблизно 4000 чол., але не менш як 250 і не більш як 400 депутатів Ради".

Відхилено

 

 

 

-85- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та ін.н.д.

Частину четверту статті 141 (139) викласти в редакції:

"Сільські, селищні ради утворюють районні, а районні, міські - обласні ради як органи самоорганізації для затвердження бюджету та вирішення спільних проблем органів самоврядування відповідної території".

Враховано частково

 

 

 

-86- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину четверту статті 141 (139) викласти в редакції:

"Голова обласної і районної Рад обирається громадянами району, області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування й очолює її виконавчі органи".

Відхилено

 

13.

Голова районної та обласної ради обирається відповідною радою і очолює її виконавчий апарат.

-87- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

З останньої частини статті 141 (139) виключити слово "виконавчий".

Відхилено

Голова районної та обласної ради обирається відповідною радою і очолює її виконавчий апарат.

 

 

-88- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині п'ятій статті 141 (139) визначити, чи працює голова Ради на постійній основі, чи за сумісництвом.

Відхилено

 

 

 

-89- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині п'ятій статті 141 (139) замість слів "відповідною Радою" записати "прямим голосуванням населення району чи області", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-90- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Останню частину статті 141 (139) викласти в редакції: "Голови сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад обираються з числа депутатів, обраних до відповідних Рад".

Відхилено

 

 

 

-91- Н.д.Волковецький С.В.(Округ N 199)

Останню частину статті 141 (139) доповнити реченням в такій редакції:

"Суміщення посад голови районної та обласної рад з посадами голів відповідних державних адміністрацій визначаєтся законом".

Відхилено

 

 

 

-92- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину п'яту статті 141 (139) викласти в редакції:"Голова районної та обласної ради обирається прямим таємним голосуванням на відповідній території і очолює виконавчий комітет Ради". Дострокове припинення повноважень голови Ради може здійснюватися за рішенням 2/3 членів Ради на відкритому пленарному засіданні з обов'язковим обгрунтуванням і обговоренням шляхом таємного голосування або за рішенням місцевого референдуму".

Відхилено

 

 

 

-93- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та ін.н.д.

Частину п'яту статті 141 (139) виключити.

Відхилено

 

 

 

-94- Н.д.Піменова H.П.(Округ N 42)

У частині п'ятій статті 141 (139) замість слова "апарат" записати "орган".

Відхилено

 

14.

Стаття 142 (Стаття 140)

-95- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 142 (140) виключити.

Відхилено

Стаття 142

 

 

-96- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 142 (140) викласти в редакції:

"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти та природні ресурси, що перебувають у комунальній власності територіальних колективів сіл, селищ, міст, районів у містах, районів, областей.

Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою".

 

Враховано частково

 

 

 

-97- Н.д.Ткаченко В.А.(Округ N 347)

Статтю 142 (140) доповнити частиною, виклавши її в редакції: "В бюджеті міста, села, селища залишається не менше 10% податків, які збираються на їхній території".

Відхилено

 

 

 

-98- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Доповнити статтю 142 (140) після частини другої частиною третьою, виклавши її в редакції:

"Від імені територіальних громад правомоччя власника комунального майна здійснює відповідна Рада". У зв'язку з цим частину третю цієї статті вважати відповідно частиною четвертою.

Відхилено

 

 

 

-99- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 142 (140) доповнити новою частиною, виклавши її в редакції:

"Гарантованим джерелом доходів бюджетів місцевого самоврядування є місцеві податки і збори, що встановлюються відповідно до закону, та частина відрахувань, закріплених за місцевим самоврядуванням загальнодержавних податків і зборів, що збираються на території відповідної громади. Розмір відрахувань встановлюється законом під час прийняття Державного бюджету Народною Радою України".

Враховано частково

 

15.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

-100- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 142 (140) після першої частини доповнити частиною такого змісту:

"Комунальна власність не є державною власністю. Суб'єктами права комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст України є відповідні ради".

Враховано частково

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

 

 

-101- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У статті 142 (140) виключити слово "комунальній", оскільки "власність територіальних громад сіл, селищ і міст", про що йдеться далі, є не що інше як комунальна власність.

Відхилено

 

 

 

-102- Н.д.Поживанов М.О.(Округ N 135)

Частину першу статті 142 (140) доповнити положенням у такій редакції:

"Кошти органів місцевого самоврядування мають бути відповідними наданим їм законом повноваженням і якими вони можуть вільно розпоряджатися при здійсненні своїх функцій".

Відхилено

 

 

 

-103- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину першу статті 142(140)викласти в редакції:

"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних Рад, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси".

Враховано частково

 

 

 

-104- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Початок частини першої статті 142 (140) викласти в редакції:

"Матеріальною і фінансовою основою діяльності місцевих Рад депутатів трудящих", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-105- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину першу статті 142 (140) викласти в редакції:

"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад та їх добровільних об'єднань".

Враховано частково

 

16.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів, або спільного фінансування (утримання) комунальних організацій і установ, а також створювати для цього відповідні органи та служби.

 

 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних організацій і установ, а також створювати для цього відповідні органи та служби.

17.

Держава бере участь у формуванні доходів місцевого самоврядування.

-106- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину третю статті 142 (140) доповнити текстом у такій редакції: "і фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсується державою".

Враховано частково

Держава бере участь у формуванні доходів місцевого самоврядування.

 

 

-107- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Останню частину статті 142 (140) викласти в редакції:

"Держава бере участь у формуванні доходів та фінансово підтримує місцеве самоврядування".

Враховано частково

 

 

 

-108- Н.д.Ілюшин В.О.(Округ N 237)

Последнюю часть статьи 142 (140) изложить в редакции:

"Государство финансово поддерживает местные Советы депутатов трудящихся".

Враховано частково

 

 

 

-109- Н.д.Поживанов М.О.(Округ N 135)

Частину третю статті 142 (140) доповнити положенням у такій редакції: "При делегуванні повноважень центральними органами місцеві органи самоврядування мають свободу пристосування їх здійснення до місцевих умов".

Враховано частково

 

 

 

-110- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Частину третю статті 142 (140) доповнити словами: "залишаючи в місцевому бюджеті не менше 50 відсотків доходів від податків місцевих підприємств, товариств, установ і організацій".

Відхилено

 

18.

Стаття 143 (Стаття 141)

-111- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 143 (141) виключити.

Відхилено

Стаття 143

 

 

-112- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 143 (141) викласти в редакції:

"Органи місцевого самоврядування наділяються законом власними повноваженнями і делегованими їм повноваженнями державної виконавчої влади.

У межах власних повноважень органи місцевого самоврядування діють самостійно, під свою відповідальність.

У здійсненні делегованих їм повноважень державної виконавчої влади органи місцевого самоврядування є підконтрольними Уповноваженому уряду України, Кабінету Міністрів України, Президенту України, а в Автономній Республіці Крим - також її уряду.

Держава фінансує виконання органами місцевого самоврядування повноважень державної виконавчої влади і в разі необхідності передає їм відповідні об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування здійснюють управління об'єктами комунальної власності, розробляють і затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища, бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць, забезпечують їх виконання, здійснюють інші повноваження, визначені законодавством".

 

Враховано частково

 

 

 

-113- Н.д.Ілюшин В.О.(Округ N 237)

Статью 143 (141) дополнить отдельной частью, изложив ее в редакции:

"Местные Советы депутатов трудящихся имеют право обращаться с представлениями во все без исключения органы государственной власти. Эти представления должны рассматриваться в обязательном порядке".

Відхилено

 

19.

Громади села, селища, міста безпосередньо або через створені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що знаходиться в комунальній власності; затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку, затверджують та контролюють бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць; встановлюють місцеві податки і збори у порядку, визначеному законом; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні організації і підприємства, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, що віднесені законом до їхньої компетенції.

-114- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Із частини першої статті 143 (141) вилучити слова "безпосередньо або".

 

Відхилено

Громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку, затверджують та контролюють бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць; встановлюють місцеві податки і збори в порядку, визначеному законом; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні організації і підприємства, а також здійснюють контроль за їхньою діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, що віднесені законом до їхньої компетенції.

 

 

-115- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Перше речення частини першої статті 143 (141) після слів "міста безпосередньо" доповнити словами "шляхом місцевого референдуму", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-116- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 143 (141) після слів: "у порядку, визначеному законом," доповнити словами: "...призначають, забезпечують проведення та реалізацію результатів місцевих референдумів; утворюючи", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-117- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину першу статті 143 (141) доповнити словами: "і закріплені в статутах сіл, селищ, міст та добровільних об'єднань цих громад".

Відхилено

 

 

 

-118- Н.д.Гурвіц Е.Й.(Округ N 294)

Частину першу статті 143 викласти в редакції:

"Громади села, селища, міста безпосередньо або через створені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що знаходиться в комунальній власності; затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку; затверджують та контролюють бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць; встановлюють місцеві податки і збори у порядку, визначеному законом; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні організації і підприємства, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують питання комунального та житлового господарства, містобудівництва, громадського транспорту, торгівлі та послуг, охорони прав споживачів, природнього та історико-культурного середовища, підтримки підприємництва, соціального захисту, освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, туризму, громадського порядку; вирішують інші питання місцевого значення".

Враховано частково

 

20.

Обласні та районні ради затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів; затверджують та контролюють виконання районних і обласних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх розподілу між територіальними громадами або виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних програм; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

-119- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині другій статті 143 (141) після слів "культурного розвитку" записати "а в місцях компактного проживання національних меншин і програм їх національно-культурного розвитку", далі за текстом, узгодивши її із статтею 119, де про це йдеться, але на рівні державної влади.

 

Відхилено

Обласні та районні ради затверджують та контролюють виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів; затверджують та контролюють виконання районних і обласних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних програм; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

 

 

-120- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 143 (141) доповнити передостанніми реченями: "вирішують земельні питання за погодженням з місцевими Радами; погоджують кандидатури керівників для призначення в державні органи на території відповідної Ради".

Відхилено

 

 

 

-121- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 143 (141) викласти в редакції:

"Місцеві Ради депутатів трудящих забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток на своїй території; здійснюють контроль за дотриманням законодавства розташованими на цій території, у тому числі й не підпорядкованими Радам, підприємствами, установами й організаціями, контролюють та координують їхню діяльність у сфері охорони природи, землекористування, будівництва, благоустрою, використання трудових і природних ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового й іншого обслуговування населення...".

Відхилено

 

 

 

-122- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та ін.н.д.

Частину другу статті 143 (141) виключити.

Відхилено

 

21.

Органам місцевого самоврядування можуть делегуватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує виконання державних повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків у порядку, встановленому законом, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

-123- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У статті 143 (141) перше речення частини третьої викласти в редакції:

"Органам місцевого самоврядування можуть делегуватися законом або договором окремі повноваження органів державної виконавчої влади".

Враховано частково

Органам місцевого самоврядування можуть делегуватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує виконання державних повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податкі,в у встановленому законом порядку, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

 

 

-124- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Із частини третьої статті 143 (141) виключити перше речення.

Відхилено

 

 

 

-125- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Початок частини третьої статті 143 (141) викласти в редакції:

"Місцеві Ради народних депутатів в межах, визначених законодавством, виконують повноваження органів державної виконавчої влади. Держава фінансує", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-126- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Початок частини третьої статті 143 (141) викласти в редакції:

"Місцеві Ради депутатів трудящих в межах, визначених законодавством, виконують повноваження органів державної виконавчої влади. Держава фінансує...", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-127- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

З частини третьої статті 143 (141) виключити слова: "...або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків..."

Відхилено

 

22.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

-128- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Останню частину статті 143 (141) виключити, оскільки представницький орган не може бути підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Відхилено

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень є підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

 

 

-129- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У частині четвертій статті 143 (141) слова "органам виконавчої влади" замінити на "органам державної виконавчої влади".

Відхилено

 

 

 

-130- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Частину четверту статті 143 (141) виключити.

Відхилено

 

23.

Стаття 144 (Стаття 142)

-131- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 144 (142) викласти в редакції:

"Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Уповноважені уряду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, районах можуть звертатися до суду про визнання рішень органів місцевого самоврядування нечинними з мотивів невідповідності їх Конституції, законам чи іншим актам законодавства України".

Враховано частково

Стаття 144

 

 

-132- Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Статтю 144 (142) доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Місцеві ради народних депутатів вирішують всі питання виходячи з інтересів громадян, що мешкають на їх території, та загальнодержавних інтересів; беруть участь в обговоренні та вирішенні питань республіканського та вищого рівня, вносять з цих питань пропозиції до органів відповідної компетенції; здійснюють керівництво підпорядкованими їм виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями; забезпечують дотримання законів, охорону прав громадян, громадського порядку через підпорядковані їм підрозділи внутрішніх справ, інші розташовані на їх території підпрозділи , органи та громадські організації".

Далі за тексом замінити слова "органи місцевого самоврядування" на "місцеві Ради народних депутатів та їх органи".

Враховано частково

 

 

 

-133- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 144 (142) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"У межах своєї компетенції місцеві органи влади і управління приймають рішення, які є обов'язковими для виконання Радами нижчого рівня, виконавчими органами, підприємствами, установами й організаціями, а також службовими особами і громадянами.

Виконавчі органи вищих Рад депутатів трудящих можуть скасовувати рішення виконавчих органів Рад нижчого рівня".

Відхилено

 

 

 

-134- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 144 (142) доповнити частиною першою, виклавши її в редакції:

"Місцеві Ради депутатів трудящих вирішують усі питання, виходячи з інтересів громадян, які мешкають на їхній території і загальнодержавних інтересів; беруть участь в обговоренні та вирішенні питань республіканського та вищого рівня значення, вносять з цих питань пропозиції органів відповідної компетенції; здійснюють керівництво підпорядкованими їм виконавчими органами, підприємствами, установами й організаціями; забезпечують дотримання законів, охорону прав громадян, громадського порядку через підпорядковані їм підрозділи внутрішніх справ, інші розташовані на їх території органи та громадські організації". У зв'язку з цим частини 1 і 2 вважати відповідно частинами 2 і 3, замінивши в них слова "органи місцевого самоврядування" та "місцеві Ради та їх органи".

Відхилено

 

24.

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

-135- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 144 (142) викласти в редакції:

"Органи місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку, визначеному законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території і підлягають опублікуванню".

Відхилено

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території

25.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України і законам України зупиняються в порядку, встановленому законом з одночасним зверненням до суду.

-136- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 144 (142) викласти в редакції:

"Рішення органів місцевого самоврядування зупиняються в порядку , визначеному законом з мотивів їхньої невідповідності Конституції, законам України з одночасним зверненням до суду про визнання їх нечинними згідно із законом".

Враховано частково

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку, з одночасним зверненням до суду.

 

 

-137- Президент України

У частині другій статті 144 (142) виключити слова "з одночасним зверненням до суду".

Знято

 

26.

Стаття 145 (Стаття 144)

-138- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У статтях 145 і 146 замість слів "місцевого самоврядування" записати "місцеві Ради депутатів трудящих".

Відхилено

Стаття 145

27.

Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності його органів визначаються законом.

-139- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 145 (144) викласти в редакції:

"Питання статусу, порядок формуванння, організації діяльності, повноваження (компетенція), права та обов'язки місцевих та регіональних самоврядувань визначаються законом".

Відхилено

Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності його органів визначаються законом.

28.

Стаття 146 (Стаття 143)

-140- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Анненков Є.І.(Округ N 245)

Статтю 146 (144) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Місцеві Ради депутатів трудящих та інші органи місцевої влади несуть повну відповідальність за свої дії і акти".

Відхилено

Стаття 146

29.

Права місцевого самоврядування захищаються судом.

 

 

Права місцевого самоврядування захищаються судом.